Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2015 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на шостій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», у яких розглядаються методологічні, теоретичні та організаційно-практичні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформатизації.

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія : О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Список учасників конференції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт як чинник вдосконалення дистантного інтернет-обслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бондаренко, В. І.
  У статті проаналізовано принципи та специфіку створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту. Розглянуто бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт як чинник вдосконалення дистантного інтернет-обслуговування. Досліджено розвиток бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів та їх значення в процесі задоволення дистантних користувачів у отриманні повної, синтезованої, якісно обробленої інформації. This article considers library informational analytical product as a factor of improving the quantity of distant Internet service. We have analyzed the principles and specifics of library informational analytical product. Much attention is given to the development of library informational analytical departments ant to their importance in providing service to distant users in order to give them synthesized and well processed information.
 • Item
  Проектна діяльність у бібліотечному обслуговуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тарасенко, Н.
  У статті розглядається проектна діяльність бібліотек як інноваційний вид бібліотечного обслуговування, що розвивається в контексті адаптації бібліотечної діяльності до специфіки інформаційного етапу розвитку суспільства та початку формування «суспільства знань». This article deals with the project activity of libraries as an innovative type of library service that develops in the context of adapting library activities to the specific stage of development of the information society and an early formation of the «knowledge society».
 • Item
  Соціальні медіа як простір взаємодії бібліотеки і читача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Струнгар, В. В.
  У статті проаналізовано специфіку бібліотечної роботи у соціальних медіа. Проаналізовано особливості представленості українських бібліотек у соціальних мережах, виявлено найпопулярніші соціальні медіа, рівень їх охопленості бібліотечними представництвами; розглянуто специфіку взаємодії з аудиторією через бібліотечні сторінки в соціальних медіа. Описано різні підходи вітчизняних бібліотек до комунікації через соціальні медіа. The article deals with the specificity of library work in social media. The representation features of the Ukrainian libraries on social networks are analyzed; it is revealed the popular social media, the level of their spanning by library; the specifics of interaction with audience through library pages in social media are considered. The different approaches of domestic libraries to communication through social media are described.
 • Item
  Библиотекарь – читатель: особенности общения. Организационно-психологические аспекты взаимодействия «библиотекарь – читатель»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нефедова, О. Н.; Салова, В. А
  В данном докладе освещена проблематика взаимоотношений между читателем и библиотекарем с точки зрения социокультурного, коммуникативного аспектов. Предложены пути совершенствования работы вузовской библиотеки в условиях современного информационно-технического прогресса. Problematic of relationship between the reader and the librarian from the perspective of sociocultural and communicative aspects is highlighted in this report. Ways of improving of the work of University library under conditions of modern technology are suggested.
 • Item
  Здійснення процесу книгообміну у Науковій бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бакуменко, Л. Г.
  Розглянуто питання формування фондів через впровадження процесів книгообміну в роботу наукової бібліотеки ХДУХТ шляхом створення сектору обмінного фонду та посилення зв’язків з іншими бібліотечними закладами за допомогою книгообміну. This article considers issues of formation of book collections through implementation of book exchange processes in work of Kharkiv State University of Food Technology and Trade Scientific Library. It was realised via creation of book exchange subdivision and strengthening contacts with other library institutions regarding book exchange.
 • Item
  Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дікунова, О. А.; Лебедюк, О. O.
  Розкрито сутність поняття «підвищення кваліфікації бібліотекарів ВНЗ». Розглянуто форми підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців на основі практичного досвіду наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Рaper reveals meaning of the notion «advanced training of university librarians», discusses forms and methods of advanced training of library specialists, analyzes experience of the scientific library of Kryvyi Rih pedagogical institute of State Higher Education Institution «Kryvyi Rih National University» in the field of advanced training activities.
 • Item
  Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шестопалова, О. В.; Шкутник, І. М.
  Розглядається поняття бібліотечного фонду. Висвітлюються сучасні проблеми його формування, збереження, інвентаризації та управління ним. The article dwells upon the concept of library collection. Current problems of its formation, preservation, inventory and management are highlighted.
 • Item
  Роль Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки в адаптації студентів-першокурсників до інформаційного середовища університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Борик, С. М.
  У доповіді висвітлено процес роботи бібліотеки університету зі студентами-першокурсниками та їх адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. This paper highlights the process of the University Library’s work with first-year students and their adaptation to the learning process in higher educational institution.
 • Item
  Цифрові видавничі сервіси університетської бібліотеки: програмне забезпечення «Електронний верстальник»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Клюшник, І. А.
  У роботі розглянуто досвід започаткування моделі електронного бібліотечного виробництва та сервісів Library Рublishing в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Представлено розроблену автором комп’ютерну програму «Електронний верстальник», яка суттєво впливає на процеси успішного подання окремих файлів статей у численні бази даних науково-технічної інформації (DOAJ, Google Scholar, РІНЦ, Іndex Copernicus, OCLC WorldCat, Україніка наукова, УІНЦ та ін.). The experience of creating a model of digital library production and Library Рublishing services in Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan іs discussed in the paper. The author presents a developed computer program «E-layout designer», which significantly affects the successful submission processes of separate files of articles in multiple databases of scientific and technical information (DOAJ, Google Scholar, RNC, Index Copernicus, OCLC WorldCat, Ucrainica research, UISC, etc.).
 • Item
  Веб-сайт бібліотеки університету – важливий інструмент в системі обслуговування користувачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Матвейко, І. І.
  У статті проаналізовано роль веб-сайту в інформаційному обслуговуванні користувачів університетської бібліотеки технічного профілю. This article analyses the role of technical university library website in readers’ services.
 • Item
  Культурно-просвітницька діяльність: роль і значення у сучасному вихованні студентської молоді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кулаковська, О. В.; Авраменко, О. Ю.
  Розглянуто особливості культурно-просвітницької роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Розкрито її сутність та специфіку в умовах інтеграції бібліотек ВНЗ до сучасного інформаційного суспільства. Висвітлено необхідність та шляхи переорієнтації класичної моделі бібліотечної діяльності відповідно до викликів часу. Specific features of cultural-educational mass activities of scientific library of Kryvyi Rih pedagogical institute of State Higher Education Institution «Kryvyi Rih National University» are dwelled upon. Its essence and peculiarities under conditions of university libraries’ integration into modern information society is revealed. Necessity and ways of changing the paradigm of classical library activity according to modern challenges are clarified.
 • Item
  Аграрні відносини у Східній Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографічний і книгознавчий аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пинда, Л. А.
  У статті досліджено специфіку становлення і розвитку аграрних товариств, спілок, кооперативних об’єднань та проаналізовано їх видавничу діяльність. Висвітлено процес формування галузевого документального масиву видань з історії аграрних відносин Східної Галичини другої половини ХІХ – поч. ХХ століть. Здійснено історико-книгознавчий аналіз наукового доробку українських та польських науковців з питань сільського господарства краю. The article studies the peculiarities of formation and development of agrarian societies, associations, cooperative associations and analyzes their book-publishing activities. It highlights the process of foundation of special documentary publications on the history of agrarian relation of Eastern Galicia of the late XIX – early XX centuries. The research made a historical and bibliographical analysis on the scientific achievements of Ukraian and Polish scholars in agriculture of this land.
 • Item
  Фонд відділу бібліотекознавства ЛННБ України імені В. Стефаника: історія формування, кількісний та якісний склад
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Галевич, О. К.; Мудроха, В. О.
  Розглянуто особливості формування фонду з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності відділу бібліотекознавства ЛННБ України імені В. Стефаника. Особливу увагу присвячено видовому складу документів. Охарактеризовано форми і методи розкриття фонду. This article considers some of the issues concerning of formation of library collection on library science, bibliography, book science, documentation and information activity of Library science department of Vasyl Stefanyk National scientific library of Ukraine in Lviv. Main attention is paid to species of documents. The characteristics of forms and methods of revealing of the Library science department’s collection.
 • Item
  Путівники Львовом (друга половина ХIХ – початок ХХI ст.): ретроспективний огляд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мовна, М. В.
  Розглянуто історію створення путівників Львовом. У контексті розгляду історії становлення та подальшого розвитку путівника львівські вадемекуми класифіковано на шість хронологічних періодів (австрійський, російський, польський, радянський, німецький, український), визначено типологічну належність путівників, підкреслено їх тематичне, ідеологічне та лінгвістичне розмаїття. This article considers some points in the history of Lviv city guides. The publication presents the classification of Lviv vade-mecums in the context of reviewing history of city guides formation and its further development as the genre of reference and informational issues, which include sic chronological periods (Austrian, Russian, Polish, Soviet, German and Ukrainian), defines the typological affiliation of city guides and accentuates their thematic, ideological and linguistic variety.
 • Item
  Шляхи збереження книжкових пам'яток ХІХ – початку ХХ століття у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Штан, Г. В.
  Розглянуто особливості процесу збереження фондів книжкових пам'яток XIX – початку XX століття у Центральній науковій бібліотеці ХНУ імені В. Н. Каразіна. Подано короткий екскурс в історію ЦНБ ХНУ та сучасний стан бібліотеки. Звернено увагу на необхідність використання електронних ресурсів у сучасній бібліотеці з метою залучення нових читачів. Акцентовано на напрямках діяльності зі збереження фондів – поцифруванні та зберіганні у електронному архіві ЦНБ eScriptorium. The article describes the features of collection conservation of 19th and early 20th century in the Central Scientific Library of Karazin Kharkiv National University. CSl brief history and current situation are described. Attention is drawn to the requirement for the use of electronic resources in modern library to attract new readers. The research has emphasised the course of action, namely digitization and preservation of information in CSL eScriptorium.
 • Item
  Збереження документів закладених у «наріжному камені» архітектурних споруд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дзендзелюк, Л. С.; Льода, Л. М.
  Розглянуто зміст історичних документів, закладених в архітектурних спорудах під час їх зведення та консерваційні заходи для збереження інформаційної цінності артефактів. This paper reviews the content of historical documents built in the architectural structures during their construction and conservation measures to safe the information value of artifacts.
 • Item
  Книжкові історико-культурні фонди в сучасному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рабчун, О. С.
  У статті робиться спроба аналізу функціонування книжкових фондів, що мають історичне та культурне значення, у сучасному суспільстві. Звернено увагу на розробку теоретичних та науково-практичних питань у розвитку сучасного інформаційного простору та ролі і місця книжкових фондів у сучасному інформаційному просторі. The article attempts to analyse the functioning of book collections of historical and cultural significance in modern society. The attention has been drawn to the development of theoretical and practical issues in the development of current information space, and the role of book collections in current information space.
 • Item
  Документальні колекції інституту президентства країн світу: специфіка представлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дем’яненко, Л. Г.
  У статті розкрито специфіку представлення та надання доступу до документальних колекцій інституту президентства в спеціалізованих установах країн світу. Віртуальне представлення президентських бібліотек світу розглядається як результат розвитку інноваційних технологій, які активно впроваджуються у діяльність бібліотек, фондів, архівів, музеїв. The paper deals with the peculiarities of the presentation and access to the documental collection of presidency in the special institution all over the world. The web-presentation of the presidential libraries is reviewed as the result of innovative technologies development, which is put into practice of libraries, collections archives and museums actively.
 • Item
  Роль наукових публікацій з «козацької тематики» у підвищенні інформаційного потенціалу бібліотек
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Полтавець, С. В.
  Проаналізовано наукові публікації з історії українського козацтва та їх інформаційний потенціал. Їх зміст розглядається як спосіб популяризації та розширення фондів та інтернет-сайтів бібліотек. Scientific publications on the history of Ukrainian Cossacks and information potential of these publications have been analysed. Their content is regarded as a way to promote and expand library collections and websites.