Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2019. – № 910

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» та інших авторів. Розглянуто питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 910. – 132 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Зміст


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Content


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Обґрунтування конструкційних параметрів урухомника в удосконалених колодопильних рамах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Новіцький, Я. М.; Пасіка, В. Р.; Novitskyi, Ya.; Pasika, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено структурну та конструктивну схеми урухомника корбово-поковзневого механізму, в якому точка, що з’єднує корбу і гонок, рухається по колу, центр якого зміщений відносно точки обертання корби. Урухомник складається з двох зубчастих коліс, одне з яких нерухоме, і з міжосьовою відстанню, що дорівнює половині ходу поковзня. Урухомчу точку гонка прикріплено до рухомого колеса на заданій відстані від осі обертання. Це уможливлює заміну в урухомнику кулачкової пари на зубчасту.
 • Item
  Моделювання та аналіз руху мобільної роботомеханічної системи з крокуючими рушіями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Корендій, В. М.; Качур, О. Ю.; Korendiy, V.; Kachur, O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено структурно-кінематичний аналіз шарнірно-важільного механізму крокування, побудованого на основі лямбда-механізму Чебишева. Виведено аналітичні залежності координат точки шарніра кріплення опорного важеля від геометричних параметрів механізму та кута повороту кривошипа. З метою забезпечення необхідної довжини кроку та висоти підйому опорної стопи розраховано геометричні параметри крокуючого механізму. Проаналізовано кінематику руху опорної стопи на основі виведених аналітичних залежностей та з використанням побудованих у програмному продукті SolidWorks твердотільної й імітаційної моделей крокуючої машини. За результатами моделювання зроблено висновки, що фаза контакту стопи з опорною поверхнею повністю забезпечує попередньо задану довжину кроку – 370 мм, а фаза перенесення стопи – необхідну висоту її підйому – 70 мм. На основі кінематичних параметрів руху опорної стопи зроблено висновок, що у фазі контакту стопи з опорною поверхнею відбувається вертикальне “просідання” корпусу машини на стадії одного кроку приблизно на 2 мм, що спричинятиме втрати енергії на періодичне підніманняопускання корпусу. Також спостерігається істотна зміна горизонтального і вертикального пришвидшень корпусу на етапі одного кроку, що спричиняє виникнення значних динамічних навантажень на опорні вузли машини, та, відповідно, втрати енергії на періодичне розганяння-гальмування корпусу під час крокування.
 • Item
  Оцінювання міцності ділянок магістральних газопроводів під час ремонту їх опорних вузлів мобільними підіймальними пристроями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кичма, А. О.; Новіцький, Ю. Я.; Kychma, A.; Novickyi, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання міцності довгомірних циліндричних оболонок з урахуванням локальних навантажень, зумовлених їх взаємодією із жорсткими роликами мобільних підіймальних пристроїв. Удосконалено спосіб оцінювання точності розрахунку напружено-деформованого стану локально навантажених ділянок магістральних газопроводів у зонах контактної взаємодії із жорсткими роликами мобільних підіймальних пристроїв. Наведено приклад для магістрального газопроводу зовнішнім діаметром 1020 мм і товщиною стінки 14 мм.
 • Item
  Розрахунок конструкції та електромагнітного приводу вібровикінчувальної машини з коловими траєкторіями коливань притирів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Захаров, В. М.; Zakharov, V.; ПрАТ “Львівський електроламповий завод “Іскра”
  Перспективним методом механічного оброблення деталей вважається вібраційна притирка, яка виконується на різних типах вібровикінчувальних верстатів. Особливістю вібровикінчувальних верстатів з круговими траєкторіями коливань притирів є те, що швидкості переміщення усіх точок робочої поверхні однакові, тому зношування як робочої поверхні притирів, так і оброблюваних деталей може залежати тільки від часу їх контакту. Мета і завдання роботи передбачають: огляд конструктивних і функціональних особливостей вібраційної притиральної машини з коловими траєкторіями коливань притирів; обґрунтування методики розрахунку конструктивно-силових параметрів машини і режимів роботи електромагнітного приводу. За результатами висвітлених у статті досліджень наведено детальний приклад розрахунку конструкції вібровикінчувального верстата, зокрема інерційно-жорсткісних параметрів його механічної коливної системи та електромагнітного приводу за заданих параметрів збурення у режимі функціонування, близькому до резонансу. Розглянуто можливості, запропоновано конструктивне рішення та розраховано привід механізму притискання верхнього притира до нижнього з метою забезпечення необхідного питомого тиску на оброблювані поверхні деталей.
 • Item
  Комп’ютерна реалізація аналітичних методів кінематичного аналізу важільних механізмів та візуалізація одержаних результатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гелетій, В. М.; Скригунець, А. О.; Heletiy, V.; Skryhunets, A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено алгоритми і комп’ютерні програми кінематичного аналізу плоских важільних механізмів на основі програмних блоків, які відповідають різним структурним групам, що входять до складу механізму. Це дає змогу на основі обмеженої кількості програмних блоків формувати комп’ютерні програми визначення кінематичних параметрів різних плоских важільних механізмів впродовж усього циклу їх роботи. Розроблені алгоритми враховують неоднозначність складання ланок механізму і визначають їх особливі положення, а також реалізують процедуру раціонального візуального подання результатів кінематичного аналізу, що дає змогу ефективно оцінювати механізм за кінематичними критеріями.
 • Item
  Дослідження температурних деформацій ротора турбогенератора у випадку локальних перегрівань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Войтович, М. І.; Лампіка, Р. В.; Voytovich, M.; Lampika, R.; Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано методику визначення прогинів ротора турбогенератора у випадку локальних перегрівань стосовно вивчення рівня його вібрацій. Досліджено вплив геометричних і теплофізичних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його прогини; розглянуто випадки прямого і косого згинів.
 • Item
  Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Вікович, І. А.; Глобчак, М. В.; Осташук, М. М.; Vikovich, I.; Hlobchak, M.; Ostashuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель коливань бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою у поперечно-вертикальній площині. Визначено жорсткість торсіонної підвіски з торсіоном прямокутного перерізу за умовою її міцності. Розроблено розрахункові схеми одноважільної торсіонної підвіски і коливань бітумо-щебеневого агрегату із залежною торсіонною підвіскою у поперечно-вертикальній площині.
 • Item
  Вплив кліматичних чинників на витрату палива кар’єрних самоскидів металургійного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Середа, Б. П.; Муковська, Д. Я.; Sereda, B.; Mukovsk, D.; Дніпровський державний технічний університет
  Розглянуто вплив кліматичних умов на витрату палива для самоскидів в умовах кар’єру металургійного підприємства. Визначено основні кліматичні чинники, що впливають на витрату палива. Одне із головних завдань роботи – встановлення впливу цих чинників на витрату палива.
 • Item
  До визначення затримок автобусів на маршрутах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Форнальчик, Є. Ю.; Кузьо, І. В.; Гілевич, В. В.; Fornalchyk, Ye.; Kuzio, I.; Hilevych, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Аналізом розподілу тривалості рейсів автобусів на міських маршрутах встановлено відхилення від графіків руху, вказаних у паспортах маршрутів. Запропоновано затримки на маршрутах (на прикладі проїзду регульованих перехресть) визначати, на відміну від загальноприйнятих підходів, окремо для міжпікових та пікових періодів їх роботи, що дасть змогу адекватніше розробляти графіки руху.
 • Item
  Типові пошкодження та напружений стан в елементах енергообладнання за умов їх експлуатації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Будз, С. Ф.; Budz, S.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  Розглянуто результати дослідження можливості подальшої експлуатації елементів реального енергетичного обладнання теплоелектростанції (екранних труб та колекторів пароперегрівачів) з експлуатаційними пошкодженнями. На основі комп’ютерного моделювання процесів деформування екранних труб під час їх експлуатації з використанням уточнених розрахункових моделей визначено мінімальну допустиму товщину труби в зоні потоншення. Встановлено, що зародження і поширення поперечних тріщин між отворами колекторів слід пов’язувати зі значними температурними градієнтами за товщиною колектора в нестаціонарних режимах різкого охолодження. Отримані результати використано для оцінювання можливості продовження термінів експлуатації екранних труб і колекторів на конкретних теплоелектростанціях
 • Item
  Вплив зупинок міського громадського транспорту на ефективність роботи перехресть
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ройко, Ю. Я.; Бура, Р. Р.; Давосир, В. А.; Максимюк, С. А.; Royko, Yu.; Bura, R.; Davosyr, V.; Maksymiuk, S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто вплив місця розмташування зупинок міського громадського транспорту на характер руху транспортних потоків, зокрема час проїзду ними зони нерегульованих і регульованих перехресть, середньої та максимальної довжини черги транспортних засобів на головному та другорядному напрямках нерегульованих перехресть, а також у фазах регулювання на регульованих перехрестях. Підґрунтям для дослідження ефективності роботи перехресть за вказаних умов були натурні дослідження, проведені з метою визначення основних показників учасників дорожнього руху, та імітаційне моделювання руху, здійснене у спеціалізованому програмному середовищі PTV VISSIM. Результатом роботи є визначення часових затримок транспорту залежно від зміни показників учасників дорожнього руху та місця розміщення зупинок в зоні перехресть.
 • Item
  Визначення часу розганяння автомобіля залежно від характеристики двигуна і конфігурації приводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Миськів, Т. Г.; Пороховський, Ю. В.; Myskiv, T.; Porokhovskyi, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано характеристики двигунів приводу автомобіля та перетворювачі їх характеристик. Розглянуто конфігурації приводу автомобіля з різними перетворювачами характеристики двигуна: зчеплення або гідротрансформатор, передачі із дискретнозмінним передатним числом або неперервно-змінним передатним числом. Наведено залежності тягової сили на колесах від швидкості руху на різних етапах розганяння для різних характеристик двигунів та конфігурацій приводу автомобіля. Отримано аналітичні залежності для визначення часу розганяння автомобіля від нуля до швидкості 100 км/год інтегруванням основного рівняння динаміки
 • Item
  Ефективність захисту електричної мережі автомобілів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Нємий, С. В.; Бритковський, В. М.; Niemyj, S.; Brytkovskyi, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Мета дослідження – аналіз факторів, що впливають на безпеку експлуатації електричної мережі й підвищення пожежної безпеки автомобілів. Як випливає із результатів досліджень, якщо справний стан електромережі й елементів системи захисту, температурні режими проводів не досягають критичних значень. Однак через інерційність системи електричного захисту і певні порушення режиму експлуатації електрообладнання ймовірність виникнення КЗ чи критичного перегрівання проводів значна, що може призвести до виникнення джерела загоряння і пожежі на автомобілі. Щоб запобігти виникненню аварійних режимів у електрообладнанні, необхідно неухильно дотримуватися регламенту технічного обслуговування електричної мережі й вимог щодо безпеки її експлуатації, насамперед застосуванням запобіжників згідно з керівництвом з експлуатації.
 • Item
  Енергозатрати на розганяння автомобіля та можливості його розрахунку за характеристиками двигуна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мастикаш, О. Л.; Mastykash, O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено витрати енергії двигуна автомобіля, що є одним з найважливіших показників його використання. Отримані вирази для аналітичного визначення енергії двигуна, що витрачається на розганяння автомобіля. Проаналізовано значення похибок, які виникають під час розрахунків показників розганяння за статичними характеристиками двигуна, на основі порівняння тривалості розганяння і питомої витрати палива.
 • Item
  Адаптація характеристики сучасного бензинового двигуна до приводу автомобіля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Миськів, Т. Г.; Мурмило, П. П.; Myskiv, T.; Murmylo, P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто привод автомобілiв Ferrari GTC4 Lusso і Ferrari GTC4 Lusso T з двома типами бензинових двигунів відповідно без наддування та з двома турбонагнітачами. Порівняно параметри приводу обох автомобілів та наведено зовнішні швидкісні характеристики їх двигунів. Розраховано тягові характеристики обох автомобілів та відмічено переваги приводу з модернізованою характеристикою двигуна внаслідок примусового наповнення циліндрів турбонагнітачами.
 • Item
  Forecasting of the traffic intervals between vehicles using software R
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ковалишин, В. В.; Kovalyshyn, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Спрогнозовано часові ряди інтервалів руху між транспортними засобами на головній вулиці за різних умов руху протягом одного тижня і визначено інтервали між транспортними засобами на майбутнє із застосуванням сучасного програмного продукту R.
 • Item
  Математична формалізація функції тяжіння працівників містоутворювальних підприємств у проектах транспортних систем міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Давідіч, Ю. О.; Чумаченко, І. В.; Галкін, А. С.; Давідіч, Н. В.; Куш, Є. І.; Davidich, Yu.; Chumachenko, I.; Halkin, A.; Davidich, N.; Kush, Ye.; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
  Розглянуто питання управління транспортними та пасажирськими потоками в проектах транспортних систем міст. Обґрунтовано чинники, які впливають на імовірність вибору мешканцями міст районів призначення під час трудових пересувань. Наведено математичну формалізацію функції тяжіння працівників містоутворювальних підприємств міст.
 • Item
  Оцінка рівня викидів СО2 автомобілями на магістральних вулицях міста Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Бойків, М. В.; Аліксійчук, Л. С.; Bojkiv, M.; Aliksiichuk, L.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено рівень викидів CO2 автомобілями на магістральних вулицях міста Львова залежно від розташування досліджуваної ділянки вулично-дорожньої мережі та інтенсивності руху на ній. Встановлено, що під час руху в транспортному потоці на підходах до перехресть, де спостерігаються черги автомобілів, рівень загазованості зростає і перевищує граничнодопустиму норму.
 • Item
  Доцільність використання виділеної смуги руху для міських автобусних маршрутів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Вакуленко, К. Є.; Лежнева, О. І.; Соколова, Н. А.; Vakulenko, K.; Sokolova, N.; Lezhneva, O.; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  Розглянуто доцільність та можливість виділення окремої смуги руху для автобусних маршрутів міського пасажирського транспорту та впровадження комбінованого режиму руху, з метою підвищення попиту на транспортні послуги з урахуванням інтересів транспортних підприємств та потреб пасажирів, надійності й безпеки транспортного обслуговування.