Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, No. 1

Permanent URI for this collection

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 14, number 1. – 134 p. : ill.

Зміст


1
7
14
20
26
32
38
47
55
62
70
76
81
88
93
102
109
116
121
129
135

Content (Vol. 14, No 1)


1
7
14
20
26
32
38
47
55
62
70
76
81
88
93
102
109
116
121
129
135

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Synthesis, Structure and Application of Mixed-Ligand Coordination Compounds of Copper(II) with Substituted Thioamides
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Ranskiy, Anatoliy; Gordienko, Olga; Didenko, Natalia; Titov, Taras; Khutko, Maryna; Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University
  Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL2 6-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN 1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2. На основі даних елементного та рентгеноструктурного аналізу, ІЧ-спектроскопії встановлено склад і будову синтезованих комплексів. Молекулярну і кристалічну структуру комплексу [Cu(C30H26Cl2N6O8S2)]·iC3H7OН встановлено методом рентгеноструктурного аналізу. Досліджено триботехнічні характеристики (Іg, fтр) деяких координаційних сполук як додатків до індустріальних олив.
 • Item
  The Plasma-Induced Formation of PVP-Coated Silver Nanoparticles and Usage in Water Purification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Skiba, Margarita; Pivovarov, Alexander; Vorobyova, Viktoria; Ukrainian State University of Chemical Technology; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  За допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми одержані наночастинки срібла (AgНЧ) із застосуванням полівінілпіролідону (ПВП) як стабілізуючого агенту. Вивчено вплив концентрації ПВП на ефективність формування наночастинок срібла, їх середній розмір та стабільність. Встановлено, що одержані наночастинки срібла проявляють антибактеріальну активність проти двох штамів грам-бактерій. Одержано композитні гранули (AgНЧальгінат) з різною концентрацією ПВП для очищення води.
 • Item
  The Intercalation Behaviour and Physico-Chemical Characterisation of Novel Intercalated Nanocomposite from Zinc/Aluminium Layered Double Hydroxides and Broadleaf Herbicide Clopyralid
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Sharif, Sharifah Norain Mohd; Hashim, Norhayati; Isa, Illyas Md; Mamat, Mazidah; Ali, Noorshida Mohd; Bakar, Suriani Abu; Hussein, Mohd Zobir; Mustafar, Suzaliza; University Pendidikan Sultan Idris; University Malaysia Terengganu; University Putra Malaysia
  Методом спільного осадження одержані нові нанокомпозити, що містять подвійний гідроксид цинку/алюмінію інтеркальований клопіралідом (Zn/Al-LDHCP). За допомогою порошкової дифракції (PXRD) підтверджено виникнення інтеркаляції. Встановлено, що результати Фур'є спектроскопії та елементного аналізу узгоджуються з результатами PXRD, та підтверджують інтеркаляцію клопіраліду. За допомогою термічних методів аналізу показано, що термічну стійкість нанокомпозиту є вищою у порівнянні з чистим клопіралідом. Запропонована хімічна формула нанокомпозиту [Zn0.75Al0.25 (OH) 2] [C5H2Cl2NCOO] -0.250.67H2O та розраховано вміст клопіраліду в Zn/Al-LDH (25,39 %). Приведені перспективи використання нового нанокомпозиту Zn/Al-LDH-CP.
 • Item
  Catalytic Performance of Copper-Manganese Supported on Activated Carbon Synthesized by Deposition-Precipitation Method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Kimi, Melody; Safiuddin, Bibie Nur Syafiqah; Pang, Suh Cem; University Malaysia Sarawak
  Наночастинки CuMnx /активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx /AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне співвідношення Mn відіграє важливу роль у каталітичній характеристиці. Оптимальна кількість Mn становить 0,1 при максимальному перетворенні бензилового спирту 63 %.
 • Item
  Biosynthesis Products of Pseudomonas sp. PS-17 Strain Metabolites. 1. Obtaining and Thermal Characteristics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Semeniuk, Ihor; Kochubei, Viktoria; Skorokhoda, Volodymyr; Pokynbroda, Tetyana; Midyana, Halyna; Karpenko, Elena; Melnyk, Viktor; L. M. Lytvynenko Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3. Методом UV-Vis спектроскопії (за максимумом поглинання при 239 нм) ідентифіковано клітинний полімер – полігідроксіалканоат. За даними термічного аналізу визначено температуру плавлення полігідроксіалканоату (319 К) та температуру початку його деструкції (499 К). З використанням методу Віка визначено теплостійкість полімеру, що склала 321 К.
 • Item
  DFT Theoretical Study of Some Thiosemicarbazide Derivatives with Copper
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Attar, Tarik; Messaoudi, Boulanouar; Benhadria, Naceur; Superior School of Applied Sciences; University of Abou Bekr Belkaid
  Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені за допомогою адсорбційної інверсійної вольтамперометрії. Квантово-хімічні розрахунки виконані на базі 6-31G(d) у поєднанні з методом апроксимації локальної спінової щільності та реалізовані в пакеті програм Gaussian 09. Доведено наявність значної залежності між сумарною енергією комплексів міді та межею виявлення: чим стабільніший комплекс, тим нижча межа виявлення. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними висновками.
 • Item
  Al2(SO4)3·18H2O as an Eco-Safe Catalyst Promoting Synthesis of Polysubstituted Dihydropyrrol-2-ones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Mohamadpour, Farzaneh; Apadana Institute of Higher Education
  Досліджено октадекагідрат алюмінію сульфату (Al2(SO4)3·18H2O) як ефективний та екологічно безпечний каталізатор для одностадійного чотирикомпонентного синтезу багатозаміщених дигідропірол-2-онів за реакцією діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних) за температури навколишнього середовища. Встановлено, що в присутності такого каталізатора виходи продуктів є високими, а час реакції малий. Показано, що найбільшими перевагами такого синтезу є ефективність, екологічність, недорога вартість та нетоксичність каталізатора, простота експлуатації, чіткий перебіг реакції та легкість виділення продукту без необхідності хроматографічного очищення. Визначено температури топлення продуктів та проведено 1H ЯМР-спектроскопічні дослідження.
 • Item
  Thermooxidative Regeneration of Used Mineral Motor Oils
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Korchak, Bohdan; Grynyshyn, Oleg; Chervinskyy, Taras; Shapoval, Pavlo; Nagurskyy, Andriy; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та одержаних фракцій. Описано зміну складу і властивостей регенерованих олив внаслідок термоокиснювальної регенерації.
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24)
 • Item
  The Non-Sodium Nickel Hydroxycarbonate for Nanosized Catalysts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Korchuganova, Olena; Tantsiura, Emiliia; Ozheredova, Marina; Afonina, Iryna; Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
  Отримано та досліджено зразки безнатрійового нікель гідроксикарбонату для нанорозмірних каталізаторів. Розраховано співвідношення кристалічної води, кількості гідроксиду нікелю та карбонату. Рентгенофазовим аналізом отриманого нікель оксиду визначено розмір кристаліту 12–13 нм. Зразки алюмо-нікелевих каталізаторів, одержаних з безнатрійового нікель гідроксикарбонату, забезпечують вищу на 30 % питому поверхню у порівнянні з промисловими каталізаторами.
 • Item
  Mass Transfer in the Solid-Liquid System: Mechanism and Kinetics of the Extraction Process
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Semenyshyn, Yevgen; Atamanyuk, Volodymyr; Rymar, Tetiana; Ivashchuk, Oleksandr; Hlukhaniuk, Anna; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено механізм та кінетику вилучення цільових компонентів з мінеральної сировини (сульфуру з сірчаної руди тетрахлоретиленом, Al2O3 з бокситових спеків NaOH, міді з руди та малахіту хлорною кислотою), а також з олій (з амаранту, гібриду амаранту та рижію органічними розчинниками). Проведено експериментальні дослідження для підтвердження дифузійного характеру вилучення цільових компонентів з мінеральної сировини. Визначено коефіцієнти дифузії для мінеральних зразків. Встановлено, що вилучення цільового компонента з рослинної сировини відбувається внаслідок внутрішньої дифузійної передачі компонента до поверхні фазового контакту та зовнішньої дифузії від поверхні до об'єму рідини. Визначено кінетичні та дифузійні коефіцієнти для зразків рослинної сировини.
 • Item
  Analysis of the Possibility of the Polymeric Aggregates Use in the Design of Building Block
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Jose, Rodriguez Garcia; Eddie, Armendariz Mireles; Roque, Lopez Ceballos; Enrique, Rocha Rangel; Ricardo, Lopez Garcia; Torres, Jaime Hinojosa; Victoria Polytechnic University; Victoria City Technological Institute; National Autonomous University of Mexico
  Виготовлено композитний матеріал з порошковим наповнювачем з суміші цементу, гравію та води з додаванням порошку поліепоксиду та/або пінополістиролу. З метою ущільнення кожну суміш виливали в прес-форму, залишаючи протягом короткого періоду, після чого видаляли. Для повного затвердіння зразків під час останнього етапу використано воду. За допомогою сертифікованих методів визначено масу, міцність на стиснення і теплопровідність композиту.
 • Item
  Development of Strengthened Bioactive Calcium Phosphate-Silicate Glass Ceramics for Bone Implants
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Savvova, Oksana; Shymon, Vasyl; Fesenko, Oleksii; Babich, Olena; Alfeldii, Serhii; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; State Higher Eductional Institution “Uzhhorod National University”; Scientific Research Institution “Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems”; Tyachiv District Hospital
  Проаналізовано накопичений досвід у напрямку створення біоактивних ситалів для кісткових імплантатів та методів їх зміцнення. Обрано склади та синтезовано модельні стекла, досліджено взаємозв’язок кристалізаційної здатності та в’язкості ситалів. Синтезовано композиційні матеріали на основі ситалів і діоксиду цирконію, досліджено їх механічні властивості та встановлено перспективність їх використання при створенні кісткових імплантатів.
 • Item
  Improving the Method for Producing Adsorbents from Agro-Industrial Wastes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Shmandiy, Volodymyr; Kharlamova, Olena; Malovanyy, Myroslav; Bezdeneznych, Lilija; Rigas, Tetyana; Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, електростатичну сепарацію та стадію кавітації. За результатами експериментальних досліджень доведена доцільність застосування запропонованого адсорбенту в процесі очищення забруднених водних середовищ від жирів, фенолів, нафтопродуктів та йонів важких металів. Апробовано комплексне застосування адсорбентів: поглинання газоподібних шкідливих речовин та очищення стічних вод. Встановлено, що адсорбційні властивості отриманих адсорбентів у відношенні вилучення забруднювачів більше виражені, у порівнянні з природними абсорбентами та активованим вугіллям.
 • Item
  Hybrids of Cellulose-TiO2 for Environmental Application
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Lucas G. P. Tienne; Fernanda D. P. B. Santos; Maria de Fatima V. Marques; Universidade Federal do Rio de Janeiro
  Комбінацією обробленої кислотою целюлози та хімічно адсорбованого оксиду титану(IV) на її поверхні одержано гібридний матеріал для оброблення води з метою розкладу органічних сполук. За ступенем деградації метилового оранжевого оцінено фотокаталітичні властивості гібриду. Встановлено, що фотодеградаційна активність є вищою для гібриду, отриманого з целюлози, гідроліз якої проводився за підвищеної концентрації кислоти. В результаті діаметр волокон зменшується, що підтверджено результатами скануючою електронної мікроскопії. За допомогою термогравіметричного аналізу та рентгенівської дифракції встановлено, що більш гідролізований гібрид має нижчу температуру термічної деградації, і менший розмір нанокристалів целюлози, що дало можливість збільшити площу поверхні, а отже фіксацію наночастинок TiO2, які відповідають за фотодеструктивну активність. Збільшення активності фіксувалось через знебарвлення розчину барвника.
 • Item
  Masonry Unit Manufacturing Technology Using Polymeric Binder
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Levytska, Olena; Dolzhenkova, Olena; Sichevyi, Oleksii; Dorhanova, Larysa; recycling, sewage sludge, heating, melting; high-density polyethylene, forming.
  Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.
 • Item
  Starch Type Effect on Organoleptic, Thermogravimetric and X-ray Diffraction Indices of Edible Films and Coatings
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Shulga, Oksana; Chorna, Anastasia; Shulga, Sergii; National University of Food Technologies
  Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших. Плівки з модифікованого крохмалю містять більше кристалізаційної вологи, через відсутність амілопектину. Отримані результати рекомендуються для оптимізації виробництва харчових продуктів.
 • Item
  Structure and Dynamics of Pyrene-Labeled Poly(Acrylic Acid): Molecular Dynamics Simulation Study
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Slavgorodska, Maria; Kyrychenko, Alexander; V. N. Karazin Kharkiv National University
  Розроблено атомістичну модель для молекулярно-динамічного моделювання (МД) нерозгалуженої поліакрилової кислоти (ПАК), яка містить два піренові зонди на кінцях ланцюга. За результатами МД моделювання будови та конформаційної поведінки пірен-міченої ПАК як функції ступеня дисоціації карбоксильних груп (α) встановлено, що піренові замісники здатні суттєво впливати на конформаційну поведінку ПАК. При кислому рН (α = 0) полімерний ланцюг ПАК згортається у форму глобули, при цьому два піренові замісника утворюють π-π стекінгові дімери. Однак, в лужному рН (α = 1) ПАК ланцюг розгортається та вивільняє піренові зонди у водне середовище.
 • Item
  The Production of Silver Nanoparticles and Their Effect on Sulfate Reducing Bacteria Under Steel Microbial Corrosion
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Skiba, Margarita; Kurmakova, Iryna; Bondar, Olena; Demchenko, Natalia; Vorobyova, Viktoria; Ukrainian State Chemical-Engineering University; T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧспектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.
 • Item
  Ionic Liquid-Functionalized Titanomagnetite Nanoparticles as Efficient and Recyclable Catalyst for Green Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Azarifar, Davood; Badalkhani, Omolbanin; Chehregosha, Morteza; Jaymand, Mehdi; Bu-Ali Sina University; Tabriz University of Medical Sciences
  Методом ко-осадження синтезовано наночастинки титаномагнетиту (Fe3-xTixO4 NPs) та проведено їх функціоналізацію з використанням 3-триметоксилілпропілхлоридного силанового агента і аспарагінату тетрабутиламонію за допомогою нового однореакторного синтезу з метою одержання Fe3-xTixO4 NPs, модифікованих йонною рідиною. Встановлено, що синтезовані NPs є ефективним і відновлювальним нанокаталізатором однореакторного трикомпонентного синтезу 2,3-дигідрохіназолін-4(1H)-ону без використання розчинників. Показано, що легкість магнітної сепарації та ефективна відновлюваність каталізатора, високі виходи реакцій, малий час реакції, та відсутність розчинників є найважливішими перевагами нового методу. Синтезовані Fe3-xTixO4 NPs можна використовувати як нанокаталізатор у промисловості.