Проблеми української термінології

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2577

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 920
 • Thumbnail Image
  Item
  Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Козяр, Михайло; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття розкриває проблеми термінологічного забезпечення сфери пожежної справи в Україні у світлі концепції забезпечення пожежної безпеки держави. У статті йдеться про необхідність створення уніфікованої термінології галузі пожежної безпеки, дається науковий аналіз її стану на сучасному етапі, та пропонуються вимоги до дефініцій термінів, які б сприяли гармонізації національної пожежної термінології з міжнародними стандартами. Автор закликає до наукової співпраці у цій справі фахівців пожежного профілю та спеціалістів-термінознавців різних країн.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Коваль, Мирослав; Шадрін, Анатолій; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття порушує проблему адекватності визначень (дефініцій) термінів зі сфери пожежної безпеки суті і змісту означених ними понять у відповідності до вимог термінознавства і логіки. У статті дається приклад логіко- семантичного аналізу визначення терміна ” пожежа” та його реконструювання з огляду на природницьку та соціальну складові цього поняття. Автори пропонують вжити термін "соціально несанкціонований (нерегламентований) випадок горіння" для характеристики поняття "пожежа".
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Голиборода, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Сучасна нумізматика поєднує в собі науку, колекціонування та бізнес. В статті розглядаються особливості сучасної нумізматичної термінології. Проведено аналіз найбільш ефективних методів перекладу термінів даної галузі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історія становлення українського географічного словникарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Влах, Мирослава; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Розвиток українського географічного словникарства розглядається у зв’язку зі становленням наукової термінології. Виділені та проаналізовані особливості окремих його етапів: а) друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.; б) 20-30-ті роки ХХ ст.; в) 50-60-ті роки ХХ ст.; г) сучасний етап.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Гапонова, Валентина; Осадчук, Марія; Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького
  Стаття містить інформацію про етимологію і розвиток українських термінів прикордонної та митної служб. Проведений аналіз базових термінів "границя", "рубіж", "застава", "мито", "митник" показав, що ядро первісної термінології складається з слів слов’янського походження, утворених морфологічно- синтаксичним способом. Найпродуктивнішим для досліджуваної терміносистеми на сьогодні є синтаксичний словотвір.
 • Thumbnail Image
  Item
  Національна віськова похідна термінологія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кісіль, Зоряна; Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України
  Вивчення військових дисциплін не є можливим без правильного володіння понятійно-термінологічним апаратом. Цьому буде сприяти рекомендована вам праця, яка має своїм завданням задовольнити потреби мовленнєвої практики українських військовиків від рядовика починаючи та генералом закінчуючи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правнича термінологія у мовленні студента-юриста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Криськів, Мирослава; Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
  У статті розглядається одне з найважливіших питань підвищення мовної компетенції і професійної орієнтації студентів-правників - оволодіння юридичною термінологією.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прислівникова деривація в українській юридичній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Руколянська, Наталія; Запорізький юридичний інститут МВС України
  Аналізуються способи творення прислівників, що функціонують у сучасній українській юридичній термінології, а також визначаються й описуються найактивніші словотвірні моделі цих прислівників у джерелах сфер фіксації та функціонування юридичної термінології.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Федишин, Оксана; Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України
  Стаття стосується рекомендаційного вживання афіксального способу семантизації юридичної лексики минаючи використання двомовних словників. Автор пропонує студентам правничого вузу застосувати прості процедури дериваційного слововиводу на основі знання значень кореневих слів - елементів інтернаціональної лексики та граматичних морфем. Надрукування статті слугуватиме раціональному і ефективному розширенню словникового запасу французької юридичної лексики у студентів спеціалізованого вищого, навчального закладу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Буракова, Марина; Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини
  Розглянуто розвиток білоруської юридичної термінології в нерозривному зв'язку з історією розвитку і функціювання білоруської літературної мови, причини і закономірності недостатнього розроблення системи юридичної термінології та творення білоруських юридичних термінів.