Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2020 – Vol. 10, No. 2

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 10, number 2. – 51 p.

Зміст


1
7
13
21
28
33
37
51

Content (Vol. 10, No 2)


1
7
13
21
28
33
37
51

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Loretz Force in Vortex Electric Field
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Чабан, Василь; Tchaban, Vasyl; Lviv Polytechnic National University
  У наш час функції закону взаємодії рухомих наладованих тіл перебрала на себе цілковито теорія відносности, прикриваючись псевдогаслом про неспроможність перетворень Галілея. Усупереч цьому в статті адаптовано силу Лоренца на випадок рухомих ладунків у всеможливому діапазоні швидкостей у звиклих тривимірному Евклідовому просторі і часі. При цьому враховано скінченну швидкість поширення електричного поля і закон збереження електричного ладуну. На цій підставі просимульовано траєкторію вільного руху електрона в нерівномірному електричному полі, зґенерованому позитивно наладованимним сферичним тілом.
 • Item
  Preparation of Papers for CPEE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Calculation of the Phase State of the [N(CH3)4]2CUCL4 Crystals
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Свелеба, Сергій; Катеринчук, Іван; Куньо, Іван; Карпа, Іван; Семотюк, Остап; Бригілевич, Володимир; Sveleba, Sergii; Katerynchuk, Ivan; Kuno, Ivan; Karpa, Ivan; Semotiuk, Ostap; Brygilevych, Volodymyr; Ivan Franko National University of Lviv; Ukrainian Academy of Printing; The State Higher School of Technology and Economics in Jarosław
  Розрахунок просторових змін станів амплітуди й фази параметрів було виконано у середовищі Python з використанням бібліотек Skipy та JiTCODE. У криталах [N(CH3)4]2CuCl4 існує неспіврозмірна фаза I1 при малих значеннях величини дальньої взаємодії (T<0.6) та неспіврозмірна фаза I2 при T≥1.0. Це та ж сама неспіврозмірна фаза, хоча поведінка амплітудних та фазових функцій у ней відрізняється за різних умов, згаданих вище. При T = 0.6 ÷ 1.0, спостерігається співіснування цих двох фаз, що проявляється у відсутності аномальних змін q під час переходу від синусоїдного режиму модуляції неспіврозмірної фази до режиму солітона.
 • Item
  Some Practical Issues of Creating Teaching Complexes Providing Informational Support for Multilevel Diagnostic Systems for Electrotechnical Equipment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Мислович, Михайло; Зварич, Валерій; Остапчук, Людмила; Гижко, Юрій; Гуторова, Марина; Myslovych, Mykhailo; Zvarych, Valerij; Ostapchuk, Ludviga; Hyzhko, Yuriy; Hutorova, Maryna; Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  На основі алгоритмів функціонування багатовимірної системи діагностики електротехнічного обладнання за технологією Smart Grid, що викладено в першій частині даної статті наведено приклади з формування навчаючих сукупностей, які є інформаційною базою для наступної процедури побудови розв’язуючих правил з діагностування і класифікації можливих дефектів вузлів електротехнічного обладнання.
 • Item
  Modeling and Control of an Electromechanical System with a Permanent Magnet Generator and a Voltage Source Converter
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Мазуренко, Леонід; Гребєніков, Віктор; Джура, Олександр; Шихненко, Максим; Mazurenko, Leonid; Grebenikov, Viktor; Dzhura, Oleksandr; Shykhnenko, Maksym; The Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  На основі математичних моделей структурних елементів розроблено імітаційні моделі для аналізу характеристик і перехідних процесів електромеханічних систем побудованих на основі електричного генератора на постійних магнітах (ГПМ) змінної частоти обертання і напівпровідникового регулятора (НР) напруги, що виконаний за схемою трифазного автономного інвертора напруги. На підключене до кола постійного струму кероване резистивне навантаження покладено функцію стабілізації напруги в колі постійного струму системи для моделювання режиму генерації активної потужності в мережу через мережевий інвертор. Розглянуто два варіанти реалізації алгоритму відпрацювання оптимальної траєкторії руху в координатах аеродинамічна потужність – частота обертання приводної вітротурбіни ГПМ, які повинні забезпечувати максимізацію відбору потужності від турбіни. З використанням розроблених імітаційних моделей досліджено електромеханічні процеси в системі ГПМ-НР при змінній потужності приводної турбіни за векторного керування електромагнітним моментом генератора. За результатами чисельних досліджень проведено аналіз електромеханічних процесів в системі і порівняння ефективності застосування запропонованих алгоритмів.
 • Item
  Step-Continuous Phase Power Control of Multi-Section Resonant Inverter
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Лупенко, Анатолій Миколайович; Lupenko, Anatolii; Ternopil Ivan Puluj State National Technical University
  Запропоновано метод ступінчато-неперервного регулювання потужності багатосекційного резонансного інвертора напруги, побудованого на базі напівмостових інверторних секцій. Ступінчата зміна його потужності полягає в комутації синфазно працюючих нерегульованих секцій, а неперервне регулювання на міжкомутаційних інтервалах здійснюється фазовим зсувом імпульсів регулювальної секції відносно імпульсів нерегульованих секцій. Таке регулювання забезпечує підвищений ККД інвертора на середніх та малих потужностях, широкий діапазон регулювання потужності та незмінну робочу частоту інвертора
 • Item
  Encryption of Text Messages Using Multilayer Neural Networks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Бригілевич, Володимир; Пелипець, Назар; Рабик, Василь; Brygilevych, Volodymyr; Pelypets, Nazar; Rabyk, Vasyl; Ivan Franko National University of Lviv; The State Higher School of Technology and Economicsin in Jarosław
  Розглянуто алгоритм шифрування/ дешифрування текстових повідомлень з використанням MLNN, який складається з трьох кроків: навчання нейронної мережі на основі навчаючих пар, сформованих з базового набору символів, що зустрічаються в тексті; шифрування повідомлення з використанням ваг прихованих шарів; його дешифрування з використанням ваг вихідного шару. Сформовано необхідні умови для успішного шифрування/ дешифрування цим алгоритмом, підкреслено його обмеження. Описано архітектуру і алгоритм навчання MLNN. Приведено експериментальні дослідження з допомогою програми NeuralNet: навчання MLNN методами BP(Sequential), BP(Batch), Rprop, QuickProp; приклад шифрування/ дешифрування текстового повідомлення.