Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2015. – № 820

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка” та інших авторів. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 820. – 123 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Research of dynamics of the vibrational system by design modeling tools
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Topilnytskiy, V. G.; Stotsko, Z. A.; Кusyj, Y. М.; Rebot, D. P.
  Для вибору конструкційних та кінематичних параметрів вібраційної системи оброблення виробів з метою підвищення її продуктивності запропоновано методику дослідження її динаміки на основі нелінійної комплексної математичної моделі руху системи “вібраційна система – оброблювальне середовище”. Як приклад наведено модель системи з двома віброзбудниками, які мають незалежний привод, та робочого середовища її контейнера. In order to calculate designed parameters for vibrational machine of volumetric vibrational treatment with the purpose to increase its productivity, the technique for investigating its dynamics based on non-linear complex mathematical model of the “vibromachine – treating medium” – system is suggested in this paper. As an example models of the machine with two independently driven vibrational exciters and the treating medium of its container are described.
 • Item
  Аналітичне розв'язання нелінійної задачі згину пружного стрижня
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Харченко, Є. В.; Корсак, В. І.
  Досліджено геометрично нелінійний згин тонкого стрижня навантаженого зосередженою силою. Наведені аналітичні розв'язки задачі нелінійного згину тонкого стрижня під дією зосередженого навантаження. Досліджена задача при довільному куті між силою та дотичною до лінії стрижня. Рішення записані в єдиному параметричному вигляді та виражені через еліптичні функції Якобі. Investigated geometrically nonlinear bending thin rod with a load concentrated force. Presented exact analytical solution of the problem of nonlinear thin rod bending under concentrated load. The problem with an arbitrary angle between the force and the tangent line to the rod. Decisions are recorded in a single parametric form and expressed in terms of Jacobi elliptic functions.
 • Item
  Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пукач, П. Я.
  Розглядаємо важливі класи одновимірних середовищ, згинальною жорсткістю яких можна знехтувати. Застосувати наближені аналітичні методи побудови розв’язків у математичних моделях динамічних процесів у них не вдається. Тому тут обґрунтовано існування та єдиність розв’язків; виконано якісну їх оцінку; на базі чисельного аналізу підтверджено наведене вище та проаналізовано особливості динамічних процесів деяких із розглядуваних класів систем. In this paper we consider important classes of one dimensional environments, bending stiffness of which can be neglected. Apply аpproximate analytical method of solution of mathematical models of dynamic processes t cannot be applied. So justification of existence and uniqueness of solutions; carried out a qualitative their evaluation; based on numerical analysis are considering in this paper. Also the features of dynamic processes of some of examined class of systems are analyzed.
 • Item
  Енергетична структура автомобільного транспортного засобу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нємий, С. В.
  Розглянуто проблему енергетичної ефективності автомобільних транспортних засобів у системному зв'язку витрат енергії двигуна для забезпечення руху та живлення допоміжних агрегатів і функціональних систем. Систематизовано і наведено структуру витрат енергії двигунів автомобільних транспортних засобів. Наведено основні чинники, що впливають на їх енергетичну ефективність. Відзначено, що оптимізація режимів роботи і характеристик допоміжних агрегатів дозволить знизити витрати потужності двигунів та сприятиме покращенню паливної ощадливості автомобільних транспортних засобів. The problem of the energy efficiency of automobile vehicles in the communication system expenses of engine for provide movement and auxiliary power units and functional systems are considered. Structure of expenditures energy engine of automobile vehicles are systematized and presented. The main factors that affect the energy efficiency of automobile vehicles is presented. Is noted that the optimization of performance and auxiliary units of automobile vehicles will reduce expenditures power of their engines. This will improve thrift of fuel of automobile vehicles.
 • Item
  Впорядкування термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Миськів, Т. Г.
  Розглянута проблема щодо використання в різних джерелах суперечної термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса. Сюди належать відстань від осі колеса до поверхні; радіуси колеса під час вільного кочення, приводу чи гальмування; проковзування відного та гальмівного коліс. The problem in using different sources disputable terminology associated with rolling elastic wheel is considered. These include: the distance from the axis of the wheel to the surface, the radius of the wheel during the free rolling, drive or braking, driving and braking slip wheels.
 • Item
  Аналіз дослідження навантажень в елементах роликових формувальних установок з різними приводними механізмами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Для роликових формувальних установок з кривошипно-повзунним приводом на один формувальний візок, рекупераційним приводом на два формувальні візки, енергетично врівноваженим приводом на три формувальні візки та врівноваженим приводом на чотири формувальні візки визначено навантаження в їх елементах та встановлено характер їх зміни протягом циклу руху, а також визначено значення потужності, необхідної для забезпечення процесу формування. For roller forming installations with the crank-ram drive on one forming cart, the recuperation drive on two forming carts, energetically balanced drive on three forming carts and the balanced drive on four forming carts defined loadings in their elements and nature of their change throughout a motion cycle is established, and also value of the power necessary for ensuring process of formation is defined.
 • Item
  Динаміка вібраційного стола ексцентриково-маятникового типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ланець, О. C.; Тіхоміров, А. І.; Ланець, О. В.; Боровець, В. М.; Кошелюк, Р. А.
  На основі рівнянь Лагранжа другого роду складена математична модель вібраційного стола екцентриково-маятникового типу. Проаналізовано коливальний рух мас в перехідних та усталених режимах роботи. Здійснено перевірочне моделювання коливальної системи в програмному продукті COSMOSMotion, опосередковано підтвердивши правильність складеної математичної моделі. In the article on the basis of equalizations of Lagrange the mathematical model of vibrating table eccentric-pendulum type is made. Fluctuating motion of the masses is analysed in transient and withstand behaviors of work. Done oscillatory system simulation testing in software product COSMOSMotion, indirectly confirming the correctness of composite mathematical model.
 • Item
  Розрахунок динамічної стійкості багатопрогонової висотної конструкції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кунта, О. Є.
  Розглянуто параметричні згинні коливання багатопрогонової висотної споруди, защемленої в основі і додатково закріпленої за допомогою відтяжок. Висотна конструкція навантажена осьовою силою, що має постійну складову і складову, що змінюється за періодичним законом. Розв’язки рівнянь руху механічної системи відшукуються у вигляді розкладу за власними формами коливань. Розрахунок динамічної стійкості зводиться до аналізу рівняння Матьє. The parametric bending vibrations of high-rise constructions strangulated at the base and additionally fixed are considered. High-rise construction loaded of axial force that has a constant component and a component that varies according to the periodic law. The solutions of motion equations mechanical systems are found in a decomposition of their own forms of vibrations. Calculation of dynamic stability is reduced to Mathieu equation analysis.
 • Item
  Моделювання динаміки та енергетики циклічного руху міського автобуса з різними типами приводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Крайник, Ю. Л.; Гула, О. І.
  Наведено алгоритм комп’ютерного моделювання циклічного руху міського автобуса з класичним (дизель – гідромеханічна чи механічна трансмісія), гібридним (послідовного типу) та електроприводом. An algorithm for computer simulation of the cyclic motion of a city bus with traditional (diesel - hydromechanical or mechanical transmission), hybrid (serial type) and electric drive.
 • Item
  Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Корендій, В. М.; Кузьо, І. В.; Вергелес, В. В.
  Розглянуто різні конструкції інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Виведено розрахункові формули для визначення окремих геометричних та інерційних параметрів запропонованих механізмів. Реалізовано відповідні принципові схеми механізмів та розглянуто можливості їх спрощення. Different constructions of inertial mechanisms of blades turning of horizontal-axis wind turbines are considered in the article. Their structural analysis is held and analytical dependencies for calculation kinematical parameters of the mechanisms are presented. Based on the kinematical analysis data the influence of different geometrical parameters on changing of blades position angle and displacement of regulation sliders is investigated. The features of calculation of construction parameters of inertial mechanisms of blades turning of horizontalaxis wind turbines are analyzed. Calculation formulas for defining some geometrical and inertial parameters of proposed mechanisms are presented. Corresponding principal diagrams of the mechanisms are built and some possibilities of their simplifying are considered.
 • Item
  Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин різної структури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дівеєв, Б. М.; Коник, С. І.
  Запропоновано нову процедуру для отримання звукоізолюючих параметрів плит типу “сандвіч” різної структури. Основна перевага цього методу полягає в тому, що він не базується на жорстких припущеннях щодо моделі плити. Для акустичних розрахунків розглядається еквівалентна до сандвіча балка Тимошенка. Ці дослідження застосовуються у аерокосмічній техніці, у машинобудуванні та у будівельній механіці. The present paper is an attempt at proposing a novel procedure to derive the sound isolation parameters for sandwich plates of different structure. The main advantage of the present method is that it does not rely on strong assumptions about the model of the plate. For acoustic calculations Timoshenko beam equivalent to sandwich is under discussion.This investigation may be applied in space technique, in machine design and in structural mechanic.
 • Item
  Застосування динамічних гасників коливань коткового типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дівеєв, Б. М.; Дорош, І. Р.; Мартин, В. Є.
  Розглянуто застосування динамічних гасників коливань (ДГК) коткового типу для зменшення вібрації подовгастих елементів. Розглядається вплив еластичних та демпфуючих властивостей і основної конструкції, і ДГК. Наведені дискретно-континуальні моделі динаміки фермових конструкцій штанг з приєднаними ДГК. Метою цього дослідження є також ідентифікація параметрів базисної конструкції. Розглядаються малопараметричні схеми аналізу вібрації та генетичні алгоритми оптимізації. Наведені приклади оптимальних конструкцій ДГК. The paper deals with the application of the dynamic vibration absorbers (DVA) of rolling type for the elongated elements vibration decreasing. The influence of elastic and damping properties of the basic construction and DVA’s are considered. The discrete-continue models of machines dynamics of such machines as bars boom with the attachment of DVA’s are offered. Among the tasks of this work is parameters identification of the basic construction. Few parameters numerical schemes of vibration analysis and genetic optimization algorithms are under discussion. Examples of optimal DVA’s designs are presented.
 • Item
  Динамічний розрахунок каркасів пасажирських автобусних сидінь в умовах імітації натурного експерименту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Горбай, О. З.; Когут, В. М.; Керницький, І. С.
  Виконано динамічний розрахунок моделі каркаса пасажирського сидіння великогабаритного транспортного засобу в умовах імітації натурного експерименту. Комп’ютерним 3-D моделюванням встановлено відповідність двомісних автобусних сидінь до вимог єдиних технічних приписів щодо офіційної сертифікації сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційної сертифікації цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їх кріплень згідно з міжнародними правилами ЄЕК ООН R 80. Under conditions simulating the dynamic experiment calculated the model of framework of passenger seat of large passenger vehicle. Presented computer simulations of conformity of half soft double bus seat of uniform provisions concerning the approval of seats of large passenger vehicles and of these vehicles with regard to the strength of the seats and their anchorages according UN/ECE R 80.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів з модифікованими роликами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гелетій, В. М.; Новіцький, Я. М.; Федик, В. В.
  Проаналізовано напружено-деформований стан елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. Проведені дослідження дають необхідну інформацію для адекватного кінцево-елементного моделювання і контактної взаємодії модифікованих роликів, і деформацій кілець опорно-поворотних пристроїв автокранів та дослідження впливу низки геометричних параметрів на їхню несучу здатність. The analysis of contact of elements of turning support of truck cranes is conducted. The conducted researches give necessary information for the adequate finite-elements design of contact of elements of turning support of truck cranes. Influence of geometrical parameters is investigated on their bearing strength.
 • Item
  Динамічність процесу рушання автомобіля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гащук, Л. П.; Гащук, П. М.
  Йдеться про оцінювання процесу рушання автомобіля – важливої складової частини процесу розгону автомобіля. Вивчаються потенційні можливості інтенсифікації процесу рушання автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння і механічною трансмісією. Для ідентифікації найдинамічнішого процесу рушання автомобіля двигуну “надано” можливість працювати сумісно з фрикційним зчіпником на режимі максимального обертального моменту. Визначаються тривалість найдинамічнішого рушання і шлях, на якому він здійснений. Наведені аналітичні критерії динамічності автомобіля на режимах рушання. An estimating process breakaway car – an important part of the process of vehicle acceleration – are considered. The potential of intensification of the process starting from the place car with an internal combustion engine and a manual transmission are exploring. To identify the most dynamic process breakaway car engine “given” the opportunity to work together with friction clutch on the maximum torque. Identify the most dynamic pick-length and the way in which it is incurred. Analytical criteria for dynamic vehicle pick modes are described.