Проблеми української термінології. – 2003. – №490

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. Вісник розраховано на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх зацікавлених термінологією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 490 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 158 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМШОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
12
17
25
35
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
38
43
48
52
57
63
66
71
76
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
80
87
90
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
95
105
114
120
128
133
142
147
152

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMSHOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
12
17
25
35
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
38
43
48
52
57
63
66
71
76
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
80
87
90
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
95
105
114
120
128
133
142
147
152

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Англо-американських запозичень в німецькій мові та їх перекладу українською
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Семотюк, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розглядається явище лексичних запозичень. На прикладі англо- американізмів у сучасній німецькій мові показано, що ця лексика запозичується німецькою мовою доволі активно, а. її опанування відбувається в міру оволодіння загальною нормою сучасної німецької літературної мови загалом. У цілому, проте, проблема англо-американізмів у сучасній німецькій мові не зводиться до питань стилю і норм мови, а має свої соціальні аспекти, які слід розглядати спільно із проблемами соціології мови. Водночас актуальним є питання перекладу англо-американізмів українською мовою в процесі викладання німецької як іноземної.
 • Item
  Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Антонюк, Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розглядаються питання формування і становлення римської педагогічної термінології. На основі творів античних авторів зроблено спробу пояснення найбільш вживаних у римській педагогіці термінів, зокрема тих, що позначають процес навчання і виховання, їх семантику, словотвір, а також вплив на формування відповідної галузевої термінології у національних мовах.
 • Item
  Значення пазиграфїї для подання спеціальної інформації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Андрейчук, Н.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена аналізові знакової сутності міжнародного смислового письма (пазиграфії) та значенню цього письма для подання інформації!. За принципом мотивованості виділяються дві групи пазиграм, які можуть виконувати інформативно-номінативну, інформативно-інструктивну, інформативно-попереджувальну (частково мотивовані знаки) та інформативно- абстрактивну (немотивовані знаки) функції. Показано значення знаків штучної мови для вираження наукових понять і суджень та способів оперування досліджуваними об’єктами.
 • Item
  Нульова суфіксація в українській загальновживаній лексиці та фізичній термінології на зламі ХІХ-ХХ століть
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Процик, І.; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Стаття присвячена розглядові українських фізичних термінів, утворених способом нульової суфіксації, наприкінці XIX - на початку XX століття.
 • Item
  Українська термінологія як наслідок “зближання мов”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Рожанківський, Р.; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України
  У статті наведено висліди аналізування видань Інституту мовознавства за 1934-1935 роки, зокрема трьох термінологічних бюлетенів, які осуджують “буржуазно-націоналістичну методологію” укладання термінологічних словників у колишньому Інституті наукової мови. Із цих видань виділено “шкідливі” (українські) типові словоформи, а також форми на “правильних методологічних засадах” (які не вносять “штучної розмежованості української мови від російської-”). Кількісно оцінено наявність “правильних” словоформ у бюлетенях та великих академічних словниках, колишніх і сучасних.
 • Item
  Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Рицар, Б.; Мисак, Р.; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України
  Розглянуто підходи Майкрософту до процесу локалізації та місце у ньому української мови. Проаналізовано на мовно-термінологічних засадах тексти довідок, системних повідомлень і діалогів зукраїнізованої операційної системи MS Windows ХР Professional та її додатків.
 • Item
  Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Пілецький, В.; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті описано деякі головні типи російських та англійських термінів, які позичила українська мова, виявлено низку способів заміни їх українськими відповідниками.
 • Item
  Зміст до Вісника “Проблеми української термінології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25)
 • Item
  Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Волошиновська, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Виконано лексикографічний аналіз текстів з прикладної лінгвістики українською та англійською мовами. Визначено найчастотнішу лексику у цих текстах. Зіставний аналіз виділеної лексики дав змогу зробити висновок стосовно різної предметної спрямованості текстів. Відмінність ключових слів українських та англійських текстів вказує на багатоманітність завдань прикладної лінгвістики.
 • Item
  Омонімія і полісемія в українській музичній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Булик-Верхола, С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена аналізу омонімії та полісемії в українській музичній термінології. У межах музичної термінології характерна полісемія, а омонімія не властива; номінації різногалузевих терміносистем с багатозначними; музичні терміни, утворені шляхом термінологізації загальновживаних слів, стають омонімами; у музичній терміносистемі спостерігаємо тенденцію до однозначності термінів.
 • Item
  Поняття моделі в лінгвістиці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Карамишева, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена розгляду поняття, що позначається терміном “модель”, оскільки, як свідчить огляд літератури, єдності трактування цього терміна у лінгвістиці не існує. Зроблено спробу класифікації понять, які дослідники позначають зазначеним терміном. У статті також представлено типологію моделей у лінгвістиці та визначено узагальнене трактування цього поняття.
 • Item
  Слово дискурс як міждисциплінарний термін
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Науменко, Л.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  У статті досліджується походження та становлення терміна дискурс в англійській та українській мовах в різних галузях сучасних гуманітарних знань. Автор аналізує значення терміна та його похідних у лінгвістиці, філософії, логіці, риториці, соціології, семіотиці, що дає підстави тлумачити його як міждисциплінарний термін.
 • Item
  Соціолінгвістична суть терміна еколінгвістика
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Бордюк, Л.; Національний університет “Львівська політехніка
  У статті використовується метафоричне поняття екології мови. Роль навколишнього середовища мови “як організму вищого порядку” відіграють соціальні, політичні, економічні та культурні фактори. Екологія мови (еколінгвістика) має яскраве соціолінгвістичне забарвлення, оскільки вона розглядає взаємовідношення між словом і світом. Негаразди економічного та політичного характеру становлять загрозу для розвитку та функціонування мови. У статті аналізується екологічний стан сучасної української мови.
 • Item
  Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Іващенко, В.; Інститут української мови НАН України
  У даній статті пропонуємо короткий огляд основних напрямків лінгвокультурологічних досліджень, пов'язаних із вивченням концепту як одиниці культури. Як такі вони виявляють себе у функціональних та статусних концепціях заміщення, посередництва, смислової організації структури знань (лексичного значення), ціннісних (культурних) домінант (ключових слів епохи), національно-культурних (етнічно-мовних) вербальних стереотипів; у методиках концептуального аналізу та макролінгвістичних дослідженнях.
 • Item
  Лінгвокультурологія та її термінна система
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Левченко, О.; Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії держаного управління при Президентові України
  Стаття присвячена проблемі використання когнітивної парадигми у контрастивістиці. Подається аналіз базового поняття лінгвокультурології - терміна культурно значимий концепт. Досліджуються принципи виділення культурно значимих концептів, пропонуються засади лінгвокультурологічного дослідження.
 • Item
  Трактування терміноелемента у сучасній науці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Кочан, І.; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті йдеться про терміноелемент як складову частину терміна. Сучасна наука його трактує по-різному, нерідко навіть суперечливо. Окремо виділяються слова з міжнародними терміноелементами, перелік яких подасться у роботі. На прикладі слів з компонентом граф, який може стояти у пре- і постпозиції, з'ясовується сутність терміноелемента.
 • Item
  Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Шуневич, Б.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Обгрунтовано утворення однослівних і багатокомпонентних термінів з дистанційного навчання, проаналізовано причини виникнення термінологічних проблем з цієї тематики та запропоновано варіанти їх вирішення.
 • Item
  Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Кучеренко, О.; Академія пожежної безпеки України
  Стаття присвячена аналізу абревіації в українській пожежно-технічній терміносистемі. Абревіатурні утворення набувають специфічних ознак саме для досліджуваної термінології. Аналізований український термінологічний пожежно-технічний матеріал свідчить про активність та здебільшого непослідовність абревіаційних процесів.
 • Item
  Стилістично-семантичні зміни терміноодиниць української термінології державного управління
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Коцюба, Я.; Львівська обласна державна адміністрація
  Стаття присвячена стилістично-семантичним змінам у сучасній українській термінології державного управління. Автор аналізує процеси переорієнтації' номінацій управлінської сфери, зміни соціальних конотацій терміноодиниць української термінології державного управління.
 • Item
  Основні способи словотворення в термінології нафтогазової промисловості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003-02-25) Дорошенко, С.; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  У статті здійснено аналіз основних способів творення термінів нафтогазової промисловості. Розглянуто морфологічний, синтаксичний та лексико- семантичний способи творення термінів, описано найпоширеніші словотвірні моделі, виявлено основні тенденції в словотворі досліджуваної термінології.