Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2005. – №544

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету «Львівська політехніка» та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 544 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 188 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
13
19
25
31
40
47
53
56
63
68
74
89
96
104
108
114
122
126
137
145
149
155
160
168
173
177
180
187

Content


1
3
13
19
25
31
40
47
53
56
63
68
74
89
96
104
108
114
122
126
137
145
149
155
160
168
173
177
180
187

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Система керування для тягового частотно керованого електроприводу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Карплюк, Л. Ф.; Карплюк, Б. Л.; Панченко, Б. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано побудову електромеханічної системи тягового електроприводу. Наведено результати дослідження. Результати можуть бути використані під час розроблення тягових електроприводів.
 • Item
  Математичне моделювання усталених режимів групи агрегатів – асинхронний двигун – відцентрова помпа – з паралельним з’єднанням гідротрактів помп
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гоголюк, П. Ф.; Лисяк, В. Г.; Костишин, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Створено математичну модель аналізу усталених режимів групи агрегатів із насиченими асинхронними двигунами та відцентровими помпами з паралельно з’єднаними гідротрактами помп на підставі електрогідравлічної аналогії. Запропоновано ефективний метод аналізу усталених режимів таких електроприймачів, як елемент вузла навантаження електропостачальної системи з урахуванням статичної напірної характеристики гідравлічної мережі.
 • Item
  Аналіз динамічних електромагнітних процесів неробочого ходу безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним трифазно-трифазним модульованим збуджувачем на базі циклоконвертора зі схемою в одну зірку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Василів, К. М.; Галіновський, О. М.; Український державний лісотехнічний університет; Національний технічний університет України “КПІ”
  Проаналізовано динамічні електромагнітні процеси неробочого ходу асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним модульованим збуджувачем. Встановлено закономірності перебігу динамічних електромагнітних процесів залежно від двох можливих схем модулятора.
 • Item
  Розрахунок сили одностороннього магнітного тяжіння в асинхронному двигуні при статичному ексцентриситеті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гладкий, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На підставі розрахунку одновимірного магнітного поля з урахування вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола обчислено силу одностороннього магнітного тяжіння в асинхронному двигуні при статичному ексцентриситеті. Наведено результати математичних експериментів.
 • Item
  Метод оцінки збурень напруги в електричних мережах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ванько, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто стан та проблеми оцінки різноманітних збурень напруги в електричних мережах з врахуванням переліку нормативних та рекомендованих показників якості електричної енергії. Запропоновано метод оцінки процесів збурень напруги, викликаних підключенням електротехнічних об’єктів, на основі вейвлет-перетворення, причому аналіз масиву отриманих коефіцієнтів дає змогу в повному обсязі охарактеризувати зазначені процеси змін напруги в мережі.
 • Item
  Моделювання гармонічних режимів у системах електропостачання промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Варецький, Ю. О.; Наконечний, Т. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  З впровадженням в експлуатацію потужних нелінійних навантажень перевіреною інженерною практикою є попередній аналіз впливу цих навантажень на промислові системи електропостачання шляхом моделювання гармонічних явищ на стадії проектування. Розглянуто особливості моделювання змінних гармонік, що дає змогу розпізнати потенційно шкідливі резонанси чи інші негативні прояви гармонік в електричній мережі.
 • Item
  Зміст до Вісника “Електроенергетичні та електромеханічні системи”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Використання структурованих передатних функцій для дослідження якості систем автоматичного керування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бойчук, Б. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для дослідження динамічних властивостей систем автоматичного керування пропонується використовувати відношення коефіцієнтів їх характеристичних поліномів. Розроблено спосіб подання характеристичних поліномів через ці відношення. На їх основі для систем до 6-го порядку виведені умови стійкості, а для систем 3-го порядку розроблено діаграму для оцінки якості їх поведінки.
 • Item
  Модуляція струмів в обмотці статора асинхронного двигуна при пошкодженні міжвиткової ізоляції в обмотці ротора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яцун, М. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено обертові просторові гармоніки магніторушійної сили, додаткові і повні струми в обмотці статора асинхронного двигуна при пошкодженні міжвиткової ізоляції в одній котушці обмотки ротора.
 • Item
  Перспективи неелектричного приводу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковчук, П. Є.; Пашук, А. В.; Лазорик, М. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз ефективності використання різних типів привідних двигунів, що використовують різні типи первинних носіїв. Показано високу економічну ефективність застосування газопоршневих двигунів для приводів середньої і великої потужності.
 • Item
  Енергетика регіону
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз ефективності сучасних систем енергопостачання регіонів та промислових зон. Розглянуто можливість зменшення втрат енергії за рахунок наближення генеруючих потужностей до центрів споживання.
 • Item
  Оптимальне за нагріванням керування позиційним електроприводом оптичного телескопа з обмеженням прискорення і ривка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Щур, І. З.; Журкіна, В. М.; Паранчук, З. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розв’язано задачу оптимального за нагріванням керування позиційним електроприводом оптичного телескопа з урахуванням обмеження координат прискорення і ривка. Отримано залежності параметрів діаграм координат ривка, прискорення, струму, швидкості від величини кута позиціювання, а також проаналізовано вплив зміни часу позиціювання на діаграми координат керування і кількість теплоти, яка виділяється в обмотках якірного кола.
 • Item
  Алгоритм роботи комплексного давача кута положення, швидкості і напрямку обертання для тихохідного електроприводу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Щур, І. З.; Малярчук, С. О.; Козій, В. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для побудови сучасних прецизійних систем керування рухом об’єктів з інфранизькими швидкостями створено алгоритм обробки ЕРС обертання синхронного тахогенератора. Алгоритм дає змогу отримувати поточну інформацію про величину швидкості і напрямок обертання, а також значення кута положення ротора з метою побудови безконтактного оптимального щодо втрат енергії електроприводу.
 • Item
  Математичне моделювання двовузлової електромашинної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чабан, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Створено математичну модель двовузлової електромашинної системи. Моделі електричних машин та апаратів побудовані на основі фундаментальних законів електродинаміки та представлені системою нелінійних електромагнітних кіл. Рівняння стану системи записані в нормальній формі Коші. Запропоновано ефективний метод аналізу струмів елементів вузлів та напруг вузлів навантаження.
 • Item
  Математическая модель автономной электроэнергетической системы с двумя источниками питания
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Цеслік, С.; Академия техническо-аграрная, г. Быдгощ
  Запропоновано математичну модель електроенергетичноï системи, яка складається з двох електромеханiчних джерел енергiї. На основi цiєї моделi можна розробити цифрову модель для симуляцiйних дослiджень перехiдних i усталених процесiв такої автономної електроенергетичноï системи.
 • Item
  Моментний двигун кільцевого типу безредукторної електром’ясорубки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харчишин, Б. М.; Хай, М. В.; Басараб, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано використовувати моментний двигун магнітоелектричного збудження з зубцевим ротором кільцевого типу в безредукторній електром’ясорубці. Наведено основні електромагнітні співвідношення та досліджено зубцеві пульсації моменту.
 • Item
  Метод розрахунку перехідних процесів у лінійних колах з постійними параметрами за інтегральними рівняннями
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Фільц, Р. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Викладено метод розрахунку перехідних процесів у лінійних стаціонарних електричних колах, який ґрунтується на описі цих процесів інтегральними рівняннями й розв’язуванні рівнянь класичним методом.
 • Item
  Дослідження чутливості систем векторного керування на основі математичних моделей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сметана, І. В.; Лозинський, А. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто чутливість систем з векторним керуванням до зміни параметрів двигуна та до точності ідентифікації координат стану під час експлуатації електроприводу. Показано перехідні характеристики таких систем за допомогою засобів математичного моделювання. Також проведено порівняльний аналіз відомих схем векторного керування з точки зору їх чутливості до параметричних збурень та до точності ідентифікації координат стану.
 • Item
  Кафедрі електроприводу і автоматизації промислових установок Національного університету “Львівська політехніка” – 60 років
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лозинський, О. Ю.; Буртний, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
 • Item
  Методи розв’язування диференційно-інтегральноскінченних рівнянь перехідних процесів електротехнічних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Равлик, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз методів розв’язування диференцiйно-iнтегрально-скiнченних рiвнянь перехiдних процесiв електротехнiчних систем. Запропоновані явний і неявний однокрокові методи інтегрування на основі обчислення та компенсації локальної похибки. Визначені області їх застосування.