Комп'ютерні системи та мережі. – 2001. – № 437

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри “Електронні обчислювальні машини” Національного університету “Львівська політехніка” та вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Державного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 437 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 144 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Зміст до Вісника " Комп'ютерні системи та мережі " № 437
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника " Комп'ютерні системи та мережі " № 437
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Критерії оцінки якості функціонування нейронної мережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Юрчак, І. Ю.
  Запропоновано методики оцінювання якості функціонування нейромереж. Показані критерії вибору даних навчальної множини для покращання якості прогнозу. In a paper the techniques of an estimation of quality of operation нейронных of webs are offered. The criterions of a choice of datas of a learning set for improving quality of the prognosis are shown.
 • Item
  Деякі особливості створення бібліотечних компонентів в системі проектування друкованих плат ACCEL EDA
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Хомуляк, М. О.
  Запропоновано вдосконалений порядок створення бібліотечних компонентів в системі проектування друкованих плат ACCEL EDA. Improved order of creating library components for design system of printed circuit board ACCEL EDA is proposed.
 • Item
  Фазообертання гармонічних сигналів на основі макромоделювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тимощук, П. В.
  Побудовано макромоделі амплітудо- та частотонезалежних аналогових та цифрових фазообертачів гармонічних сигналів на довільну величину фазового зсуву. На основі отриманих макромоделей для функціонування в області низьких частот реалізуються структурні схеми фазообертачів на базі диференціаторів, суматорів, помножувачів, подільників та ланок затримки за часом. В високочастотному діапазоні замість диференціаторів використовуються інтегратори. The macromodels of amplitude- and frequency independent analogue and digital phase shifters of harmonic signals on an arbitrary value of a phase shift has been built. At the obtained macromodels base the structure circuits of phase shifters is realised for a functioning at a low frequenciregiones on a differentiators, summers, adders, multipliers, dividers, and time delay units base. There are used an integrators instead of differentiators in a high frequencies region.
 • Item
  Складові системи розпізнавання мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Попович, Р. Б.
  Проаналізовано складові сучасних систем розпізнавання суцільної мови з великим словником та завдання, які виникають при реалізації цих складових. One has analized components of current large vocabulary continuous speech recognition systems and problems arising in case of these components realization.
 • Item
  Застосування віртуальних мереж в пожежній охороні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Парамуд, Я. С.; Рак, Т. В.
  Розглянуто віртуальні приватні мережі (VPN) та їх застосування в пожежній охороні для побудови комп’ютеризованої системи управління (КСУ ПО). Показано, що VPN є одним з найефективніших рішень для побудови КСУ за критерієм "мінімальна вартість - достатня якість". In this article are considered virtual private networks and probability of using of them in fire service for computer dispatch systems. Is shown that the virtual private networks are one of the optimal decision for development of the computer dispatch systems proceeding from criterion "low price - allowable quality".
 • Item
  Особливості обчислення енергетичних параметрів промислової електромереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Паньків, P. С.
  Запропоновано алгоритм обчислення енергетичних параметрів промислової електромережі, в якому компенсуються неточності, зумовлені неодночасністю виконання аналого-цифрових перетворень миттєвих значень контрольованих напруг та струмів. Проаналізовано вплив вищих гармонік на точність визначення активної потужності. Розглянуто особливості контролю енергетичних параметрів трифазної електромережі. The algorithm of calculation of power parameters of the industrial electric system is offered, in which the discrepancies caused by non-simultaneity of performance an analog-digital transformations of instant values of controllable voltage and currents are compensated. The analysis of highly harmonics influence on accuracy of definition an active capacity is executed. The features of the control of power parameters of the three-phase electric system are considered.
 • Item
  Підвищення контрасту в системах стеження за рухомими об’єктами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Опир, Н. С.; Опир, Ю. М.
  Розглядаються методи підсилення контрасту зображень в системах реального часу. Методи основані на визначенні локального контрасту. Обгрунтовано застосування методів залежно від типу зображень і поставлених задач. The methods of image contrast enhancement in real time systems is consided. The methods are based on local contrast definition. The application of these methods which depend of image type and problems put by users is proved.
 • Item
  Теорія алгоритмів і методи обчислень: новий курс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мельник, А. О.; Черкаський, М. В.
  Порівнюються дві програми з теорії алгоритмів і методів обчислень для базового напрямку “Комп’ютерна інженерія”. Перша - один з початкових варіантів програми-рекомендації для університетів США, друга - апробована протягом трьох років програма Національного університету “Львівська політехніка”. Показані переваги і недоліки обох програм та запропоновано новий варіант програми. Обгрунтовано використання програмно-апаратної моделі алгоритму, наближеної до реальних комп’ютерних засобів. The algorithm theory and computational methods programs for base direction “Computer engineering” are compared. The original, recommended for the Universities in USA and the one proposed for National University “Lviv Polytechnic” and approbated three years. Advantages and disadvantages of both are discussed and new variant of the program is proposed. The benefit of the software/hardware model algorithm approach, approximate to real computing systems, is substantiated.
 • Item
  Про один клас ітераційних числових методів розв’язання жорстких задач
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Лисак, Т. А.
  Пропонуються нові неявні однокрокові методи дробово-раціонального вигляду розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь, які мають необхідні властивості за точністю та стійкістю і не вимагають обернення матриці Якобі, яка для жорстких систем, як правило, є погано обумовленою і її обернення стає досить проблематичним. Розглядаються реалізації методів 1-4 порядків точності і різних типів стійкості. A new non-obvious one-step fractional-rational type methods for solving stiff system’s of differential equations are proposed here. These do not reqiure the Jakobi matrix conversion, which as usually, is not suitable for stiff systems and is very problematical. Realization of methods of 1st-4th orders of exactness and different types of stability is investigated.
 • Item
  Квазіпаралельний алгоритм мінімізації багатоекстремальних функцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кремінь, В. Т.
  Розроблено квазіпаралельний алгоритм оптимізації багатоекстремальних функцій із застосуванням паралельної оптимізації функції за допомогою кількох методів. Наведено результати порівняльного тестування розробленого алгоритму із існуючими. New quasi-parallel optimization method for minimization multiextremum functions is proposed. The method is suitable for model parameter estimation using experimentally measured data. The test examples show better probability of convergence and possibility to obtain lower cost function values in comparison with other existing methods.
 • Item
  Вимоги до продуктивності процесів шифрування симетричними блоковими алгоритмами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Коркішко, Т. А.; Мельник, А. О.
  Проаналізовано особливості структурної організації симетричних блокових алгоритмів шифрування (СБАШ). Здійснено оцінку складності виконання симетричних блокових алгоритмів шифрування у типових областях застосування. Сформульовані вимоги та запропоновано вираз для оцінки продуктивності багатоканального процесора СБАШ. Оцінено складність широко вживаних алгоритмів СБАШ та визначено області доцільного використання одноканальних процесорів СБАШ. Запропоновано створювати багатоканальні процесори СБАШ, вільних від недоліків, притаманних одноканальним процесорам. The analysis of the particularities of the symmetric block encryption algorithm (SBEA) structures is considered. The estimation of the complexity of these algorithms is provided for the typical usage areas. The requirements are formulated and an expression is proposed for the performance estimation of the multichannel SBEA processor. The complexity of the wide-used SBEA is estimated as well as the appropriate usage fields for the single-channel processors are defined. The creation of the multichannel SBEA processors is proposed, such the processors have no disadvantages that have single-channel processors.
 • Item
  Алгоритм контекстного стиску зображень на основі вейвлітного перетворення, побудованого з використанням елементів теорії полюсів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Коваль, О. І.; Русин, Б. П.
  Запропоновано алгоритм контекстно залежного стиску зображень на основі біортогональних вейвлітів, побудованих з використанням елементів теорії полюсів. Розглянуто вплив ступеня регулярності фільтру відновлення на якість відтвореного зображення. Наведено результати застосування алгоритму. The algorithm of context image compressing based-on wavelet transformation, using elements of pole theory. The new algorithm of context image compressing basedon wavelet transformation is suggested. The elements of pole theory are used for algorithm creating. The recovery image filter irregularity influence on image quality is studied. The algorithm applications are given in the work.
 • Item
  Архітектура конвеєрного процесора дискретних вейвлітних перетворень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ерметов, Ю. О.; Мельник, А. О.; Палій, С. О.
  Розглянуто алгоритм дискретного вейвлітного перетворення, основні проблеми, що виникають при його реалізації, а також запропонована архітектура процесора дискретних вейвлітних перетворень. The algorithm of discrete wavelet transform and main problems that arise during its applications are considered. The architecture of discrete wavelet transform processor is proposed.
 • Item
  Визначення часу критичних шляхів у деревоподібних топологіях технологічних ліній
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Дунець, Р. В.
  Запропоновано метод визначення часу критичних шляхів у деревоподібних топологіях технологічних ліній оперативної поліграфії, заданих матрицями суміжностей. This paper deals with the method of determination the task time of operative polygraphy technological lines which have tree-view topology by used the adjacency matrixes.
 • Item
  Визначення активної та реактивної потужностей у системних мультиметрах електричних величин промислової електромережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто алгоритм визначення активної та реактивної потужностей з перетворенням миттєвих значень вхідних сигналів у цифрові коди і подальшою їх цифровою обробкою. Запропоновано оригінальну модифікацію алгоритму з часовим зсувом між моментами виборок вхідних напруги та струму. This paper presents the algorithm of active and reactive powers evaluation with the conversion of the instantaneous values of the input signals to the digital codes and subsequent digital processing of these codes. There is proposed the original modification of the algorithm with the input voltage and current samples time shift.
 • Item
  Аналіз та шляхи зменшення похибок генераторів полігармонічних струмів та напруг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Проаналізовано похибки генераторів полігармонічних струмів та напруг, побудованих на основі обчислення і задавання біжучих значень вихідних сигналів у цифровій формі з подальшим їх цифро-аналоговим перетворенням. Розглянуто методи підвищення точності і стабільності генераторів. This paper presents the analysis of the errors of the polyharmonic voltages and currents generators which are based on the digital instantaneous values computing and specifying with subsequent digital-to-analog coversion. There are considered the methods for the generator precision and stability increase.
 • Item
  Організація підсистеми екологічного моніторингу в локальній мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Голембо, В. А.; Зоря, Д. І.; Котляров, В. Л.
  Розглянуто побудову підсистеми екологічного моніторингу (ПЕМ) як частини локальної мережі (ЛМ). До складу ЛМ введено ретранслятор, який виділяє частину імпульсів опитування, що виробляється в ЛМ, направляє їх в ПЕМ, а також ретранслює струмові посилки з ПЕМ в ЛМ. Значне зниження споживчої потужності дозволяє використовувати напругу в лінії зв’язку в ПЕМ і як джерело живлення. The ecological monitoring subsystem (EMS) being part of local network (LN) is considered. Retransmitter introduced to LN structure extracts part of polling pulses generated by LN, directs them to EMS, and also retransmits EMS current signal to LN. Significant power reduction allows to use communication line voltage as a power supply.
 • Item
  Реконфігурована спеціалізована ЕОМ для промислових умов експлуатаці
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Глухов, В. С.; Заїченко, Н. В.; Тупиця, А. В.
  Описано реконфігуровану спеціалізовану ЕОМ для промислових умов експлуатації, яка була розроблена в результаті модернізації існуючої спеціалізованої обчислювальної системи (СОС). При модернізації було здійснено перехід на сучасну елементну базу реалізації процесорів, каналів і логічних схем, як наслідок - змінено операційну систему, базову систему вводу-виводу, функціональне програмне забезпечення. Для збільшення функціональної гнучкості і розширення сфери застосування ЕОМ запропоновано реалізацію реконфігурованих вузлів на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Реконфігурації шляхом перепрограмування структур ПЛІС підлягають системний інтерфейс, лінії послідовних інтерфейсів і їх тип. The subject of this article is The Reconfigurable Dedicated Industrial Computer. The core of PC-compatible computer is Smart Module SM486PC-66 MHz (Digital Logic, Switzerland) with AMD ELAN400 microprocessor. The computer can work with one of two system buses - ISA or Q-Bus. It has 2 Profibus-DP channels and up to 7 reconfigurable RS-232/422/485 channels. The reconfigurable glue logic is realized on Xilinx FPGA XCS20-3-TQ144I. Computer’s dimensions are 170x200 mm, power consumption is 4 W (from single rower +5 V). Recommended temperature range is -0 °C to +85 °C.