Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2009. – № 641

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 641 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 88 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Титульний аркуш і зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 641
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Електрично керовані (тиристорні) трансформатори для ручного дугового зварювання (мма) з розширеними експлуатаційними властивостями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Білобородченко, В. І.
  Розглянуті питання розробки керованого тиристорного трансформатора ММА-процесу з розширеними технологічними можливостями, зокрема забезпечення пониженої напруги неробочого ходу, функції “гарячий старт”, зворотньою комунікацією і регулюванням фазового кута на базі таймерів і компараторів. The considered questions of creation of chart of management by the tiristors transformers of the MMA-process with the extended technological possibilities, in particular lowered tension of non-working motion, hot start, reverse by communication after a current and latitudinal setting of corner of the phase adjusting on the basis of timers and comparators.
 • Item
  Врахування пружних деформацій опор обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кузьо, І. В.; Дзюбик, Л. В.
  Досліджено вплив пружних деформацій опорних вузлів обертової печі на положення її осі обертання. Розглянуто випадки ремонтного видалення опор із визначенням переміщень та діючих навантажень на корпус. Показано, що неврахування пружності опор призводить до неточності у визначеннях положення опорних вузлів обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт. Запропоновано підхід для визначення положення осі обертання за пружними деформаціями опор. Іnvestigational influence of resilient deformations of supporting knots of circulating stoves on position of its ax of rotation. The cases of repair delete of supports are considered with determination of moving and operating here loadings on a corps. It is retained that the not ccount of resiliency of supports results in inaccuracy іn position-finding supporting knots of circulating stoves at editing-adjusting works. Approach is offered for position-finding ax of rotation after resilient deformations of supports.
 • Item
  Математичне моделювання роботи мікропомпи з п’єзорезистивним приводом та визначення її продуктивності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Колесник, К. К.; Денисюк, П. Ю.
  Викладено методику розрахунку продуктивності мікропомпи з п’єзорезистивним приводом. Під час моделювання роботи мікропомпи враховано прогин прямокутної мембрани з защемленими краями. The technique of capacity rating of a micropump with piezorezistive engine is set up. During simulation of activity of a micropump the deflection of a rectangular membrane with restrained edges is taken into account.
 • Item
  Вибір раціональних параметрів стержневої системи вібраційного оброблювального комплексу з електромагнітним приводом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гурський, В. М.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Наведено розрахунок параметрів стержневої системи вібраційного оброблювального комплексу з електромагнітним приводом на основі аналізу першої власної форми коливань. Проаналізовано амплітудно-частотні характеристики коливальних мас та пружно-деформованого стану стержневої системи з трьома зосередженими масами. The article examined the calculation of parameters of the cored system of vibratory processing complex with an electromagnetic drive the ground of parameters of which is based by analysis of the first own form of vibrations. The analysis of gain-frequency descriptions of swaying masses and resiliently deformed state of the cored system with three concentrated masses is conducted.
 • Item
  Аналіз методів досліджень життєвого простору секцій кузовів автобусів класів М2 та М3 під час їх випробувань на міцність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Голенко, К. Е.; Горбай, О. З.; Крайник, Л. В.
  Проаналізовано поведінки секцій кузовів автобусів в умовах напружено-деформованого стану під час їх випробувань на міцність, виконані дослідження факторів впливу на результуючу пасивну безпеку, визначену залишковим життєвим простором салону внаслідок нормативних випробувань. It was made the buses body-structure analysis in stress-deformed conditions of thear strength test, besides it was spent the influence factors investigations of the passive safety, defined by salon residual vital volume in the result of normative tests conditions.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання та розрахунок несучих конструкцій конвеєрів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ворона, О. І.; Гелетій, В. М.; Новіцький, Я. М.
  Розглянуті питання комп’ютерного моделювання процесів статичного і динамічного навнтаження конвеєрів. Досліджені особливості застосування сучасних програмних продуктів розрахунку несучих конструкцій конвеєрів. The long-sized metal constructions of conveyers and computer simulation of its static and dynamical processes are considered. The paper concerns the features of application of software products are for calculations of bearings constructions of conveyers.
 • Item
  Побудова математичної моделі намотувальної системи з барабанами в формі правильних призм і поступальним компенсатором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Будзан, В. І.; Віннік, В. М.; Коцюмбас, О. Й.
  Встановлено залежності між геометричними, кінематичними та силовими параметрами намотувальної системи з двома барабанами в формі правильних призм і встановленим під довільним кутом поступальним компенсатором. Dependences are set between the geometrical, kinematics and power parameters of the winding system with two drums in the form of correct prisms and forward compensate set under an arbitrary corner.
 • Item
  Визначення частот і форм вільних коливань складеного стрижня як тришарової конструкції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Харченко, Є. Ю.; Підгайний, Т. Ю.
  Розглядаються вільні коливання механічної системи у вигляді двох паралельних балок, з’єднаних між собою стрижневою ґраткою. За розрахункову модель системи приймається тришарова конструкція, в якій взаємодія основних балок (поясів) здійснюється через неперервний пружний шар та через дискретні пружні зв’язки. Алгоритм розрахунку власних частот і форм коливань системи ґрунтується на застосуванні технічної теорії згину і матричного методу початкових параметрів. Free oscillations of mechanical system in the form of two beams, which are connected among themselves by a rod lattice are considered. As a computational model it is accepted the three-layer construction in which interacting of the basic beams (belts) is carried out through a continuous elastic layer and through discrete elastic links. The algorithm of calculation of fundamental frequencies and shapes of oscillations of system is founded on application оf the engineering theory of curving and a matrix method of initial parameters.
 • Item
  Динамічні процеси в нелінійних однорідних одновимірних механічних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.; Сокіл, М. Б.
  Розглянуто методику дослідження коливних процесів у слабко нелінійних однорідних одновимірних механічних системах (складових конструкцій машин і механізмів) на основі методу Д'Аламбера побудови розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь і асимптотичних методів нелінійної механіки. Досліджено стаціонарні і нестаціонарні режими роботи. The method of research of hesitating processes is considered in the poorly nonlinear homogeneous unidimensional mechanical systems (component constructions of machines and mechanisms) on the basis of method of D'alambera of construction of decisions of nonlinear differential equalizations and asymptotic methods of nonlinear mechanics. Thus investigational stationary and non-stationary office hours.
 • Item
  Проблема вибору дійсного розв’язку задачі про контакт двох тіл подвійної кривини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Римар, О. М.
  Наведено результати обчислень та здійснено аналіз виконання граничних умов двома розв’язками, відомим Герца та запропонованим новим, задачі теорії пружності про контакт двох тіл подвійної кривини. На основі аналізу одержаних результатів досліджень сформульовано гіпотезу про визначення єдиного дійсного розв’язку задач теорії пружності за мінімумом об’ємної деформації. The analysis of the accomplishment of the sibelborder conditions by means of two solutions, the familiar Hertz principle and the new suggested, the task of the elasticity theory about the contact of two bodies of the double flexure are performed on the basis of the given calculation results. The hypothesis about the determination of the unique solution of the elasticity theory solutions by the minimum of the capacity deformation is formulated on the basis of the received results.
 • Item
  Формування експлуатаційної ефективності системи електростартерного пуску двигунів автобусів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Нємий, С. В.; Вайда, І. Р.
  Розглянуто основні фактори, що впливають на експлуатаційну ефективність системи електростартерного пуску (СЕП) двигунів автобусів. Наведено результати досліджень особливостей вібраційних та температурних навантажень акумуляторних батарей автобусів. Визначено величину опору маси (кузова) автобуса, необхідну для розрахунку площі перерізу стартерного проводу. Обґрунтовано рекомендації щодо компоновки акумуляторних батарей на автобусах. Basic factors which influence on operating efficiency of the system of the electro-starter starting of engines of busses were considered. The results of researches of features of the vibration and temperature loadings of storage batteries of busses were resulted. The size support of mass (basket) of bus, necessary for the calculation of area to the cut of starter wire was certainly. Recommendations in relation to arrangement of storage batteries on busses were grounded.
 • Item
  Особливості навантаження вальниць коробок передач автомобілів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Нємий, С. В.
  На основі врахування статистичних закономірностей швидкісного і навантажувального режимів роботи агрегатів трансмісії автомобіля розроблено методику розрахунку навантаження вальниць коробок передач. Запропоновано формули для оцінювання ресурсу вальниць за пробігом автомобіля та визначення їхньої необхідної базової динамічної вантажності (за каталогом) під час проектування коробок передач автомобілів. On the basis of account of statistical conformities to the law of the speed and loading modes of operations of aggregates of transmission of car the method of calculation of loading of bearings gear-boxes was developed. Formulas for the estimation of resource of bearings after the run of car and determination of them necessary base dynamic capacity (behind the catalogue) at planning of gear-boxes cars were offered.
 • Item
  Практичне використання коефіцієнта додаткового динамічного підсилення коливань у розрахунку високоефективних міжрезонансних вібромашин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ланець, О. С.
  Виведені аналітичні залежності для максимально можливого значення додаткового підсилення коливань у високоефективній міжрезонансній механічній коливальній системі з дотриманням чітких вимог двох резонанасних налагоджень. In the article analytical dependences hatch for the maximally possible value of the additional strengthening of vibrations in the high-efficiency inter-resonance mechanical oscillating system with the observance of clear requirements two resonances adjusting.
 • Item
  Геометричні та силові залежності приводів велосипедів з новою кульковою муфтою вільного ходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Малащенко, В. О.; Сороківський, О. І.; Борис, А. О.
  Виконано кількісний аналіз геометричних і силових параметрів механізмів вільного ходу з новою кульковою обгінною муфтою, що передає обертальний момент за рахунок зачеплення напівмуфт через з’єднувальні кульки. The quantification of geometrical and power parameters a new ball overrunning clutch is conducted, which one transmits a torque at the expense of engagement two half clutch by balls.