Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 1(19)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19) : До 15-ої річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 356 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 65
 • Item
  Професору С. П. Войтенку - 70 років
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Професору С. Г. Могильному - 70 років
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010)
 • Item
  Зміст до збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Випуск 1 (19)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Випуск 1 (19)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Звернення Правління Українського товариства геодезії і картографії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Базовый узел инфраструктуры принстранственных данных территории
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Алябьев, А.; Бурбан, П.; Зраенко, Ю.; Серебряков, С.
  Описано проблеми створення регіональної інфраструктури просторових даних. Розроблена технологія опрацювання просторових даних, починаючи зі збирання матеріалів вимірювань. Описаны проблемы создания региональной инфраструктуры пространственных данных. Разработана технология обработки пространственных данных, начиная со сбора материалов измерений. Problems of creation of a regional infrastructure of spatial data are described. The technology of processing of spatial data, since gathering of materials of measurements is developed. Lviv Polytechnic.
 • Item
  Влияние гидротермических движений земной поверхности на результаты высокоточного нивелирования
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Пандул, И.; Корнилов, Ю.; Зубов, А.; Потюхляев, В.
  Розглядаються фізична суть гідротермічних рухів земної поверхні та її вплив на результати високоточного нівелювання. Проводяться допуски стабільності державних грунтових реперів. Рассматривается физическая сущность гидротермических движений земной поверхности и ее влияние на результаты высокоточного нивелирование. Проводятся допуски стабильности государственных грунтовых реперов. We consider the physical essence of the hydrothermal movements of the earth surface and its influence on the results of high-precision leveling. Tolerances are given the stability of the state of ground bench mark.
 • Item
  Вплив земельної реформи в Україні на екологічний стан довкілля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Богіра, М.
  Проаналізовано причини виникнення окремих негативних екологічних наслідків земельної реформи в Україні і запропоновано деякі підходи до їх вирішення. Проанализированы причины возникновения отдельных негативных экологических последствий земельной реформы в Украине и внесены некоторые предложение по их ликвидации. It is analyzed the origin of rea sons of some negative ecological conseguences of land reform in Ukraine and proposed some ways of their solving.
 • Item
  Оцінювання території при здійсненні землеустрою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мельничук, О.
  Розглядаються питання оцінювання території за межами населених пунктів при здійсненні землеустрою. Запропоновано проводити оцінювання території за шкалами показників розмірів явищ. Рассматриваются вопросы оценки территории вне населенных пунктов при осуществлении землеустройства. Предложено проводить оценивание территории за шкалами показателей размеров явлений. The paper considers issues of evaluating territories outside settlements in land management. It is suggested to carry out the evaluation of territories by scales of indices for phenomena sizes.
 • Item
  Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Корнилов, Л.; Кібукевич, О.; Шульган, Р.
  Наведені фактори і показники, по яким проводиться природно-сільськогосподарське районування. Їх оцінено методом аналізу ієрархії. Приведены факторы и показатели,по которым проводят природно - сельськохозяйственное районирование. Они оценены методом анализа иерархий. Factors and indexes are resulted on which takes place nature-agricultural istrictings. Their estimation is done by the method of analysis of hierarchies.
 • Item
  Особливості та напрямки вдосконалення технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кахнич, П.; Мельничук, І.; Кахнич, М.
  Описані проблеми регулювання земельних відносин в містах та наслідки неефективної містобудівної та землевпорядної діяльності. Запропоновані завдання та шляхи подальшого реформування земельних відносин у містах та інших населених пунктах. Описаны проблемы регулирования земельных отношений в городах и последствия неэффективной градостроительной и землеустроительной деятельности. Предложены задачи и пути дальнейшего реформирования земельных отношений в городах и других населенных пунктах. This problem regulation of land relations in the cities and the implications of inefficient urban and land activities. The proposed objectives and ways of Land Reform in Cities and Other Human Settlements.
 • Item
  Визначення швидкостей зміни координат постійно діючих станцій і періодично діючих пунктів УПМ ГНСС за результатами супутникових геодезичних спостережень 1995-2007 років
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Висотенко, Р.
  Наведено удосконалену методику визанчення швидкостей зміни координат постійно діючих станцій і перідично діючих пунктів УПМ ГНСС,розташованих на території України,зп результатами супутникових геодезичних спостережень. Приведена улучшенная методика определения скоростей изменения координат постоянно действующих станций и периодически действующих пунктов УПС ГНСС, расположенных на территории Украины,по результатам спутниковых геодезических измерений. Shows an improved method for determining the rate of velocities of permanent stations and periodically existing sites UPN GNSS, located on the territory of Ukraine, the results of satellite geodetic measurements.
 • Item
  Геоинформационный мониторинг строительства и эксплуатации вантовых мостов на основе спутниковых технологий
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Брынь, М.; Никичин, А.; Толстов, Е.; Ященко, А.; Евстафьев, О.; Рєзнік, Б.; Колгунов, В.
  Показана суть геоінформаційного моніторингу вантових мостів, визначені його задачі, функції та склад обладнання. Наведені результати експериментальних досліджень на Великому Обіхівському мості в Санкт-Петербурзі. Показана сущность геоинформационного мониторинга вантовых мостов, определены его задачи, функции и состав оборудования.Приведены результаты экспериментальных исследований на Большом Обуховском мосту в Санкт-Петербурге. The main positions of geoinformational monitoring of cable-stayed bridges are shown. The objectives, functions and the staff of the equipment are defined. The results of experimental researches at the Bolshoy Obukhovskiy bridge are listed.
 • Item
  Посібник "Військова топографія" видання Львівської політехніки: зміст і роль
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Тимчук, В.; Лучук, Е.
  Зроблено огляд україномовних посібників з військової топографії, зокрема останнього з них- видання Львівської політехніки. Проаналізовано переваги та недоліки, надано рекомендації щодо удосконалення у наступних перевиданнях. Сделан обзор украиноязычных пособий по военной топографии, и в частности последнего из них - издания Львовской политехники.Проанализированы достоинства и недостатки, предоставлены рекомендации по усовершенствованию в следующих переизданиях. In the article the survey of Ukrainian-language manuals on a military topography has been conducted. The review of the last of them that was issued by “Lvivska politechnika” has been done. Merits and demerits are analyzed, recommendations about improvement in following reprinting are given.
 • Item
  Аналіз та дослідження методики створення кадастрових планів різних виробничих фірм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ванчура, Р.
  Проаналізовано кадастрові плани різних виробничих фірм, виявлено та розглянуто переваги, недоліки та порушення інструкції з топографічних знімань у масштабах 1:5000,1:2000,1:1000 та 1:500. Розроблено та запропоновано взірець створення кадастрового плану. Нами были проанализированы кадастровые планы различных производственных фирм. Обнаружены и рассмотрены преимущества, недостатки и нарушения инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,1:2000,1:1000 и 1:500.Разработан и предложен образец создания кадастрового плана. We have analyzed the cadastral plans of various companies, identified and discussed the advantages, shortcomings and violations of instructions in scale topographic zniman 1:5000,1:2000, 1:1000 and 1:500. developed and proposed a model of a cadastral plan.
 • Item
  Модель використання земель під сільськогосподарські культури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Басовець, О.; Бридун, А.
  Оцінено результати агрохімічного дослідження грунтів на певній території. Побудовано модель вибору найпридатніщих ділянок для вирощування сільськогосподарських культур. Оценены результаты агрохимического исследования почв исследуемой территории.Построена модель выбора наиболее пригодных участков для виращивания сельскохозяйственных культур. The estimation of results of agricultural chemistry inspection of soils is conducted. The model with optimized choice of land for the growth of agricultural plants is built.
 • Item
  Використання порушень земель Полтавської області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Артамонов, В.; Міхно, П.; Голубінка, Ю.
  Проаналізовано стан порушених земель Полтавської області. Виявлено основні тенденції змін площ порушених і відпрацьованих земель та виконаний прогноз щодо їх значень на період 2009-2018 років. Проанализировано состояние нарушенных земель Полтавской области. Определены основные тенденции изменения площадей нарушенных и отработанных земель и выполнен прогноз относительно из значений на период 2009-2018 годов. The analysis of a condition of the broken earths of the Poltava area is made. The basic tendencies of change of the areas of the broken and fulfilled earths are defined and the forecast concerning their values for 2009–2087 is executed.
 • Item
  Геодезичний моніторинг димарів Добротвірської ТЕС
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Дейнека, Ю.
  Описано визначення кренів чотирьох димарів Добротвірської ТЕС методом координат, виконано аналіз результатів цих геодезичних спостережень і зроблено відповідні висновки. Описаны определения кренов четырех дымовых труб Добротворской ТЭС методом координат, выполнен анализ результатов этих геодезических наблюдений и сделаны соответствующие выводы. Determinations of tilts of four funnels of Dobrotvorska HES using method of coordinates are described, the analysis of results of these geodetic observations and proper conclusions are made.
 • Item
  Співпраця з Вроцлавським природничим університетом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Романишин, І.; Вовк, А.
  Наведено інформацію про участь студентів Національного університету "Львівська політехніка" та Вроцлавського природничого університету у спільній геодезичній практиці. Приведена информация об участии студентов Национального университету "Львовская политехника" и Вроцлавского природнического университета в совместной геодезической практике. In the paper it is presented the information about participation of the students of Lviv Polytechnik National University and Wroclaw natural sciences University in the join geodetic practice.
 • Item
  Державне визнання картографічного твору
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сосса, Р.; Руденко, І.
  Подається стисла інформація про Національний атлас України, за розроблення якого колектив авторів отримав Державну премію України 2009 року в галузі науки і техніки. Приведена краткая информация о Национальном атласе Украины, за разработку которого коллектив авторов получив Государственную премию Украины 2009 года в области науки и техники. The short information regarding National Atlas of Ukraine is given. The collective of authors received the State Prize in science and technology of 2009 year for the development of this Atlas.