Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Випуск 2(24)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24) : До 20-ї річниці від дня утворення Західного геодезичного товариства УТГК. – 204 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Privatisation of residential properties in Latvia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Parsova, V.; Sidelska, A.; Jankava, I.
  In Latvia residential property is determined as an individual type of real property. Splitting of dwelling houses into apartments and their privatisation was fundamental reform of housing fund. The article describes legal basement of formation of residential property and analyses dwelling houses privatisation process. У Латвії власні квартири є окремим видом нерухомого майна. Поділ житлових будинків на власні квартири та їх приватизація стали ґрунтовною реформою житлового фонду. Наведено юридичне обґрунтування формування власності на квартири і проаналізовано процес приватизації житлових будинків. В Латвии собственность на квартиры является отдельным видом недвижимого имущества. Разделение жилых домов на собственные квартиры и их приватизация стали основательной реформой жилого фонда. Приведено юридическое обоснование формирования собственности на квартиры и проанализирован процесс приватизации жилых домов.
 • Item
  Теоретичні аспекти моделювання процесів напружено-деформованого стану свердловин підземних сховищ газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Перович, І.; Олеськів, Р.
  Розроблена методика визначення напружено-деформованого стану свердловин внаслідок вертикальних рухів покрівлі газосховища, викликаних процесами нагнітання і відбору газу в пласті-колекторі. Разработана методика определения напряженно-деформированного состояния скважин вследствие вертикальных движений кровли газохранилищ, вызванных процессами нагнетания и отбора газа в пласте-коллекторе. A technique to determine the stress-strain state of wells due to vertical movements of the roof storage facilities caused by the processes of injection and bleed in the reservoir.
 • Item
  Reformy katastru nieruchomości w Polsce w skali lokalnej i globalnej
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Hopfer, A.; Cegielski, S.
  W referacie autorzy dokonują analizy stanu istniejącego katastru, zadań administracji rządowej i samorządowej związanej z potrzebą wprowadzenia reformy katastru w świetle Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz możliwości tych reform w skali lokalnej i globalnej kraju. W dniu 7 maja 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP Nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dokonująca transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i w konsekwencji powstała konieczność opracowania nowych rozporządzeń wykonawczych. W chwili obecnej takie rozporządzenia są opracowywane i konsultowane z organizacjami zawodowymi geodetów. Niektóre z nich wkrótce zostaną opublikowane. Проаналізовано умови кадастру, завдання державних і громадських органів державного управління, пов’язані з вимогами кадастрової реформи, відповідно до акта щодо розвитку інфраструктури просторових даних. Розглянуто можливості для виконання таких реформ у місцевому та глобальному масштабах. 7.05.2010 актом від березня 4,2010 з інфраструктури просторових даних проголошено в Офіційному віснику Республіки Польща, № 76, пункт 489. Акт Європейського парламенту та Європейська Директива Ради № 2007 / 2/WE від 14 березня 2007 року, яка встановила інфраструктури просторових даних (INSPIRE) в Європейському співтоваристві. Цей указ ввів основні зміни в обов’язковий закон, тобто закон геодезії і картографії і, як наслідок, виникла потреба в розробленні різних адміністративних указів. Нині такі укази розробляються і деякі з них будуть незабаром опубліковані. The authors of the paper present the analysis of the existing conditions of the cadastre, the task of governmental and public government administration, related to demands concerning the cadastral reforms, following the act on the spatial Data Infrastructure and they discuss possibilities to perform such reforms at the local and global scales. On May 7, 2010 the act dated March 4,2010 on the spatial data infrastructure was proclaimed in the Official Journal of the Republic of Poland, No 76, item 489; that act transforms the European Parliament and the European Council Directive No. 2007/2/WE dated March 14, 2007, which established the spatial data infrastructure (INSPIRE) in the European Community. This decree introduced basic changes to the obligatory Act, i.e. the Law of Geodesy and Cartography and, as the consequence, the demand to develop various administrative decrees occurred. At present, such decrees are being developed. Some of them will soon be published.
 • Item
  Опыт разработки экологического атласа бассейна реки на примере реки Днестр
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сыродоев, Г.; Кирьяк, И.; Сыродоев, И.
  Трансграничное сотрудничество и управление проектами бассейна реки Днестр было начато совместно национальными партнерами в Украине и Молдове, при поддержке и координации со стороны ЮНЕП / ГРИД-Арендал.Проект направлен на создание в бассейне реки Днестр атласа и пилотной системы ГИС. Транскордонне співробітництво та управління проектами басейну річки Дністер розпочали спільно національні партнери в Україні та Молдові, за підтримки та координації з боку ЮНЕП / ГРІД-Арендал. Проект спрямований на створення у басейні річки Дністер атласу і пілотної системи ГІС. The Transboundary co-operation and Dniester river basin management Project was jointly launched by national partners in Ukraine and Moldova, with support and coordination from UNEP/GRID-Arendal. The project aims to create the Dniester River basin Atlas and a pilot GIS.
 • Item
  Створення web-атласу Чернігівської області за допомогою геоінформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Зацерковный, В.; Сергиенко, В.; Симакин, Ю.
  Розглянуто підходи до використання геоінформаційних технологій для створення соціально-екологічного web–атласу Чернігівської області. Рассмотрены подходы к использованию геоинформационных технологий для создания web–атласа Черниговской области. In the article approaches of the use of geoinformation technologies are considered for creation of web–atlas of the Chernigov area.
 • Item
  Класифікація та основні характеристики наземних 3D-сканерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Романишин, І.; Маліцький, А.; Лозинський, В.
  Класифіковано різні типи наземних сканерів та проаналізовано принципи їх роботи. Авторська класифікація покликана пояснити особливості застосування сканерів у різних сферах та допомогти у виборі оптимальних моделей залежно від поставлених цілей. Выполнена классификация различных типов наземных сканеров и проанализированы принципы их работы. Авторская классификация призвана объяснить особенности применения сканеров в различных сферах и помочь в выборе оптимальных моделей в зависимости от поставленных целей. This article classifies the various types of terrestrial scanners and examines the principles of their work. Author’ s classification is designed to explain the peculiarities of scanners in various areas and help in selecting optimal models, depending on the goals.
 • Item
  Практика застосування вейвлет-аналізу до гравітаційного поля Місяця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нікулішин, В.
  Проведено дослідження гравітаційного поля Місяця в районі маскона Imbirum з використанням неперервного вейвлет-перетворення. Проведены исследования гравитационного поля Луны в районе маскона Imbirum с использованием непрерывного вейвлет-преобразования. It is investigated the gravitational field of the Moon in the domain of mascon Imbirum using continuous wavelet transform.
 • Item
  Інтегрування гетерогенної просторової інформації під час розв’язання нафтогазопошукових задач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Станкевич, С.; Попов, М.; Зайцев, О.; Марков, С.; Кудашев, Ю.; Дишлик, О.
  Розглянуто проблеми сумісного використання гетерогенної геопросторової інформації при виконанні завдань пошуку нафти та газу. Розглянуто модель інтеграції аерокосмічної інформації та даних наземних спектральних вимірювань, запропоновано підхід до інтегрування даних з використанням програмного продукту FME, наведено результати експериментальних досліджень. Статья посвящена проблемам совместного использования гетерогенной геопространственной информации при решении задач поиска нефти и газа. Рассмотрена модель интеграции аэрокосмической информации и данных наземных спектральных измерений, предложен подход к интегрированию данных с использованием программного продукта FME, приведены результаты экспериментальных исследований. The article is devoted to the problems of mutual use of heterogeneous geospatial information for gas and oil searching. The model of aerospace information and in-sity spectral data integration is assumed, data integration approach using FME software is offered, the results of experimental researches are presented.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади класифікування географічних карт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Курач, Т.
  Розглянуто основні теоретико-методологічні питання теорії класифікування географічних карт: проаналізовано визначення, поняття класифікації, її основних елементів, ознак та властивостей, властивості класифікації як системи. Усю множину властивостей об’єктів класифікування розподілено на три групи: загальні, індивідуальні та специфічні властивості. Рассмотрено основные теоретико-методологические вопросы теории классификации географических карт: анализируются определения, понятия классификации, ее основных элементов, признаки и свойства. Проведен анализ свойств классификаций как систем. Все множество свойств объектов классификации разделено на три группы: общие, индивидуальные и специфические свойства. In the article are examined basic methodological questions of theory of geographical classifications: determinations of concept of classification geographical maps are analysed, its basic elements, signs and properties. The analysis of properties of classifications is conducted as systems. All great number of properties of objects of classification parts on three groups: general, individual and specific properties.
 • Item
  Визначення асиметрії у деталях архітектурних пам’яток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Глотов, В.; Кордуба, Ю
  Запропоновано цифровий стереофотограмметричний спосіб визначення асиметрії деталей архітектурних пам’яток з використанням неметричних камер. Подано результати апробації та зроблено відповідні виcновки про можливість застосування способу для виконання реставраційних робіт архітектурних пам’яток. Предложен цифровой стереофотограмметрический способ определения ассиметрии деталей архитектурных объектов с использованием неметрических камер. Приведены результаты апробации и сделаны соответствующие выводы о возможности применения способа при реставрационных работах архитектурных памятников. Digital stereophotogrammetrical method of determining asymmetry the details of architectural monuments with using non-metric cameras using was proposed. The results of aproval are showing and approriate conclusions about the possibility of using the method of restoration works of architectural monuments are made.
 • Item
  Разработка автоматизированной системы контроля большепролетных покрытий сооружений
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лобов, М.; Маликов, С.; Чирва, А.
  Раскрыт авторский подход к созданию автоматизированной системы геодезического мониторинга большепролетных покрытий уникальных и сложных сооружений. Описаны приборы мониторинга, принцип их работы, схемы размещения оборудования на конструкциях сооружений. Розкрито авторський підхід до створення автоматизованої системи геодезичного моніторингу великопрогонових покриттів унікальних і складних споруд. Описано прилади моніторингу, принцип їхньої роботи, схеми розміщення обладнання на конструкціях споруд. This article describes the author’s approach to creating an automated system of geodetic monitoring of span covers of the unique and complex facilities; monitoring devices, how they work, location of the equipment on the building structures.
 • Item
  Дослідження деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з використанням методів механіки ґрунтів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дутчин, М.; Мельниченко, Г.; Біда, І.; Скриль, В.
  Розглянуто метод визначення допустимих величин деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з використанням теорії еквівалентного шару кутових точок. Наведено результати досліджень. Рассмотрен метод определения допустимых величин деформационных характеристик фундаментов газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций с использованием теории эквивалентного слоя угловых точек. Приведены результаты исследований. It is considered a method of estimation of the acceptable deformation characteristics for the foundations of gas-compressor units using a theory of equivalent layer of corner points. The results of researches are introduced.
 • Item
  Аналіз можливостей навігаційної апаратури споживачів супутникових навігаційних систем СН 3003 “Базальт” для топогеодезичної прив’язки позицій артилерії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Полець, О.; Пащетник, В.
  Проаналізовано можливість використання навігаційної апаратури споживачів супутникових навігаційних систем ГЛОНАСС і GPS СН 3003 “Базальт” для топогеодезичної прив’язки позицій артилерії щодо питань характеристики точності. Проанализирована возможность использования навигационной аппаратуры пользователей спутниковых навигационных систем СН 3003 “Базальт” для топогеодезической привязки позиций артиллерии по вопросам характеристики точности. In the article has been analyzed accuracy of coordinates determination with the GNSS receiver СН 3003 “Basalt” during the artillery battle disposition topogeodetic surveys.
 • Item
  Застосування нейронних мереж для визначення параметрів калібрування наземних лазерних сканерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шульц, Р.
  Розроблено та апробовано новий універсальний метод калібрування наземних лазерних сканерів з використанням нейронних мереж. Разработан и апробирован новый универсальный метод калибровки наземных лазерных сканеров с использованием нейронных сетей. In work the developed and approved new universal method of terrestrial laser scanner calibration with the use of neural networks.
 • Item
  The technology of the urban areas modelling
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Sholomytskyi, A.; Lunov, A.; Tarasova, O.
  The authors consider the various technologies of threedimensional modelling of urban space and describe the technology of three-dimensional models semi-automatic creation in Delta/Digitals. The performance results of the pilot project on the Donetsk city are presented. Розглянуто різноманітні технології тривимірного моделювання міської території та описано напівавтоматичну технологію створення тривимірних моделей у Delta/Digitals. Наведено результат пілотного проекту із створення тривимірної моделі міста Донецька. Рассмотрены различные технологии трехмерного моделирования городской территории и описана полуавтоматическая технология создания трехмерных моделей в Delta/Digitals. Представлен результат пилотного проекта по созданию трехмерной модели города Донецка.
 • Item
  Відомий російський і чеський астроном Йозеф Сикора (1870-1944)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дрбал, А.
  Описано життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність відомого російського і чеського астронома професора Йозефа Сикори (1870-1944). Особливу увагу звернуто на його участь в Російсько-шведській градусній експедиції на архіпелаг Шпіцберген (1899–1901). Описаны жизненный путь, научная и педагогическая деятельность известного русского и чешского астронома Йозефа Сикоры (1870–1944). Особое внимание уделено его участию в Русско-шведской градусной экспедиции на архипелаг Шпицберген (1899–1901). Describes the life, scientifi c and pedagogical activity of the famous Russian and Czech astronomer Professor Joseph Sykora (1870–1944). Particular attention is devoted to his participation in the Russo-Swedish expedition to the degree Svalbard archipelago (1899–1901).
 • Item
  Новий підхід до використання стоксових сталих для побудови функцій та їх похідних розподілів мас планет
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Черняга, П.; Фис, М.
  На відміну від традиційного, запропонований інший підхід до використання стоксових сталих другого порядку, в якому функція розподілу мас та її похідні визначаються одночасно багаточленами відповідно четвертого та третього степенів. В отличие от традиционного, предложен другой подход к использованию стоксовых постоянных второго порядка, в котором функция распределения масс и ее производные определяются одновременно многочленами соответственно четвертой и третьей степени. Proposed a different approach to the use of Stokes constants of second order in which the mass distribution function and its derivatives are determined simultaneously polynomials respectively the fourth and third degree.
 • Item
  Західне геодезичне товариство - 20 років діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тревого, І. С.; Денисов, О.
  Наведено дані щодо всіх видів діяльності Західного геодезичного товариства. Приведены данные по всем видам деятельности Западного геодезического общества. It presents data on all the activities of the Western society of Geodesy.
 • Item
  Вплив температури ґрунту на висотне положення реперів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Кухтар, Д.; Досин, С.
  Встановлено, що коливання температури ґрунту істотно впливає на стабільність геодезичних знаків. Виникає необхідність визначення величини зміни висоти репера та врахування цих даних у результати високоточного нівелювання. Застосована формула для визначення температури ґрунту дає змогу розрахувати значення поправки в довжину реперної труби для нівелірних знаків різної конструкції, а також відповідно до ґрунтово-кліматичних умов, у межах яких розміщена мережа реперів. Наведені в статті обчислення підтверджують необхідність урахування поправки за зміну довжини реперної труби. Установлено, что колебания температуры почвы значительно влияет на стабильность геодезических знаков. Возникает необходимость определения изменения высоты репера и учета этих данных в результаты нивелирования. Примененная формула для определения температуры почвы позволяет рассчитать значение поправки в длину реперной трубы для нивелирных знаков различной конструкции, а также в соответствии с почвенно-климатическими условиями, в пределах которых размещена сеть реперов. Приведенные в статье вычисления подтверждают необходимость учета поправки за изменение длины реперной трубы. Found that temperature fluctuations of the soil creates a significant impact on the stability of geodetic marks. There is a need to identify the change in the height of benchmarks and incorporation of these data in the results of precision leveling.The applied formula authors to determine the temperature of the soil allows to calculate the value adjustment to the length of benchmark pipe for leveling characters of different designs, and according to soil and climatic conditions within which posted benchmarks network. Calculation are given in the article confirms the necessity of considering the amendment for changing the length of benchmark pipe.