Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2010. – №666

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 666 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Зміст до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 666
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010)
 • Item
  Вдосконалення алгоритму оптимізації для ідентифікації параметрів макромоделей електромеханічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Стахів, П. Г.; Козак, Ю. Я.; Селепина, Й. Р.
  Запропоновано метод пришвидшення оптимізації для математичних макромоделей складних електромеханічних систем. Показано, що використання цього алгоритму зменшує кількість розрахунків та затрат часу на знаходження невідомих коефіцієнтів макромоделей. In this article the accelerate optimization method of mathematical macromodels for difficult electromechanical systems is presented. It is shown that using this algorithm reduces the amount of calculations and expenses of time to find the unknown coefficients of macromodels.
 • Item
  Керування коефіцієнтом потужності під час паралельної роботи синхронного генератора з мережею
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Рябенький, В.М.; Ушкаренко, О.О.; Білоконь, О.Л.
  Виконано синтез регулятора на базі нечіткої логіки для стабілізації коефіцієнта потужності синхронного генератора під час паралельної роботи з мережею шляхом керування збудженням генератора. Розроблено модель електростанції та отримані результати моделювання роботи регулятора. In the article the synthesis of controller based on fuzzy logic to stabilize the power factor of synchronous generator working in parallel with the network through the control of excitation of generator. The model of power station and simulation results of the regulator have been developed.
 • Item
  Розрахунок потужності,що розсіюється в елементах короткозамкнених контурів компенсаторів вводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Рубаненко, О. Є.
  Розглянуто результати тепловізійного контролю та дефекти, виявлені під час ремонтів високовольтних вводів. Визначені можливі шляхи утворення короткозмкнених контурів в компесаторах тиску. Визначені електричні параметри цих контурів. Запропонована математична модель активної електричної потужності короткозамкненого контуру. The results of тепловізійного control and defects, discovered during repairs of highvoltage bushings are considered. The certain are possible ways of formation of короткозмкнених contours in pressure. The electric parameters of these contours are certain. The mathematical model of electric active-power is offered shortly reserved a contour.
 • Item
  Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв'зання задач енергетичної безпеки територій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Розен, В. П.; Іщук, П. П.; Давиденко, Л. В.
  Описано метод кластеризації з використанням методу К-середніх для завдань енергетичної безпеки. Цей метод адаптований для розв'язання конкретної групи завдань. In this article it is described a method of clustering with use of a method of K-averages for problems of power safety. The given method is adapted for the decision of the given circle of problems.
 • Item
  Визначення структури факторів,що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Розен, В.П.; Давиденко, Л.В.; Волинець, В.І.
  Запропоновано підхід до виявлення структури показників, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі, та сформовано узагальнювальні фактори на основі відібраних інформативних показників, які забезпечують можливість аналізування ефективності електроспоживання. The approach to revealing structure of parameters which influence a power consumption of the operations of coal branch is offered, and generalizing factors on a base of the selected informative parameters which provide an opportunity of the assaying of efficiency of a power consumption are formed.
 • Item
  Оптимальне керування потоками в неоднорідних електричних системах з урахуванням чутливості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Лежнюк, П.Д.; Кулик, В.В.; Бурикін, О.Б.; Тептя, В.В.
  Розглянуто задачу оптимального керування режимами електричних систем, що полягає в оптимізації режимів напруг та перетоків потужності в них для зниження втрат активної потужності. Пропонована математична модель у матричній формі, на відміну від відомих, містить коефіцієнти трансформації в явному вигляді, що дає змогу кількісно оцінити чутливість цих параметрів трансформаторів зв’язку до зміни потужностей у вузлах ЕС. The problem of electric systems modes optimal control is considered. It consists in optimisation of voltages modes and power flows for active power losses decreasing. The mathematical model in matrix is proposed. It contains the transformation ratio coefficients in explicit form and allows providing sensitivity analysis of the transformers parameters due to the electric system busload changes.
 • Item
  Компенсація реактивної потужності в динамічних режимах трифазної мережі без нульового проводу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Коруд, В.І.
  Запропоновано метод компенсації реактивної потужності в трифазних мережах без нульового проводу. Використання певного алгоритму керуванням режимом перетворювача забезпечує корекцію реактивної потужності практично в межах одного періоду напруги живлення, що важливо під час динамічного навантаження. We considered method of compensation jet capacity in three-phases systems using compensative converters. We used special algorithm to operate converter’s mode and now it is possible to correct jet capacity in each phase within one period of power voltage and it is especially important when using dynamic load.
 • Item
  Алгоритм регулювання енергоефективними режимами роботи насосного обладнання на основі дворівневого прогнозу водоспоживання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Селепина, Р. О.; Якимчук, Н. М.
  Розглянуто проблему регулювання витрати води на насосних станціях в умовах випадкової зміни споживання абонентів мережі. Розроблено алгоритм керування роботою електроприводів насосної станції на основі частотного регулювання роботи двигунів насосів з використанням прогнозованих значень витрати води.In the article the problem of water expense adjusting in the conditions of change value of serve on the pumps stations is offered. Control algorythm by work of the pumping station is developed on the basis of the frequency adjusting of pumps work with the use of the forecast values of water expense.
 • Item
  Метод кількісного визначення негативного впливу магістральних електричних мереж на розподільні мережі обленерго
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Добровольська, Л. Н.; Ярошук, І. В.
  Розроблено метод кількісного визначення негативного впливу режимів роботи магістральних електричних мереж на розподільні мережі обленерго та алгоритм для його реалізації.In the article was developed the method of quantitative determination of negative influence of the modes of operations of main electric networks on the distributive networks of region energy company and algorithm for his realization.
 • Item
  Морфометрична оцінка та критерій рівномірності графіка електричних навантажень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Коменда, Н.В.
  Запропоновано систему морфометричних характеристик графіка електричних навантажень (ГЕН). На її основі проведено оцінку нерівномірності графіка та показано переваги морфометричних характеристик під час побудови систем управління навантаженням. Здійснено розрахунок динаміки дисперсії та морфометричних показників ГЕН підприємств. Morphometric characteristics system of the daily load graph is proposed. An estimation of the graph nonuniformity is done and the advantages of the morphometric characteristics for a load management system development are shown. Calculation of the dispersion and morphometric characteristics dynamic for the enterprises is done.
 • Item
  Про показники для оцінювання впливу БСК на несиметрію режиму електричної мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Аввакумов, В. Г.; Терешкевич, Л. Б.; Червінска, Т. М.
  Досліджені особливості зміни показників, якими прийнято оцінювати несиметрію режиму, у разі ввімкнення БСК симетричного виконання до вузла мережі з несиметричною напругою. Particularities of the factors change which is accepted to estimate unsymmetry mode if static condensers battery are connected to node with asymmetric voltage are investigated.
 • Item
  Кластеризація графіків електричних навантажень з урахуванням варіації кута поліномів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Волошко, А.В.; Лутчин, Т.М.
  Наведено використання вейвлет-перетворень для ефективного аналізу графіків електричних навантажень. Запропонований метод кластеризації з урахуванням варіації кута нахилу поліномів дає змогу спростити існуючі алгоритми пошуку кластерного рішення, поєднуючи відомі статистичні методи з передовими методиками вейвлет-аналізу. In this paper is presented the usage of wavelet – transformation for effective analysis of graphs of electric loads.The proposed clustering method taking into account the angle variation of polynoms to simplify the existing search algorithms cluster solutions through a combination of known statistical methods with advanced wavelet methods – analysis.
 • Item
  Система автоматизованого обліку витрат енергоносіїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Бойко, В. І.; Нельга, А. Т.; Рейдерман, Ю. І.
  Розглянуті питання обліку споживання енергоносіїв і комерційних розрахунків за їх використання на підприємстві “ДніпроВагонМаш”. З метою підвищення точності й достовірності визначення кількості пари, газу і гарячої води, які споживаються на вказаному об’єкті, впроваджена система обліку енергоносіїв, до складу якої входять сучасні засоби автоматизації та мікропроцесорної техніки. Розглядаються питання вибору шкали вимірювання витрат енергоносіїв, коли похибки обліку не перевищують встановлену межу. The questions of account of consumption of power mediums and commercial calculations are considered for their use on the enterprise of “Dniprovagonmash”. With the purpose of increase of exactness and authenticity of determining the amount of pair, gas and hot water, which are consumed on the indicated object, the system of account of power mediums, which modern facilities of automation and microprocessor technique enter in the complement of is inculcated. The questions of choice of scale of measuring of charges of power mediums are examined, when the errors of account do not exceed the set limit.
 • Item
  Використання радіоканалу для автоматизованого керування вуличним освітленням міста
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Євтух, П. С.; Оробчук, Б. Я.; Рафалюк, О. О.; Піскун, С. О.
  Розглянуто можливість використанням радіоканалу як каналу зв´язку для передачі даних і принцип побудови та апаратна реалізація автоматизованої системи диспетчерського керування (АСДК) вуличним освітленням міста на основі персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ). In the article possibility to the uses of radio channel in quality the channel of connect for communication of data and principle of construction and hardware representation automated of controller's management street illumination of city is examined on the basis of the personal electronic calculable machine.
 • Item
  Оптимізація функціональної характеристики пристрою захисного вимикання в двопровідних мережах постійного струму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Романюк, М. В.
  Теоретично обґрунтована оптимізована функціональна характеристика пристрою захисного вимикання в двопровідних мережах постійного струму, яка забезпечує підвищений рівень безпеки і надійність електропостачання споживачів шляхом зменшення кількості невиправданих вимикань. The in theory grounded is optimized functional description of device of protective shutdown in the two-wire networks of direct-current, which provides enhanceable strength security and reliability of електропостачання of users by diminishing of amount of unjustified shutdowns.
 • Item
  Узагальнена техніко-економічна оцінка ефективності реконструкції розподільних електричних мереж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Комар, В. О.; Поліщук, А. Л.
  Наведено алгоритм оцінювання результатів реконструкції розподільних електричних мереж, яка ґрунтується на використанні критеріальної моделі якості функціонування, що об’єднує надійність та якість електропостачання. The algorithm of estimation of electrical distribution networks reconstruction results, which is substantiated on using criterial model of function quality, is shown in the article. This model combines the efficiency and supply quality.
 • Item
  Математичне моделювання надходження сонячної радіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Дацько, О.; Шаповал, С.; Возняк, О.; Романів, А.
  Розроблений метод просторової оптимізації положення окремо розташованого сонячного колектора. Вивчена теорія надходження сонячної радіації на поверхні змінної орієнтації. Для максималізації задачі надходження добової кількості енергії знайдені оптимальні кути нахилу колектора до горизонту і його азимути повороту при кожному дискретному положенні. Знайдений оптимальний час переорієнтації з одного дискретного положення на наступне. Розроблена математична модель надходження сонячної радіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації.A method of optimization the spatial position solar collector. Studied the theory of receipt of solar radiation on the surface of target variable. For task of max arrivals daily amount of energy finded optimum collector tilt angles to the horizon and its direction of rotation at each discrete position. Discovered the optimal time of reorientation from one discrete position on the following. It was treated mathematical model of solar radiation receipt on the surface of solar collector variable orientation.
 • Item
  Вимірювальні канали для установок динамічної компенсації реактивної потужності та симетрування навантажень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Бурбело, М. Й.; Бабенко, О. В.; Никитенко, М. В.
  Запропоновано варіанти структурних схем вимірювального каналу швидкодіючої системи симетрування навантажень. Variants of block diagrams for measuring channel of high operating system of balancing plants are proposed.