Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55757

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 14, number 1. – 134 p. : ill.

Зміст


1
7
14
20
26
32
38
47
55
62
70
76
81
88
93
102
109
116
121
129
135

Content (Vol. 14, No 1)


1
7
14
20
26
32
38
47
55
62
70
76
81
88
93
102
109
116
121
129
135

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
 • Thumbnail Image
  Item
  Synthesis, Structure and Application of Mixed-Ligand Coordination Compounds of Copper(II) with Substituted Thioamides
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Ranskiy, Anatoliy; Gordienko, Olga; Didenko, Natalia; Titov, Taras; Khutko, Maryna; Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University
  Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL2 6-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN 1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2. На основі даних елементного та рентгеноструктурного аналізу, ІЧ-спектроскопії встановлено склад і будову синтезованих комплексів. Молекулярну і кристалічну структуру комплексу [Cu(C30H26Cl2N6O8S2)]·iC3H7OН встановлено методом рентгеноструктурного аналізу. Досліджено триботехнічні характеристики (Іg, fтр) деяких координаційних сполук як додатків до індустріальних олив.
 • Thumbnail Image
  Item
  The Plasma-Induced Formation of PVP-Coated Silver Nanoparticles and Usage in Water Purification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Skiba, Margarita; Pivovarov, Alexander; Vorobyova, Viktoria; Ukrainian State University of Chemical Technology; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  За допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми одержані наночастинки срібла (AgНЧ) із застосуванням полівінілпіролідону (ПВП) як стабілізуючого агенту. Вивчено вплив концентрації ПВП на ефективність формування наночастинок срібла, їх середній розмір та стабільність. Встановлено, що одержані наночастинки срібла проявляють антибактеріальну активність проти двох штамів грам-бактерій. Одержано композитні гранули (AgНЧальгінат) з різною концентрацією ПВП для очищення води.
 • Thumbnail Image
  Item
  The Intercalation Behaviour and Physico-Chemical Characterisation of Novel Intercalated Nanocomposite from Zinc/Aluminium Layered Double Hydroxides and Broadleaf Herbicide Clopyralid
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Sharif, Sharifah Norain Mohd; Hashim, Norhayati; Isa, Illyas Md; Mamat, Mazidah; Ali, Noorshida Mohd; Bakar, Suriani Abu; Hussein, Mohd Zobir; Mustafar, Suzaliza; University Pendidikan Sultan Idris; University Malaysia Terengganu; University Putra Malaysia
  Методом спільного осадження одержані нові нанокомпозити, що містять подвійний гідроксид цинку/алюмінію інтеркальований клопіралідом (Zn/Al-LDHCP). За допомогою порошкової дифракції (PXRD) підтверджено виникнення інтеркаляції. Встановлено, що результати Фур'є спектроскопії та елементного аналізу узгоджуються з результатами PXRD, та підтверджують інтеркаляцію клопіраліду. За допомогою термічних методів аналізу показано, що термічну стійкість нанокомпозиту є вищою у порівнянні з чистим клопіралідом. Запропонована хімічна формула нанокомпозиту [Zn0.75Al0.25 (OH) 2] [C5H2Cl2NCOO] -0.250.67H2O та розраховано вміст клопіраліду в Zn/Al-LDH (25,39 %). Приведені перспективи використання нового нанокомпозиту Zn/Al-LDH-CP.
 • Thumbnail Image
  Item
  Catalytic Performance of Copper-Manganese Supported on Activated Carbon Synthesized by Deposition-Precipitation Method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Kimi, Melody; Safiuddin, Bibie Nur Syafiqah; Pang, Suh Cem; University Malaysia Sarawak
  Наночастинки CuMnx /активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx /AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне співвідношення Mn відіграє важливу роль у каталітичній характеристиці. Оптимальна кількість Mn становить 0,1 при максимальному перетворенні бензилового спирту 63 %.
 • Thumbnail Image
  Item
  Biosynthesis Products of Pseudomonas sp. PS-17 Strain Metabolites. 1. Obtaining and Thermal Characteristics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Semeniuk, Ihor; Kochubei, Viktoria; Skorokhoda, Volodymyr; Pokynbroda, Tetyana; Midyana, Halyna; Karpenko, Elena; Melnyk, Viktor; L. M. Lytvynenko Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3. Методом UV-Vis спектроскопії (за максимумом поглинання при 239 нм) ідентифіковано клітинний полімер – полігідроксіалканоат. За даними термічного аналізу визначено температуру плавлення полігідроксіалканоату (319 К) та температуру початку його деструкції (499 К). З використанням методу Віка визначено теплостійкість полімеру, що склала 321 К.
 • Thumbnail Image
  Item
  DFT Theoretical Study of Some Thiosemicarbazide Derivatives with Copper
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Attar, Tarik; Messaoudi, Boulanouar; Benhadria, Naceur; Superior School of Applied Sciences; University of Abou Bekr Belkaid
  Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені за допомогою адсорбційної інверсійної вольтамперометрії. Квантово-хімічні розрахунки виконані на базі 6-31G(d) у поєднанні з методом апроксимації локальної спінової щільності та реалізовані в пакеті програм Gaussian 09. Доведено наявність значної залежності між сумарною енергією комплексів міді та межею виявлення: чим стабільніший комплекс, тим нижча межа виявлення. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними висновками.
 • Thumbnail Image
  Item
  Al2(SO4)3·18H2O as an Eco-Safe Catalyst Promoting Synthesis of Polysubstituted Dihydropyrrol-2-ones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Mohamadpour, Farzaneh; Apadana Institute of Higher Education
  Досліджено октадекагідрат алюмінію сульфату (Al2(SO4)3·18H2O) як ефективний та екологічно безпечний каталізатор для одностадійного чотирикомпонентного синтезу багатозаміщених дигідропірол-2-онів за реакцією діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних) за температури навколишнього середовища. Встановлено, що в присутності такого каталізатора виходи продуктів є високими, а час реакції малий. Показано, що найбільшими перевагами такого синтезу є ефективність, екологічність, недорога вартість та нетоксичність каталізатора, простота експлуатації, чіткий перебіг реакції та легкість виділення продукту без необхідності хроматографічного очищення. Визначено температури топлення продуктів та проведено 1H ЯМР-спектроскопічні дослідження.
 • Thumbnail Image
  Item
  Thermooxidative Regeneration of Used Mineral Motor Oils
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Korchak, Bohdan; Grynyshyn, Oleg; Chervinskyy, Taras; Shapoval, Pavlo; Nagurskyy, Andriy; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та одержаних фракцій. Описано зміну складу і властивостей регенерованих олив внаслідок термоокиснювальної регенерації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24)
 • Thumbnail Image
  Item
  The Non-Sodium Nickel Hydroxycarbonate for Nanosized Catalysts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Korchuganova, Olena; Tantsiura, Emiliia; Ozheredova, Marina; Afonina, Iryna; Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
  Отримано та досліджено зразки безнатрійового нікель гідроксикарбонату для нанорозмірних каталізаторів. Розраховано співвідношення кристалічної води, кількості гідроксиду нікелю та карбонату. Рентгенофазовим аналізом отриманого нікель оксиду визначено розмір кристаліту 12–13 нм. Зразки алюмо-нікелевих каталізаторів, одержаних з безнатрійового нікель гідроксикарбонату, забезпечують вищу на 30 % питому поверхню у порівнянні з промисловими каталізаторами.