Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2018. – №908

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка» серії «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань, затверджених МОН України, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У збірнику наукових праць розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 908. – 92 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика

Зміст


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Content


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Kuzmynykh, M.; Lviv Polytechnic National University
  Виконано моделювання і статистичний аналіз випадкових даних, розподілених за законами Коші або Коші–Лоренца, Гіббса, Максвелла і Больцмана, та змішаних розподілів на їх основі. Здійснено комп’ютерне моделювання статистичних середніх і дисперсії.
 • Item
  Developmentand application of the recommendation methods for embedded systems computer aided design
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Gladkova, O.; Parkhomenko, A.; Zalyubovskiy, Ya.; Zaporizhzhia National Technical University
  Проаналізовано математичні методи визначення подібності елементів для реалізації у рекомендаційних алгоритмах. Запропоновано використання рекомендаційних методів для вибору апаратно-програмних платформ під час автоматизованого проектування вбудо- ваних систем. Наведено результати практичного застосування розробленої рекомендаційної системи під час створення вбудованої системи управління рухомими об’єктами.
 • Item
  Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Belej, O.; Nestor, N.; Melnyk, N.; Lviv Polytechnic National University; Lviv institute State University “The University of Banking”
  Проаналізовано наявні та перспективні системи гомоморфного шифрування і їх практичне застосування. Автори розглянули деякі моделі гомоморфних криптографічних алгоритмів, що може бути корисно з практичного погляду. Однією з цікавих і практично цінних схем шифрування вважається алгоритм, побудований на матричних поліномах. Розглянуто також окремі випадки гомоморфного шифрування, модель захищеної хмарної бази даних, яка ґрунтується на повністю гомоморфній схемі шифрування.
 • Item
  Parallel sorting based on impulse K-winners-take-all neural network
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Tymoshchuk, P.; Lviv Polytechnic National University
  Описано нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу “K-winners-take-all” (KWTA), яка ідентифікує найбільші К з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1£K
 • Item
  Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Karkulovskyy, V.; Kryvyy, R.; Korpljovy, D.; Panchak, R.; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено програмне забезпечення для розв’язання задачі комівояжера для прикладних завдань. Як область застосування вибрано переналагодження виробництва циклічного характеру. Задача комівояжера полягає у пошуку найвигіднішої послі- довності виробництва деякого асортименту продукції, що проходить через всі зазначені стани по одному разу. Для розрахунку застосовано метод неявного перебору з розпаралелюванням. Розроблено інтерфейс, який дає змогу працювати з базою критеріїв та асортименту продукції, вибирати в інтерактивному режимі за різними критеріями (та запам’ятовувати) із розрахованих послідовностей найдоцільнішу. Також реалізовано можливість відстежувати процес самого виробництва та переналагодження в динаміці (у вибраній послідовності), який візуалізується у вигляді діаграм.