Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2014. – №800

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України і зарубіжними вченими в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розроблення і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014 . – № 800: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 287 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Розв'язування задачі комівояжера великих розмірностей методом спільних ребер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Базилевич, Р.; Кутельмах, Р.; Томчук, А.
  Досліджено евристичні алгоритми розв'язання задачі комівояжера: найближчого сусіда, 2-Opt, 3-Opt, Ліна-Кернігана та Ліна-Кернігана-Гельсгауна. Здійснено порівняльний аналіз часу роботи алгоритмів та якості отриманих розв'язків. Запропоновано декомпозиційний метод знаходження розв’язків задачі комівояжера на основі спільних ребер. Existing heuristic algorithms for solving traveling salesman problem, such as Nearest Neighbor, 2-Opt, 3-Opt, Lin-Kernighan and Lin-Kernighan-Helsgaun have been investigated in this work. The algorithms have been compared in terms of running time and solution quality. Decomposition approach, based on using common edges in multiple solutions, has been proposed.
 • Item
  Побудова та функціонування систем електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Висоцька, В. А.; Чирун, Л.
  Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонована модель дає можливість створити методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати процеси формування, управління та супроводу контенту. General problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed model gives an opportunity to create a method and instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the processes of content formation, management and support.
 • Item
  On matrix modification of clarans clustering method in large video surveillance databases
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Bogucharskiy, S.; Mashtalir, V.
  Розглянуто алгоритми кластеризації для дуже великих баз даних (VLDB) при використанні в обробці зображень і відео. Виняткова галузь застосування потребує представлення вихідних даних у вигляді багатовимірних векторів. Саме тому запропоновано матричні модифікації традиційних методів k-медоїдів, розбиття навколо медоїдів (PAM), кластеризації великих додатків (CLARA), а також CLARA на основі довільного пошуку (CLARANS). Проаналізовано переваги та недоліки цих методів. Clustering algorithms for Very Large Data Bases (VLDB) are observed in application with image and video processing. Such a specific case requires initial data presentation as multidimensional vectors. That is why matrix modifications of traditional k-medoids, Partitioning Around Medoids, Clustering LARge Applications and CLARA based on RANdomized Search methods are proposed. Benefits and drawbacks of them all are examined.
 • Item
  Структурно-алгоритмічний метод автокалібрування термоелектричних вимірювальних каналів температури в умовах їх експлуатації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Юрчик, Г.
  Розглянуто метод автокалібрування (комплектної повірки) термоелектричних вимірювальних каналів (ТВК) температури в умовах їх експлуатації. За методом послідовно формуються калібровані адитивний та мультиплікативний електротеплові впливи безпосередньо на робочий кінець первинного перетворювача (ПП) ТВК. Зареєстровані додаткові результати спостережень вихідного сигналу ТВК дають можливість визначити за формулою контрольовану температуру об’єкта, максимально наближену до реального її значення завдяки автокорегуванню прогресуючих похибок як ПП, так і вторинних перетворювальних ланок ТВК та знайти поправку, яка автоматично вводиться в результати поточних вимірювань температури. The method of auto-calibration (complete calibration) of measuring channels thermoelectric (TEC) temperature in the conditions of use. According metodu3 formed successively calibrated additive and multiplicative electrothermal effects directly on the working end of the primary converter (PP) TEC. Logged additional observations Output enable DEC to determine the formula temperature controlled facility as close to the actual value due to its auto- progressive errors of both PP and secondary conversion units TEC and find an amendment that is automatically entered in the results of current measurements of temperature.