Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Випуск №18

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць, сформованому на матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи викладання політології у Вищій школі”, розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – Випуск 18. – 268 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 18
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”, випуск 18
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006)
 • Item
  Державна етнополітика і політична суб’єктивація національних меншин України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Лойко, Лариса
  Проаналізовано державну етнополітику, зокрема щодо громадських організацій національних меншин початку 90-х – середини 2000 рр. та її вплив на процес набуття національними меншинами рис суб’єктів політики суб’єктності національних меншин України, визначаються характерні ознаки цього процесу в останні 1,5 року. In the report is analyzed the state ethno policy, particularly concerning public organizations of national minorities from the beginning 90-th till the middle 2000. It’s influence on process of finding the features of subjects of a policy subjectivity of the national minorities of Ukraine. Determined prominent features of this process for the last 1,5 years.
 • Item
  Кримськотатарське питання в Україні: політичні аспекти вивчення проблеми
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Щерба, Оксана
  Досліджено особливості висвітлення кримськотатарського питання в Україні у працях сучасних українських та зарубіжних вчених. Проаналізовано їх ставлення до радянської політики депортації кримськотатарського населення та його реінтеграції в умовах незалежної Української держави. The features of lighting Crimean Tatar’s question in Ukraine are explored in the works of the modern Ukrainian and foreign scientists. Their attitude toward the soviet policy of deportation of Crimean Tatar’s population and his reintegration in the conditions of the independent Ukrainian state is analyzed.
 • Item
  "Партійний ресурс" як цілісна політологічна категорія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шумельда, Олександр
  На основі аналізу робіт деяких європейських, американських та вітчизняних дослідників проаналізовано систему ресурсів політичних партій, обґрунтовано необхідність комплексного підходу до її вивчення. Зроблено висновок про можливість використання поняття “партійний ресурс” для означення цілісної системи ресурсів партій, залучених до політичної діяльності. Оn the basis of the analysis of works of the European, American and Ukrainian researchers the system of political parties’ resources is analyzed, necessity of the complex approach to its studying is proved. The author makes a conclusion about an opportunity of using the concept "a party resource" for a designation of complete system of resources of political parties, which participate in political life.
 • Item
  Формування концепції громадської думки у вітчизняній політичній науці середини XIX – першої половини XX ст.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Стефанчук, Устина
  Досліджується процес зародження та розвитку концепції громадської думки в історії політичної науки в Україні середини ХІХ – початку ХХ ст., рівно ж, як і еволюції розуміння понять “громада” та “громадська думка” у свідомості українського населення цього періоду. Закцентовано увагу на формуванні в українській політичній історіографії концепції громадської думки та представлено плюралізм підходів до вивчення предмета дослідження на перетині ХІХ та ХХ століть. The research is dedicated to the consideration of the process of adoption and the development of the conception of public opinion in the history of political thought in Ukraine as well as the evolution of such terms as “publicity” and “public opinion”. Special attention is given to the forming of the conception of public opinion in Ukrainian political historiography mid. XIX – the beginning of XX century’s and the pluralism approaches to the subject’s studying is presented.
 • Item
  Соціальні протиріччя та їх зняття в національній ідеї: філософсько-історичний ракурс етнополітологічної футурології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Скловський, Ігор
  Філософія історії має бути предметом висвітлення етносоціальних процесів на пострадянському просторі, оскільки цивілізовані ознаки нашої ідеї узагальнюють сукупність національних ідеалів. Гуманістична лінія іде від інтелігентної людини цивілізованого типу до ідеалів національного оновлення держави. The philosophy of a history should be a subject of research of ethnic and social processes on after-Soviet space because the civilized features of national idea generalize set of national ideals. The line of gumanization goes from the cultured man of a civilized type to national ideals of the state.
 • Item
  Категорія “політичний режим”: суть та основні підходи щодо визначення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шипунов, Геннадій
  Протягом останніх п’ятнадцяти років особливу увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників привертає до себе проблема визначення суті тих політичних режимів, які сформувалися (або досі формуються) в посткомуністичних країнах в ході складних та неоднозначних трансформаційних процесів. Отримання ж достовірних результатів емпіричних досліджень вимагає наявності відповідної теоретичної бази. Враховуючи це, визначальні етапи становлення поняття “політичний режим” проаналізовано та систематизовано основні підходи до його розуміння, що склалися у сучасній політології, та подано власну дефініцію цієї категорії. Окрім того, визначено місце “політичного режиму” в системі координат суспільного простору та досліджено його співвідношення з такими поняттями, як форма правління, громадянське суспільство та політична система. During the last fifteen years attention of domestic and foreign researchers has been constantly drawn to the problem of defining the essence of political regimes that have been formed (or are still being formed) in postcommunist countries in the course of complex and ambiguous transformation processes. We believe that the availability of proper theoretical basis is vital for obtaining reliable results of empiric research. Therefore in the article we examine the determinant points of formation of “political regime” as a notion, analyze and systematize the main approaches to its interpretation in modern political science, and finally offer our own definition of the category. Besides, we locate “political regime” in the frame of reference of social space and examine its correlation with other notions such as form of governing, civil society and political system.
 • Item
  Державна етнонаціональна політика в Україні в умовах пошуку етнічними спільнотами форм свого самовизначення за роки незалежності 1991–2005 pp.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шипка, Наталія
  Досліджуються особливості політики в Україні стосовно національних меншин. На основі порівняльного аналізу державної політики країн Європейського Союзу і України, зроблено спробу показати рівень відповідності українського законодавства щодо національних меншин кращим європейським зразкам. Висвітлено ставлення національних меншин до національної більшості і самої Української держави. The article analyses peculiarity of the politic of Ukraine to the national minorities. An attempt to compare state policies of European Union and Ukraine. At the same time special attention is concentrated on the conformity level ukrainian legislation to the best europinian examples. The article describes the opinion of national minorities to the national majority and to the Ukrainian state.
 • Item
  Істинний політичний стереотип в сучасній політології і проблеми верифікації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шерман, Олена
  Аналізуються проблеми верифікації політичного стереотипу. Ревізія традиційного розуміння стереотипу як явища суто негативного пов’язана з припущенням існування істинних або правдивих стереотипів, доведення істинності відбувається через зіставлення з дійсністю. Проте головною перешкодою на шляху верифікації є неможливість емпіричної перевірки інформації, на якій ґрунтується політичний стереотип, що змушує розглядати його як частину віртуальної реальності. The article is dedicated to the analysis concerning problems of verification of political stereotype. Revision of traditional comprehension of a stereotype as essentially negative phenomenon is connected with an assumption of existence of the true or veritable stereotypes, proof of truthfulness takes part through comparison with reality. However, the main obstacle on the way to verification consists in the impossibility of empiric checking of information, which is the base of political stereotype, what makes one to consider it as a part of virtual reality.
 • Item
  Політичний дискурс як теорія та метод дослідження
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Чайковський, Ян
  Розглянуто лінгвістичні та філософські теорії, що лягли в основу досліджень політичного дискурсу, і представлено основні напрямки дискурс-аналізу: теорія влади Мішеля Фуко(Michel Foucault), політичного дискурсу як ідеології Теу А. ван Дейка (Teun A. van Dijk), як політичної практики David W. Johnson and Roger T. Johnson, як теорія гегемонії та соціального розвитку Ернесто Лакло (Ernesto Laclau) і Шанталь Муфф (Chantal Mouff). The linguistic and philosophical theories, on which the research of political discourse is based, are viewed in this article. There are main-streams of discourse-analysis, such as theory of power by Mishel Fucout, critical political discourse by Teun A. van Dijk, political discourse as political practice by David W. Johnson and Roger T. Johnson, the theory of hegemony and social development by Ernesto Laclau and Chantal Mouff, in this article.
 • Item
  Духовні засади демократії М. Бердяєва та сучасність
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Тімченко, Олександр
  Розглядається взаємозв’язок між політичною та духовною сферами життєдіяльності людини у світлі персоналістичного світогляду мислителя. In the article “Spiritual fundamental of M. Berdyaev’s democracy and modern time” relations between political and spiritual spheres of human’s activity are examined in content of personalistic world-view of the thinker.
 • Item
  Підготовка високоосвічених офіцерських кадрів – важливе завдання сучасної кадрової політики у Збройних силах України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Сивак, Олександр
  Зроблено спробу розкрити сучасну систему підготовки високоосвічених офіцерських кадрів для Збройних сил України, зростаючу роль у реалізації цього важливого завдання вищих військових навчальних закладів. Звернемо особливу увагу на актуальні питання перебудови, реформування військової освіти відповідно до нових структур, завдань українського війська. The attempt to open a modern system of high-qualified officer staff for the Ukrainian Armed Forces, increase the role in the fulfillment of this important task of higher military educational institutions is done in this article. The attention is focused on the vital problems of military education reforming according to modern structures, tasks of the Ukrainian Army.
 • Item
  Історіографія “Помаранчевої революції”: нові перспективи дослідження громадянського суспільства в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Тишкун, Юрій
  Розглядаються позиції вчених, що аналізують явища “Помаранчевої революції” 2004 р. в Україні. Обґрунтовується висновок, що “Помаранчева революція” засвідчила політичне значення руху добровільних громад, а також перспективність розвитку громадянського суспільства в нашій країні. In the article viewed the wide circle of scholarly positions dedicated to the analysis of “Orange revolution” phenomenon in Ukraine. The conclusion is proved, that the “Orange revolution” manifests the political significance of voluntary community movement, and perspectives of civil society development in our country.
 • Item
  Український етнос: пошуки історичної самоідентичності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Cініцький, Андрій
  Проаналізовано процес пошуку українським народом своєї історичної самоідентичності, що постає актуальною проблемою українського державотворення; зроблено висновок про граничну природу української ментальності. The process of searching by the Ukrainian people its historical self-identification being the topical problem of Ukrainian state creation is analyzed. The conclusion is maid about the boundary nature of Ukrainian mentality.
 • Item
  Проблеми підготовки навчально-методичного забезпечення відповідно до стандартів Болонського процесу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Рутар, Степан
  Розглянуто європейські стандарти вищої освіти, встановлені в рамках Болонського процесу, зокрема систему оцінювання ECTS. Відповідно до цього проаналізовано проблему розробки освітнього і методологічного забезпечення загальноосвітнього навчального курсу “Політологія” в нашій країні відповідно до вимог Болонського процесу. In this material viewed the standards of high education established by the Bologna Process and the problems of adaptation of Ukrainian universities to it. In this context reviewed the question of making of the educational and methodological provision of political science course in our country.
 • Item
  Інститут прем'єр-міністра в країнах Західної Європи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Романюк, Анатолій
  Проаналізовано інститут прем’єр-міністра у країнах Західної Європи. Окреслено його особливості у різних країнах. Розглянуто типологію інститутів глави уряду на підставі визначення сили впливу. Зазначено, що сьогодні простежується поступове зростання ролі і значення інституту прем’єр-міністра у європейських країнах, де традиційно ця посада була слабкою, і вирівнювання їх характеристик в загальній сукупності європейських країн. Institution of prime minister in West European countries are analyzed in this article. Main characteristics are defined and described. Different types of this institution are analyzed on the basis of power impact of prime minister. Also in this article is determined a tendancy of increasing role of the prime minister`s institution in those countries where this position was traditionally weak, as well as equalization of prime minister`s position in the European countries.
 • Item
  Історична динаміка трансформації концепції “революційної війни” в ідеології наукового комунізму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Розумюк, Володимир
  Розглянуто концепцію “революційної війни” в комуністичній ідеології, аналізується її еволюція. Здійснюється переосмислення комуністичної ідеології в СРСР за допомогою сучасних підходів до дослідження ідеологій. Обґрунтовано висновок про те, що радянська ідеологія, зокрема й концепція “революційної війни” слугувала легітимації зовнішньої політики СРСР. In this article reviewed the concept of “revolutionary war” in the communist ideology. The conclusion is proved, that this concept was transforming in the program of the communist party during its evolution and that the concept was making a function of USSR foreign policy legitimating.
 • Item
  Основні засади соціально-економічної політики у публіцистиці ОУН 1940–1950 рр.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Рибак, Андрій
  Висвітлено базові принципи розвитку соціально-економічної сфери держави за матеріалами публіцистики Організації українських націоналістів. Зокрема з’ясовано трактування права власності, роль держави в господарській сфері, ставлення оунівців до проблеми зайнятості громадян тощо. Відображено спільну позицію націоналістичних груп щодо зазначеної проблематики, але вказано на відмінності поглядів. The article is devoted to illumination of base principles of development of socio-economic sphere of the state on materials of publicism of Organization of the Ukrainian nationalists. In particular, interpretation of right of ownership, role of the state in an economic sphere, appeal of members of OUN, is found out to the problem of employment of citizens and others like that. An author tried to represent general position of nationalistic groups in relation to noted problems, although also specified on the differences of looks.
 • Item
  Методологічні проблеми політичної науки: парадигма як модель постановки і вирішення проблеми дослідження політичної культури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Проскуріна, Олена
  Аналізується використання моделі парадигми, яка є методологічно виправданою під час розгляду найважливішої проблеми політології – політичної культури, оскільки парадигму можливо розглядати в єдності двох сторін – “механізму” наукової революції і інструментарію якісної трансформації суспільства, його переміщення на вищий рівень рівноваги. The analysis of the use of paradigm which is given in the article, on the view of author, methodologically justified at consideration of major problem of political science – political culture, as a paradigm can be examined in unity of two sides – “mechanism” of scientific revolution and tool of high-quality transformation of society, his moving on the higher level of equilibrium.