Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2018. – №908

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка» серії «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань, затверджених МОН України, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У збірнику наукових праць розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 908. – 92 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика

Зміст


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Content


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Kuzmynykh, M.; Lviv Polytechnic National University
  Виконано моделювання і статистичний аналіз випадкових даних, розподілених за законами Коші або Коші–Лоренца, Гіббса, Максвелла і Больцмана, та змішаних розподілів на їх основі. Здійснено комп’ютерне моделювання статистичних середніх і дисперсії.
 • Item
  Developmentand application of the recommendation methods for embedded systems computer aided design
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Gladkova, O.; Parkhomenko, A.; Zalyubovskiy, Ya.; Zaporizhzhia National Technical University
  Проаналізовано математичні методи визначення подібності елементів для реалізації у рекомендаційних алгоритмах. Запропоновано використання рекомендаційних методів для вибору апаратно-програмних платформ під час автоматизованого проектування вбудо- ваних систем. Наведено результати практичного застосування розробленої рекомендаційної системи під час створення вбудованої системи управління рухомими об’єктами.
 • Item
  Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Belej, O.; Nestor, N.; Melnyk, N.; Lviv Polytechnic National University; Lviv institute State University “The University of Banking”
  Проаналізовано наявні та перспективні системи гомоморфного шифрування і їх практичне застосування. Автори розглянули деякі моделі гомоморфних криптографічних алгоритмів, що може бути корисно з практичного погляду. Однією з цікавих і практично цінних схем шифрування вважається алгоритм, побудований на матричних поліномах. Розглянуто також окремі випадки гомоморфного шифрування, модель захищеної хмарної бази даних, яка ґрунтується на повністю гомоморфній схемі шифрування.
 • Item
  Parallel sorting based on impulse K-winners-take-all neural network
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Tymoshchuk, P.; Lviv Polytechnic National University
  Описано нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу “K-winners-take-all” (KWTA), яка ідентифікує найбільші К з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1£K
 • Item
  Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Karkulovskyy, V.; Kryvyy, R.; Korpljovy, D.; Panchak, R.; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено програмне забезпечення для розв’язання задачі комівояжера для прикладних завдань. Як область застосування вибрано переналагодження виробництва циклічного характеру. Задача комівояжера полягає у пошуку найвигіднішої послі- довності виробництва деякого асортименту продукції, що проходить через всі зазначені стани по одному разу. Для розрахунку застосовано метод неявного перебору з розпаралелюванням. Розроблено інтерфейс, який дає змогу працювати з базою критеріїв та асортименту продукції, вибирати в інтерактивному режимі за різними критеріями (та запам’ятовувати) із розрахованих послідовностей найдоцільнішу. Також реалізовано можливість відстежувати процес самого виробництва та переналагодження в динаміці (у вибраній послідовності), який візуалізується у вигляді діаграм.
 • Item
  Comparison ofmethods for measuring reverberation time
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Melnyk, M.; Kernyskyy, A.; Lobur, M.; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати експериментальної оцінки часу реверберації лекційної аудиторії Національного університету “Львівська політехніка”. Для їх подальшого аналізу розроблено підсистему пакетного опрацювання аудіофайлів із зареєстрованим відгуком приміщення на збудження імпульсним шумом. Для визначення обвідної сигналу використано метод Шредера та удосконалено метод найменших квадратів попереднім обробленням сигналу методом змінного середнього. Досліджено вплив кількості сусідніх точок методу змінного середнього на точність визначення часу реверберації методом найменших квадратів. Здійснено порівняння методу Шредера та методу найменших квадратів, яке дало змогу встановити, що метод Шредера є точнішим. Середня похибка цього методу для шести експериментів відносно відомої серед акустиків системи Dirac становила 0,02 с, натомість для методу найменших квадратів 0,06 с. Розроблена підсистема пакетного аналізу зареєстрованого відгуку приміщення на імпульсний шум, яка дала змогу збільшити швидкодію та ефективність опрацювання результатів експериментів у декілька разів.
 • Item
  Determination of compatibilityand efficiency of numericalmatrix transformation algorithms
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Khanas, Yu.; Ivantsiv, R.-A.; Lviv Polytechnic National University
  Продемонстровано застосування різних алгоритмів трансформації матриць з детальним аналізом та коментуванням результатів з метою експериментального визначення ефективності їх комбінування для подальших розробок та експериментів.
 • Item
  Combined numerical matrix balance types
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Khanas, Yu.; Golovatyy, A.; Kaganovych, K.; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано новий метод збалансування матриць, оснований на комбінації кількох розроблених раніше методів. Кілька варіацій застосування методу продемонстровано у статті.
 • Item
  Mathematical methods for CAD: the method of proportional division of thewhole into two unequal parts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Kosobutskyy, P.; Karkulovska, M.; Morgulis, A.; The City University of New York
  Подано аналіз законів квадратичної ірраціональності коренів квадратного рівняння з коефіцієнтами, що описують пропорційний розподіл цілого числа на дві нерівні частини та характеристичне рівняння рекурентного співвідношення другого порядку. Показано, що на фазовій діаграмі існує безліч ірраціональних значень коренів з властивостями, подібними до властивостей класичних “золотих” чисел φ + = 2 (-1 + V5 )= +0.618... and φ+ = 2 (1 + V5 )= +1.618...
 • Item
  Software-algorithmic support of finite-element analysis of spatial thermovalentranslations in anisotropic capillary-porous materials
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Sokolovskyy, Y.; Nechepurenko, A.; National Forestry and Wood Technology University of Ukraine
  На основі тривимірної математичної моделі неізотермічного вологоперенесення у капілярно-пористих матеріалах з урахуванням анізотропії теплофізичних властивостей розроблено програмний комплекс для виконання скінченноелементного аналізу зв’яза- ного тепловологоперенесення з використанням технології CUDA.
 • Item
  Development of software and hardware for primary diagnostics of cardiovascular diseases
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Mazur, V.; Yaremchuk, D.; Lviv Polytechnic National University
  Описано програмне та апаратне забезпечення для первинної діагностики серцево- судинних захворювань у домашніх умовах. Запропонована модель діагностичної лабораторії як системи масового обслуговування. Подано результати досліджень серцево-судинної системи розробленими засобами.