Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 4

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45191

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 4. – P. 419–556. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 4)


419
429
434
441
447
451
456
462
466
473
488
492
500
505
511
519
523
529
533
538
543
549

Content (Vol. 12, No 4)


419
429
434
441
447
451
456
462
466
473
488
492
500
505
511
519
523
529
533
538
543
549

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
 • Thumbnail Image
  Item
  Influence of filling on water uptake of films based on water-borne coating materials
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kas’yanenko, Ivan; Neskorozhena, Halyna; Kramarenko, Viktor; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Вивчено ефект наповнення на водо- поглинання плівок на основі водної дисперсії Акронал-290Д та пігментної частини, що містить діоксид титану та карбонат кальцію. Встановлено, що збільшення об’ємної концентрації пігменту супроводжується збільшенням швидкості абсорбції води, однак максимальне значення водопоглинання харак- теризується мінімумом в діпазоні критичної об’ємної концентрації пігменту. Показано, що у разі низького ступеня наповнення плівок поглинання води є довготривалим процесом, кінетику якого можна представити суперпозицією двох функцій, що враховують як фіковський характер дифузії води, так й релаксаційний процес, пов’язаний із структурними змінами у зразках.
 • Thumbnail Image
  Item
  Determination of the cavitation influence on the destruction process of microorganism cells agglomerates
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Starchevskyy, Volodymyr; Bernatska, Nataliya; Typilo, Iryna; Oliynyk, Lilianna; Kvit, Roman; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив кавітації на зменшення кількості колоній мікроорганізмів. Показано, що кількість вегетуючих мікроорганізмів у водній дисперсії протягом перших 30 хвилин оброблення ультразвуком збільшилась до максимуму. Встановлено, що подальша дія ультразвуку призводить до їх різкого зменшення. Запропоновано кінетичну модель ультра- звукового руйнування агрегатів клітин дріжджів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Effect of phenol-cresol-formaldehyde resin on adhesive and physico-mechanical properties of road bitumen
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Demchuk, Yuriy; Sidun, Iurii; Gunka, Volodymyr; Pyshyev, Serhiy; Solodkyy, Serhiy; Lviv Polytechnic National University
  Методом поліконденсації «сирих» фенолів з формальдегідом синтезовано феноло-крезоло-формальдегідну смолу (ФКФС) з фенольної фракції кам’яновугільної смоли. Прове- дено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту ФКФС встановлено можливість її ефективного викорис- тання у якості модифікатора дорожніх нафтових бітумів. Встановлено, що ФКФС є ефективною адгезійною добавкою для дорожніх бітумів. Визначено структурний тип окисненого та модифікованого бітумів за критерієм групового-хімічного складу та розрахунковими критеріями.
 • Thumbnail Image
  Item
  Two-dimensional mathematical model for carbon monoxide oxidation process on the platinum catalyst surface
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kostrobii, Petro; Ryzha, Iryna; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено двовимірну математичну мо- дель оксидації карбон (II) оксиду (СО) на поверхні платинового каталізатора (Pt) згідно механізму Лангмюра-Гіншелвуда. Враховано впливи структурних змін каталітичної поверхні та температури підложки. Показано, що врахування двови- мірностіта структурних змін веде до зміни як динаміки про- цесу оксидації, так і області стійкості.
 • Thumbnail Image
  Item
  Arylsubstituted halogen(thiocyanato)amides containing 4-acetylphenyl fragment. Synthesis, cyclization and antimicrobial properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Baranovskyi, Vitaliy; Symchak, Ruslan; Pokryshko, Olena; Klymnyuk, Sergiy; Grishchuk, Bogdan; Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University; I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  Купрокаталітичним аніонарилюванням амідів акрилової і метакрилової кислот солями 4-ацетилфе- нілдіазонію синтезовані 3-(4-ацетилфеніл)-(2-метил)-2-хлоро (бромо, тіоціанато)пропанаміди. Циклізацією тіоціанато- амідів одержані арилзаміщені 2-амінотіазол-4(5Н)-они з ацетофеноновим фрагментом. Досліджено протибакте- ріальну та протигрибкову активність синтезованих сполук.
 • Thumbnail Image
  Item
  Dielectric behavior of SBS/polyaniline thermally processable blends
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Fernando, G.; Souza, Jr.; Soares, Bluma G.; Silveira, Fabiola; Renukappa, N. M.; Siddaramaiah; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, Brasil; Sri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysore, India
  Одержано триблок-кополімерні суміші сти- рен-бутадієн-стирену (СБС) з різними концентраціями поліані- ліну (ПАН). Визначено вплив таких параметрів, як концент- рація ПАН, частота та температура на електричні влас- тивості: густину, діелектричну проникність, тангенс кута втрат та провідність змінного струму. Показано, що незначне зменшення об'ємного питомого опору як функції температури, є корисним за умов утрудненого контролю температури. Встановлено, що зразок із 45% мас. ПАН потенційно може бути використаний у полі електромагнітного випромінювання. Доведено, що електрична провідність суміші переважає йонне транспортування. Одержані матеріали можна викорис- товувати як стратегічний, недорогий, екологічно чистий матеріал у різних суміжних сферах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Samarium-doped ceria/yttria-stabilized zirconia composite prepared by solid state reaction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Rahmawati, Fitria; Respati, Anang Pandan; Mudjijono; Syarif, Dani G.; Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University, Indonesia; Ceramics Lab., National Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom; Nasional (BATAN), Jl. Taman Sari Bandung, Indonesia
  Одержано композити с різним співвідно- шенням промотованого самарієм оксиду церію (SDC) з діоксидом цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (YSZ), SDC:YSZ = 0:1; 1:9; 1:1; 9:1 та 1:0. Досліджено структуру кристалів та йонну провідність одержаних композитів. За допомогою рентгенодифракційного аналізу з використанням методу Ле Бейля досліджено кристалічну структуру, просторові групи, параметри та об‘єм комірок. Йонну провідність визначено методом імпедансу. Показано, що композити SDC-YSZ кристалізувались у двох фазаз кубічного SDC і кубічного YSZ за відсутності вторинних фаз. Це вказує на те, що змішування та нагрівання за 1523 К не змінюють кристалічну структуру, навіть при зміні параметрів комірки. Композит SDC-YSZ 91 показує найвищу йонну провідність за 873 К. Показана роль YSZ щодо гальмування автовідновлення йонів церію.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents "Chemistry & Chemical Technology". Volume 12
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20)
 • Thumbnail Image
  Item
  Solvent-free microwave extraction of essential oil from dried basil (Ocimum basilicum L.) leaves
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kusuma, Heri Septya; Putri, Ditta Kharisma Yolanda; Dewi, Intan Ekawati Puspa; Mahfud, Mahfud; Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
  За допомогою мікрохвильової екстракції без розчинника (SFME) проведено екстракцію ефірних олій з листя базиліка. Визначено вплив параметрів на вихід олії. Отримані результати порівнювали з результатами, отриманими методом мікрохвильової гідродистиляції (MHD). Показано, що SFME метод забезпечує більш високий вихід та зменшує тривалість екстракції. З використанням газової хроматографії–масової спектроскопії (GC-MS) було встановлено, що найбільший вміст в базилічній олії компонентів E-цитраль та Z-цитраль. Визначено оптимальні умови одержання базилікової олії.
 • Thumbnail Image
  Item
  Peculiarities of activity renovation of zeolite catalysts coked in hexane cracking
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Patrylak, Lyubov; Pertko, Oleksandra; Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Методом дискретно-послідовного мікроокис- нення коксу досліджено початкову активність кислотних цеолітів у крекінзі н-гексану та вплив ступеня регенерації на залишкову активність зразків. Знайдено, що окиснення 5–10 імпульсами кисню належним чином відновлює активність каталізаторів на основі фожазиту та пентасилу, тоді як для морденіту, який має підвищену схильність до блокування ка- нальної структури коксом, такої кількості кисню не достатньо.