Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000. – № 395

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 395 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 156 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Вплив алюмінію на каталітичні властивості Fe-Bi-Mo оксидного каталізатора в процесі окислювального дегідрування етилбензолу до стиролу
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Цибух, Р. Д.; Гуменецький, В. В.
  Розглянуто вплив домішок алюмінію на каталітичні властивості системи Fe-Bi-Mo-О в реакції окислювального дегідрування етилбензолу. Визначено оптимальний елементарний склад каталізатора та оптимальні умови проведення процесу. The influence of aluminium on the catalytic properties of Fe-Bi-Mo-O system in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene has been considered. The optimum composition of the catalyst and optimum conditions of the process realization have been estimated.
 • Item
  Одержання метакролеїну окисленням ізобутилену на змішаних Sb-Mo-O каталізаторах
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Жизневський, В. М.; Гуменецький, В. В.; Бажан, Л. В.; Майкова, С. В.
  Вивчено вплив оксидів нікелю, вольфраму, вісмуту, міді, фосфору на каталітичні властивості Fе-Sb-Мо-0 і Сu-Sb-Мо-0 систем у реакції окислення ізобутилену в метакролеїн. Знайдено кращий з усіх досліджуваних у даній роботі каталізатор. Influencing nickel oxides, tungsten, bismuth, cuprum, phosphorum on catalytic properties Fe-Sb-Mo-0 and Cu-Sb-Mo-0 of systems, in an oxidation reaction of an isobutene in metacrolein is studied. The best catalyst, from investigated in the given activity, is determined.
 • Item
  Епоксидування етилалілетилакрилату гідропероксидом третбутилу у присутності фосфідів d-елементів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Макота, О. І.; Трач, Ю. Б.; Пиріг, І. Ю.
  Досліджено залежність каталітичної активності фосфідів d-елементів в реакції епоксидування етилалілетилакрилату гідропероксидом третбутилу від їх складу. The catalytical activity of phosphides of d-elements dependent on their composition in epoxidation of ethylallylethylacrylate by tert-butyl hydroperoxide is investigated.
 • Item
  Розподіл малеїнової кислоти та її ефірів між бензолом та водою
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Гургула, Л. Г.; Волошинець, В. А.; Собечко, І.
  Досліджено розподіл малеїнової кислоти та її монобутилового та дибутилового ефірів між бензолом та водою. Розраховано коефіцієнт розподілу монобутилмалеїнату та оптимізовано процес очистки дибутилмалеїнату, отриманого реакцією етерифікації. Investigated distribution maleic acid, monobutylester and dubutylester maleic acid between benzene and water. It were calculated koefficient distribution monobutylester maleic acid and optimizated process clear dibutylester maleic acid.
 • Item
  Синтез α-аміновмісних пероксидів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Федорова, В. О.; Бутиліна, Н. О.; Долинська, Л. В.
  Досліджено методи одержання деяких α-амінопероксидів, в яких вихідними аміновмісними є первинні аміни ароматичного ряду: анілін, α-нафтиламін, 4, 4’-диамінодифеніл. Як пероксидну складову використовували трет.-бутилпероксиметанол. Крім того, в даній статті описано метод одержання деяких пероксидів з кетазину. The methods of formation some α-amino-peroxides were investigated. Primary amines of aromatic row were used how the original amines. To wit: aniline, α-naphthylamine, 4, 4’-diaminodiphenyl. t-Butyl peroxymetanol was used how peroxidic agent. Besides in this article the method of formation some peroxides from ketazine is described.
 • Item
  Синтез гідроксипероксидів на основі аліфатичних дитретинних діолів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Флейчук, Р. І.; Клим, М. І.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Іжик, О. М.
  При взаємодії 2,5-диметил-2,5-гександіолу, 2,7-диметил-2,7-октандіолу та 2,11-диметил-2,11-додекандіолу з трет-бутилгідропероксидом синтезовано 2-трет-бутилперокси-2,5-диметил-5-гексанол, 2-трет-бутилперокси-2,7-диметил-7-октанол та 2-трет-бутилперокси-2,11-диметил-11-додеканол. 2-tert-Butylperoxy-2,5-dimethyl-5-hexanol, 2-tert-butylperoxy-2,7-dimethyl-7-octanol and 2-tert-butylperoxy-2,11-dimethyl-11-dodecanol were obtained by reaction of 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,7-dimethyl-2,7-octanediol and 2,11-dimethyl-2,11-dodecanediol with tert-butylhydroperoxyde.
 • Item
  Синтез олігоестерів з α-амінопероксигрупами
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Дончак, В. А.; Ріпак, Л. М.; Кулай, А. Р.; Долинська, Л. В.
  Олігоестери з функціональними α-амінопероксидними групами одержані методом низькотемпературної поліконденсації в дихлоретані тетрахлорангідриду піромелітової кислоти, N,N-дитрет-бутилпероксиметил-2-гідроксиетанаміну та поліетиленгліколю. Пероксидні групи в синтезованих олігоестерах відзначаються пониженою термічною стійкістю і можуть генерувати вільні радикали при 50…700С. Oligoesters with functional α-aminoperoxide groups are synthesized by the method of low temperature polycondensation of pyromellitic dianhydride, N,N-ditert.butylperoxymethyl-2-hydroxyethane amine and poly (ethylene glycol). Peroxide groups in these oligoesters are characterized by low thermal stability and can generate free radicals at 50…700C.
 • Item
  Кислотна модифікація клиноптилоліту
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Одноріг, З. С.; Мальований, М. С.
  Визначено ефекти фізичної та хімічної обробки на катіонний обмін та хімічну структуру клиноптилоліту. Значення катіонообмінної здатності коливаються в межах від 1 до 35 мг-екв / 100 г. We determined the effects of physical and chemical treatment on cation exchange and chemical structure. Cation exchange capasity values ranged from 1 to 35 mg-eq/100 g.
 • Item
  Оцінка процесу хемосорбції SO2 за допомогою коефіцієнта прискорення
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Дерейко, Х. О.; Гумницький, Я. М.
  Досліджений метод хемосорбційного поглинання діоксиду сірки вапняковою суспензією та здійснена його оцінка за допомогою коефіцієнта прискорення порівняно з фізичною абсорбцією. At has been investigated the method of chemisorption absorption of sulphur dioxide by lime suspension and it has been performed its valuation by the help of acceleration coefficient in comparison with physical absorption.
 • Item
  Модифікація целюлози пероксидним коолігомером з ангідридними групами
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Чобіт, М. Р.; Троценко, С. Є.; Монцибович, Р. О.; Токарєв, В. С.
  Показано принципову можливість застосування пероксидного коолігомеру з ангідридними групами для модифікації целюлозних матеріалів, внаслідок чого досягається іммобілізація на їх поверхні активних -ОО- груп. The principal possibility of using the peroxidic cooligomer with anhydride moiety for modification of cellulose materials was shown, due to what immobilization of reactive -OO- groups at their surfaces is achieved.
 • Item
  Дослідження колоїдної розчинності вінільних мономерів у водному розчині полівінілпіролідону
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Годій, А. Б.; Назарук, Я.; Левицький, В. Є.; Суберляк, О. В.
  Наводяться результати досліджень колоїдної розчинності вінільних мономерів у присутності у водному розчині полівінілпіролідону (ПВП). Встановлено, що вона залежить від молекулярної маси та концентрації ПВП у водному розчині. The results of investigations of colloid solutions of vinyn monomers in present in queous solution of polyvinylpyrrolidone (PVP) are given. It was established, that its depend on molecular weight and PVP concentration in a aqueous solution.
 • Item
  Дослідження процесу екстрагування ферментів з тваринної сировини
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Семенишин, Є. М.; Троцький, В. І.; Малик, Ю. О.; Гойсак, Н. М.
  Проведені дослідження процесу екстракційного вилучення ферментів (лужної фосфотази) з тваринної сировини. The researches of process of ferment’s extraction from animal raw material are carried out.
 • Item
  Вплив механо-хімічної активації портландцементу на міцність жаростійкого бетону
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Позняк, О. Р.
  Наведені результати фазових досліджень композиційних цементів. Встановлено вплив температури і В/Ц на міцність жаростійкого бетону. Показана можливість одержання жаростійкого бетону на композиційних цементах з механо-хімічною активацією. The results of phase research composite cements are shown here. The influence temperatyre and W/C on strength refractory concrete are fixed. The possibility of reseiving refractory concrete on the base composite cements with mechanical and chemical activation.
 • Item
  Окислення циклогексану у присутності складної каталітичної системи етилгексаноат хрому-краун-ефір
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, Ю. Р.; Реутський, В. В.; Мокрий, Є. М.
  Використання складної каталітичної системи етилгексаноат хрому – краун- ефір приводить до збільшення співвідношення циклогексанон/циклогексанол на 10…40 % (відн). The use of complex catalytic system chromium ethylhexonate – crown-ether leads to the increase of cyclohexanon/cyclohexanol ratio by 10…40 %.
 • Item
  Взаємодія 4-ацил-2,6-ди-трет.-бутилфенолів з тіонілхлоридом
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Хом`як, С. В.; Запісоцький, А. В.; Червєцова, В. Г.; Клеп, В. З.
  Описані 4-(хлорометиліден)- та (1-хлоробензиліден)-2,6-ди-трет. –бутил- циклогекса-2,5-дієнони, які утворюються при взаємодії, ідповідно, 4-ацил- та 4-бензоїл-2,6-ди-трет.-бутилфенолів з тіоніл хлоридом. Repoted 4-(1-cloromethyliden)- and (1-clorobenzyliden)-2,6-di-tret.-butylcyclohexa-2,5-dienons obtained by 4-acetil- and 4-benzoyl-2,6-di-tret.-butylphenols thionylcloride reaction between.
 • Item
  Синтез сульфамідів на основі 2,1,3 – бензтіадіазол-4-тіосульфокислоти
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Новіков, В. П.; Здирко, Б. В.; Марінцова, Н. Г.; Нюнькін, Б. Ю.
  З метою дослідження біологічної активності синтезовано ряд похідних сульфоамідів на основі 2,1,3-бензтіадіазол-4-тіосульфокислоти. In purpose of investigation of biological activity some sulfamides based on derivatives of 2,1,3-bnenzenediathiazole-4-sulfoacid have been synthesized.
 • Item
  Адгезійна здатність склопокриттів, одержаних за золь-гель технологією
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Семчук, О. Р.; Вахула, Я. І.; Ящишин, Й. М.
  Визначено роботу сил адгезії склопокрить, одержаних за золь-гель технологією в системі K2O-Al2O3-B2O3-SiO2-P2O5, при оптимальній температурі формування. The work of adhesion was determinated for glass coatings which were obtained by sol-gel method at optimal glassforming temperature in K2O-Al2O3-B2O3-SiO2-P2O5 system.
 • Item
  Вплив золи-виносу на властивості пластифікованих композиційних цементів з механо-хімічною активацією
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Шевчук, Г. Я.; Марків, Т. Є.; Марущак, У. Д.
  Досліджено вплив мінеральних додатків на властивості композиційного портландцементу. Показано ефективність механоактивації композиційного цементу з додатком золи-виносу. The influence of various mineral additives to the physico-mechanical properties of blended Portland cement was investigated. The mechanoactivate effectivity of blended cement with additive of fly-ash was shown.
 • Item
  Гідродинаміка фільтраційного сушіння крохмалю
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Гузьова, І. О.; Ханик, Я. М.; Білецька, Л. З.
  Запропоновано зміну існуючих методів сушіння крохмалю на фільтраційне сушіння. Проведено комплексне дослідження гідродинаміки сухого і вологого матеріалу. The substitution of traditional drying methods on filtration drying of materials. The experimental results are presented for predicting hydrodynamics of the dry and wet layers.
 • Item
  Вплив природи субстрату не термічну стійкості пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і малеїнового ангідриду
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Троценко, С. Є.; Шафранська, О. Т.; Воронов, С. А.; Беднарська, О. Р.; Токарев, В. С.
  Методом комплексного термічного аналізу досліджено термічну стабільність пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну з малеїновим ангідридом, іммобілізованого на поверхні мінеральних наповнювачів, порівняно з термічною стійкістю цього співполімеру в масі. Встановлено, що полімерні субстрати практично не впливають на термічну стабільність пероксидних груп, окисли і карбонати металів дещо уповільнюють, а діоксид силіцію прискорює їх термічний розпад. The peroxidic group thermal stability of copolymer of 5-tert-butylperoxy-5-methyl-1-hexene-3-yne immobilized at surfaces of mineral fillers has been investigated using the method of complex thermal analysis in comparison with that for this copolymer degraded in bulk. It was established that polymeric substrates do not practically affect the thermal stability of peroxidic groups, metal oxides and carbonates somewhat reduce a rate of their thermal decomposition while silica accelerates this.