Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – №745

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими інших регіонів України в галузі теорії та розроблення обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 204 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Тестування вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX згідно з методикою NIST STS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Совин, Я. Р.; Наконечний, Ю. М.; Чінка, В. М.; Тишик, І. Я.
  Проведено тестування вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX з ядром ARM Cortex-M4F згідно з методикою NIST STS. Показано, що за результатами тестів NIST STS ці генератори задовольняють вимоги, які ставляться до генераторів випадкових чисел у криптографічних додатках. Testing of hardware random number generator of microcontrollers STM32F4XX family with the kernel ARM Cortex-M4F is conducted in obedience to the method of NIST STS. It is shown that as a result of NIST STS tests these generators satisfy requirements which behave to the random number generators for cryptographic applications.
 • Item
  Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Князева, Н. О.
  Показано актуальність питань аналізу та оцінки живучості телекомунікаційних мереж на підставі використання потокового підходу. Запропоновано ефективний обчислювальний алгоритм формування матриць максимальних міжполюсних потоків та мінімальних розрізів. Подано метод підвищення живучості мережі, сформульовано задачу реконфігурації мережі як задачу лінійного програмування. The relevance of the analysis and evaluation of telecommunication networks’ survivability based on the use of streaming approach is shown. An effective computational algorithm of matrix interpolar maximum flows and minimum cuts. The method of increasing the network survivability is present, network reconfiguration problem is formulated as a linear programming problem.
 • Item
  Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі Радемахера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Івасьєв, С. В.
  Подано теоретичні основи та метод факторизації великорозрядних чисел Мерсена, проаналізовано основні властивості та розподіл чисел Мерсена. Наведено метод факторизації Ферма. Розроблено алгоритм факторизації великорозрядних чисел Мерсена та алгоритм знаходження залишку в базисі Радемахера. The paper presents the theoretical basis and method for factorization large-digit numbers Mersen, analyzed the basic properties of numbers and distribution Mersen numbers. The method of factorization Farm. An algorithm for factoring big Mersen numbers and algorithm for finding balance in the basis of Rademacher was created.
 • Item
  Переваги реалізації у НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Добуш, А. Р.
  Розглянуто стан і напрями розвитку цифрових підписів. Визначено переваги цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичних кривих для реалізації на НВІС. Описано математичний апарат дій над точками еліптичних кривих у полях Галуа. Визначено переваги пристроїв, які виконують цифровий підпис на основі властивостей точок груп еліптичних кривих. Обґрунтовано необхідність збільшення розрядності елементів поля Галуа, як напрям розвитку чинного в Україні стандарту. Виконано порівняльний аналіз методів вибору довжини ключа для забезпечення достатньої криптографічної стійкості. The state and trends of digital signatures. Advantages, digital signature, based on the properties of point groups of elliptic curves for implementation in VLSI. The mathematical apparatus of the action points of elliptic curves in theGalois fields. Advantages of devices that perform based on elliptic curves. The necessity of increasing the bitGalois field elements, as the direction of the current standard in Ukraine. Compare different techniques of choosing key length, to provide sufficient security level.
 • Item
  Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гуменний, П. В.; Николайчук, Я. М.
  Досліджено структурні схеми аналого-цифрових Розроблено структурну схему АЦП з кількістю компараторів 2k/2-2k/8, та структуру 4-канального адресного дешифратора. Реалізовано 8-бітовий спецпроцесор ВІТ. Research the structural device of the analog-to-digital converters in TDB Galois. The block diagram of the ADC with the number of comparators 2k/2-2k/8, and structure of 4-oh channel address decoder. Was developed 8-bit special processor.
 • Item
  Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Голембо, В. А.; Гребеняк, А. В.
  Запропоновано метод навігації у колективі робототехнічних агентів, який задовольняє потреби колективу в глобальній, локальній та внутрішній навігації. Цей метод не використовує наявних навігаційних систем та може бути застосований для навігації по невідомій території. The method navigation in collective of robotic agents that satisfies the needs of collective in global, local and internal navigation. This method does not use existing navigation systems, and can be used to navigate through unknown territory.
 • Item
  Проектування засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів ПЛІС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Глухов, В. С.; Глухова, О. В.
  Описано технологію розроблення засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів на ПЛІС. Програмні стенди є описаними мовами описів апаратних засобів моделями фізичних стендів, на яких перевіряють моделі функціональних цифрових вузлів. Пропоновані засоби призначені для перетворення поданих у табличному вигляді тестових впливів, що повинні подаватися з боку стенда на досліджуваний об’єкт, на вирази цих впливів на мові опису апаратних засобів. Запропоновані засоби входять до складу системи проектування ПЛІС. The article describes FPGA functional units’ testbench control software development technology. Testbenches are hardware languages described natural stands models which used for digital component functional models tests. Proposed tools designed to convert presented in tabular form test influences to the ones hardware description language form that must be submitted on the object. Proposed tools are part of the FPGA system design tools.
 • Item
  Метод формування та опрацювання сигнальних коректуючих кодів у комп’ютерних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Воронич, А. Р.
  Викладено метод формування та багатоканального передавання інформації з використанням сигнальних коректуючих кодів у базисі Галуа. Показано перспективу використання таких кодів для збільшення пропускної здатності каналу передачі в комп’ютерних системах. Крім цього, застосування спіральних властивостей сигнальних коректуючих кодів у базисі Галуа дає змогу підвищити коректуючі властивості сигнальних кодів у разі виникнення пакетів помилок. Technology of multichannel information transmission is described with using corrective signal codes in Galois basis. It is shown perspective of use these codes to increase bandwidth transmission in computer systems. Besides using of spiral properties corrective signal codes in the Galois basis we can increase the corrective properties of signal codes when packet errors emergence
 • Item
  Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.
  Розглянуто проблеми побудови та напрями вдосконалення автономних розподілених систем з елементами самоорганізації, відповідно до сучасних концепцій розвитку інформаційних технологій та обчислювальної техніки. The problems of development and improvement of autonomous distributed system with elements of self-organization based on modern concepts of progress of information technologies and computer techniques are considered.
 • Item
  Вибір функціональної моделі як етап системного підходу до проектування вiдмовостiйких систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ваврук, Є. Я.; Грос, В. В.
  Запропоновано функціональну модель відмовостійкої системи, яка забезпечує ефективну алгоритмічну базу для досягнення максимального рівня відмовостійкості за умови дотримання необхідних показників якості функціонування системи. A functional model of the fault-tolerant system was proposed. Functional model provides effective algorithmic base to achieve the maximum level of fault tolerance with respecting the necessary quality of the system.
 • Item
  Проблема організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів у автономних розподілених системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бочкарьов, О. Ю.
  Розглянуто проблему організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів у автономних розподілених системах. Запропоновано відповідну модель, механізм координації та алгоритм управління адаптивним вимірювально-обчислювальним процесом. The problem of organization of adaptive measurement and computational processes in the autonomous distributed systems is considered. The corresponding model, coordinationmechanism, and control algorithm are proposed.
 • Item
  Система автоматичного керування складським приміщенням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яцук, Ю. В.; Павельчак, А. Г.; Бобош, М. В.
  Розроблено систему автоматичного керування складським приміщенням з використанням програмованих логічних контролерів, реалізовано та протестовано на виготовленому макеті чотири режими роботи програми. Створено автоматизоване робоче місце оператора за допомогою системи диспетчерського контролю та управління. Developed model of automatic warehouse using programmable logic controllers, implemented and tested on a breadboard four modes of the program. Created a workstation for operator using specific system supervisory control and data acquisition.
 • Item
  Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з використанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Якименко, І. З.; Касянчук, М. М.; Кімак, В. Л.
  Викладено теоретичні основи зменшення часової та апаратної складностей систем захисту інформаційних потоків на основі використання математичного апарату еліптичних кривих. Показано, що запропонований алгоритм модулярного експоненціювання з використанням теоретико-числового базису Радемахера–Крестенсона характеризується високою швидкодією та ефективністю. The paper presents the theoretical foundations reduce systems time and hardware complexity of to protect information flow based on the using of mathematical elliptic curves tools. It is shown that the proposed algorithm modular exponentiation with using theoretical numerical Rademacher-Krestenson basis characterized by high speed and efficiency.
 • Item
  Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бойко, Н. І.
  Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства. Сформульовано основні підходи до впровадження web-технологій. The article examines the principles of modeling web-oriented information systems. Examples of formal modeling based CASE-technology. We analyze structural approach to the design of information systems. It sums up some concept design of information systems. In particular, describes how the use of web-technologies in the architecture of web-information systems and offer the best option for its use. A web-architecture systems and technologies to be used to meet the needs of the enterprise. Formulated main approaches to implementation of web-technologies.
 • Item
  Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара-Крестенсона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Албанський, І. Б.
  Запропоновано методи кореляційного опрацювання даних на основі кореляційних функцій у різних теоретико-числових базисах. Подано структурну блок-схему швидкодіючого корелятора у базисі Хаара–Крестенсона. Proposes a method of correlation data processing based on correlation functions in different theoretical-numerical bases. The presented structural block diagram fast-acting correlator in the basis of the Haar-Krestenson.
 • Item
  Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Волинський, О. І.
  Представлено теоретичні основи розмежованої системи залишкових класів. Викладено інформаційну технологію реалізації методу міжбазисних перетворень(Радемахера–Крестенсона) на основі розмежованої системи числення залишкових класів. Розроблене швидкодіюче зворотне перетворення Крестенсона–Радемахера. The theoretical basis of delimited Residual Number System. Described information technology implementation method between basis transformations (Rademacher-Krestenson) based on delimited notation residual classes. Developed a Krestenson–Rademacher’s highspeed reverse transformation.
 • Item
  Система комп’ютеризованої стабілізації частоти діодного лазера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Парамуд, Я. С.; Стащак, Р. В.
  Розглянуто особливості та способи стабілізації частоти діодних лазерів. Визначено основні фактори нестабільності частоти діодних лазерів. Запропоновано використовувати систему стабілізації методом цифрової фіксації частоти зі зсувом. Розроблено програмну та апаратну модель системи. Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність запропонованих засобів. Considered the basic aspects of diode lasers and the possibility of stabilization of their frequency. Described the main factors of instability frequency diode lasers. Proposed to use the method of digital stabilization system fixation offset. Developed a hardware and software system model. Experimental studies have confirmed the high efficiency of the funds.
 • Item
  Кластерний аналіз повідомлень груп новин у просторі семантичних ознак
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Павлишенко, Б. М.
  Проаналізовано кластеризацію текстових повідомлень груп новин на основі моделі векторного простору із базисом, утвореним семантичними ознаками. Як семантичні ознаки розглянуто частотні характеристики семантичних та тематичних полів. Показано ефективність запропонованої моделі у тематичному аналізі неструктурованих текстових повідомлень. The clustering of newsgroups text messages based on the vector space model with the basis formed by semantic characteristics has been analysed in this work. As semantic attributes the frequencies characteristics of semantic and thematic fields were considered. The efficiency of the proposed model in the thematic analysis of unstructured text messages has been shown.
 • Item
  Особливості застосування технології веб-сокетів для асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Павич, Н. Я.; Костирко, І. П.
  Проаналізовано сучасні підходи до реалізації асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм. Розглянуто ефективність та недоліки основних реалізацій. Для основ- них алгоритмів наведено принципи їх функціонування. Запропоновано підхід до застосування технології веб-сокетів для взаємодії в реальному часі. This paper analyzed existed approaches of implementation an asynchronous clientserver interaction between/for application. There were considered efficiency and disadvantages of main algorithms and described the principles of their functioning. For web socket technology is described approach for real-time interaction.
 • Item
  Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Торубка, Т. В.; Пуйда, В. Я.
  Вплив шумів на зображення літальних апаратів зменшує якість зображення та може призвести до помилок під час виявлення об’єктів. Шуми поділяються на імпульсні, адитивні й мультиплікативні та виникають внаслідок впливу перешкод, що наводяться із сусідніх світлочутливих елементів, короткочасних змін базової напруги в ПЗС-матриці, впливу високочастотних електричних полів, зміни яскравості джерела світла й інших факторів. Для ефективного видалення всіх шумів розроблено структурну схему системи покращення якості зображень літальних апаратів на базі сигнального процесора ADSP BF533. Система дає змогу знаходити рухомі об’єкти або вести пошук еталона на зображенні літальних апаратів. Алгоритми, закладені в системі, видаляють імпульсні та адитивні шуми та покращують візуальну якість зображення літальних апаратів. Контроль за системою здійснюється за допомогою розробленого програмного забезпечення, яке дає змогу налаштовувати основні параметри системи та проводить її моніторинг. The noise effect on the aircraft image reduces the image quality and may lead to errors when detecting objects. The noises are divided into impulsive, additive and multiplicative, they are formed as a result of the effect of hindrances that are caued by the adjacent light-sensitive elements, short-term changes of the base voltage in CCD matrix, the influence of high-frequency electric fields, brightness change of the light source and other factors. The block diagram of the system for the image quality improvement of aircrafts on the base of ADSP BF533 microprocessor is designed to remove efficiently all noises (Fig. 1). The system allows to find moving objects or search for the sample on the aircraft image. The algorithms embedded in the system remove the impulsive and additive noise and provide a possibility to improve the visual quality of the aircraft image. The system control is performed by means of the developed software (Fig. 3), which allows a user to set basic parameters of the system and carry out its monitoring.