Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2002. – № 461

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 296 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 81
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 461
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 461
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Item
  Розчинення полігаліту у воді, кислотних і сольових розчинах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Блажівський, К. І.; Перекупко, Т. В.; Петрущак, О. С.; Максимович, І. Є.; Кропивницька, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив температури і концентрації реагентів на кінетику розчинення полігаліту у воді та розчинах HNO3, HCl, NaCl, NaNO3. Встановлено, що в розчинах досліджених кислот швидкість розчинення мінералу зростає у 8-10, а в розчинах солей – в 3-4 рази. The influence of temperature and concentration reagents on kinetic of dissolution of pollygalite in water and solutions HNO3, HCl, NaCl, NaNO3 is investigated. Is established, that in solutions of the investigated acids the speed of dissolution of a mineral grows at 8-10 of time, and in solutions of the investigated salts in 3-4 times.
 • Item
  Математична модель сірчанокислотного розкладу фосфатів з врахуванням газоутворення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Волікова, Н. М.; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
  Розглянуто масообмін під час сірчанокислотного процесу розкладу фосфатів. Встановлено, що при взаємодії фосфатів з сірчаною кислотою кінетика розкладу визначається не лише гідродинамічними характеристиками, а залежить також від концентрації реагенту та розмірів частинок фосфату. Визначено залежність коефіцієнта масовіддачі від концентрації реагенту та розмірів частинок фосфату. З врахуванням цього розроблено математичну модель процесу та проведено її перевірку на адекватність. Mass exchange at sulfuric acid process of phosphate decay is examined. It was determined that when phosphate interact with sulfuric acid the kinetics of decay process depends not only on hydrodynamic characteristics but on reagent concentration and phosphate particles dimensions also. The dependence of mass return factor on reagent concentration and phosphate particles dimensions also is obtained. According to this the mathematical model of the process is worked out and its checking on adequacy is conducted.
 • Item
  Регенерація відпрацьованого розчину моноетаноламіну після екстрагування галіту з галіто-лангбейнітового залишку калійних виробництв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Кропивницька, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено регенерацію відпрацьованого розчину хлориду моноетаноламонію, одержаного після екстракції галіту з галіто-лангбейнітового залишку вакуумною відгонкою води з нього. Визначено склад твердої і рідкої фаз при різних ступенях відгонки. Показано доцільність двоступеневого випарювання з метою одержання товарних твердих продуктів і регенерованого екстрагенту. The regeration process of monoethanolamine chloride waste solution, which was been obtained after extraction of halite from halite- and langbeinite-contained waste by vacuum evaporation of water was investigated. Composition of solid and liquid phases for different degrees of eveporation was established. The expedient of two-degree eveporation for obtaining of trade solid products and regenerate extragent was shown.
 • Item
  Властивості локального мікроплазмового анодного покриття на сплавах алюмінію і титану
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Мерцало, І. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджені властивості локальних анодних покриттів, одержаних у режимі мікродугових розрядів. The properties of the local anodic coatings, obtained in the conditions of the micro-arc discharges are investigated.
 • Item
  Очищення води від сірководню електрокоагуляційним методом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Савчук, Л. В.; Тихонова, І. А.; Вовк, Л. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати дослідження очищення води від сірководню електрокоагуляційним методом з використанням залізних та алюмінієвих електродів. Максимального ступеня очищення (83 %) досягли на залізному електроді за густини струму 0,42 А/дм та рН 4,47. Experimental data of water purification from hydrogen sulfide by means of electrocoagulation method with use of iron and aluminium electrodes are submitted. The maximal effects of purification (83 %) was achieved with iron electrode at current density 0,42 А/dm2 and pH 4,47.
 • Item
  До питання очищення газових викидів від сірковмісних сполук
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Савчук, Л. В.; Яворський, В. Т.; Оленич, P. P.; Коваль, З. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати огляду та критичного аналізу існуючих методів очищення газових викидів від сірки (IV) оксиду. Запропоновано для уловлювання використовувати сорбенти виготовлені з викидів виробництв промисловості України. The results are presented regarding the review and the critical analysis of existed methods of absorbtion of gas sulfur (IV) oxide. It is proposed to use sorbents prepared on the basis of discharge from industrial enterprises of Ukraine for absorbtion of SO2.
 • Item
  До питання зв’язування сполук сірки додатками під час одержання будівельної цегли із відходів вуглезбагачення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Яворський, В. Т.; Калимон, Я. А.; Верхомій, А. І.; Микула, О. Я.; Ханик, М. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено вплив природи окислювальних та зв’язувальних додатків, їх кількості та температури на зв’язування сполук сірки при випалі керамічних виробів із відходів вуглезбагачення. The influence of oxydizing adducts nature, quantyti and temperature on sulphur compounds bonding by ceramic products thermal treatment from residue of coal producing.
 • Item
  Про можливість вилучення цінних компонентів з шламів відстійника гіпохлоритних стоків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Яворський, В. Т.; Слюзар, А. В.; Калимон, Я. А.; Зозуля, Г. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено описання шламонагромаджувача розкладених гіпохлоритних стоків, відібрано проби шламу і проведено їх аналіз для оцінки запасу сполук нікелю і міді. Результати аналізів дозволили окреслити шляхи переробки цих шламів. It is described the sludge collector of the decomposed hypochlorite drains, it is took out the sample of slime and it is carried out their analysis for evaluating the reserve of the copper and nickel compounds. The results of analyses made it possible to describe the ways of processing these slimes.
 • Item
  Кінетичні закономірності гідропероксидного епоксидування октену-1 в присутності MoB
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Черній М. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив гідропероксиду, олефіну і вмісту каталізатора на швидкість епоксидування октену-1 гідропероксидом третбутилу в присутності МоВ. Показано, що під час реакції під впливом реагентів проходить модифікація поверхні каталізатора. Встановлено, що збільшення концентрації октену-1 зменшує індукційний період і не впливає на швидкість витрати гідропероксиду після нього. Збільшення концентрації гідропероксиду і вмісту каталізатора збільшує швидкість процесу. The influence of hydroperoxide and olefin concentrations and catalyst’s content on the rate of epoxidation of octene-1 by tert-butyl hydroperoxide in the presence of catalyst MoB have been investigated. It was shown that under the influence of reagents in reaction media the modification of catalyst’s surface has been proceeded. It was established that the increasing of octene-1 concentration has been diminished the induction period and has did not influence on the conversion of hydroperoxide after that period. The increasing of hydroperoxide concentration and catalyst’s content have been increased the rate of process.
 • Item
  Епоксидування октену-1 третбутилгідропероксидом у присутності боридів молібдену
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Пікулік, Л. В.; Трач, Ю. Б.; Пиріг, І. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено реакцію епоксидування октену-1 третбутилгідропероксидом у присутності каталізаторів - боридів молібдену. Показано, що M02B5 є найактивнішим у цій реакції. The epoxidation of octene-1 with tert-butyl hydroperoxide in presence of catalists molibdenum borides is studied. It was shown that Mo2B5 is the most effective in this reaction.
 • Item
  Вплив води на епоксидування октену-1 у присутності MoB2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Макота, О. І.; Трач, Ю. Б.; Никипанчук, М. В.; Пиріг, І. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено залежність перебігу епоксидування октену-1 у присутності MoB2 від кількості доданої води. Показано, що в малих кількостях вода пришвидшує процес, а у великих - сповільнює його. The dependence of proceeding of the process of epoxidation of octene-1 in the presence of MoB2 on the quantity of adding water is investigated. It was shown that water in a small quantity speeding up the process but in a great quantity retarding it.
 • Item
  Дослідження дегідратації гетиту в різних газових середовищах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Сухий, М. П.; Колодяжний, А. Т.; Фролова, Л. А.; Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ
  Досліджено дегідратацію гетиту, промотованого нікелем та кобальтом, у різних газових середовищах (95 %Ar + 5 %CH4, 95 %Ar + 5 %Н2, повітря). Встановлено, що процес відновлення залежить від кількості металевого нікелю, кобальту та заліза, отриманих на стадії дегідратації. Дослідження показали, що частки максимально зберігають первісну форму в газовій суміші 95 %Ar +%Н2. The dehydration process of the goethite with nickel and cobalt was been investigated in various gases mixtures (95 %Ar and 5 %CH4, 95 %Ar and 5 %Н2, air environment). It was been established, that reduction depends from quantity of nickel and cobalt and iron received at the stage dehydration. The investigation has shown, that the particles maximum keep the initial form at dehydration in the mixture 95 % Ar and 5 %Н2.
 • Item
  Кінетика і механізм термолізу фенільних силіцієвмісних пероксидів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Бутиліна, Н. О.; Кочубей, В. В.; Дібрівний, В. М.; Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено кінетику і механізм термолізу трьох фенільних силіцієвмісних пероксидів. Проведено аналіз одержаних даних. The kinetics and mechanism thermolysis phenyl silicon containing peroxides were investigated, the kinetic characteristics were obtained.
 • Item
  Розрахунок ентальпій утворення газоподібних естерів ненасичених кислот, алкілакролеїнів і акрилових кислот
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Галатин, І. З.; Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Раєвський, Ю. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розраховані ентальпії утворення похідних акрилової кислот у газовій фазі. The enthalpies of formation in gas phase of the derivatives of acryl acid is investigated.
 • Item
  Фізико-хімічні властивості стекол системи R2O-RO-AI2O3-B2O3 та резистивних композицій на їх основі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Ганишнюк, Т. А.; Шередько, М. А.; Милянич, А. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначені політерми в’язкості та густини синтезованих стекол системи R2O-RO-Al2O3-B2O3(R=Li,Na,K,Zn,Mn). Резистивні композиції (скло+RuO2 досліджені методом високотемпературного ізотермічного центрифугування (ВІЦ) та рентгенофазовим аналізом. Виявлено існування фазових складових, які під дією відцентрових сил седиментують у різні частини ампули, показано характер зміни складу фаз RuO2 і Ru по довжині ампули. Polytherms of the viscosity and the density for synthesized glasses of the system R2O-RO-Al2O3-B2O3(R=Li,Na,K,Zn,Mn) are defind. Resistive compositions (glass+RuO2) are investigated by means of high-temperature isothermal centrifugation (HTIS) and X-ray phase analysis. It’s revealed the existence of phase components which separate in the different parts of the ampule becouse of acting centrifugal forse. It’s indicated character of the change in the phase composition RuO2 and Ru along the ampule.
 • Item
  Термодинамічні характеристики бінарної системи гептан-3-метил-3-трет.гексилперокси-1-триметилсиліл-1-бутин
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Мельник, Г. В.; Сергеєв, В. В.; Герасимчук, С. І.; Дібрівний, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі коефіцієнтів активності компонентів бінарної системи, яка містила кремнійвмісний ацетиленовий пероксид, розраховано надлишкові термодинамічні характеристики: ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. On the base of activity coefficients of binary system components with silicon containing acetylene peroxide excess thermodynamic properties (enthalpies, entropies and Gibbs energies) have been determined.
 • Item
  Властивості поліметилакрилатиих плівок, модифікованих малеїновою кислотою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Собечко, І. Б.; Волошинець, В. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив малеїнової кислоти на властивості поліметилакрилатних емульсійних плівок. Модифікацію плівок здійснювали двома способами - кополімеризацією та введенням малеїнової кислоти у готовий поліметилакрилатний латекс. Встановлено, що міцність, еластичність та водопоглинання плівок залежить від способу її модифікації. Збільшення міцності та зменшенння водопоглинання модифікованих плівок пов'язане з наявністю полярних карбоксильних груп на поверхні латексних частинок, що приводить до ущільнення структури полімеру за рахунок міжмолекулярних взаємодій. It was investigated the influence of malein acid upon the emulsion films behaviour. Modification of the films was incarnated by two methods: coporymerization and introduction of malein acid into finished polymethylacrylic latex. It was found out the solidness, elasticity and water absorbing of the films depends on the method of then: modification. Hie increasing of durability and decreasing of water absorbing of modincated fihns related to the araflabuity of polar carboxyl croupe on the latex particle surface leading to the consolidation of polymer's strucnre owing to intermolecular's interaction.
 • Item
  Модель рівноваги розчин – тверда фаза в багатокомпонентних водно-соляних системах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Ятчишин, Ю. Й.; Ковальчук, Б. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто застосування принципу трансляції для побудови моделей міжфазної рівноваги між простим мінералом і багатокомпонентним розчином у простих водно-солевих системах; встановлено оптимальну структуру матриці квадратичної форми, якою апроксимується склад рівноважних розчинів. Using of a principle of translation for construction of between phase models balance is considered between simple mineral and a multicomponent solution in simple water-saline systems, optimum structure of the matrix of the square form has been found with its help structure of equilibrium solutions is approximated.