Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2010. – №666

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 666 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Зміст до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 666
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010)
 • Item
  Вдосконалення алгоритму оптимізації для ідентифікації параметрів макромоделей електромеханічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Стахів, П. Г.; Козак, Ю. Я.; Селепина, Й. Р.
  Запропоновано метод пришвидшення оптимізації для математичних макромоделей складних електромеханічних систем. Показано, що використання цього алгоритму зменшує кількість розрахунків та затрат часу на знаходження невідомих коефіцієнтів макромоделей. In this article the accelerate optimization method of mathematical macromodels for difficult electromechanical systems is presented. It is shown that using this algorithm reduces the amount of calculations and expenses of time to find the unknown coefficients of macromodels.
 • Item
  Керування коефіцієнтом потужності під час паралельної роботи синхронного генератора з мережею
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Рябенький, В.М.; Ушкаренко, О.О.; Білоконь, О.Л.
  Виконано синтез регулятора на базі нечіткої логіки для стабілізації коефіцієнта потужності синхронного генератора під час паралельної роботи з мережею шляхом керування збудженням генератора. Розроблено модель електростанції та отримані результати моделювання роботи регулятора. In the article the synthesis of controller based on fuzzy logic to stabilize the power factor of synchronous generator working in parallel with the network through the control of excitation of generator. The model of power station and simulation results of the regulator have been developed.
 • Item
  Розрахунок потужності,що розсіюється в елементах короткозамкнених контурів компенсаторів вводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Рубаненко, О. Є.
  Розглянуто результати тепловізійного контролю та дефекти, виявлені під час ремонтів високовольтних вводів. Визначені можливі шляхи утворення короткозмкнених контурів в компесаторах тиску. Визначені електричні параметри цих контурів. Запропонована математична модель активної електричної потужності короткозамкненого контуру. The results of тепловізійного control and defects, discovered during repairs of highvoltage bushings are considered. The certain are possible ways of formation of короткозмкнених contours in pressure. The electric parameters of these contours are certain. The mathematical model of electric active-power is offered shortly reserved a contour.
 • Item
  Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв'зання задач енергетичної безпеки територій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010) Розен, В. П.; Іщук, П. П.; Давиденко, Л. В.
  Описано метод кластеризації з використанням методу К-середніх для завдань енергетичної безпеки. Цей метод адаптований для розв'язання конкретної групи завдань. In this article it is described a method of clustering with use of a method of K-averages for problems of power safety. The given method is adapted for the decision of the given circle of problems.