Комп'ютерні системи та мережі. – 2004. – № 523

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України та вченими Польщі в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – № 523 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 147 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Однокристальний мікропроцесорний вимірювач пульсу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кремінь, В. Т.; Карпін, О. О.
  Запропоновано однокристальний мікропроцесорний вимірювач пульсу. Розглянуто структуру пристрою та описано основні принципи його функціонування. The pulsometer microprocessor based circuit is proposed. The structure of system is considered and the principles of its functionality are described.
 • Item
  Методи помноженя частоти вимірюваного сигналу фотоелектричного перетворювача положення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Щесьняк, Зб.; Дорожовець, М. М.
  Описано метод покращання точності інкрементальних перетворювачів. Метод полягає на формуванні фазових напруг із заданим зсувом щодо базових сигналів, які виникають на виході вимірювального перетворювача з лінійчастою шкалою. Після їх перетворення у цифрову форму забезпечується п’ятикратне збільшення точності оптоелектронного перетворювача. A method of increasing the accuracy of incremental transducers has been presented in the paper. The method is based on producing the phase voltages, with assumed phase shift, with respect to the basic signals resulting from the transducer measurement rule. After analog-to-digital conversion, five-time multiplication factor of the photoelectric transducer accuracy is obtained.
 • Item
  Універсальна SH-Модель
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Черкаський, М. В.; Халіл Мурад, Хусейн
  Показано, що універсальна SH-модель відрізняється від універсальних математичних моделей алгоритмів за призначенням і способом синтезу. Розглянуті принципи побудови універсальної SH-моделі з погляду теорії складності апаратно-програмних алгоритмів. Сформульовані вимоги оптимізації до універсальної SH-моделі, що складається з двох SH-моделей – функціональної та керуючої. Shown, that the universal SH-model differs from universal mathematical models of algorithms by the destination and the way of synthesis. The considered principles of construction the universal SH-model from the point of view of the theory of complexity of hardware-software algorithms. The formulated requirements of optimization to universal SH-model which will consist of two SH-models – functional and controling.
 • Item
  Псевдо SH-модель
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Черкаський, М. В.; Садек Абдалла, Саїд
  Дано визначення псевдо SH-моделі програми. Показано, що псевдо SH-модель відрізняється від SH-моделі і універсальних математичних моделей алгоритмів відсутністю керуючої складової. Розглянуто принципи побудови псевдо SH-моделі з точки зору теорії складності. Подано перелік характеристик складності. Наведено приклад розрахунку структурної складності. The definition for SH-model algorithm is presented. The pseudo SH- model differ from SH-model and universal mathematical model algorithm that he don’t have a control signal. Here is also shown the principal theory of pseudo SH-model. Expand the list of complexity characteristics. Given an example that calculates the structural complexity.
 • Item
  Дослідження характеристик мовного сигналу в задачах розпізнавання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Аль-Келані, Фаді
  Розглянуто імовірнісні і статистичні параметри мовних сигналів, розраховані усереднені спектральна густина і кореляційна функція, наведені і обчислені критерії оцінок якості компресії. In this paper probabilistic and statistical parameters of linguistic signals, are presented average spectral density and correlation function are calculated, criteria of estimations of compression quality are carried out.
 • Item
  Апаратно-орієнтований стиск растових монохромних зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Троценко, В. В.; Хедик, Л. В.; Хедик, С. А.
  Запропоновано апаратно-орієнтовану систему стиску растрових монохромних зображень. Систему побудовано із використанням передпроцесорного вейвлітного перетворення за схемою ліфтингу. До вейвлітних коефіцієнтів застосовано адаптивне кодування. Система стиску орієнтована на застосування в галузі мультимедіа. Алгоритмічна модель орієнтована на реалізацію на основі ПЛІС із ступенем інтеграції до 100 тис. вентилів. Hardware oriented system of raster monochrome image compression is proposed. It is based on preliminary lifting wavelet transform with an adaptive encoding of wavelete coefficients. The compression system is designed for multimedia applications. Algorithmic model is oriented for FPGA implementation up to 100 K gates count.
 • Item
  Автоматична система контролю та забезпечення стабільності роботи мобільного евтектичного температурного репера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Прохоренко, С. В.
  Запропоновано методологію побудови системи контролю та управління мобільним температурним репером з робочим матеріалом – розплавом евтектичної концентрації на основі раніше випробуваних нами технічних рішень. The methodology of build-up of a monitoring and management system of a mobile temperature reference point with the eutectic melt of in the capacity as a working material on a basis of the before the designs approved to us is offered.
 • Item
  Про отримання великих простих чисел
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Попович, Р. Б.
  Розглядається шлях генерації випадкових великих простих чисел. A way of generation of random big prime numbers is considered.
 • Item
  Генератор випадкових чисел
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Сокіл, В. М.
  Запропоновано новий варіант реалізації апаратного генератора випадкових чисел. Розглянуто структуру пристрою та описано основні принципи його функціонування. New solution proposes for the hardware random number generator’s implementation. The structure of system is considered and the principles of its functionality are described.
 • Item
  Особливості використання диференціального аналого-цифрового перетворювача
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Паньків, Р. С.
  Розглянуто особливості проектування аналого-цифрового перетворювача, в якому використовується диференціальний метод вимірювань. Наведено алгоритм автокорекції похибок, що викликані нестабільністю зміщенням нуля, і коефіцієнта пропорційності аналого-цифрового перетворення. Are considered a features of design of analog-digital converter, in which is realized a differential method of measurement. Are given an algorithm of self-correction of errors, which are caused by zero offset, and change of constant of proportionality of analog-digit conversion.
 • Item
  Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мельник, А. О.; Шевчук, Р. П.
  Проведено класифікацію методів стиснення мовних сигналів. Виділено переваги та недоліки кожного методу. Визначено основні характеристики алгоритмів стиснення мовних сигналів, за якими їх проаналізовано. Розглянуто принципи побудови алгоритмів стиснення мови. Окреслено сучасний стан галузі стиснення мовних сигналів та виділено основні напрямки її розвитку. In this paper the classification of speech compression algorithms is performed. The advantages and defects of every compression method are selected. Determined basic characteristics of speech compression algorithms, and conducted their analysis. The principles of speech compression algorithms are considered. Shown modern condition industry of speech compression and chosen guidelines of its development.
 • Item
  Проектування оптимізованих структур комп’ютерних пристроїв підбором необхідних елементів бібліотеки з використанням генетичних алгоритмів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мельник, А. О.; Сокіл, О. М.
  Запропоновано новий підхід до проектування оптимізованих структур комп’ютерних пристроїв підбором необхідних елементів бібліотеки з використанням генетичних алгоритмів. The new solution for an optimized structures of computer devices development, using genetic algorithms was proposed.
 • Item
  Процесори стиску даних з плаваючим вікном буфера попередньо збережених даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мельник, А. О.; Бачинський, Р. В.
  Описано структуру процесора стиску та відновлення стиснених даних з плаваючим вікном буфера попередньо збережених даних. Compression and decompression processor structure with floating window buffer is described.
 • Item
  Застосування САЕ-систем для дослідження напружено-деформованого стану пружного елемента сенсора ємнісного типу та визначення його функціональних можливостей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лобур, М. В.; Теслюк, В. М.; Колесник, К. К.; Денисюк, П. Ю.
  На основі розроблених скінченно-елементних моделей пружних елементів сенсора ємнісного типу досліджено їх напружено-деформований стан та функціональні можливості таких електромеханічних перетворювачів. Одержано аналітичні залежності для визначення максимальних напружень і переміщень від робочих тисків, геометричних розмірів та фізичних властивостей пружних елементів сенсорів ємнісного типу. On a basis of developed finite-element models of the capacitance sensor’s their deformed conditional and functionalities of such electromechanical converters are investigated. Analytical dependences for definitions of maximal stresses and deplecements from working strains, geometrical dimensions and physical properties of elastic elements of the capacitance sensors are carried out.
 • Item
  Універсальний ПІД-терморегулятор
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кремінь, В. Т.; Сметана, А. С.
  Наведено мікроелектромеханічні пристрої для радіочастотних систем (RF МЕМS). Описано використання МЕМS резонаторів. Наведені висновки та рекомендації. In this paper mechanical model of micromechanical devices used in RF fiters presented, modelling and simulation carried out in electrical an d mechanicla domains.
 • Item
  On a reconstruction problem for membrane systems
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Korczyński, W.; Wawrzoła, G.; Wawrzoła, S.
  The problem of reconstruction of an object from some of their reduct is very important in many areas of life and science. It is one of the well known problems in the theory of partial orders. In the paper we describe and solve this problem in a very special case: the infrastructure of Paun’s systems (called also membrane structures). The main result of the paper is an algorithm of reconstruction of the original membrane structure from two of its reducts.
 • Item
  Механічна модель радіочастотного фільра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лобур, М. В.; Свірідова, Т. В.
  Наведено мікроелектромеханічні пристрої для радіочастотних систем (RF МЕМS). Описано використання МЕМS резонаторів. Наведені висновки та рекомендації. In this paper mechanical model of micromechanical devices used in RF fiters presented, modelling and simulation carried out in electrical an d mechanicla domains.
 • Item
  Особливості побудови трифазних генераторів полігармонічних струмів та напруг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Подано варіанти побудови цифро-аналогових трифазних генераторів полігармоніч- них струмів та напруг з управлінням від персонального комп’ютера та сигнального процесора. Розглянуто принцип роботи і структурні схеми генераторів. This paper presents the personal computer and signal processor controlled three-phase digital/analog generators of construction variants of the polyharmonic currents and voltages design cases. The operation principals and structures of these generators are discussed.
 • Item
  Особливості контролю імпульсних сплесків та провалів сигналів промислової електромережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Досліджено особливості контролю імпульсних завад промислової електромережі. Подано алгоритми виявлення поодиноких імпульсних сплесків та провалів електричних сигналів, їх пар та серій. Presents the analyzed pulse noise control of the power network peculiarities. Also there are introduced the single, couple and multiple pulse splashes and undershoots revelation algorithms.
 • Item
  Самоорганізація колективу мобільних агентів у просторі: формування многокутника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Попадюк, Х. Р.
  Розглянуто актуальне питання формування правильних геометричних фігур колективом автономних робототехнічних агентів. Запропоновано розподілений алгоритм побудови заданого наказом многокутника за умов відсутності централізованого управління та необмеженого радіуса видимості засобів детектування сусідніх агентів. Actual problem of forming regular patterns by collective of autonomous robotic agents is considered. Distributed algorithm of forming the specified by order polygon under the conditions of no centralized control and unlimited detection range of agents.