Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 4

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 4. – P. 419–556. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 4)


419
429
434
441
447
451
456
462
466
473
488
492
500
505
511
519
523
529
533
538
543
549

Content (Vol. 12, No 4)


419
429
434
441
447
451
456
462
466
473
488
492
500
505
511
519
523
529
533
538
543
549

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Influence of filling on water uptake of films based on water-borne coating materials
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kas’yanenko, Ivan; Neskorozhena, Halyna; Kramarenko, Viktor; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Вивчено ефект наповнення на водо- поглинання плівок на основі водної дисперсії Акронал-290Д та пігментної частини, що містить діоксид титану та карбонат кальцію. Встановлено, що збільшення об’ємної концентрації пігменту супроводжується збільшенням швидкості абсорбції води, однак максимальне значення водопоглинання харак- теризується мінімумом в діпазоні критичної об’ємної концентрації пігменту. Показано, що у разі низького ступеня наповнення плівок поглинання води є довготривалим процесом, кінетику якого можна представити суперпозицією двох функцій, що враховують як фіковський характер дифузії води, так й релаксаційний процес, пов’язаний із структурними змінами у зразках.
 • Item
  Determination of the cavitation influence on the destruction process of microorganism cells agglomerates
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Starchevskyy, Volodymyr; Bernatska, Nataliya; Typilo, Iryna; Oliynyk, Lilianna; Kvit, Roman; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив кавітації на зменшення кількості колоній мікроорганізмів. Показано, що кількість вегетуючих мікроорганізмів у водній дисперсії протягом перших 30 хвилин оброблення ультразвуком збільшилась до максимуму. Встановлено, що подальша дія ультразвуку призводить до їх різкого зменшення. Запропоновано кінетичну модель ультра- звукового руйнування агрегатів клітин дріжджів.
 • Item
  Effect of phenol-cresol-formaldehyde resin on adhesive and physico-mechanical properties of road bitumen
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Demchuk, Yuriy; Sidun, Iurii; Gunka, Volodymyr; Pyshyev, Serhiy; Solodkyy, Serhiy; Lviv Polytechnic National University
  Методом поліконденсації «сирих» фенолів з формальдегідом синтезовано феноло-крезоло-формальдегідну смолу (ФКФС) з фенольної фракції кам’яновугільної смоли. Прове- дено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту ФКФС встановлено можливість її ефективного викорис- тання у якості модифікатора дорожніх нафтових бітумів. Встановлено, що ФКФС є ефективною адгезійною добавкою для дорожніх бітумів. Визначено структурний тип окисненого та модифікованого бітумів за критерієм групового-хімічного складу та розрахунковими критеріями.
 • Item
  Two-dimensional mathematical model for carbon monoxide oxidation process on the platinum catalyst surface
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kostrobii, Petro; Ryzha, Iryna; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено двовимірну математичну мо- дель оксидації карбон (II) оксиду (СО) на поверхні платинового каталізатора (Pt) згідно механізму Лангмюра-Гіншелвуда. Враховано впливи структурних змін каталітичної поверхні та температури підложки. Показано, що врахування двови- мірностіта структурних змін веде до зміни як динаміки про- цесу оксидації, так і області стійкості.
 • Item
  Arylsubstituted halogen(thiocyanato)amides containing 4-acetylphenyl fragment. Synthesis, cyclization and antimicrobial properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Baranovskyi, Vitaliy; Symchak, Ruslan; Pokryshko, Olena; Klymnyuk, Sergiy; Grishchuk, Bogdan; Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University; I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  Купрокаталітичним аніонарилюванням амідів акрилової і метакрилової кислот солями 4-ацетилфе- нілдіазонію синтезовані 3-(4-ацетилфеніл)-(2-метил)-2-хлоро (бромо, тіоціанато)пропанаміди. Циклізацією тіоціанато- амідів одержані арилзаміщені 2-амінотіазол-4(5Н)-они з ацетофеноновим фрагментом. Досліджено протибакте- ріальну та протигрибкову активність синтезованих сполук.
 • Item
  Dielectric behavior of SBS/polyaniline thermally processable blends
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Fernando, G.; Souza, Jr.; Soares, Bluma G.; Silveira, Fabiola; Renukappa, N. M.; Siddaramaiah; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, Brasil; Sri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysore, India
  Одержано триблок-кополімерні суміші сти- рен-бутадієн-стирену (СБС) з різними концентраціями поліані- ліну (ПАН). Визначено вплив таких параметрів, як концент- рація ПАН, частота та температура на електричні влас- тивості: густину, діелектричну проникність, тангенс кута втрат та провідність змінного струму. Показано, що незначне зменшення об'ємного питомого опору як функції температури, є корисним за умов утрудненого контролю температури. Встановлено, що зразок із 45% мас. ПАН потенційно може бути використаний у полі електромагнітного випромінювання. Доведено, що електрична провідність суміші переважає йонне транспортування. Одержані матеріали можна викорис- товувати як стратегічний, недорогий, екологічно чистий матеріал у різних суміжних сферах.
 • Item
  Samarium-doped ceria/yttria-stabilized zirconia composite prepared by solid state reaction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Rahmawati, Fitria; Respati, Anang Pandan; Mudjijono; Syarif, Dani G.; Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University, Indonesia; Ceramics Lab., National Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom; Nasional (BATAN), Jl. Taman Sari Bandung, Indonesia
  Одержано композити с різним співвідно- шенням промотованого самарієм оксиду церію (SDC) з діоксидом цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (YSZ), SDC:YSZ = 0:1; 1:9; 1:1; 9:1 та 1:0. Досліджено структуру кристалів та йонну провідність одержаних композитів. За допомогою рентгенодифракційного аналізу з використанням методу Ле Бейля досліджено кристалічну структуру, просторові групи, параметри та об‘єм комірок. Йонну провідність визначено методом імпедансу. Показано, що композити SDC-YSZ кристалізувались у двох фазаз кубічного SDC і кубічного YSZ за відсутності вторинних фаз. Це вказує на те, що змішування та нагрівання за 1523 К не змінюють кристалічну структуру, навіть при зміні параметрів комірки. Композит SDC-YSZ 91 показує найвищу йонну провідність за 873 К. Показана роль YSZ щодо гальмування автовідновлення йонів церію.
 • Item
  Contents "Chemistry & Chemical Technology". Volume 12
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20)
 • Item
  Solvent-free microwave extraction of essential oil from dried basil (Ocimum basilicum L.) leaves
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kusuma, Heri Septya; Putri, Ditta Kharisma Yolanda; Dewi, Intan Ekawati Puspa; Mahfud, Mahfud; Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
  За допомогою мікрохвильової екстракції без розчинника (SFME) проведено екстракцію ефірних олій з листя базиліка. Визначено вплив параметрів на вихід олії. Отримані результати порівнювали з результатами, отриманими методом мікрохвильової гідродистиляції (MHD). Показано, що SFME метод забезпечує більш високий вихід та зменшує тривалість екстракції. З використанням газової хроматографії–масової спектроскопії (GC-MS) було встановлено, що найбільший вміст в базилічній олії компонентів E-цитраль та Z-цитраль. Визначено оптимальні умови одержання базилікової олії.
 • Item
  Peculiarities of activity renovation of zeolite catalysts coked in hexane cracking
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Patrylak, Lyubov; Pertko, Oleksandra; Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Методом дискретно-послідовного мікроокис- нення коксу досліджено початкову активність кислотних цеолітів у крекінзі н-гексану та вплив ступеня регенерації на залишкову активність зразків. Знайдено, що окиснення 5–10 імпульсами кисню належним чином відновлює активність каталізаторів на основі фожазиту та пентасилу, тоді як для морденіту, який має підвищену схильність до блокування ка- нальної структури коксом, такої кількості кисню не достатньо.
 • Item
  New spectrophotometric method of amlodipine besylate determination and its validation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Sulyma, Marta; Vasyuk, Svitlana; Zhuk, Yulia; Kaminskyy, Danylo; Chupashko, Olesya; Ogurtsov, Volodymyr; Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Zaporizhia StateMedical University
  Розроблений та валідований простий, точний і прецизійний спектрофотометричний метод оцінки кількісного вмісту амлодипіну безилату у таблетках. Метод базується на взаємодії амлодипіну безилату із натрію 1,2-нафтохінон-4- сульфонатом у лужному середовищі, за нагрівання реакційної суміші за 363K протягом 1 хв., з утворенням продукту помаран- чевого кольору. Спектрофотометричний метод включав вимірю- вання оптичної густини продукту при 459 нм. При розробленні методу вивчено та оптимізовано умови реакції. Підпорядкування закону Бера відбувалось у діапазоні концентрацій 10–20 мкг/мл при RSD 0,825 і 0,559%, а молярний коефіцієнт поглинання складав 2,54·104, діапазон застосування методів становить 67–133% від номінального вмісту амлодипіну безилату у лікарськихформах.
 • Item
  Thermochemical conversion of coal under microwave radiation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Malyi, Eugene; Chemerinskii, Michael; Golub, Iryna; Starovoit, Mariya; National Metallurgical Academy of Ukraine
  Приведені схеми структури органічної маси вугільних макромолекул. Проведено дослідження мікрохвильо- вого оброблення вугілля марки Ж. Побудовано математичну модель впливу мікрохвильового випромінювання на структуру вугільної макромолекули середньометаморфізованого вугілля. Вивчено вплив мікрохвильового оброблення на термохімічні перетворення органічної маси вугілля з використанням скануючого електронного мікроскопу.
 • Item
  Kinetics of ultrasound-assisted extraction of anthocyanin from purple roselle calyces under different pH conditions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Aryanti, Nita; Nafiunisa, Aininu; Bella, Nayunda; Sanjaya, Rio; Wardhani, Dyah Hesti; Kumoro, Andri Cahyo; Diponegoro University
  Експериментально доведено, що антоціан краще екстрагується за вищих температур. Встановлено, що найбільший вміст антоціану досягається за рівня рН = 2. Застосовано модель кінетики другого порядку, яка добре узгоджується з експериментальними даними
 • Item
  Complex corrosion protеction of tubing in gas wells
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Pinchuk, Sofiya; Galchenko, Galina; Simonov, Aleksey; Masakovskaya, Ludmila; Roslyk, Irina; The National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro; Limited Liability Company Research and Development Center "Quality", Dnipro
  Проведено аналіз ефективності комплекс- ного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає мож- ливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.
 • Item
  Microbiological composition of the biofilm on the metal surfaces of sewage constructions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kurmakova, Iryna; Demchenko, Natalia; Bondar, Olena; Vorobyova, Viktoria; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv; Polytechnic Institute”
  Досліджено мікробіологічний склад біоплів- ки, яка формується на поверхні решіток очисних споруд, та сезонну зміну чисельності головних її складових. З накопичу- вальної культури сульфатвідновлювальних бактерій ізольовано та ідентифіковано штам Ch.5, який за фізіолого-біохімічною характеристикою віднесено до роду Desulfomicrobium
 • Item
  Optimization studies on biosynthesis of citric acid by one-factor-at-a-time
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kola, Anand Kishore; Mekala, Mallaiah; Goli, Venkat Reddy; National Institute of Technology, India; BV Raju Institute of Technology, India
  Проведено оцінювання чинників процесу біо- синтезу лимонної кислоти, та проаналізовано їх вплив на резуль- тат процесу. Встановлено, що такі чинники, як початкова концентрація сахарози, концентрація метанолу, концентрація інокуляту, рН вихідного середовища, вірогідність спору, швидкість обертання мішалки, період інкубації, температура бродіння, розмір частинок, швидкість потоку кисню та вологість мають значний вплив на процес. З використанням експериментального дизайну Плакетта-Бурмана з одинадцяти чинників визначено ті, які мають найбільший вплив на процес: початкова концентрація сахарози, рН вихідного середовища, швидкість обертання мішалки, інкубаційний період, температура бродіння та витрата кисню. За допомогою монотетичного аналізу експериментально підтверджений та критично оцінений вплив чинників на вихід лимонної кислоти.
 • Item
  Combustion kinetics of petroleum coke by isoconversional modelling
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Nyakuma, Bemgba; Oladokun, Olagoke; Bello, Aliyu; Universiti Teknologi Malaysia
  Вивчено фізико-хімічні характеристики та кінетику згоряння нафтового коксу або пек-коксу (НК). Ви- значено, що НK має високий вміст карбону, зв‘язаного карбону та високу теплотворну здатність, і низький вміст сульфуру та золи. Показано, що температура займання НК коливається в межах 764–795 К, пік розкладання 808–875 К та температура вигорання 857–933 К. За допомогою аналізу продуктивності згоряння та реакційної здатності визначено коефіцієнт запалювання, коефіцієнт перетворення, коефіцієнт вигорання та характеристичний коефіцієнт згоряння. Визначено також енергію активації та предекспонентний множник. Показано, що НK дуже реактивний під час згоряння всупереч даним літератури. На основі проведених досліджень встановлено, що спалювання є практичним підходом для видобутку енергії з НК.
 • Item
  The influence of surfactants on the physical properties of clinkers
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Sviderskyi, Valentyn; Tokarchuk, Volodymyr; Fleisher, Hanna; Trus, Inna; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Досліджено вплив трьох видів поверхнево- активних речовин на наступні властивості клінкерів: питому поверхню, гігроскопічність, водовідштовхувальні властивості та сипучість. Результати експериментів показують, що по- верхнево-активні речовини мають різний вплив на кінетику по- мелу та властивості клінкерів, що, головним чином, залежить від концентрації поверхнево-активної речовини, у порівнянні з її природою або агрегатним станом. Запропоновано застосування окремих поверхнево-активних речовин. Молекули цих сполук повинні містити функціональну групу та довгий карбоновий ланцюг, який не містить додаткових функціональних груп. Такі поверхнево-активні речовини забезпечують не лише прискорення помелу, а також збільшення тривалості зберігання. Дослі- дженнями встановлено, що жирні кислоти та органічні сульфосполуки задовольняють приведеним умовам і можуть знайти успішне застосування як інтенсифікатори помелу.
 • Item
  Comparative study of Moringa oleifera and Citrus paradisi as disinfectants and coagulants for water treatment
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Uthman, Habibu; Nyakuma, Bemgba; Institute of Future Energy, Universiti Teknologi Malaysia
  Досліджено коагулюючі та дезинфікуючі властивості Moringa oleifera (Моринга масляниста) та Citrus paradisi (грейпфрут) на зразках, отриманих з пакетованої води, води із свердловин, річкової та колодязної води. Показано, що Moringa oleifera адекватно функціонує після 2 годин від- стоювання сильно мутної річкової води, і є більш ефективним у поєднанні з Citrus paradisi. Встановлено ефективність такої комбінації для очищення річкової води. Число загальної кількості Coliform та Escherichia coli (коліморфних бактерій та кишкової палички) знижується зі збільшенням часу оброблення.
 • Item
  Effect of low-melting glass on thermal and physical properties of polymer composites
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Vakhula, Yaroslav; Lutsyuk, Iryna; Melnyk, Yuriy; Narok, Olha; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено склади і синтезовано легкотопке скло в системі PbO-ZnO-B2O3 та Na2O-P2O5-MoO3. Встановлено вплив хімічного складу скла на температуру розм’якшення і зміну зовнішнього вигляду під час нагрівання. Одержано полімерний композиційний матеріал на основі поліпропілену з різним вмістом наповнювача – порошку скла. Визначено теплофізичні власти- вості композитів. Введення до складу поліпропілену порошку скла призводить до порушення однорідності структури матеріалу. Методом ДТА встановлено, що використання розробленого наповнювача зміщує температуру повного згорання полімеру в сторону вищої температури майжена 40 º.