Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2019. – № 910

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46875

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» та інших авторів. Розглянуто питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 910. – 132 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Зміст


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Content


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
 • Thumbnail Image
  Item
  Обґрунтування конструкційних параметрів урухомника в удосконалених колодопильних рамах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Новіцький, Я. М.; Пасіка, В. Р.; Novitskyi, Ya.; Pasika, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено структурну та конструктивну схеми урухомника корбово-поковзневого механізму, в якому точка, що з’єднує корбу і гонок, рухається по колу, центр якого зміщений відносно точки обертання корби. Урухомник складається з двох зубчастих коліс, одне з яких нерухоме, і з міжосьовою відстанню, що дорівнює половині ходу поковзня. Урухомчу точку гонка прикріплено до рухомого колеса на заданій відстані від осі обертання. Це уможливлює заміну в урухомнику кулачкової пари на зубчасту.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання та аналіз руху мобільної роботомеханічної системи з крокуючими рушіями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Корендій, В. М.; Качур, О. Ю.; Korendiy, V.; Kachur, O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено структурно-кінематичний аналіз шарнірно-важільного механізму крокування, побудованого на основі лямбда-механізму Чебишева. Виведено аналітичні залежності координат точки шарніра кріплення опорного важеля від геометричних параметрів механізму та кута повороту кривошипа. З метою забезпечення необхідної довжини кроку та висоти підйому опорної стопи розраховано геометричні параметри крокуючого механізму. Проаналізовано кінематику руху опорної стопи на основі виведених аналітичних залежностей та з використанням побудованих у програмному продукті SolidWorks твердотільної й імітаційної моделей крокуючої машини. За результатами моделювання зроблено висновки, що фаза контакту стопи з опорною поверхнею повністю забезпечує попередньо задану довжину кроку – 370 мм, а фаза перенесення стопи – необхідну висоту її підйому – 70 мм. На основі кінематичних параметрів руху опорної стопи зроблено висновок, що у фазі контакту стопи з опорною поверхнею відбувається вертикальне “просідання” корпусу машини на стадії одного кроку приблизно на 2 мм, що спричинятиме втрати енергії на періодичне підніманняопускання корпусу. Також спостерігається істотна зміна горизонтального і вертикального пришвидшень корпусу на етапі одного кроку, що спричиняє виникнення значних динамічних навантажень на опорні вузли машини, та, відповідно, втрати енергії на періодичне розганяння-гальмування корпусу під час крокування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання міцності ділянок магістральних газопроводів під час ремонту їх опорних вузлів мобільними підіймальними пристроями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кичма, А. О.; Новіцький, Ю. Я.; Kychma, A.; Novickyi, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання міцності довгомірних циліндричних оболонок з урахуванням локальних навантажень, зумовлених їх взаємодією із жорсткими роликами мобільних підіймальних пристроїв. Удосконалено спосіб оцінювання точності розрахунку напружено-деформованого стану локально навантажених ділянок магістральних газопроводів у зонах контактної взаємодії із жорсткими роликами мобільних підіймальних пристроїв. Наведено приклад для магістрального газопроводу зовнішнім діаметром 1020 мм і товщиною стінки 14 мм.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок конструкції та електромагнітного приводу вібровикінчувальної машини з коловими траєкторіями коливань притирів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Захаров, В. М.; Zakharov, V.; ПрАТ “Львівський електроламповий завод “Іскра”
  Перспективним методом механічного оброблення деталей вважається вібраційна притирка, яка виконується на різних типах вібровикінчувальних верстатів. Особливістю вібровикінчувальних верстатів з круговими траєкторіями коливань притирів є те, що швидкості переміщення усіх точок робочої поверхні однакові, тому зношування як робочої поверхні притирів, так і оброблюваних деталей може залежати тільки від часу їх контакту. Мета і завдання роботи передбачають: огляд конструктивних і функціональних особливостей вібраційної притиральної машини з коловими траєкторіями коливань притирів; обґрунтування методики розрахунку конструктивно-силових параметрів машини і режимів роботи електромагнітного приводу. За результатами висвітлених у статті досліджень наведено детальний приклад розрахунку конструкції вібровикінчувального верстата, зокрема інерційно-жорсткісних параметрів його механічної коливної системи та електромагнітного приводу за заданих параметрів збурення у режимі функціонування, близькому до резонансу. Розглянуто можливості, запропоновано конструктивне рішення та розраховано привід механізму притискання верхнього притира до нижнього з метою забезпечення необхідного питомого тиску на оброблювані поверхні деталей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерна реалізація аналітичних методів кінематичного аналізу важільних механізмів та візуалізація одержаних результатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гелетій, В. М.; Скригунець, А. О.; Heletiy, V.; Skryhunets, A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено алгоритми і комп’ютерні програми кінематичного аналізу плоских важільних механізмів на основі програмних блоків, які відповідають різним структурним групам, що входять до складу механізму. Це дає змогу на основі обмеженої кількості програмних блоків формувати комп’ютерні програми визначення кінематичних параметрів різних плоских важільних механізмів впродовж усього циклу їх роботи. Розроблені алгоритми враховують неоднозначність складання ланок механізму і визначають їх особливі положення, а також реалізують процедуру раціонального візуального подання результатів кінематичного аналізу, що дає змогу ефективно оцінювати механізм за кінематичними критеріями.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження температурних деформацій ротора турбогенератора у випадку локальних перегрівань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Войтович, М. І.; Лампіка, Р. В.; Voytovich, M.; Lampika, R.; Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано методику визначення прогинів ротора турбогенератора у випадку локальних перегрівань стосовно вивчення рівня його вібрацій. Досліджено вплив геометричних і теплофізичних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його прогини; розглянуто випадки прямого і косого згинів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Вікович, І. А.; Глобчак, М. В.; Осташук, М. М.; Vikovich, I.; Hlobchak, M.; Ostashuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель коливань бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою у поперечно-вертикальній площині. Визначено жорсткість торсіонної підвіски з торсіоном прямокутного перерізу за умовою її міцності. Розроблено розрахункові схеми одноважільної торсіонної підвіски і коливань бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою у поперечно-вертикальній площині.
 • Thumbnail Image
  Item
  До визначення затримок автобусів на маршрутах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Форнальчик, Є. Ю.; Кузьо, І. В.; Гілевич, В. В.; Fornalchyk, Ye.; Kuzio, I.; Hilevych, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Аналізом розподілу тривалості рейсів автобусів на міських маршрутах встановлено відхилення від графіків руху, вказаних у паспортах маршрутів. Запропоновано затримки на маршрутах (на прикладі проїзду регульованих перехресть) визначати, на відміну від загальноприйнятих підходів, окремо для міжпікових та пікових періодів їх роботи, що дасть змогу адекватніше розробляти графіки руху.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив кліматичних чинників на витрату палива кар’єрних самоскидів металургійного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Середа, Б. П.; Муковська, Д. Я.; Sereda, B.; Mukovsk, D.; Дніпровський державний технічний університет
  Розглянуто вплив кліматичних умов на витрату палива для самоскидів в умовах кар’єру металургійного підприємства. Визначено основні кліматичні чинники, що впливають на витрату палива. Одне із головних завдань роботи – встановлення впливу цих чинників на витрату палива.