Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2006. – №563

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету «Львівська політехніка» та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 563 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 221 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 563
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Зміст до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 563
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Сонячна енергетика
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Комаров, В. І.
  Проаналізовано ефективності різних технічних засобів, призначених для використання енергії сонця. Показано максимальну ефективність використання сонячної енергетики під час використання як первинного енергоносія сухої біомаси. The analysis of efficiency of the different hardwares intended for the use of energy of a sun is conducted. Maximal efficiency of the use of sun energy is rotined at the use in quality the primary transmitter of energy of dry biological mass.
 • Item
  Окремі аспекти стосовно перспектив ядерного паливного циклу України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Топольницький, М. В.; Тенета, І. М.
  Досліджено публікації стану ядерного паливного циклу України та проаналізовано рекомендації з оцінюванням їх наслідків. The publications of the state of nuclear fuel cycle of Ukraine are explored and the analysis of recommendations is conducted with estimation of their consequences.
 • Item
  Інформаційна база автоматизованого проектування компактних імпульсних електротехнічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дубовенко, К. В.
  Наведено стислий огляд основних напрямів формування інформаційної бази для автоматизованого проектування компактних імпульсних електротехнічних систем, призначених для застосування у розрядно-імпульсному технологічному обладнанні. A brief servey concerning the main trends of information data base formation for automized design of compact pulsed power systems intended for application in pulsed power industrial equipment is considered.
 • Item
  Основні складові власної і взаємної індуктивностей, індуктивностей розсіяння і короткого замикання циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Яцун, М. А.
  Отримано вирази для основних складових власної і взаємної індуктивностей, індуктивностей розсіяння і короткого замикання циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана. Expressions are for the basic constituents of own and mutual inductances, inductances of dispersion and short circuit of cylinder align windings on ferromagnetic to the core depending on geometrical and mutual placing of windings, and properties of screen.
 • Item
  Комбіноване вироблення теплової та електричної енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Крохмальний, Б. І.
  Здійснено аналіз особливостей використання установок комбінованого вироблення теплової та електричної енергії малої потужності. Показано високу економічну ефективність застосування таких установок стосовно конкретних споживачів. Conducted analysis of features of the use of options of the combined making of thermal and electric energy of small power. High economic efficiency of application of such options is rotined in relation to concrete users.
 • Item
  Модель перехідної ділянки між внутрішнім і зовнішнім виводом ІС та її характеристики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Юрченко, Л. Д.; Дячок, Д. Т.; Павлиш, В. А.
  Розглянуто модель перехідної ланки між контактною площинкою підкладки і зовнішнім виводом інтегральної схеми. Наведено формули, що описують її параметри – опір, час затримки, стала часу дільниці, тривалість перехідного процесу і її втрати. Розраховано залежність втрат від частоти. Показано, що втрати на частотах до 3 ГГц задовольняють працездатність дільниці. Визначено, що час затримки на дільниці слабко залежить від активної складової її опору. На нижчих частотах ця залежність зростає, але сам час затримки при цьому зменшується. The article considers the model of the transition area between the substrate pad and the IC external terminal. There are presented the formulae describing its parameters: resistance, delay time, area time constant, transient process duration and its loss. The dependence of the loss on the frequency is calculated. It is shown that the loss at frequencies up to 3 GHz satisfy the area operability. It is found that delay time in the area depends negligibly on its resistance active component. At lower freguencies this dependence increases while the delay time decreases
 • Item
  Підвищення точності визначення інфранизької кутової швидкості за напругами синхронного тихохідного тахогенератора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Щур, І. З.; Козій, В. Б.; Костинюк, Л. Д.
  Проведено дослідження чутливості розробленого алгоритму обробки фазних напруг синхронного тахогенератора інфранизької швидкості до можливих кутових, амплітудних та гармонічних фазових відхилень. Розроблені математичні та алгоритмічні рішення, здатні знизити рівень похибки визначення кутової швидкості. This paper investigates the sensitivity of the elaborated algorithm for the treatment of the phase voltages of synchronous tachogenerator with infralow speed to possible angle, amplitude and harmonic deviations. The mathematical and algorithm solutions which can decrees the error of determining the angle speed were found.
 • Item
  Фізична динамічна модель оптичного телескопа з врахуванням змінного моменту інерції в електроприводі азимутальної осі наведення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Щур, І. З.; Журкіна, В. М.
  Розроблена фізична динамічна модель оптичного телескопа, яка дає змогу моделювати на стенді момент інерції реального телескопа в статичних і динамічних режимах роботи, а також зміну моменту інерції азимутальної осі наведення залежно від руху кутомісної осі. Розроблена комп’ютерна програма для багатопараметричного регресійного аналізу результатів розв’язання оптимізаційної за нагріванням двигуна задачі керування процесом позиціювання з обмеженням координат ривка і прискорення та врахуванням зміни моменту інерції. The physical dynamic model of optical telescope, which allows to modeling on the stand the real telescope inertia moment in static and dynamic modes, and also variation of inertia moment of azimuth axis of aiming, depending on motion of angel-place axis of aiming is developed. Computer program for the multiparametric regressive analysis of task solution results of control process of positioning optimization after motor heating with limitation of coordinates of jerk and acceleration and taking into account the change of moment of inertia is developed.
 • Item
  Математичне моделювання електромеханічних коливань в електроприводах з обертово-поступальним рухом на прикладі кранового механізму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чабан, А. В.; Молнар, М. М.; Бойчук, Б. Г.
  Запропоновано методику математичного моделювання електромеханічних коливань в електроприводі з обертово-поступальним рухом. Асинхронний мотор та привідний механізм розглядаються як система із зосередженими параметрами з нелінійними коефіцієнтами. Рівняння стану електромеханічної системи зображені в нормальній формі Коші. In the paper is proposed the method of mathematical modeling of electromechanical oscillations in electric drive with rotationally forward movement. Induction motor and drive follower are considered as system with lumped parameters with nonlinear coefficients.
 • Item
  Аналіз комутаційних перенапруг асинхронного мотора під час вимкнення з мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чабан, А. В.
  Розроблено теоретичний апарат аналізу комутаційних перенапруг на виводах обмоток статора асинхронного мотора під час вимкнення з мережі. Розрахунок комутаційних процесів здійснювали на прикладі математичної моделі мотора зображеній у фазних координатах струмів. Подані результати комп’ютерної симуляції. In the paper is worked up theoretical base of analyze of switching surges of induction motor stator winding in switching off from system. The computation of switch processes are realized on example of differential equations of mathematical model of motor which are wrote down in phase coordinate system.
 • Item
  Вплив дисиметризації структури гребінцевих зон на енергетичні показники магнітоелектричних перетворювачів гідропідсилювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Харчишин, Б. М.; Черніков, В. І.
  Наведено результати дослідження впливу дисиметризації структури гребінцевих зон магнітоелектричних перетворювачів гідропідсилювачів на їхні енергетичні характеристики та показники за допомогою запропонованої математичної моделі. Розглянуто зубцеві зони зі скошеним зубцем, які дають змогу плавно змінювати крутизну механічної характеристики, а не дискретно. The results of investigation of teeth zone structures dissymmetry of electro-magnetic transformers for hydroamplifiers on their power indexes obtained on the base offered mathematical model are cited. Teeth zone with oblique tooth which allow fluently changing the incline of mechanical characteristic, not discretely, are proposed.
 • Item
  Методика проектування вентильних реактивних двигунів оберненої конструкції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Малиш, О. В.
  Запропонована методика проектування вентильних реактивних двигунів оберненої конструкції, яка дає змогу з достатньою для інженерної практики точністю здійснювати проектні розрахунки цих двигунів, які доцільно застосовувати для прямих приводів механізмів. Methodic of switched reluctance motors design with unscrewed construction are given in this paper. It allows to do projects calculations with engineering precision, which are advisable to apply in direct-drive mechanism.
 • Item
  Електромагнітні явища в вихрострумовому перетворювачі під час його взаємодії з феромагнітним зразком
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Смірнов, Б. Г.; Трушаков, Д. В.
  Наведено спрощену математичну модель, що описує взаємодію П-подібного вихрострумового перетворювача (ВСП) та контрольованого феромагнітного зразка, а саме: одержано вираз для визначення магнітних потоків, розподілених по товщині металу контрольованого феромагнітного зразка, що знаходиться під полюсами ВСП; знайдені вирази для визначення електрорушійної сили, що індукується цими магнітними потоками та еквівалентної електрорушійної сили; отримано вираз для визначення електричного опору частини досліджувального зразка, що знаходиться під полюсами П-подібного ВСП щодо вихрових струмів. In the work there has been presented a simplified mathematical model which can describe interrelation of eddy-current transformer (ECT) with U-type core and the tested ferromagnetic specimen: there has been received an equation for determining magnetic currents spread along the thickness metal of the tested ferromagnetic specimen located under the poles of ECT with U-type core; there has been found equations for determining electromotive force induced by all these magnetic currents and equivalent electromotive force; there has been received an equation for determining electric resistance R of the part of the tested specimen which located under the poles of ECT with U-type core in relation to eddy currents.
 • Item
  Особливості роботи паралельно-послідовного з’єднання трансформаторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сегеда, М. С.; Міняйло, О. С.; Олійник, В. П.; Нітруца, К. П.
  Досліджено вплив нерівності коефіцієнтів трансформації та приналежність до різних груп з’єднань для випадку паралельно-послідовного з’єднання трансформаторів. Consider a case of roughness of their factors of transformation and an accessories to different groups of connections for in parallel – consecutive connection of transformers.
 • Item
  Редукція системи рівнянь підсхеми з зосередженими параметрами в діакоптичних методах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Рендзіняк, С. Й.
  Запропоновано удосконалений метод узгодження нелінійних підсхем з врахуванням їхніх динамічних властивостей під час моделювання перехідних процесів методом роздільного інтегрування підсхем. Розглянуто особливості формування заступної моделі підсхем у вигляді багатополюсника. Розроблено математичний апарат і алгоритм заміни підсхеми багатополюсником через редукцію його системи алгебро-диференціальних рівнянь. An improved simulation method of nonlinear subcircuits when their dynamic characteristics are taken into consideration using multirate integration method for subcircuits is proposed. Main features of equivalent model creation of subcircuit as multiport are considered. Mathematical method and the algorithm to substitute subcircuit with multiport using the algebraic and differential equations reduction are developed.
 • Item
  Магнітні та електричні носії інформації живого організму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пеленський, Р. А.; Пеленська, І. Р.
  Розкрито механізми формування подвійних магнітних і електричних шарів зарядів у приграничних шарах біомембран, які виконують функції носіїв інформації в живому організмі. Запропоновано математичні моделі процесів побудови та перебудови шарів заряду. The mechanisms of forming double magnetic and electrical layers of charges in the alive are exposed. The charges layers are the elements of information system of the alive. The mathematical models of the processes construing and reconstruing charges layers are proposed.
 • Item
  Магнітні заряди та магнітні ємності тонких плівок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пеленський, Р. А.
  Розглянемо механізми формування подвійних магнітних та електричних шарів заряду в тонких плівках та вплив цих шарів на характеристики приладів, виконаних на тонкоплівковій основі. Let’s consider the mechanisms of forming the magnetic and electrical layers of charge in the membrane structures. We’ve got the integral equations for analysis of the current fluency processes in the membranes, taking into consideration the disturbance of spin and charge continuums of environments.
 • Item
  Узагальнена заступна схема ізоляції трансформатора напруги НОМ-10
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Никонець, Л. О.; Бубряк, А. Е.
  Сформульовано загальний підхід до синтезу математичної моделі ізоляції трансформаторів напруги. The general approach to synthesis of mathematical model of insulation of voltage transformers is formulated in this paper.