Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 2(26)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 2 (26). – 142 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Ймовірно-математичний аналіз обмеженої кількості результатів нерівноточних вимірів однієї величини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Рябчій, В.; Рябчій, В.
  Зроблено спробу обґрунтувати визначення довірчої ймовірності для побудови довірчих інтервалів при математичній обробці результатів нерівноточних вимірів однієї величини. Встановлено властивості нормованих відхилень від загальної та ймовірної арифметичних середин. Запропоновано гіпотезу серединного інтервалу, в якому може міститися істинне значення виміряної величини. Сделана попытка обосновать определение доверительной вероятности для построения доверительных интервалов при математической обработке результатов неравноточных измерений одной величины. Определены свойства нормированных отклонений от общей и вероятной арифметических середин. Предложена гипотеза серединного интервала, в котором может находиться истинное значение измеренной величины. The article is an attempt to justify the determination probability of a trust to cons truct confidence intervals for the mathematical treatment of the results of not equally accurate measurements of value. Defined properties of the normalized deviations of the total and the likely arithmetic midpoints. A hypothesis mean interval in which the true value can be measured quantity.
 • Item
  Дослідження точності роботи безрефлекторного методу електронними тахеометрами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, І. С.; Лісник, О.
  Досліджено точність вимірювання лінії електронними тахеометрами різних моделей на плівкові відбивачі виробників різних країн. Встановлено необхідність виконання метрологічної перевірки під час роботи з конкретною парою електронного тахеометра і відбивної плівки на еталонному базисі. Проведено исследование точности измерения линии электронными тахеометрами различных моделей на пленочные отражатели производителей разных стран. Установлена необходимость разработки методики метрологической проверки при работе с конкретной парой электронного тахеометра и отражательной пленки на эталонном базисе . Investigated accuracy of measurement of the line by different electronic tacheometers on film reflectors of different manufacturers. The necessity of the development of metrological checks when working with a particular pair of the electronic total station and film reflector.
 • Item
  Qualitative and quantitative data of real property cadastral evaluation in Latvia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Baumane, V.; Parsova, V.
  Purpose of this article was to analyze and evaluate the qualitative and quantitative data for real property cadastral evaluation. This paper analyzes the real property market data from real pr operty market information systems, cadastral textual and spatial data from the Real Property State Cadastre Information System, as well as further analysis of the following essential property cadastral value of sensitive information – Soil quality assessment, purpose of land use and use of geological conditions data. The main conc lusion is that for obtain an objective cadastral value of the real property; need save in information systems objective qualitative and quantitative property data. Мета статті – аналіз і оцінювання якісних і кількісних даних для кадастрової оцінки нерухомості. Проаналізовано дані ринку нерухомості з інформаційної системи ринку нерухомості, текстові й графічні дані кадастру з державної інформаційної системи кадастру нерухомості, а також основні дані, які впливають на кадастрову вартість нерухомості, – оцінка якості ґрунту, мета користування землі та дані геологічних умов. Основний висновок статті – для здобуття об’єктивної кадастрової оцінки нерухомості необхідно в інформаційних системах реєструвати якісні та кількісні дані нерухомості. Цель статьи – анализ и оценка качественных и количественных данных для кадастровой оценки недвижимости. Проанализированы данные рынка недвижимости с информационной системы рынка недвижимости, текстовые и графические данные кадастра с государственной информационной системы кадастра недвижимости, а также основные данные, которые влияют на кадастровую стоимость недвижимости – оценка качества почвы, цель на использование земли и данные геологических условий. Главный вывод статьи – что для получения объективной кадастровой оценки недвижимости необходимо в информационных системах регистрировать качественные и количественные данные недвижимости.
 • Item
  Дослідження кінцевих результатів коригування вартості об’єктів нерухомості в порівняльному підході
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Губар, Ю.
  Виконано дослідження остаточних результатів коригування вартості об’єктів нерухомості в порівняльному підході. Здійснено відсіювання грубих похибок вибірки та виконано перевірку на нормальність розподілу. Доведено, що гіпотезу про нормальність розподілу можна прийняти за цими критеріями для обидвох вибірок. Выполнено исследование окончательных результатов корректировки стоимости объектов недвижимости в сравнительном подходе. Отсеяно грубые погрешности выборки и проверено на нормальность распределения. Доказано, что гипотеза о нормальности распределения принимается для исходных данных. This article has explored the final results of value adjustments of real estate in a comparative approach. Done screenings gross errors of sampling and inspection performed on normality of distribution. Proved that the hypothesis of normality is accepted for the initial data.
 • Item
  Модель розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів на території ВАТ “Волинь-Цемент” та можливість її практичного застосування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Волощенко, С.
  На основі методу аналізу ієрархій створено модель розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів на території цементного заводу. Проаналізовано можливість застосування МАІ на практиці відносно всієї галузі будівельних матеріалів, за умов нечітких вихідних даних. На основе метода анализа иерархий создана модель развития опасных инженерно-геологических процессов на территории цементного завода. Проанализирована возможность применения МАИ на практике относительно всей отрасли строительных материалов, в условиях нечетких исходных данных. On the basis of analytic hierarchy process created a model of dangerous engineering-geological processes in the territory of cement plant. Was analyzed possibility of the use of AHP in practice, relative to the all industry of building materials, under conditions of fuzzy input data.
 • Item
  Дослідження параметрів стоку й об’ємів компенсаційних протипаводкових ємкостей в басейні р. Ворона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Волосецький, Б.; Шпирналь, Т.
  За даними геодезичних досліджень проведено обчислення максимальних рівнів води, результати яких дають можливість робити висновки про доцільність спорудження ємкостей для акумуляції водних потоків у басейні р. Ворона. Розраховано відсоток води, яка акумулюватиметься ємкостями під час паводків різної категорії забезпеченості. По данным геодезических исследований проведено расчеты уровней воды в бассейне р. Ворона, результаты которых дают возможность делать выводы об актуальности сооружения емкостей для аккумуляции водных потоков. Рассчитан процент воды, которая будет аккум улироваться емкостями во время паводков разной степени обеспеченности. From data of geodesic researches of water levels in a r. Vorona. The analysis of results of which is given by possibility to draw conclusion about actuality of building of capacities for accumulation of aquatic streams. The percent of water which will be accu mulated capacities during the flood of different levels of material well-being is expected.
 • Item
  Алгоритм неперервного вейвлет-перетворення на сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Зазуляк, П.; Нікулішин, В.
  Розроблено алгоритм неперервного вейвлет-перетворення на сфері з використанням рівнопроміжної (за меридіанами) азимутальної проекції. Разработан алгоритм непрерывного вейвлет-преобразования в сфере с использованием равнопроме-жуточной (по меридианам) азимутальной проекции. The algorithm of continuous wavelet transform on the sphere using azimuthal equidistant (with meridians) projection.
 • Item
  Новітня техніка і технології в геодезії та кадастрі та наукова співпраця українських і німецьких геодезистів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, І. С.; Задорожний, В.; Савчин, І.
  Представлено результати науково-навчальної практики аспірантів та студентів Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” у Вищій школі Нойбранденбурґ. Представлены результаты научно-учебной практики аспирантов и студентов Института геодезии Национального университета “Львовская политехника” в Высшей школе г. Нойбранденбург. The results of research and educational practice of PhD students and students of the Institute of Geodesy of Lviv Polytechnic National University and University of Applied Science of Neubrandenburg are presented.
 • Item
  Особенности проявления разрушительных асейсмичных геодеформаций
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Учитель, И.; Капочкин, Б.
  В результате совместной обработки временных рядов геодеформаций на Кавказе и аварий газопроводов в Одессе виявлена их синхронизация во времени. Показано, что причиной геодеформаций и техногенных аварий могут быть глобальные изменения формы и размеров Земли, связанные зональными приливами, которые влияют на изменения угловой скорости вращения Земли. У результаті спільної обробки часових рядів геодеформацій на Кавказі й аварій газопроводів в Одесі виявлено їх синхронізацію у часі. Показано, що причиною геодеформацій і техногенних аварій можуть бути глобальні зміни форми і розмірів Землі, пов'язані з зональними припливами, які впливають на зміни кутової швидкості обертання Землі. As a result of the co-processing of time series geodeformation the Caucasus and gas accidents in Odessa revealed their time synchronization. Shown to cause geodeformation and technogenic accidents can be global change the shape and size of the Earth associated zonal tides that affect the angular speed of rotation of the Earth.
 • Item
  Improvement possibilities of land cadastral assessment models in Latvia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Baumane, V.
  Purpose of the article was to improve the cadastral valuation models for rural land, and development land. This paper describes the cons truction of rural land and cadastral valuation model parameters. The main conclusions, that the cadastral assessment model of rural land can be improved by integrating the assessment model of a land unit in it, also in cases when the yard has only non-residential buildings, thus changing the influence of the residential house for the influence of non-residential buildings and that based on the evaluation of the benefits of the improved cadastral assessment models of building land and rural land, it can be concluded that qualitative real property data are obtained, which allow obtaining a more objective cadastral value, as well as a real property tax for every piece of real property. Мета статті – удосконалити моделі кадастрової оцінки для сільської землі і землі забудови. Охарактеризовано параметри моделей кадастрової оцінки для сільської землі і землі забудови. Зроблено такі висновки: модель кадастрової оцінки сільської земелі може бути покращена за рахунок інтеграції моделі оцінки земельної одиниці, а також у випадках, коли у дворі є не лише житлові будівлі, але і нежитлові; модель кадастрової оцінки землі забудови може бути покращена за рахунок поліпшення даних в інформаційних системах і з інтеграцією в модель нових показників, які дадуть змогу отримати об’єктивнішу кадастрову вартість, а також об’єктивніший податок на нерухомість. Цель статьи заключается в усовершенствовании моделей кадастровой оценки для сельской земли и земли застройки. Охарактеризовано параметры моделей кадастровой оценки для сельской земли и земли застройки. Сделан вывод, что модель кадастровой оценки сельской земели может быть улучшена за счет интеграции модели оценки земельной единицы, а также в случаях, когда во дворе имеются не только жилые здания, но и нежилые, и что модель кадастровой оценки земли застройки может быть улучшена за счет улучшения данных в информационнах системах и с интеграцией в модель новых показателей, которые позволят получить более объективную кадастровую стоимость, а также налог на недвижимость будет объективней.
 • Item
  Стан і перспективи використання кадастрової карти України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, І. С.; Карпінський, Ю.
  Проаналізовано можливості використання і вдосконалення кадастрової карти України. Анализируются возможности использования и улучшения кадастровой карты Украины. The possibilities of using and improving the cadastral map of Ukraine was analyzes.
 • Item
  Аналіз результатів моніторингу острівних льодовиків Антарктичного узбережжя лазерним скануванням та цифровим стереофотограмметричним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Третяк, К.; Глотов, В.; Голубінка, Ю.
  Наведено результати визначення поверхневих об’ємів острівних льодовиків Аргентинського архіпелагу Антарктичного узбережжя. З цією метою запропоновано два методи визначення об’ємів: лазерним наземним скануванням та цифровим стереофотограмметричним методом. Акцентується на суттєвій зміні кількісних параметрів льодовиків, що пояснюється зміною кліматичних умов на земній кулі. Приведены результаты определения поверхностных объемов островных ледников Аргентинского архипелага Антарктического побережья. С этой целью предложено два метода определения объемов: лазерным наземным сканированием и цифровым стерео-фотограмметрическим методом. Акцентируется на существенном изменении количественных параметров ледников, что объясняется изменением климатических условий на земном шаре. In this article are shown results of volumes determination of islands glaciers of Argentinian archipelago (West Antarctic). For this purpose two methods were used: ground laser scanning and digital ph otogrammetry measurements.
 • Item
  Кадастровая оценка пашни и вопросы регулирования земельных отношений в республике Армения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Езекян, А.
  В условиях рыночной экономики пашни рассматриваются как недвижимость и как объект оборота недвижимости. С этой точки зрения необходимо иметь кадастровую оценку земли в соответствии с новыми методологическими принципами, что даст возможность определить значение налога на землю, арендной платы, нормативной стоимости земли и т. д. В умовах ринкової економіки орні землі розглядають як нерухомість і як об’єкт обороту нерухомості. З цього погляду необхідне кадастрове оцінювання землі відповідно до нових методологічних принципів, що дасть змогу визначити значення податку на землю, орендну плату, нормативну вартість землі тощо. Under the conditions of market economy arable is considered as a real estate and as an object of real estate turnover. From this viewpoint it is necessary to have cadastral appraisal of lands according to new methodological principles, which will give an opportunity to define the value of land tax, rental fee, standard land cost, etc. Cadastral appraisal of agricultural lands is carried out in a specified order, i.e. on the basis of land-cadastral zoning, soil appraisal, and ecological evaluation of lands.
 • Item
  Результати дослідження вертикальних та горизонтальних гідротермічних рухів земної поверхні добового періоду на полігоні у Полтаві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павлик, В.; Кутний, А.; Бабич, Т.
  Наведено величини добових гідротермічних вертикальних та горизонтальних рухів верхнього шару земної поверхні на полігоні у Полтаві. Розглянуто причини, що зумовлюють це явище. Приведены величины суточных гидротермических вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности на полигоне в Полтаве. Рассмотрены причины, которые вызывают это явление. Values of daily hydrothermal vertical and horizontal movements of earth’s surface are given in the polygon in Poltava. The reasons which cause this phenomenon are considered.
 • Item
  Дослідження інформативності осідань поверхні ґрунту за межами завантаженого контуру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дутчин, М.; Гера, О.; Біда, І.
  Розглянуто питання осідань фіксованих точок поверхні ґрунту за межами прямокутного фундаменту під впливом статичних навантажень. Рассмотрены вопросы оседаний фиксированных точек поверхности грунта за пределами прямоугольного фундамента под влиянием статических нагрузок. The problem of soil surfa ce fixed points subsidence outside the rectangular foundation under the influence of static loads is discussed.
 • Item
  Кадастр як основа адміністрування земельних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Перович, І.
  У практику земельних відносин пропонується ввести дефініцію “адміністрування” як інструмент ефективного та раціонального використання земельних ресурсів на перспективу. Показано, що важливим дієвим інструментом у цьому випадку є земельний кадастр як реєстраційно-інформаційна система, яка містить кількісні та якісні показники земель та їх правовий статус. Предлагается в практику земельных отношений ввести дефиницию “администрирование” как инструмент эффективного и рационального использования земельных ресурсов на перспективу. Показано, что важным действенным инструментом в этом случае выступает земельный кадастр как регистрационно- информационная система, которая включает в себя количественные и качественные показатели земель и их правовой статус. Basic land administration processes include effective and efficiently to use land resourses into perspective. Land administration based on modern cadastral database: quality and quantity of the soil and all lang rights.
 • Item
  Проблемы информационного обеспечения управления земельными ресурсами Армении
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Эфендян, П.
  Описаны основные проблемы информационного обеспечения управления земельными ресурсами Армении и приведены некоторые пути их решения. Описано основні проблеми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами Вірменії і запропоновано деякі способи їх розв’ язання. The basic problem of information security management of land resources and Armenia are some solutions.
 • Item
  Підготовка даних для регулярного опрацювання GNSS-спостережень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Савчук, С.; Дем’янович, А.
  Розроблено та впроваджено алгоритм автоматизації підготовчого етапу опрацювання GNSS-спостережень. Разработан и внедрен алгоритм автоматизации подготовительного этапа обработки GNSS-наблюдений. Developed and implemented an algorithm automation preparatory stage of processing GNSS-observations.
 • Item
  Дослідження метрологічних характеристик горизонтального круга лазерних трекерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Самойленко, О.; Монюк, Б.
  Запропоновано й обґрунтовано застосування координатного трекового методу для визначення СКП вимірювання горизонтальних кутів і віддалей лазерними трекерами за результатами вимірювань на поворотному столі із застосуванням еталонних призми та автоколіматора. Предложено и обосновано применение координатного трекового метода для определения СКП измерения горизонтальных углов и расстояний лазерными трекерами по результатам измерений на поворотном столе с применением эталонных призмы и автоколиматора. Propos ed and justified the use of coordinate tracking method for determining the mean square error measuring horizontal angles and distances laser tracker on the results of measurements on the rotary table with the use of standard prism and autocollimator.