Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №778

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 376 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, О. Г.; Нагірна, М. Я.
  Розглянуто змістове наповнення поняття “імпортна діяльність” та “імпортна операція”. На основі аналізування наукової літератури охарактеризовано розбіжність у трактуванні поняття “імпорт” у різних джерелах нормативно-правової бази. Наведено стислий механізм проведення етіологічної діагностики імпортної діяльності підприємства та виокремлено основні класифікаційні ознаки для систематизації чинників впливу на імпорт підприємства. Подано комплексну типологію різновидів імпортної діяльності підприємства. А meaningful concept of “Importing” and “imports” based on analysis of scientific literature describes differences in the interpretation of the term “import” in the various sources of the legal framework. Provides a brief mechanism for etiologic diagnosis importing company and highlights the main classification features to systematize the factors influencing the import business. Posted comprehensive typology of varieties imported enterprise.
 • Item
  Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Іваницька, Н. Б.
  Проаналізовано існуючий стан складових соціального розвитку та фінансово-економічних показників на підприємствах машинобудування. Проведено дослідження можливостей втілення програм соціального розвитку на підприємствах в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи його фінансування. Сформульовано мінімальне забезпечення компонент соціального розвитку на машинобудівних підприємствах Львівської області в кризових умовах. This article analyzes the current state of components of social development, financial and economical indicators of the machine-building enterprises. Necessary determine the optimal financial ensuring of social development. There is a need to explaining ways of financing social development of the machine-building enterprises in the financial crisis. Necessary ensure the minimum of social component on the machine-building enterprises in Lviv Region.
 • Item
  Аналізування факторів, які впливають на поведінку персоналу підприємства в сучасних ринкових реаліях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Космина, Ю. М.
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аналізування факторів впливу на поведінку персоналу підприємства, обгрунтовується їх важливість у моделюванні ефективної організаційної поведінки. З огляду на важливість впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність організаційної поведінки, а також на управління поведінкою менеджерського персоналу, загалом, аналізуються шляхи мінімізації їхніх негативних наслідків. У контексті впливу факторів характеризуються основні етапи стратегічного планування управління персоналом підприємства. Проілюстровано та окреслено взаємозалежність пріоритетних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційну структуру, а також розглянуто їх форми прояву за різних сценаріїв розвитку інноваційного управління персоналом підприємства. In this article, theoretical and practical aspects of analyzing influencing factors on enterprise personnel behavior is considered. Their significance in modelling effective organizational behavior is justified. Due to the crucial importance of external and internal factors impact on the effectiveness of organizational behavior and managerial personnel management in general, the main ways of minimizing their negative effects is analyzed. The main stages of human resource management strategic planning is described in the context of their crucial impact. The interpendence between the most important external and internal factors influencing organizational structure is illustrated and outlined. Their manifestations at different scenarios of the innovative human resource management development is examined.
 • Item
  Концептуальні підходи щодо дослідження конкурентоспроможності людського капіталу в постіндустріальному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Крушніцька, Г. Б.
  Розглянуто проблему недостатньої дослідженості категорії конкурентоспроможності людського капіталу; досліджується причина відсутності трактування конкурентоспроможності людського капіталу на рівні понятійно-категорійного апарата, яка, як вважається, полягає у тому, що основні конкурентні теорії і концепції людського капіталу належать до неокласичних теорій, а теорії постіндустріального суспільства – до неоінституціалізму – напряму, альтернативного неокласичному, звідси і різниця у методологічних підходах щодо дослідження. The problem of inadequate study of the competitiveness of the category of human capital; investigate the cause of the lack of treatment of the competitiveness of human capital at the level of concepts and categories that are believed to be in the fact that the main competitive theory and the concept of human capital refers to the neoclassical theories, and theories of post-industrial society - a neo-institutionalism alternative to neo-classical - hence the difference in methodological approaches to the study.
 • Item
  Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Масюк, В. М.
  Розглянуто сутність системи економічної безпеки, антикризового управління та ризик-менеджменту підприємства. Проаналізовано існуючі підходи відомих вчених до трактування цих понять. Проведено їхнє порівняння на основі виділених мети, предмету, об’єктів, суб’єктів, стратегій, завдань та функцій. Встановлено взаємозв’язок між системою антикризового управлінням, ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства. The article deals with the essence of the system of economic security, crisis management and risk management of the company. Existing approaches to the interpretation of well-known scientists of this concepts are analyzed. The comparison is conducted on the basis of the selected target, objects, subjects, strategies, tasks and functions. The connections between system of crisis management, risk management and system of economic security are established.
 • Item
  Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Ковальчук, Г. Р.
  Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти існуючих способів та методів ідентифікування та оцінювання управлінських конфліктів у діяльності адміністративного персоналу машинобудівних підприємств шляхом виявлення та усунення недоліків. Сформовано метод ідентифікування управлінських конфліктів, який складається із таких етапів: встановлення періодичності проведення ідентифікування управлінських конфліктів; використання методів збору інформації для ідентифікування конфліктів; оцінювання працівника та присвоєння статусу за рівнем участі у конфліктній ситуації (маркування рівня конфліктності); встановлення причин ймовірності виникнення конфліктів; формування мапи управлінських конфліктів підприємства. Сформований метод ідентифікування управлінських конфліктів, на відміну від існуючих, дає змогу підвищити інформативність та, обґрунтованість отриманих результатів, оптимізувати частоту проведення ідентифікування, враховуючи її економічну доцільність, виокремити основні причини конфліктотворення, враховуючи рівень управління підприємства. У результаті проведених розрахунків за методом тенденцій Пейджа встановлено, що фінансові збитки та втрати від дії управлінських конфліктів зростають на кожному вищому рівні управління підприємством (максимальні на інституційному рівні управління, середні на управлінському рівні та низькі на оперативному рівні управління). Кількість управлінських конфліктів зменшується із кожним вищим рівнем управління підприємством. In the paper it was explored the theoretical and practical aspects of existing methods and techniques for identifying and evaluating management conflicts in the administrative staff of machine-building companies by identifying and eliminating deficiencies. Author elaborated the method of identifying conflict management, which consists of the following stages: establishing periodicity of identifying conflict management, the use of methods of collecting information to identify conflicts, assessment of employee assignment status and the level of participation in a conflict situation (marking the level of conflict), the probability of establishing the causes of conflict, conflict management maps the formation of the company. The existing method of identifying conflict management, in contrast to existing permits could improve information and the validity of the results, to optimize the frequency of identification, based on its economic feasibility, to isolate the underlying cause’s conflicts, given the level of control of the machine-building companies. As a result of calculations by the method of Page's trends it was found that financial losses and loss of managerial action conflicts are increasing each top-level company management (maximum at the institutional level management, middle management level and at the lowest operational level management). The number of conflict management decreases with each higher level of management machine-building companies.
 • Item
  Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Дорош, І. М.; Дорош, О. І.
  Досліджено генезис поняття “стрес”, передумови його трансформування із суто психологічної категорії до категорії менеджменту. Виділено різноманітні наукові підходи до визначення сутності поняття “стрес” та “професійний стрес”. Визначено основні чинники професійного стресу керівника, розглядаються поняття “загального та специфічного середовища стресу”, “ситуації стресу”, а також фактори, що можуть амортизувати негативні чинники стресу, або ж активізувати їх. Також наведено порівняльну характеристику “адаптаційного синдрому”, відкритого Г. Сельє та “емоційного інтелекту”, вперше визначеного Пітером Селові і Джоном Д. Майером як основних якостей, необхідних для подолання професійного стресу менеджерів, а також підвищення рівня їх стресостійкості. Містить згруповані у три групи чинники стресу працівників різних організацій, а також конкретні підходи до їх вирішення. Для врегулювання стресових ситуацій на підприємстві виділено упереджувальні заходи, поточні та регулятивні. In this article the genesis of the concept “stress” and the conditions of its transformation from an especially psychological category to the category of management are undertaken. It is highlighted the various scientific approaches to define the essence of the concept “stress” and “professional stress". The main factors of the professional stress of a manager are certain, the concept of “general and specific environmental stress", “stress situation” as well as factors that can absorb negative factors of stress or activate them are examined here. It also shows the comparative characteristics of “adaptation syndrome” distinguished by H.Selye and the “emotional intelligence” that Selovi Peter and John D. Mayer were firstly defined to be the basic qualities that are needed to overcome the professional stress of managers, as well as increasing the level of its stress stability. This article contains three groups of stress factors of employees of various organizations, as well as specific approaches to its solution. To avoid the stressful situations in the company it is allocated the preventive, current and regulative measures.
 • Item
  Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скворцов, І. Б.; Швед, Л. Р.
  Запропоновано метод побудови кейнсіанського хреста для окремого підприємства (в мікроекономіці). Показано переваги такої побудови, оскільки вартісні показники значною мірою усувають проблему зведення різних видів продукції до єдиних одиниць вимірювання. Окрім того, це дає змогу виконувати комплексний наскрізний аналіз від окремого підприємства до національної економіки загалом на єдиній методологічній основі. The method of constructing Keynesian cross for a particular enterprise (microeconomics). The advantages of such a construction as the cost parameters largely eliminate the problem of the construction of various types of products in single units. In addition, it allows you to perform crosscutting analysis of individual enterprises in the national economy as a whole by a single methodological basis.
 • Item
  Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тодощук, А. В.
  Проаналізовано існуючі класифікаційні ознаки поділу митних ризиків у діяльності машинобудівних підприємств. Особливого значення автор надав аналізуванню видів ризиків, які виокремлені у профілі митних ризиків, розроблені Державною митною службою України для ідентифікування та оцінювання ризиків при перетині кордону різних товарів та послуг. Зокрема автор запропонував виокремлювати такі види митних ризиків: за рівнем довіри до представлених документів суб’єктом контролю (ризик надмірної довіри та ризик недостатньої довіри); за рівнем прийнятності (прийнятний та неприйнятний ризик); за встановленою репутацією (позитивної, негативної та нейтральної або відсутньої репутації); за кількістю виникнення (пропорційні, прогресуючі, дегресуючі та регресуючі митні ризики); за причинами (суб’єктивні та об’єктивні ризики); за місцем у ланцюжку ризиків митної діяльності (причинні (первинні), наслідкові (вторинні) та поєднувальні ризики). Розкрито суть усіх запропонованих видів митних ризиків та описані особливості виникнення цих ризиків у діяльності машинобудівних підприємств. На засадах виокремлення митних ризиків можна сформувати карти ризиків для практичного використання їх під час ідентифікації ризиків, їх оцінювання та зниження негативних наслідків їх дії. Автор дійшов висновку, що митні ризики є тісно пов’язаними із іншими видами економічних ризиків, що виникають у діяльності підприємств і відповідно здатні збільшувати або зменшувати їх рівень. In the article it was analysed the existing classification criteria of distributing customs risks in the machine-building enterprises. Of particular importance it was devoted by analyzing types of risks that singling customs risk profiles developed by the State Customs Service of Ukraine for the identification and assessment of risks at the border of various goods and services. In particular, the author proposed to isolate these types of customs risk: the level of trust in the documents subject to the control (risk of over-confidence and lack of confidence in risk), the level of acceptability (acceptable and unacceptable risk), according to the established reputation (positive, negative and neutral or missing reputation) by the number of (proportional, progressive, and regressing customs risk), by cause (subjective and objective risk) at the place in the chain of customs risk activities (cause (primary) effect (secondary) and conjoint risks). It was proposed the essence of types of customs risk and describes the features of the occurrence of these risks in the machine-building enterprises. On the basis of the isolation of customs risk it can identification of risks, their assessment and reducing the negative consequences of their actions. The author concludes that the customs risks are closely related to other types of economic risks arising from the activities of enterprises and therefore are able to increase or decrease their level.
 • Item
  Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу зі світової економічної кризи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, О. І.; Швецова, М. Б.
  Розглянуто сучасний стан розвитку машинобудівної промисловості України, проаналізовано показники діяльності основних експортно-орієнтованих підгалузей. Досліджено тенденції та перспективи розвитку транспортного машинобудування, визначено його сильні та слабкі ознаки, а також проблеми управління розвитком вітчизняних машинобудівних підприємств. This article discusses modern development of Ukrainian machine-building industry, analyzes the performance indexes of basic export oriented sub-industries, investigates strength and weakness, tendencies and prospects of railway machine-building development, considers management development problems of domestic machine-building enterprises.
 • Item
  Система Kaizen: від робочого місця (5S) до ланцюга поставок (TFM)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фалович, В. А.
  На основі досвіду компанії Тойота окреслені основні положення впровадження механізму, який дає змогу удосконалити місце праці, в якому ключову роль відіграє кожний працівник підприємства, підвищити свідомість працівників промислового підприємства, кардинально змінити менталітет працівників, удосконалити організаційну культуру та імідж підприємства, покращити співпрацю з клієнтами та постачальниками. Ідентифіковано проблеми, які можуть супроводжувати процес впровадження Kaizen на промислових підприємствах. Based on the experience of Toyota outlines the main provisions of the mechanism that allows to improve the work place, in which the key role played by each employee of the company, to increase awareness of employees of industrial enterprises, dramatically change the mindset of employees, improve corporate culture and image of the company, improve collaboration with customers and suppliers. Identified issues that accompanied the implementation of Kaizen in industry.
 • Item
  Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Поплавська, Ж. В.; Полянська, А. С.
  Обґрунтовано необхідність змін у сучасній парадигмі стратегічного управління, які диктують вимоги часу на основі переосмислення низки понять, критеріїв, моделей, технологій і процедур управлінської діяльності. Виділено завдання, які вирішують ці зміни; розглянуто технології управління, що базуються на елементах сучасних концепцій управління, і дозволяють послідовно ці зміни реалізувати; узагальнено приховані можливості досягнення якісних змін на основі застосування сучасних технологій управління. In the article the need for change in the modern paradigm of strategic management that dictate the requirements of time-based on the rethinking of concepts, criteria, models, techniques and procedures of administrative activity is grounded. Allocated tasks to resolve these changes, considered management technology based on the elements of modern management concepts, and allow consistently implement these changes, generalized latent opportunities to achieve a qualitative change through the application of modern management techniques.
 • Item
  Маніпуляція ринковою інформацією як елемент стратегії домінування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Герасименко, А. Г.
  На прикладі теоретико-ігрової моделі входження в ринок досліджено ефективність застосування фірмами бар’єра хижацького ціноутворення в умовах асиметрії ринкової інформації. Доведено, що саме практика маніпуляції ринковою інформацією щодо реального рівня фінансової та іншої міцності домінуючої фірми робить бар'єр ефективним, даючи можливість останній не тільки утримати свою ринкову владу, обмеживши входження в ринок нових конкурентів, але й ефективно експлуатувати її. Using the game-theoretic model of entering a market this paper investigates the effectiveness of the use of predatory pricing barrier in conditions of market information asymmetry. The author argues that the practice of manipulation of market information about real financial and other capacities of a dominant firm makes the barrier efficient. It lets the dominant firm not only save its market power by restricting entering the market of new competitors, but also effectively exploits the power.
 • Item
  Тенденції розвитку світового та українського рекламних ринків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Горбаль, Н. І.; Романишин, С. Б.
  Досліджено тенденції та подано прогнози розвитку світового та вітчизняного ринків реклами, що відновлюються після кризового періоду швидкими темпами. За прогнозами обсяг світового ринку ймовірно виросте на 3,5 % в 2013 р., а вітчизняного – на 10,9 %. Найбільшими рекламними ринками визнано США, Японію та Китай. Ринок реклами в Україні, що фактично сформувався лише у 1991р., розвивається надзвичайно швидко, його обсяг за цей час зріс практично в 700 разів – із 1,5 млн.дол. до 1 млрд.дол. у 2012 р. І за оцінками експертів рекламно-комунікаційний ринок України в 2013 р. досягне 15 млрд. 466 млн. грн. This paper investigates trends and presents forecasts of world and national advertising markets, rapidly recovering after the crisis period. Projected volume of the world market is likely to grow by 3,5 % in 2013, while domestic – by 10,9 %. The USA, Japan and China are recognized as the largest advertising markets. The advertising market in Ukraine, which actually was formed only in 1991, has been developing very quickly, its volume during this period increased almost by 700-times – from 1.5 million to 1 billion US dollars in 2012. Accordingly to experts, advertising and communications market in Ukraine in 2013 can reach 15 billion 466 million UAH.
 • Item
  Умови формування потенціалу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Довбенко, В. І.
  Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог до стану інтелектуальних та інформаційних ресурсів. Розглянуто питання переходу підприємств на сучасні екосистеми бізнесу із зворотними взаємозв’язками зі споживачами. In the article the prospects for the formation of competitive capacity of domestic enterprises are considered. The conditions of competitiveness, criteria and factors of influence on the process of innovation the enterprises under the conditions of globalization are investigated. The model of the enterprise development with accounting of intellectual and information resources is proposed. The questions of transition of the modern business ecosystem with feedback relationships with consumers are considered.
 • Item
  Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Іваницька, Н. Б.
  Проаналізовано існуючий стан складових соціального розвитку та фінансово-економічних показників на підприємствах машинобудування. Проведено дослідження можливостей втілення програм соціального розвитку на підприємствах в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи його фінансування. Сформульовано мінімальне забезпечення компонент соціального розвитку на машинобудівних підприємствах Львівської області в кризових умовах. This article analyzes the current state of components of social development, financial and economical indicators of the machine-building enterprises. Necessary determine the optimal financial ensuring of social development. There is a need to explaining ways of financing social development of the machine-building enterprises in the financial crisis. Necessary ensure the minimum of social component on the machine-building enterprises in Lviv Region.
 • Item
  Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малиновський, Ю. В.; Цьвок, Д. Р.
  Розглянуто та узагальнено основну класифікацію видів, типів та форм проведення реструктуризації підприємств, як необхідної умови для підвищення рівня конкурентоспроможності. Запропоновано класифікацію заходів, щодо проведення реструктуризації згідно напрямку її здійснення. Проаналізовано основні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, а також висвітлено взаємозв’язки між цими поняттями. Considered and generalize the basic classification of species, types and forms of restructuring enterprises to enhance their competitiveness. The classification of types of restructuring under the direction of its implementation. The basic factors of increase of competitiveness of enterprise are analysed, and also a chainlet is reflected between these concepts.
 • Item
  Сертифікація персоналу : системний підхід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Захарченко, Я. Л.
  Процеси глобалізації ринкового середовища і науково-технічний прогрес висувають нові вимоги до рівня компетентності працівників, як основного чинника забезпечення конкурентоспроможності будь-якої організації. Одним з найбільш популярних і актуальних способів оцінювання рівня знань, вмінь і навичок працівників є сертифікація. На жаль, навіть і сьогодні доволі багато роботодавців і працівників не розуміють змісту самого процесу сертифікації, помилково ототожнюючи її з атестацією та іншими процедурами підтвердження відповідності. Сертифікація персоналу – це процедура встановлення відповідності якісних характеристик персоналу до вимог вітчизняних та / або міжнародних стандартів; призначена оцінити рівень професіоналізму фахівця відповідно до зовнішніх професійних стандартів, тобто розроблених поза конкретною організацією. Однією з основних умов забезпечення ефективного функціонування процедури сертифікації персоналу є використання системного підходу під час її формування, адже сертифікація персоналу – це багатоелементна та мультирівнева система. Основними елементами системи сертифікації персоналу є суб’єкт оцінювання, об’єкт оцінювання, предмет оцінювання, методи оцінювання, процедура оцінювання. Окремо потрібно відзначити, що система сертифікації не є чимось відокремленим стосовно інших процесів, вона є частиною внутрішнього (організація) і зовнішнього (економічний простір на макрорівні) середовища, їхньою підсистемою.Globalization of the market environment and technological progress put forward new requirements for the competence of employees as the main factor of competitiveness of any organization. One of the most popular and current methods of evaluation of knowledge and skills of employees is certification. Unfortunately, even today, a lot of employers and employees do not understand the substance of the certification process and identify it by mistake with the certification and other conformity assessment procedures. Personnel certification is a procedure which aims at establishing whether the qualitative characteristics of the personnel meet domestic and / or international standards; designed to assess the level of professionalism in accordance to external professional standards that developed out of a particular organization. One of the basic conditions for effective functioning of procedures for personnel certification is the usage of a systematic approach during formation of the procedure, because the personnel certification - is complex and multilevel system. The main elements of the personnel certification are an assessment object, assessment subject, evaluation methods, evaluation procedure. It should be noted that the certification system is not something separate for other processes, but part of the internal (organization) and external (economic space at the macro level) environment, their subsystem.