Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 13, number 2. – P. 129–274. : ill.

Зміст


129
136
145
150
157
163
170
185
190
198
205
212
218
224
231
236
240
247
254
261
269

Content (Vol. 13, No 2)


129
136
145
150
157
163
170
185
190
198
205
212
218
224
231
236
240
247
254
261
269

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Self-Assembly Processes of the Magnetic Polymer Nanocomposites in Magnetic Fields
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Aneli, Jimsher; Gavasheli, Tsisana; Gegechkori, Tatiana; Mamniashvili, Grigor; Institute of Machine Mechanics, Tbilisi; Ivane Javakhashvili Tbilisi State University University
  Вивчено процеси самоорганізації магнітних полімерних карбонових нанокомпозитів, що містять нано- кластери кобальту. Встановлено, що ці процеси відбуваються завдяки дифузії магнітних наночасток, які стимулюються комбінованим ефектом зовнішніх постійних магнітних полів і нагрівання. Показано, що синтезовані полімерні композити перспективні для практичного застосування.
 • Item
  Sunlight Photodegradable Polystyrene-TiO2/SiO2 Composite
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Alahmad, Waed; Ha'il University
  Одержано і охарактеризовано фотодеграда- бельний каталізатор-композит ПС-TiO2/SiO2 та вивчено його деградацію під дією сонячного світла. Встановлено аморфну структуру TiO2/SiO2 з розміром частинок від 16,6 до 30,1 нм. Розраховано енергетичну зону каталізатора. Дослідження деградації проводили протягом 288 годин на двох зразках: суміші ПС з каталізатором (STD) і комбінації ПС-каталізатора з міськими відходами (MWR). Деградацію визначено в темряві та під дією сонячного світла. Встановлено, що відсоткова деградація зразківMWR є вищою у порівнянні з STD зразками.
 • Item
  Hyperactive Magnetically Separable Nano-sized MgFe2O4 Catalyst for the Synthesis of Several Five- and Six-Membered Heterocycles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bansal, Shobha; Kumar, Yogendra; Das, Dipak Kumar; Singh, Prabal Pratap; GLA University
  З використанням чистого нітрату заліза та карбонату магнію методом горіння синтезовано наночастки фериту MgFe2O4. Виявлено, що магніто-сепарабельний MgFe2O4 є гіперактивним каталізатором для синтезу широ- кого спектру біологічно активних п'яти та шестичленних гетероциклічних компонентів за умов дефлегмації. Встанов- лено, що вихід сполук є високим, а час реакції найменшим у порівнянні з літературними даними. Сильний електронний натяг Fe3+ відповідає за гіперактивність каталізатора, що було доведено заміщенням Fe3+ іншими тривалентними йонами металів. Показано, що заміна Mg2+ негативно впливає на каталітичну активність. За допомогою розробленої методики синтезовано ряд заміщених моно/біспіримідинів, піримідин-2- ол, піримiдин-2-тіол, піразоли та ізоксазоли внаслідок конденсації монохалконів/1,4-бісхалконів з різними біс- нуклеофілами у присутності гетерогенних магнітних наночастинок MgFe2O4 як каталізатора. Структуру синтезованих сполук визначено за допомогою спектроскопії Фур‘є, 1H, 13С та мас-спектроскопії. Каталізатор можна легко видалити з реакційної суміші за допомогою простого зовнішнього магніту. Показано можливість відновлення та повторного використання наночастинок фериту без помітної зміни в активності навіть після п'яти циклів. Проведено аналіз наночастинок за допомогою рентгено-дифракційного аналізу, трансмісійної електронної та ІЧ-спектроскопії.
 • Item
  Dissolution Kinetics of Fe3O4 Nanoparticles in the Acid Media
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Tsykhanovska, Iryna; Evlash, Victoria; Alexandrov, Alexandr; Gontar, Tatyana; Ukrainian Engineering Pedagogic Academy; Kharkiv State University of Food Technology and Trade
  Вивчена розчинність дослідних зразків наночастинок Fe3О4 у кислому середовищі (рН = 1,8–5,0 3,0 год.). Наведені кінетичні криві та результати розчинності Fe3О4 спектрофотометричним, гравіметричним та атомно- абсорбційним методами. Встановлено зростання розчинності Fe3О4 зі збільшенням кислотності середовища і часом перебування в ньому. Електронно-мікроскопічними, рентгено- структурними та ЯМР-дослідженнями встановлено вплив кислого середовища на фізико-хімічний стан поверхні дослідних зразків частинок Fe3О4.
 • Item
  ZnCl2-Catalyzed Four-Component Domino Reaction for One-Pot Eco-Safe and Convenient Synthesis of Polyfunctionalized Dihydro-2-oxopyrroles at Ambient Temperature
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mohamadpour, Farzaneh; Islamic Azad University
  В присутності екологічно безпечного і ефективного каталізатора Фріделя-Крафта ZnCl2 проведено одноступеневий чотирикомпонентний синтез полізаміщеного дигідро-2-оксопіролу за кімнатної температури з викорис- танням діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних). Показаний ряд переваг такого синтезу: легкість, дешевизна, екологічно безпечний каталізатор, короткий час реакції, високі виходи, легке оброблення (тільки звичайна фільтрація) та простота експ- луатації. Визначено характеристику одержаних продуктів за допомогою Фур‘є- та ЯМР-спектроскопії.
 • Item
  The Synthesis and Antimicrobial Properties of New 2-(R-Phenylimino)-1,3-thiazoline Derivatives Containing the N-Methylpiperazine Moiety
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Yeromina, Hanna; Demchenko, Nataliya; Kiz, Olga; Ieromina, Zinaida; Demchenko, Sergiy; National University of Pharmacy; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University; National Academy of Medical Sciences
  На основі несиметричних тіосечовин синте- зовані нові похідні N-(R`-феніл)-3-(4-метил-1-піперазиніл)-1,3- тіазол-2(3H)-іміну за реакцією Ганча. Структуру цільових компонентів підтверджено елементим аналізом та ЯМР спектроскопією. Досліджено антимікробну активність похід- них 1,3-тіазоліну з N-метилпіперазиновим фрагментом щодо сульфатвідновлювальних бактерій штаму Desulfovibrio sp. М 4.1. Встановлено, що сполуки з галогензаміщеним та незаміще- ним фенільним фрагментом в 4-му положенні тіазолінового циклу виявляють виразну протимікробну активність.
 • Item
  Synthesis of Annelated P- and N-containing Heterocycles Based on Methyl 5-Aminothiophene-2-Carboxylate Derivatives
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Kovaleva, Svitlana; Mayboroda, Olena; Simurova, Natalia; Mazur, Larysa; National University of Food Technologies
  Синтезовані похідні нових біциклічних систем – 1H-тієно[3,2-c][1,5,2]оксазофосфініну і 1,2-дігідро- тієно[2,3-b][1,4] азафосфініну за реакцією фосфорилювання N- заміщених похідних 2-аміно-5-метоксикарбонілтіофену з трибромідом фосфору(III). Показано, що гетероциклізація може бути проведена в основному середовищі і за м'яких умов. Методами хімічного аналізу, 1H і 31P ЯМР спектроскопії вивчено кінцеві продукти реакції.
 • Item
  Quantitative Determination of Ephedrine Hydrochloride in Pharmaceutical Injections by Highly Sensitive Turbidimetric and Reversed-Phase Combined with UFLC Methods
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Jeber, Jalal N.; Universities of Baghdad
  За допомогою турбидиметричного методу та обернено-фазної надшвидкої рідинної хроматографії (НРХ) визначено кількість гідрохлориду ефедрину у фармацевтичних ін‘єкціях. Першим методом на основі турбидиметричних величин утвореного жовтувато-білого осаду у вигляді суспензії визначено концентрацію гідрохлориду ефедрину. Суспензія утво- рюється внаслідок реакції між гідрохлоридом ефедрину та флуоромолібденовою кислотою, яку використовували як реа- гент. Досліджено її фізико-хімічні характеристики та побудо- вано калібрувальні графіки ефедрину. У другому способі (НРХ) використано рухому фазу метанол-вода (55:45, об. %; рН води 3,5). Кількість гідрохлориду ефедрину визначали з вико- ристанням УФ-детектора при 260 нм. Лінійність ефедрину встановлено в діапазоні 0,09–0,39 ммоль·л-1, а межа чутливості для турбидиметричного та НРХ методу становила 0,4 та 0,0044 ммоль·л-1, відповідно. Показано, що розроблені методи можна успішно застосовувати для кількісного визначення гідро- хлориду ефедрину в лабораторних препаратах (стандарт) та ко- мерційних фармацевтичних ін‘єкціях. Відносні стандартні від- хилення обох методів знаходяться в інтервалі 0,65–1,69%, що вказує на коректну відтворюваність і високу точність методів.
 • Item
  Experimental and Theoretical Investigations of Anti-Corrosive Properties of Thymol
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Vorobyova, Victoria; Chygyrynets’, Olena; Skiba, Margarita; Overchenko, Tatiana; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Ukrainian State Chemical-Engineering University
  Тимол досліджено як новий леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Для оцінки складу та характеристики сформованих захисних шарів використовували гравіметричні та електрохімічні дослідження, доповнені спектральними FT-IR та мікроскопічними методами аналізу SEM. Плівка, утворена на поверхні сталі з парогазової фази тимолу, забезпечує ефект післядії на рівні 90% за періодичної конденсації вологи впродовж 504 годин. Для оцінки адсорбційної здатності тимолу проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекули тимолу.
 • Item
  Salicylic Acid as a Bio-Based, Natural and Versatile Catalyst for Green, Solvent-Free and One-Pot Biginelli Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-one/thione Derivatives
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mohamadpour, Farzaneh; Islamic Azad University
  Розроблено одностадійний «зелений метод» синтезу у відсутності розчинника екологічно безпечних, біоло- гічно активних похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1Н)-ону/тіону за допомогою трикомпонентної реакції конденсації Біджінеллі β-кетоестерів (метил або етил ацетоацетат), ароматичного альдегіду (похідна бензальдегиду) і сечовини або тіосечовини з використанням саліцилової кислоти як природного та універ- сального біо-каталізатора. Показано, що перевагами такого синтезу є природний, простий у використанні, «зелений» біо- каталізатор, легкий процес оброблення, відсутність шкідливих органічних розчинників, високі виходи, одностадійність та короткий час реакції. Для одержаних продуктів визначено температури топлення і проведено 1H ЯМР аналіз.
 • Item
  Modification of Ceramics and Ceramic Glazers with Carbon Nanoadditives, and Properties of the Modified Materials
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Zelenskii, Oleg; Shmalko, Volodymyr; Panov, Evgen; Shylovych, Tetiana; Shylovych, Yaroslav; Rudkevich, Maryan; Ukrainian State Coal-Chemistry Institute; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Orgtechdiagnostics Ltd
  Розглянуто спосіб модифікації керамічних матеріалів внаслідок введення карбонових нанододатків у вигляді водної суспензії до складу шлікера і керамічної глазурі для виготовлення санітарно-технічної кераміки. Досліджено фізико-механічні властивості зразків. Отримано результати експериментальних досліджень властивостей композиційних матеріалів, наномодифікованих карбоновими наноструктурами.
 • Item
  Food Additives as Factor of Corrosion of Mild Steel in Neutral Solution
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bondar, Olena; Vorobyova, Victoria; Skiba, Margarita; Kurmakova, Iryna; Demchenko, Natalia; Chygyrynets, Olena; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Ukrainian State University of Chemical Technology
  Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.
 • Item
  Efficiency Study of Neem Seeds-Based Nanobiopesticides
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Joeniarti, Elika; Susilo, Achmadi; Ardiarini, Noer Rahmi; Indrasari, Nindayu; Fahmi, Mochamad Zakki; University of Brawijaya; Universitas Airlangga
  Розроблено нанорозмірний інноваційний на- туральний пестицид на основі насіння німу. Новий нанобіо- пестицид (НБП) синтезовано нанесенням екстракту насіння німу на хітозан, зшитий янтарним ангідридом, в результаті оброблення ультразвуком з подальшим очищенням. З вико- ристанням Фур‘є-спектроскопії, УФ-спектроскопії та дина- мічного світлорозсіювання визначено основні характеристики НБП. Встановлено залежність стабільності НБП від
 • Item
  Synthesis and Characterization of Mixed Al,Cu-Pillared and Copper Doped Al-Pillared Bentonite
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Ravari, Maryam Hamidi; Sarrafi, Amir; Tahmooresi, Majid; Shahid Bahonar University of Kerman; International Center of High Technology & Environmental Science
  З використанням зразка бентоніту одер- жано суміші глин, зшитих алюмінієм та міддю (Al, Cu-PILCs) з різним відсотком Cu та імпрегнованих алюмінієм (Cu@Al- PILC). Характеристику зразків проведено за допомогою рентгенівської дифракції, адсорбції-десорбції N2 та Фур‘є- спектроскопії. Визначено, що площа поверхні за БЕТ, загальна площа та об‘єм мікропор Al-PILC зменшуються в Cu@Al- PILC, проте збільшуються у випадку змішаних металів і досягають максимуму для Al, Cu-PILCs. Встановлено, що найвищий вміст міді є в Cu@Al-PILC, тому його каталітичні властивості покращуються. Фур‘є-спектроскопією підтверд- жено введення міді в структуру Al, Cu-PILCs.
 • Item
  Character of Interaction and Glass Formation in the TlAs2Se3Te-TlAs2Te3Se System
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Aliev, Imir; Ahmedova, Ceyran; Aliev, Ikram; Kuli-zade, Esmira; Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after academician M. Nagiyev; Adiyaman State University
  Характер взаємодії в системі TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se досліджено за допомогою диференційного терміч- ного, рентгеноструктурного та мікроструктурного методів, а також внаслідок вимірювання мікротвердості та визна- чення густини. На основі одержаних результатів побудовано діаграму стану. Встановлено, що ділянка TlAs2Se3Te– TlAs2Te3Se частково є квазібінарною секцією четвертинної системи As, Tl//Se, Te. Показано, що за температури 548 K у системі утворюється одна конгруентноплавка сполука TlAs2Se2Te2. Визначено, що область розчинності твердих розчинів на основі TlAs2Se3Te за кімнатної температури досягають 10% мол. TlAs2Te3Se, а сполуки на основі TlAs2Te3Se практично не спостерігаються. Показано, що всі отримані зразки склоподібні.
 • Item
  Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Ma’ruf, Anwar; Pramudono, Bambang; Aryanti, Nita; Universitas Muhammadiyah Purwokerto; Diponegoro University
  Досліджено кінетику і механізми делігні- фікації та екстракції лігніну з рисового лушпиння лужним пероксидом водню у воді. Показано, що для опису кінетики виділення лігніну можуть використовуватися як делігні- фікаційна, так і екстракційна моделі. На основі значень методу СКП (сума квадратів помилок) з нелінійних регресій, модель делігніфікації краще узгоджується з експеримен- тальними даними, ніж екстракційна модель. Визначено значення енергії активації для моделі керування масо- переносом, моделі керування реакцією та моделі екстракції.
 • Item
  Optimization of Heat-and-Power Plants Water Purification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Zelenko, Yuliya; Malovanyy, Myroslav; Tarasova, Lidiya; Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after V. Lazaryan; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив вмісту природних та антропогенних забруднювачів – потенційно кислих органічних речовин, синтетичних поверхнево активних речовин та нафтопродуктів у воді, яка піддається знесоленню, на працездатність йонітів КУ-2-8 та шляхи мінімізації цього негативного впливу. Показано, що мінімізація впливу цих речовин на активність катіоніту КУ-2-8 можлива реагентним методом – внаслідок додаткового очищення води перед подачею на катіонітні фільтри або періодичною регенерацією йоніту реагентом, який екстрагує кольматовані забруднювачі на поверхні. Досліджена ефективність засто- сування для очищення води від емульсованих нафтопродуктів природних та модифікованих сорбентів.
 • Item
  Mathematical Modeling and Simulation of Direct Reduction of Iron Ore in a Moving Bed Reactor by the Single Particle Model
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Ghalandari, Vahab; Rafsanjani, Hassan Hashemipour; Shahid Bahonar University of Kerman
  Розроблено математичну модель для симуляції відновлення пористих залізорудних окатишів до губчастого заліза в протиточному реакторі з рухомим шаром. На основі масового та теплового балансів як в твердих частинках, так і реакторах, виведено звичайні диференціальні рівняння. За моделлю окремої частинки змодельована кінетика відновлення залізної руди. Показано, що розроблена модель задовільно відтворює дані корпорації Gilmore Steel (США). Досліджено вплив параметрів відновлювального газу та характеристик окатишів, таких як пористість, на ступінь відновлення.
 • Item
  Development of Mathematical Model and Identification of Optimal Conditions to Obtain Phenol-Cresol-Formaldehyde Resin
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pyshyev, Serhiy; Demchuk, Yuriy; Gunka, Volodymyr; Sidun, Iurii; Shved, Mariia; Bilushchak, Halyna; Obshta, Anatoliy; Lviv Polytecnic National University
  Досліджено вплив чинників на перебіг про- цесу одержання феноло-крезоло-формальдегідної смоли (PhCRF). З використанням практичних даних розроблено адекватну експериментально-статистичну математичну (ЕСМ) модель. На її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу одержання PhCR-F, які забезпечують високі вихід і температуру розм’якшення смоли. Порівняно прогнозовані на основі ЕСМ та практичні дані процесу одержання PhCR-F.
 • Item
  Solid Melamine Sulfate for Schiff Base Synthesis
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Hello, Kasim Mohammed; Mohammad, Abdul Karim-Talaq; Ali, Hiba Jumaah; Al Muthanna University; University of Anbar
  Одержано за кімнатної температури суль- фат меламіну (Si-MelaSO4H) за реакцією меламіну, іммобілізованого на кремнеземі (Si-Mela) з 0,05M сульфатною кислотою. За допомогою ТГА підтверджено, що термо- стабільність каталізатора може сягати 473 К. Наявність на ренгенограммі гострих піків або широких смуг свідчить про те, що поверхня є сумішшю кристалічної та некристалічної природи. Показано, що Si-MelaSO4H можна використовувати для синтезу основ Шиффа та його похідних. Встановлено оптимальні умови використання Si-MelaSO4H: маса ката- лізатора 0,25 г за 343 К протягом 9 год. Показано, що каталізатор можна повторно використовувати декілька разів без втрати каталітичної активності.