Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2015 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/29631

Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на шостій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», у яких розглядаються методологічні, теоретичні та організаційно-практичні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформатизації.

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія : О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 69
 • Thumbnail Image
  Item
  Список учасників конференції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт як чинник вдосконалення дистантного інтернет-обслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бондаренко, В. І.
  У статті проаналізовано принципи та специфіку створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту. Розглянуто бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт як чинник вдосконалення дистантного інтернет-обслуговування. Досліджено розвиток бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів та їх значення в процесі задоволення дистантних користувачів у отриманні повної, синтезованої, якісно обробленої інформації. This article considers library informational analytical product as a factor of improving the quantity of distant Internet service. We have analyzed the principles and specifics of library informational analytical product. Much attention is given to the development of library informational analytical departments ant to their importance in providing service to distant users in order to give them synthesized and well processed information.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проектна діяльність у бібліотечному обслуговуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тарасенко, Н.
  У статті розглядається проектна діяльність бібліотек як інноваційний вид бібліотечного обслуговування, що розвивається в контексті адаптації бібліотечної діяльності до специфіки інформаційного етапу розвитку суспільства та початку формування «суспільства знань». This article deals with the project activity of libraries as an innovative type of library service that develops in the context of adapting library activities to the specific stage of development of the information society and an early formation of the «knowledge society».
 • Thumbnail Image
  Item
  Соціальні медіа як простір взаємодії бібліотеки і читача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Струнгар, В. В.
  У статті проаналізовано специфіку бібліотечної роботи у соціальних медіа. Проаналізовано особливості представленості українських бібліотек у соціальних мережах, виявлено найпопулярніші соціальні медіа, рівень їх охопленості бібліотечними представництвами; розглянуто специфіку взаємодії з аудиторією через бібліотечні сторінки в соціальних медіа. Описано різні підходи вітчизняних бібліотек до комунікації через соціальні медіа. The article deals with the specificity of library work in social media. The representation features of the Ukrainian libraries on social networks are analyzed; it is revealed the popular social media, the level of their spanning by library; the specifics of interaction with audience through library pages in social media are considered. The different approaches of domestic libraries to communication through social media are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Библиотекарь – читатель: особенности общения. Организационно-психологические аспекты взаимодействия «библиотекарь – читатель»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нефедова, О. Н.; Салова, В. А
  В данном докладе освещена проблематика взаимоотношений между читателем и библиотекарем с точки зрения социокультурного, коммуникативного аспектов. Предложены пути совершенствования работы вузовской библиотеки в условиях современного информационно-технического прогресса. Problematic of relationship between the reader and the librarian from the perspective of sociocultural and communicative aspects is highlighted in this report. Ways of improving of the work of University library under conditions of modern technology are suggested.
 • Thumbnail Image
  Item
  Здійснення процесу книгообміну у Науковій бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бакуменко, Л. Г.
  Розглянуто питання формування фондів через впровадження процесів книгообміну в роботу наукової бібліотеки ХДУХТ шляхом створення сектору обмінного фонду та посилення зв’язків з іншими бібліотечними закладами за допомогою книгообміну. This article considers issues of formation of book collections through implementation of book exchange processes in work of Kharkiv State University of Food Technology and Trade Scientific Library. It was realised via creation of book exchange subdivision and strengthening contacts with other library institutions regarding book exchange.
 • Thumbnail Image
  Item
  Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дікунова, О. А.; Лебедюк, О. O.
  Розкрито сутність поняття «підвищення кваліфікації бібліотекарів ВНЗ». Розглянуто форми підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців на основі практичного досвіду наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Рaper reveals meaning of the notion «advanced training of university librarians», discusses forms and methods of advanced training of library specialists, analyzes experience of the scientific library of Kryvyi Rih pedagogical institute of State Higher Education Institution «Kryvyi Rih National University» in the field of advanced training activities.
 • Thumbnail Image
  Item
  Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шестопалова, О. В.; Шкутник, І. М.
  Розглядається поняття бібліотечного фонду. Висвітлюються сучасні проблеми його формування, збереження, інвентаризації та управління ним. The article dwells upon the concept of library collection. Current problems of its formation, preservation, inventory and management are highlighted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки в адаптації студентів-першокурсників до інформаційного середовища університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Борик, С. М.
  У доповіді висвітлено процес роботи бібліотеки університету зі студентами-першокурсниками та їх адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. This paper highlights the process of the University Library’s work with first-year students and their adaptation to the learning process in higher educational institution.
 • Thumbnail Image
  Item
  Цифрові видавничі сервіси університетської бібліотеки: програмне забезпечення «Електронний верстальник»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Клюшник, І. А.
  У роботі розглянуто досвід започаткування моделі електронного бібліотечного виробництва та сервісів Library Рublishing в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Представлено розроблену автором комп’ютерну програму «Електронний верстальник», яка суттєво впливає на процеси успішного подання окремих файлів статей у численні бази даних науково-технічної інформації (DOAJ, Google Scholar, РІНЦ, Іndex Copernicus, OCLC WorldCat, Україніка наукова, УІНЦ та ін.). The experience of creating a model of digital library production and Library Рublishing services in Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan іs discussed in the paper. The author presents a developed computer program «E-layout designer», which significantly affects the successful submission processes of separate files of articles in multiple databases of scientific and technical information (DOAJ, Google Scholar, RNC, Index Copernicus, OCLC WorldCat, Ucrainica research, UISC, etc.).