Логістика. – 2017. – №863

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та працівників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптацію до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовано методи маркетингового та логістичного управління, розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 863. – 304 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика

Зміст


1
3
12
17
25
34
42
51
57
63
68
77
82
88
94
101
110
119
124
134
143
150
159
168
178
185
192
204
213
233
245
259
267
273
279
285
295
300

Content


1
3
12
17
25
34
42
51
57
63
68
77
82
88
94
101
110
119
124
134
143
150
159
168
178
185
192
204
213
233
245
259
267
273
279
285
295
300

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 38
 • Item
  Аналіз особливостей фінансової звітності на підприємствах малого та мереднього бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-20) Казарян, А. А.; Сударкіна, С. П.; Національний технічний університет “ Харківський політехнічній інститут”
  Розглянуто проблеми обліку витрат на виробництво продукції на малих і середніх підприємствах з широкою номенклатурою продукції, що випускається. Як один із способів вирішення завдання обліку і розподілу непрямих витрат і розрахунку адекватних значень собівартості й ціни пропонується використання систем автоматизованого управління “1С: Бухгалтерія” і “1С: Управління невеликим підприємством”. Розглянуто переваги цих платформ і проблеми, що виникають під час їх впровадження, означено організаційні шляхи вирішення проблеми.
 • Item
  Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-20) Гронська, Н. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто виклики функціоналізму в системогенезі мотивів менеджменту відповідно до тенденцій розвитку підприємницької діяльності. Представлено концепцію кореляції провідних та похідних функцій функціоналізму. Узагальнено перспективи спонукальної дії складових чинників функціоналізму. Визначено реструктуризацію провідних функцій взаємовпливу, взаємозв’язку, взаємозалежності відповідно до суб’єктивно-об’єктивних відношень організаційних структур у системі менеджменту підприємницької діяльності маркетингу, логістики. Висунуто гіпотезу визначення тріалогу функціонала та побудови алгоритму функціонування інфраструктури підприємницької діяльності.
 • Item
  Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-20) Захарчин, Г. М.; Гладун, С. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено проблематику професійної мобільності через призму адаптаційної політики підприємства та сучасних викликів. Виділено основні складові, види та функції професійної мобільності. Наголошено на методологічно-технологічних аспектах її дослідження в контексті адаптаційної політики підприємства. Підкреслено важливість вартісних аспектів дослідження професійної мобільності. Подано висновки і пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності професійної мобільності підприємства.
 • Item
  Основні проблеми функціонування ПАТ “Укрзалізниця” та рекомендовані шляхи їх вирішення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-20) Горбаль, Н. І.; Заремба, М. М.; Романишин, С. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто сучасний стан, основні ключові засади функціонування ПАТ “Укр-залізниця”, нововведення організації, які вплинули на стан галузі. Визначено головні проблеми функціонування підприємства, які необхідно кардинально вирішувати. Проаналізовано чинну тарифну систему та її основні недоліки. Рекомендовано застосувати нову тарифну систему, що передбачає відхід від трьох класів поділу тарифів і запровадження універсального тарифу. Проаналізовано специфіку залізничних перевезень у різних країнах, зокрема й в Україні. Запропоновано реалізацію проекту з оновлення транспортного складу “Укрзалізниці” на умовах оперативного лізингу та рекомендовано зміцнювати відносини з європейськими країнами задля залучення інвесторів. Рекомендовано модифікувати законодавчу базу щодо регулювання залізничного транспорту.
 • Item
  Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-20) Вербицька, Г. Л.; Пшик-Ковальська, О. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано комбінований метод якісно-кількісного оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин, сутність якого полягає у ідентифікації можливих видів ризиків з відбиранням найзначущіших, розрахунку їх ступеня та області, а також величини максимальних втрат, пофакторному аналізуванні параметрів, які впливають на ризик, та виявленні можливих шляхів зниження його ступеня на основі експертних оцінок та математичних залежностей. Застосування цього методу дасть змогу підвищити достовірність одержаних результатів та своєчасно відмовитися від реалізації надто ризикованих проектів.