Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 4

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 13, number 4. – P. 407–534. : ill.

Зміст


407
417
424
429
436
444
451
459
465
471
477
482
489
495
503
510
518
526
535
536

Content (Vol. 13, No 4)


407
417
424
429
436
444
451
459
465
471
477
482
489
495
503
510
518
526
535
536

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pogrebnyak, Andriy; Chudyk, Igor; Pogrebnyak, Volodymyr; Perkun, Iryna; University of Customs and Finance; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Досліджено перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії водних розчинів поліетиленоксиду. Експериментально підтверджено можливість такого переходу. Вивчено поля швидкостей і їх градієнтів, що виникають на вході короткого капіляра при збіжній течії. Встановлено, що система вода-поліетиленоксид при збіжній течії за певних режимів є саморегулюючою з негативним зворотним зв'язком. Показано, що зростаючі поздовжні градієнти швидкості призводять до деформації макромолекулярних клубків, що, в свою чергу, викликає перебудову структури потоку таким чином, щоб збільшити час впливу поздовжнього градієнта швидкості на макромолекули. Гідродинамічне поле, яке виникає в умовах збіжної течії, приводить до значного ступеня розгорнення молекул полімеру і до переходу клубок-розгорнутий ланцюг.
 • Item
  Synthesis and Characterization of Dye-Doped Polymer Films for Non-linear Optical Applications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mishurov, Dmytro; Voronkin, Andrii; Roshal, Alexander; Bogatyrenko, Sergiy; Vashchenko, Olga; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; V. N. Karazin Kharkiv National University; STC “Institute for Single Crystals” of NAS of Ukraine
  Одержані і досліджені полімерні нелінійнооптичні (НЛО) матеріали на основі 3,7,3',4'-тетрагідроксифлавону і ДГЕБА у вигляді тонких плівок. Визначено, що залежність значень макроскопічних нелінійно-оптичних сприйнятливостей (χ(2)) допованих полімерних плівок від концентрації хромофору має екстремальний характер. Максимальне значення χ(2) становить 6,11 пм/В за концентрації допанту 20% мас.
 • Item
  Phenomenon of Remote Interaction and Sorption Ability of Rare Cross-linked Hydrogels of Polymethacrylic Acid and Poly-4-vinylpyridine in Relation to Erbium Ions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Jumadilov, Talkybek; Kondaurov, Ruslan; Imangazy, Aldan; Myrzakhmetova, Nurbala; Saparbekova, Indira; Institute of Chemical Sciences after A.B. Bekturov
  Досліджено вплив гідрогелю поліметакрилової кислоти–полі-4-вінілпіридину (інтергелева система gPMAA–gP4VP) на сорбцію йонів ербію. Встановлено, що структура основного гідрогелю має значний вплив на самоорганізацію гідрогелю PMAA. Взаємну активацію гідрогелів досліджено у водному середовищі. Встановлено залежності коефіцієнта набухання, питомої електропровідності та рН водних розчинів. Визначено, що ступінь екстракції йонів ербію для PMAA і P4VP становлять 44 % і 17 %, відповідно. Показано, що при співвідношеннях 5:1 (83 % gPMAA–17 % gP4VP) і 4:2 (67 % gMPAA–33 % gP4VP), були відновлені 56 % і 53 % йонів ербію відповідно. Через 48 год гідрогелі PMAA і P4VP мали ступінь зв'язування полімерного ланцюга 70 %. Спостерігались значні зміни в електрохімічних і конформаційних ступенях початкових макромолекул в інтергелевій системі gPMAA–gP4VP.
 • Item
  Fluorine-Containing Siloxane Based Polymer Electrolyte Membranes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mukbaniani, Omari; Aneli, Jimsher; Plonska-Brzezinska, Marta; Tatrishvili, Tamar; Markarashvili, Eliza; Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; University of Bialystok
  Проведено реакції гідросилілування 2,4,6,8-тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетра-силоксану (D4 H) з 2,2,3,3-тетрафлуорпропіл акрилатом та вінілтриетоксисиланом у присутності платинових каталізаторів (платино хлориста воднева кислота, каталізатор Карстеда і каталізатора Pt/C (10%) за температури 323 К) та одержано відповідний адукт (D4 R,R‘). За допомогою Фур‘є-спектроскопії, 1H, 13C, та 29Si ЯМР спектроскопії проведено аналіз синтезованого продукту D4 R,R‘. Вивчено золь-гель реакції D4 R,R‘, допованого трифлуорметилсульфонатом літію (трифлат) та одержано тверді полімер-електролітні мембрани. Із застосуванням електроімпендасної спектроскопії визначено електропровідність твердих полімерних електролітних мембран.
 • Item
  Proton Conductive Organic-Inorganic Nanocomposite Membranes Derived by Sol-Gel Method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Zhyhailo, Mariia; Demchyna, Oksana; Rymsha, Khrystyna; Yevchuk, Iryna; Rachiy, Bogdan; L. M. Lytvynenko Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry of NAS of Ukraine; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  На основі акрилових мономерів та кремнеземної неорганічної складової, сформованої у результаті золь-гель перетворення прекурсора - 3-метакрилоксипропілтриметоксисилану (МАПТМС), синтезовано протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани. Методом лазерної інтерферометрії досліджено кінетику полімеризації in situ. Встановлено водопоглинання мембран і набрякання їх у метанолі, виміряно контактні кути змочування, що дало змогу розрахувати вільну поверхневу енергію мембран та її складові. Досліджено протонну провідність мембран за різних температур, оцінено енергію активації протонної провідності. Одержані гібридні мембрани демонструють високу протонну провідність, що дає можливість використовувати їх у паливних комірках.
 • Item
  The Ultrasonic Effect on Obtaining and Properties of Osteoplastic Porous Composites
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Skorokhoda, Volodymyr; Dziaman, Iryna; Dudok, Galyna; Skorokhoda, Taras; Bratychak, Mykhailo Jr.; Semenyuk, Nataliya; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено прищеплену кополімеризацію 2-гідроксіетилметакрилату до полівінілпіролідону у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості мінерального наповнювача на швидкість полімеризації і склад кополімерів. Ультразвук суттєво інтенсифікує процес полімеризації та активно впливає на формування складу кополімерів. Під його дією формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів. Отримані результати були використані для вдосконалення технології одержання остеопластичних пористих композитів.
 • Item
  Synthesis and Plant Growth Regulatory Activity of 3-Sulfolene Derivatives
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Palchykov, Vitalii; Khromykh, Nina; Lykholat, Yurii; Mykolenko, Svitlana; Lykholat, Tetyana; Oles Honchar Dnipro National University; Dnipro State Agrarian and Economic University
  Синтезовано ряд циклічних сульфонових похідних з 3-сульфолену, які були протестовані на рістрегулюючу активність на проростках кукурудзи Zea mays. Показано, що збільшення індексу проростання, а також довжини кореня і стебла досягалось завдяки обробленню 3-сульфоленом, 3-аміно-4-морфолінотетрагідротіофен-1,1-діоксидом та цис-4-((2,4-дихлорфеніл)аміно)-3-гідрокситетрагідротіофен-1,1-діоксидом.
 • Item
  Contents of volume 13
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28)
 • Item
  Amidoxime-Functionalized (9,10-Dioxoantracen-1-yl)hydrazones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Stasevych, Maryna; Zvarych, Viktor; Novikov, Volodymyr; Vovk, Mykhailo; Lviv Polytechnic National University; Institute of Organic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Взаємодією (9,10-діоксоантраценіл-1)-гідразонів малонодинітрилу, етилових естерів ціанацетатної та ацетацетатної кислот, а також ацетилацетону із гідроксил аміном у киплячому діоксані у присутності ацетату натрію проведено модифікацію функціоналізованого гідразонного угруповання амідоксимними фрагментами. Встановлено, що реакція N-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)карбоногід-разоноілдиціаніду 1 з NH2OH приводить до утворення 2-(2-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)гідразиніліден)-N'1,N'3-дигідроксималонімідаміду 2 як основного та 3-аміно-2-(2-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)гідразиніліден)-3-(гідрокси-іміно)пропанаміду 3 як мінорного продукта. Методами 1Н, 13С ЯМР-спектроскопії та хроматомас-спектрометрії встановлено, що взаємодія 9,10-діоксоантраценілгідразону ацетил ацетону 5 із гідроксиламіном супроводжується елімінуванням ацетильного фрагмента, наслідком чого є утворення 1-[2-(2-(гідроксиіміно)пропіліден)гідразиніл]антрацен-9,10-діону 9. Запропоновано вірогідні механізми утворення амідоксимів 3 та 9. Проведені квантово-хімічні DFT-розрахунки вільної енергії ГіббсаDG для амідоксимної форми похідних 2, 3, 7-9 гібридним методом М06-2Х в базисному наборі 6-311++G(d,p) із використанням сольватаційної моделі SMD у ДМСО з метою визначення конформаційної переваги Z- або E-ізомерів.
 • Item
  Professor Yevhen Semenyshyn – 90th Anniversary
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Atamanyuk, Volodymyr
 • Item
  Research of Physical and Chemical Properties of Cosmetic Emulsions of Oil-in-Water Type Based on Polyorganosyloxanes and their Alternative Substitute
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Kunik, Oleksandra; Saribekova, Diana; Saleba, Ludmila; Ivakhnenko, Hanna; Panchenko, Yurij; Kherson National Technical University; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив кондиціонуючих агентів на основі поліорганосилоксанів – циклопентасилоксану, диметикону, SilCare Silicone SEA та їх альтернативного замінника на основі коко-каприлату Cetiol C5 на реологічні та органолептичні властивості змодельованої косметичної емульсійної системи. Визначено вплив складу косметичної емульсії на основі досліджуваних сполук на водно-жировий баланс шкіри. Встановлено, що для створення якісного емульсійного косметичного засобу необхідне застосування кондиціонуючих агентів на основі поліорганосилоксанів.
 • Item
  Superabsorbent Hydrogel from Extracted Oil Palm Frond Waste Cellulose Using Microwave Irradioation for Cadmium Ion Removal from Aqueous Solution
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Selvakumaran, Nesha; Lazim, Azwan; Universiti Kebangsaan Malaysia
  Проведено диспергування целюлозного волокна, екстрагованого з відходів листя олійної пальми в «зеленому розчині», одержаному з сечовини та гідроксиду натрію. Для синтезу гідрогелів застосовано реакцію полімеризації з використанням мікрохвилього випромінення. Вплив додавання целюлози визначено внаслідок порівняння ступеня набухання гідрогелю з 0% і 2 % целюлози. Показано, що коефіцієнт набухання збільшується за наявності целюлози. За допомогою скануючої електронної мікроскопії доведено, що гідрогель з целюлозою має нерівну поверхню в порівнянні з гідрогелями без неї. Методами рентгено-структурного аналізу та сканувальна калориметрії встановлено, що гідрогелі з целюлозою втрачають кристалічність при полімеризації, а полімеризований гідрогель має кращу термостабільність, порівняно з необробленим целюлозним волокном. Результати Фур‘є-спектроскопії свідчать про полімеризацію між поліакриламідом та целлюлозою, з посиланням на смугу при 1657,99 см-1, характерної для N–H. Досліджено здатність гідрогелю з різним вмістом целюлози до адсорбції кадмію як функції рН. Встановлено, що максимальну кількість кадмію адсорбує гідрогель з 2 % целюлози за рН 4. Показано, що такий сорбент може бути використаний для видалення йонів Cd з водного розчину.
 • Item
  Peculiarities of Nanomodified Portland Systems Structure Formation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Marushchak, Uliana; Sanytsky, Myroslav; Pozniak, Oksana; Mazurak, Oksana; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University
  Показано, що регулювання процесів гідратації на наноструктурному рівні внаслідок адсорбційного модифікування продуктів гідратації полікарбоксилатом та введення нанорозмірних C-S-H-частинок сприяє однорідному розподілу твердої фази в структурі цементного каменю на мікро- та нанорівнях, збільшенню кількості контактів між гідратами, забезпечує швидке формування структури та синтез міцності портландцементної системи.
 • Item
  Technological Features of High-Sulfur Heavy Crude Oils Processing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Topilnytskyy, Petro; Paiuk, Sergii; Stebelska, Halyna; Romanchuk, Viktoria; Yarmola, Tetiana; Lviv Polytechnic National University; JSC Ukrgasvydobuvannia
  Проведені дослідження нафт Яблунівського родовища (Полтавська обл., Україна) для вибору подальших шляхів їх перероблення. За допомогою методу імітованої дистиляції досліджено фракційний склад. Визначені структурно-механічні властивості нафтопродуктів, вміст металів та елементний склад. Встановлено, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів. Запропоновано блок-схему переробки таких нафт.
 • Item
  Obtaining of Coumarone-Indene Resins based on Light Fraction of Coal Tar. 5. Emulsions on the Basis of Bitumen Modified by Coumarone-Indene Resins with Epoxy Groups
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Sidun, Iurii; Solodkyy, Serhiy; Shved, Mariia; Astakhova, Olena; Shyshchak, Olena; Bratychak, Michael; Lviv Polytechnic National University
  З бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами, виготовлені дорожні повільноразпадні монофазні катіонні бітумні емульсії. Емульсії одержано з використанням колоїдного млина, за стандартних температур (413-423 К). Встановлено фізико-технічні показники монофазних модифікованих емульсії та здійснено їх порівняльний аналіз з базовим зразком.
 • Item
  Performance of Low Carbon Modified Composite Gypsum Binders with Increased Resistance
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Sanytsky, Myroslav; Kropyvnytska, Tetiana; Fischer, Hans-Bertram; Kondratieva, Nataliia; Lviv Polytechnic National University; Bauhaus-Universitat; Ukrainian State University of Chemistry and Chemical Technology
  Приведено екологічні переваги використання низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю в будівництві. Досліджено вплив ультрадисперсних частинок цеоліту на фізико-механічні властивості та процеси гідратації композитних гіпсових в‘яжучих. Модифікація гіпсових паст суперпластифікатором полікарбоксилатного типу призводить до радикальних змін у формуванні мікроструктури композитних гіпсових в‘яжучих речовин. Показано, що отримані результати є важливими для подальшого проектування та розроблення нових типів гіпсових композитів з підвищеною водостійкістю.
 • Item
  Development of Cold Fiber Head Space Solid-Phase Microextraction for Analysis of 2,5 Hexandion in Urine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pourbakhshi, Yasaman; Bahramy, Abdul Rahman; Shanha, Farshid Ghorbani; Assari, Mohammad Javad; Tajik, Leila; Farhadian, Maryam; Hamadan University of Medical Sciences
  2,5-Гександіон (2,5-ГД), основний метаболіт н-гексану, був вилучений із зразків сечі з використанням твердофазної мікроекстракції на основі холодного волокна (CF-HS-SPME) та проаналізований за допомогою газової хроматографії з детектором йонізації полум'я (GC-FID). Важливі параметри для підвищення ефективності сорбції волокна, включаючи об'єм зразка, час екстракції та температуру, оптимізовані за допомогою центрального композиційного плану експерименту. Встановлено оптимальні умови, за яких визначено межу чутливості та відносні стандартні відхилення. Показано, що розроблений метод є швидким, чутливим та простішим у порівнянні із звичайними методами кількісного аналізу 2,5-ГД у зразках сечі.
 • Item
  The Study of Calcium Hydroxide Structure and its Physico-Chemical and Electrokinetic Properties in Sugar Production
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Vyerchenko, Lidiia; Tkachenko, Serhii; Sheiko, Tamila; Kos, Tetiana; Dzhohan, Olha; Vasyliv, Volodymyr; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National University of Life and Environment Sciences of Ukraine
  В статті наведено деякі основні положення впливу методів одержання вапняного молока та його фізико-хімічної природи на технологічний процес очищення дифузійного соку. Запропоновані засоби запобігання порушень технологічного режиму очищення дифузійного соку, які спричинені методами приготування вапняного молока. Досліджено електрокінетичний потенціал вапняного молока та запропоновано структуру міцели гідроксиду кальцію вапняного молока.
 • Item
  Determination of Heavy Elements (Pb, Cd, Cu and Cr) Concentration in some Water Sources
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mohammed A. B. Abdul Jabar; Al-Kamal, Sohaib Kamal Mahmood; Al-Karkh University of Science
  Визначено концентрації важких і токсичних елементів у декількох водних джерелах в провінції Діяла в Іраку, таких як річка Діяла та річка Хірісан. Відібрано зразки питної води та води у пляшках з трьох водяних свердловин та двох компаній. Визначено вміст таких елементів як свинець, кадмій, мідь та хром. Для визначення концентрацій елементів застосовано атомно-абсорбційну спектроскопію. Встановлено, що концентрація міді є в межах норми і відповідає стандартам Іраку та світової організації охорони здоров'я щодо питної води, а концентрації свинцю, хрому та кадмію перевищують вказані норми.
 • Item
  Physico-Chemical Characterization of Bioactive Mixed Ligand Complexes of Antimony with 3,5-Diarylsubstituted Pyrazolinates and O,O’-Alkylene Dithiophosphates
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Singh, Kanchan Lata; Siddiqui, Afshan; Singh, Kajal; Tripathi, U. N.; DDU Gorakhpur University
  Синтезовані комплекси сурми 3(2’-гідрокси-феніл)-5-(4’-заміщений феніл)піразолінат з O,O’-алкілен дитіо-фосфатом типу [Sb (C15H12N2OX)(GO2PS2)]Cl та [Sb(C15H12N2OX)2(GO2PS2)] (де GO2PS2 – депротонований O,O’-алкілен дитіофосфат; C15H12N2OX – депротонований 3(2’-гідроксифеніл)-5-(4’-заміщений феніл)піразолінат; X = –H, –CH3,–OCH3 та –Cl; G = –C(CH3)2CH2CH(CH3)–). Проведені дослідження синтезованих сполук за допомогою елементного аналізу (C, H, N, Cl і Sb), бомбардування швидкими атомами, електронних спектральних досліджень, ІЧ-спектроскопії, багатоядерного ЯМР (1Н, 13С та 31Р). На основі одержаних даних розглянуто координацію дитіофосфату та піразолінатів, а також структуру сполук. За результатами тестів in vitro встановлено, що синтезовані комплекси мають непогану антибактеріальну та протигрибкову активність. Результати досліджень деяких зразків на активність проти папайського рингпот-вірусу, показали значну антивірусну активність з інгібуванням приблизно 34,30%.