Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №778

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24410

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 376 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 54
 • Thumbnail Image
  Item
  Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, О. Г.; Нагірна, М. Я.
  Розглянуто змістове наповнення поняття “імпортна діяльність” та “імпортна операція”. На основі аналізування наукової літератури охарактеризовано розбіжність у трактуванні поняття “імпорт” у різних джерелах нормативно-правової бази. Наведено стислий механізм проведення етіологічної діагностики імпортної діяльності підприємства та виокремлено основні класифікаційні ознаки для систематизації чинників впливу на імпорт підприємства. Подано комплексну типологію різновидів імпортної діяльності підприємства. А meaningful concept of “Importing” and “imports” based on analysis of scientific literature describes differences in the interpretation of the term “import” in the various sources of the legal framework. Provides a brief mechanism for etiologic diagnosis importing company and highlights the main classification features to systematize the factors influencing the import business. Posted comprehensive typology of varieties imported enterprise.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Іваницька, Н. Б.
  Проаналізовано існуючий стан складових соціального розвитку та фінансово-економічних показників на підприємствах машинобудування. Проведено дослідження можливостей втілення програм соціального розвитку на підприємствах в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи його фінансування. Сформульовано мінімальне забезпечення компонент соціального розвитку на машинобудівних підприємствах Львівської області в кризових умовах. This article analyzes the current state of components of social development, financial and economical indicators of the machine-building enterprises. Necessary determine the optimal financial ensuring of social development. There is a need to explaining ways of financing social development of the machine-building enterprises in the financial crisis. Necessary ensure the minimum of social component on the machine-building enterprises in Lviv Region.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналізування факторів, які впливають на поведінку персоналу підприємства в сучасних ринкових реаліях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Космина, Ю. М.
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аналізування факторів впливу на поведінку персоналу підприємства, обгрунтовується їх важливість у моделюванні ефективної організаційної поведінки. З огляду на важливість впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність організаційної поведінки, а також на управління поведінкою менеджерського персоналу, загалом, аналізуються шляхи мінімізації їхніх негативних наслідків. У контексті впливу факторів характеризуються основні етапи стратегічного планування управління персоналом підприємства. Проілюстровано та окреслено взаємозалежність пріоритетних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційну структуру, а також розглянуто їх форми прояву за різних сценаріїв розвитку інноваційного управління персоналом підприємства. In this article, theoretical and practical aspects of analyzing influencing factors on enterprise personnel behavior is considered. Their significance in modelling effective organizational behavior is justified. Due to the crucial importance of external and internal factors impact on the effectiveness of organizational behavior and managerial personnel management in general, the main ways of minimizing their negative effects is analyzed. The main stages of human resource management strategic planning is described in the context of their crucial impact. The interpendence between the most important external and internal factors influencing organizational structure is illustrated and outlined. Their manifestations at different scenarios of the innovative human resource management development is examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальні підходи щодо дослідження конкурентоспроможності людського капіталу в постіндустріальному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Крушніцька, Г. Б.
  Розглянуто проблему недостатньої дослідженості категорії конкурентоспроможності людського капіталу; досліджується причина відсутності трактування конкурентоспроможності людського капіталу на рівні понятійно-категорійного апарата, яка, як вважається, полягає у тому, що основні конкурентні теорії і концепції людського капіталу належать до неокласичних теорій, а теорії постіндустріального суспільства – до неоінституціалізму – напряму, альтернативного неокласичному, звідси і різниця у методологічних підходах щодо дослідження. The problem of inadequate study of the competitiveness of the category of human capital; investigate the cause of the lack of treatment of the competitiveness of human capital at the level of concepts and categories that are believed to be in the fact that the main competitive theory and the concept of human capital refers to the neoclassical theories, and theories of post-industrial society - a neo-institutionalism alternative to neo-classical - hence the difference in methodological approaches to the study.
 • Thumbnail Image
  Item
  Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Масюк, В. М.
  Розглянуто сутність системи економічної безпеки, антикризового управління та ризик-менеджменту підприємства. Проаналізовано існуючі підходи відомих вчених до трактування цих понять. Проведено їхнє порівняння на основі виділених мети, предмету, об’єктів, суб’єктів, стратегій, завдань та функцій. Встановлено взаємозв’язок між системою антикризового управлінням, ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства. The article deals with the essence of the system of economic security, crisis management and risk management of the company. Existing approaches to the interpretation of well-known scientists of this concepts are analyzed. The comparison is conducted on the basis of the selected target, objects, subjects, strategies, tasks and functions. The connections between system of crisis management, risk management and system of economic security are established.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Ковальчук, Г. Р.
  Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти існуючих способів та методів ідентифікування та оцінювання управлінських конфліктів у діяльності адміністративного персоналу машинобудівних підприємств шляхом виявлення та усунення недоліків. Сформовано метод ідентифікування управлінських конфліктів, який складається із таких етапів: встановлення періодичності проведення ідентифікування управлінських конфліктів; використання методів збору інформації для ідентифікування конфліктів; оцінювання працівника та присвоєння статусу за рівнем участі у конфліктній ситуації (маркування рівня конфліктності); встановлення причин ймовірності виникнення конфліктів; формування мапи управлінських конфліктів підприємства. Сформований метод ідентифікування управлінських конфліктів, на відміну від існуючих, дає змогу підвищити інформативність та, обґрунтованість отриманих результатів, оптимізувати частоту проведення ідентифікування, враховуючи її економічну доцільність, виокремити основні причини конфліктотворення, враховуючи рівень управління підприємства. У результаті проведених розрахунків за методом тенденцій Пейджа встановлено, що фінансові збитки та втрати від дії управлінських конфліктів зростають на кожному вищому рівні управління підприємством (максимальні на інституційному рівні управління, середні на управлінському рівні та низькі на оперативному рівні управління). Кількість управлінських конфліктів зменшується із кожним вищим рівнем управління підприємством. In the paper it was explored the theoretical and practical aspects of existing methods and techniques for identifying and evaluating management conflicts in the administrative staff of machine-building companies by identifying and eliminating deficiencies. Author elaborated the method of identifying conflict management, which consists of the following stages: establishing periodicity of identifying conflict management, the use of methods of collecting information to identify conflicts, assessment of employee assignment status and the level of participation in a conflict situation (marking the level of conflict), the probability of establishing the causes of conflict, conflict management maps the formation of the company. The existing method of identifying conflict management, in contrast to existing permits could improve information and the validity of the results, to optimize the frequency of identification, based on its economic feasibility, to isolate the underlying cause’s conflicts, given the level of control of the machine-building companies. As a result of calculations by the method of Page's trends it was found that financial losses and loss of managerial action conflicts are increasing each top-level company management (maximum at the institutional level management, middle management level and at the lowest operational level management). The number of conflict management decreases with each higher level of management machine-building companies.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Дорош, І. М.; Дорош, О. І.
  Досліджено генезис поняття “стрес”, передумови його трансформування із суто психологічної категорії до категорії менеджменту. Виділено різноманітні наукові підходи до визначення сутності поняття “стрес” та “професійний стрес”. Визначено основні чинники професійного стресу керівника, розглядаються поняття “загального та специфічного середовища стресу”, “ситуації стресу”, а також фактори, що можуть амортизувати негативні чинники стресу, або ж активізувати їх. Також наведено порівняльну характеристику “адаптаційного синдрому”, відкритого Г. Сельє та “емоційного інтелекту”, вперше визначеного Пітером Селові і Джоном Д. Майером як основних якостей, необхідних для подолання професійного стресу менеджерів, а також підвищення рівня їх стресостійкості. Містить згруповані у три групи чинники стресу працівників різних організацій, а також конкретні підходи до їх вирішення. Для врегулювання стресових ситуацій на підприємстві виділено упереджувальні заходи, поточні та регулятивні. In this article the genesis of the concept “stress” and the conditions of its transformation from an especially psychological category to the category of management are undertaken. It is highlighted the various scientific approaches to define the essence of the concept “stress” and “professional stress". The main factors of the professional stress of a manager are certain, the concept of “general and specific environmental stress", “stress situation” as well as factors that can absorb negative factors of stress or activate them are examined here. It also shows the comparative characteristics of “adaptation syndrome” distinguished by H.Selye and the “emotional intelligence” that Selovi Peter and John D. Mayer were firstly defined to be the basic qualities that are needed to overcome the professional stress of managers, as well as increasing the level of its stress stability. This article contains three groups of stress factors of employees of various organizations, as well as specific approaches to its solution. To avoid the stressful situations in the company it is allocated the preventive, current and regulative measures.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скворцов, І. Б.; Швед, Л. Р.
  Запропоновано метод побудови кейнсіанського хреста для окремого підприємства (в мікроекономіці). Показано переваги такої побудови, оскільки вартісні показники значною мірою усувають проблему зведення різних видів продукції до єдиних одиниць вимірювання. Окрім того, це дає змогу виконувати комплексний наскрізний аналіз від окремого підприємства до національної економіки загалом на єдиній методологічній основі. The method of constructing Keynesian cross for a particular enterprise (microeconomics). The advantages of such a construction as the cost parameters largely eliminate the problem of the construction of various types of products in single units. In addition, it allows you to perform crosscutting analysis of individual enterprises in the national economy as a whole by a single methodological basis.
 • Thumbnail Image
  Item
  Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тодощук, А. В.
  Проаналізовано існуючі класифікаційні ознаки поділу митних ризиків у діяльності машинобудівних підприємств. Особливого значення автор надав аналізуванню видів ризиків, які виокремлені у профілі митних ризиків, розроблені Державною митною службою України для ідентифікування та оцінювання ризиків при перетині кордону різних товарів та послуг. Зокрема автор запропонував виокремлювати такі види митних ризиків: за рівнем довіри до представлених документів суб’єктом контролю (ризик надмірної довіри та ризик недостатньої довіри); за рівнем прийнятності (прийнятний та неприйнятний ризик); за встановленою репутацією (позитивної, негативної та нейтральної або відсутньої репутації); за кількістю виникнення (пропорційні, прогресуючі, дегресуючі та регресуючі митні ризики); за причинами (суб’єктивні та об’єктивні ризики); за місцем у ланцюжку ризиків митної діяльності (причинні (первинні), наслідкові (вторинні) та поєднувальні ризики). Розкрито суть усіх запропонованих видів митних ризиків та описані особливості виникнення цих ризиків у діяльності машинобудівних підприємств. На засадах виокремлення митних ризиків можна сформувати карти ризиків для практичного використання їх під час ідентифікації ризиків, їх оцінювання та зниження негативних наслідків їх дії. Автор дійшов висновку, що митні ризики є тісно пов’язаними із іншими видами економічних ризиків, що виникають у діяльності підприємств і відповідно здатні збільшувати або зменшувати їх рівень. In the article it was analysed the existing classification criteria of distributing customs risks in the machine-building enterprises. Of particular importance it was devoted by analyzing types of risks that singling customs risk profiles developed by the State Customs Service of Ukraine for the identification and assessment of risks at the border of various goods and services. In particular, the author proposed to isolate these types of customs risk: the level of trust in the documents subject to the control (risk of over-confidence and lack of confidence in risk), the level of acceptability (acceptable and unacceptable risk), according to the established reputation (positive, negative and neutral or missing reputation) by the number of (proportional, progressive, and regressing customs risk), by cause (subjective and objective risk) at the place in the chain of customs risk activities (cause (primary) effect (secondary) and conjoint risks). It was proposed the essence of types of customs risk and describes the features of the occurrence of these risks in the machine-building enterprises. On the basis of the isolation of customs risk it can identification of risks, their assessment and reducing the negative consequences of their actions. The author concludes that the customs risks are closely related to other types of economic risks arising from the activities of enterprises and therefore are able to increase or decrease their level.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу зі світової економічної кризи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, О. І.; Швецова, М. Б.
  Розглянуто сучасний стан розвитку машинобудівної промисловості України, проаналізовано показники діяльності основних експортно-орієнтованих підгалузей. Досліджено тенденції та перспективи розвитку транспортного машинобудування, визначено його сильні та слабкі ознаки, а також проблеми управління розвитком вітчизняних машинобудівних підприємств. This article discusses modern development of Ukrainian machine-building industry, analyzes the performance indexes of basic export oriented sub-industries, investigates strength and weakness, tendencies and prospects of railway machine-building development, considers management development problems of domestic machine-building enterprises.