Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2002. – № 461

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39890

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 296 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 81
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 461
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 461
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Thumbnail Image
  Item
  Розчинення полігаліту у воді, кислотних і сольових розчинах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Блажівський, К. І.; Перекупко, Т. В.; Петрущак, О. С.; Максимович, І. Є.; Кропивницька, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив температури і концентрації реагентів на кінетику розчинення полігаліту у воді та розчинах HNO3, HCl, NaCl, NaNO3. Встановлено, що в розчинах досліджених кислот швидкість розчинення мінералу зростає у 8-10, а в розчинах солей – в 3-4 рази. The influence of temperature and concentration reagents on kinetic of dissolution of pollygalite in water and solutions HNO3, HCl, NaCl, NaNO3 is investigated. Is established, that in solutions of the investigated acids the speed of dissolution of a mineral grows at 8-10 of time, and in solutions of the investigated salts in 3-4 times.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математична модель сірчанокислотного розкладу фосфатів з врахуванням газоутворення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Волікова, Н. М.; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
  Розглянуто масообмін під час сірчанокислотного процесу розкладу фосфатів. Встановлено, що при взаємодії фосфатів з сірчаною кислотою кінетика розкладу визначається не лише гідродинамічними характеристиками, а залежить також від концентрації реагенту та розмірів частинок фосфату. Визначено залежність коефіцієнта масовіддачі від концентрації реагенту та розмірів частинок фосфату. З врахуванням цього розроблено математичну модель процесу та проведено її перевірку на адекватність. Mass exchange at sulfuric acid process of phosphate decay is examined. It was determined that when phosphate interact with sulfuric acid the kinetics of decay process depends not only on hydrodynamic characteristics but on reagent concentration and phosphate particles dimensions also. The dependence of mass return factor on reagent concentration and phosphate particles dimensions also is obtained. According to this the mathematical model of the process is worked out and its checking on adequacy is conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Регенерація відпрацьованого розчину моноетаноламіну після екстрагування галіту з галіто-лангбейнітового залишку калійних виробництв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Кропивницька, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено регенерацію відпрацьованого розчину хлориду моноетаноламонію, одержаного після екстракції галіту з галіто-лангбейнітового залишку вакуумною відгонкою води з нього. Визначено склад твердої і рідкої фаз при різних ступенях відгонки. Показано доцільність двоступеневого випарювання з метою одержання товарних твердих продуктів і регенерованого екстрагенту. The regeration process of monoethanolamine chloride waste solution, which was been obtained after extraction of halite from halite- and langbeinite-contained waste by vacuum evaporation of water was investigated. Composition of solid and liquid phases for different degrees of eveporation was established. The expedient of two-degree eveporation for obtaining of trade solid products and regenerate extragent was shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Властивості локального мікроплазмового анодного покриття на сплавах алюмінію і титану
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Мерцало, І. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджені властивості локальних анодних покриттів, одержаних у режимі мікродугових розрядів. The properties of the local anodic coatings, obtained in the conditions of the micro-arc discharges are investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Очищення води від сірководню електрокоагуляційним методом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Савчук, Л. В.; Тихонова, І. А.; Вовк, Л. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати дослідження очищення води від сірководню електрокоагуляційним методом з використанням залізних та алюмінієвих електродів. Максимального ступеня очищення (83 %) досягли на залізному електроді за густини струму 0,42 А/дм та рН 4,47. Experimental data of water purification from hydrogen sulfide by means of electrocoagulation method with use of iron and aluminium electrodes are submitted. The maximal effects of purification (83 %) was achieved with iron electrode at current density 0,42 А/dm2 and pH 4,47.
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання очищення газових викидів від сірковмісних сполук
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Савчук, Л. В.; Яворський, В. Т.; Оленич, P. P.; Коваль, З. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати огляду та критичного аналізу існуючих методів очищення газових викидів від сірки (IV) оксиду. Запропоновано для уловлювання використовувати сорбенти виготовлені з викидів виробництв промисловості України. The results are presented regarding the review and the critical analysis of existed methods of absorbtion of gas sulfur (IV) oxide. It is proposed to use sorbents prepared on the basis of discharge from industrial enterprises of Ukraine for absorbtion of SO2.
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання зв’язування сполук сірки додатками під час одержання будівельної цегли із відходів вуглезбагачення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Яворський, В. Т.; Калимон, Я. А.; Верхомій, А. І.; Микула, О. Я.; Ханик, М. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено вплив природи окислювальних та зв’язувальних додатків, їх кількості та температури на зв’язування сполук сірки при випалі керамічних виробів із відходів вуглезбагачення. The influence of oxydizing adducts nature, quantyti and temperature on sulphur compounds bonding by ceramic products thermal treatment from residue of coal producing.
 • Thumbnail Image
  Item
  Про можливість вилучення цінних компонентів з шламів відстійника гіпохлоритних стоків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Яворський, В. Т.; Слюзар, А. В.; Калимон, Я. А.; Зозуля, Г. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено описання шламонагромаджувача розкладених гіпохлоритних стоків, відібрано проби шламу і проведено їх аналіз для оцінки запасу сполук нікелю і міді. Результати аналізів дозволили окреслити шляхи переробки цих шламів. It is described the sludge collector of the decomposed hypochlorite drains, it is took out the sample of slime and it is carried out their analysis for evaluating the reserve of the copper and nickel compounds. The results of analyses made it possible to describe the ways of processing these slimes.