Проблеми української термінології. – 2016. – №842

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 179 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  До 70-річчя з дня народження Любові Іванівни Петрух
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Михалик, Оляна; Коваленко, Марія; Шелепетень, Леся; Чабан, Ігор; Кукуруза, Леся
 • Item
  Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI –XVII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Якимович-Чапран, Дарія
  У статті розглянуто 101-ну мовознавчу терміноназву, засвідчену в українськомовній частині «Граматики» спілки Адельфотес. Аналіз мотиваційної бази, граматичних і семантичних особливостей, походження номенів та їхніх складників дає підстави стверджувати, що львівським науковцям 1591 року вдалося створити першу систему термінолексики з морфології та фонетики, яка доволі добре надавалася для опису української та грецької мов і стала основою для граматичних праць науковців подальших поколінь. The article is devoted to the study on 101 linguistic terms, fixed in Ukrainian part of “Grammar” of the author association Adelphotes. The analysis of semantic and grammatical features, motivation and origin of the terms and their elements showed, that Lviv scientists in 1591 have had an opportunity to create the first system of terms of morphology and phonetics, which was suitable for the description of Greek and Ukrainian languages and became a basis for the grammatical works of the authors of the future generations.
 • Item
  Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Чуєшкова, Оксана
  У статті розглянуто терміносистему гендерної лінгвістики. Окреслено певні проблеми у формуванні термінології, зокрема труднощі у виявленні її складу, наявність значної кількості синонімів і варіантів, розбіжності стосовно визначання й правопису окремих термінів. Наголошено на тому, що заналізована терміносистема, перебуваючи на етапі становлення, потребує всебічного досліджування, унормування та стандартування. In the article the gender linguistics term system is considered. Some of the problems in the terminology formation, including difficulties in identifying its composition, the presence of a significant number of synonyms and variations, differences regarding definitions and spelling of certain terms are outlined. It’s emphasized that the analyzed term system while in its infancy requires a comprehensive study, normalization and standardization.
 • Item
  Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сивокінь, Ганна; Мар’янко, Яніна; Картель, Тетяна; Зайцева, Олена
  Матеріалом цього дослідження є епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі змісту інформаційно-оцінних висловлювань викладачів або студентів, що утворюють мовну тканину різними мовами; використовуючи різноманітні засоби вираження впевненості, сумніву й неповної впевненості в істинності повідомлюваного. Ці засоби є детермінативами, або маркерами, когнітивної діяльності суб’єкта мовлення – викладача або студента. Суб’єктивно-модальні функції мови в лекційному та практичному викладанні навчального матеріалу виражено в тому, що в рамках способів можна передавати конкретне ставлення мовця до змісту висловленого, яке має широку гаму особистісних оцінок із градацією бажаності, умовності, наказовості, повинності. The subject of this research is epistemic modality in the scientific and popular discourse as the part of speech information and evaluation of teachers or students that form the structure of the language in different languages, using various means of expression, confidence, doubt and certainty of the truth of incomplete information. These means are determinative or cognitive markers of the subject of speech – teacher or student. Subjective-modal functions of language in lectures and practical teaching learning material reflected in the fact that in the specific ways can be transmitted the attitude of the speaker to the content of expression, which includes a wide range of the personal evaluations that express gradation desirability of convention, order, obligation.
 • Item
  «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української футбольної термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процик, Ірина
  На основі аналізу матеріалів з української спортивної періодики кінця ХІХ – початку ХХ ст. та тогочасних спеціальних видань, присвячених футболові, тематично покласифіковано українську футбольну лексику та простежено співвідношення національних і чужомовних складників у терміносистемі футболу початкового періоду її формування. On the basis of the analysis of the materials of Ukrainian sports periodicals at the end of the ХІХth – beginning of the ХХth centuries and special editions of that time dedicated to football, a thematic classification of Ukrainian football vocabulary has been made and correlation of national and foreign components in football terminological system of the initial period of its formation has been traced.
 • Item
  Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Поліщук, Наталія
  Розглянуто суспільно-політичну лексику й термінологію, яка стала невід’ємним компонентом мови сучасних засобів масової інформації; заналізовано лексико-семантичні процеси, які відбуваються в мові ЗМІ початку ХХІ ст.; виявлено тематичні групи суспільно-політичної лексики й термінології; зілюстровано особливості вживання політичних інновацій в авторському тексті. In this the article terminological lexics is reviewed. This lexics has become an integral part of the language of contemporary massmedia. The lexical and semantic processes which take a place in the public relations at the beginning of the 21th century are discussed. Its thematic groups terminological lexics have been identified and features of usage in author texts are illustrated.
 • Item
  Сучасна українська ракетно-артилерійська термінологія: структурний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Панасюк, Клавдія
  У статті розглянуто структуру сучасної української ракетно-артилерійської термінології. Аналіз основних структурних типів цієї частини військової терміносистеми свідчить про її поділ на однослівну й багатокомпонентну. Аналітичні терміни становлять більшість і виявляють стійку тенденцію до зростання їхньої кількості. Доведено, що продуктивнішими є дво-, три- й чотирислівні одиниці. Інші ж структурні різновиди менш уживані через їхню громіздкість. Воднораз вони сукупно засвідчують процес активного творення сучасної військової субмови. A structure of modern Ukrainian rocket artillery terminology is outlined in this article. Analysis of the main structure types of such military terminology shows that it can be structured into single and multiple word components. The majority of terms are analytic ones revealing a steady tendency to grow in their numbers. Terms using two, three and four words combinations are proved to be more productive. Other structure types of terms are less common which is due to their size.
 • Item
  Порівняльний аналіз містобудівного змісту термінів: «промислово-сельбищний район» – «технополіс»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мазур, Тамара; Король, Євгенія
  Розглянуто виробничо-сельбищні утвори, які з’явились у світовій містобудівній практиці другої половини XX ст. Проведено порівняльне аналізування термінів «промислово сельбищний район» і «технополіс» із врахуванням причин й цілей їхнього виникнення та особливостей функційно-планувальної організації. Оцінено перспективи їхнього формування в контексті сучасних тенденцій розвитку виробничих територій міста. The article describes industrial and residential areas that have become part of the global urban practice in the second half of the XXth century. Authors provide comparative analysis of the terms “industrial and residential area” and “technopolis” with consideration of reasons and purposes for their appearance and peculiarities of their functional and planning organization. The article gives evaluation for the prospects of formation of the mentioned areas in the mentioned areas in the contexts of current tendencies for the industrial city areas.
 • Item
  Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кримець, Оксана
  У статті розглянуто проблему семантичної динаміки терміна під впливом екстралінгвальних чинників. Досліджено зміни, що відбулися у спеціальній науковій картині світу політології, наслідком яких є трансформація семантичної структури терміна, поява нових спеціальних значень, нейтралізація оцінно-експресивних компонентів, а також звуження або розширення значень. Обґрунтовано вплив соціальних змін на творення та розвиток політологічної термінології. The paper deals with problem of semantic dynamics of term under act of extra linguistic factors. Changes in the special scientific picture of the world of political science, by a result what transformation of semantic structure of term, origin of the new special meanings, neutralization of evaluation-expressive components, and also narrowing or expansion of meanings are studied. Influence of social changes on education and development of political science terminology are grounded.
 • Item
  Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Козелко, Ірина
  У статті заналізовано дисертаційні праці, об’єктом яких є лінгвістична термінологія. Ці праці стосуються як опису лінгвістичної терміносистеми в цілому, так і в конкретних граматиках чи працях науковців минулого зокрема. Дослідження конкретної терміносистеми в діахронії та синхронії дозволяють збагнути процес розбудови мовознавчої термінології. Linguistic terminology was the object of dissertations which are analysed in the article. These papers touch both description of linguistic terminology system on the whole and in concrete grammars or in the works of scientists of the past in particular. Research of concrete terminology system in diachrony and synchrony is allowed to understand the process of development of linguistic terminology system.
 • Item
  Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Жангазінова, Руслана
  У статті заналізовано термінолексику наукових літературознавчих праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. Описано категорії термінів із погляду на їхнє походження, де було виявлено терміноодиниці, запозичені з грецької, латинської, італійської, французької, німецької чи англійської мов, іноді за участи мови посередника. Також зафіксовано питомі терміни й гетерогенні одиниці. The article deals with the terminology of literary articles at the beginning of the late XIX - early XX century. Categories of terms according to its origin were examined, where terms borrowed from Greek, Latin, Italian, French, German or English languages were found, sometimes involving language mediator. Also proper Ukrainian terms and and heterogeneous elements were recorded.
 • Item
  Аналізування проблеми дефініювання неясних понять
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дуцяк, Ігор
  Унаслідок виконаного дослідження з’ясовано джерела сористичних парадоксів. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення в дефініції слів з неясною семантикою такої інформації, яка в разі її врахування внеможливлюватиме несвідоме формування сористичних парадоксів. Сформульовано пропозицію щодо уточнення дефініції поняття «купа». As a result of the executed research a sources of paradoxes type of sorites are revealed. It is offered to bring in definitions of words with the semantics of the vagueness the information which will interfere creating of paradoxes of type of sorites. It is proposed to clarify the definition of concept of “a heap”.
 • Item
  Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Городиловська, Галина
  Стаття висвітлює лексико-семантичний аналіз медичних термінів, які є вагомою та органічною складницею ідіостилю Романа Іваничука. З’ясовано способи реалізування цих лексичних одиниць у звичній для них функції номінації понять, а також у стилістично-виражальній значині у складі порівнянь і метафор. Наведено особливості використання таких засобів у різних комунікативних ситуаціях. The article deals with the lexical-semantic analysis of medical terms that are significant and integral component of Roman Ivanychuk’s idiostyle. It is found out how to implement these lexical units in their usual function of concepts nomination, as well as in stylistically-expressive meaning as a part of similes and metaphors.The peculiarities of using such tools in a variety of communicative situations are shown.
 • Item
  Антонімічні відношення в українській музичній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Булик-Верхола, Софія
  Статтю присвячено аналізові антонімів у музичній термінології української мови. Виявлено антонімічні відношення термінів, протиставлених за такими ознаками: властивості явищ і предметів, наявність чи відсутність ознаки, кількісні відношення, локалізація, спрямованість дій чи ознак. Схарактеризовано різнокореневі та спільнокореневі однокомпонентні терміни й терміносполуки. Antonymy is a wide-spread phenomenon in Ukrainian musical terminology. Antonyms play a positive part in term system organization. Antonymous relations allow emphasizing a deep-laid essence of the concepts to be opposed, help determine the place of every single term in musical terminology and contribute to the entire perception of scientific information.
 • Item
  Символ VS образ: до питання термінологічної варіативності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Альбота, Соломія
  У статті розглянуто питання співвідношення понять символу й образу. Основну увагу звернено на тлумачення символу й образу в різних гуманітарних студіях, яке дозволяє виявити особливості цих термінів. Заналізовано терміни «символ» й «образ» у семіотиці та культурології. Виявлено взаємозв’язок термінів «художній образ» і «художній символ» у теорії літератури. Згідно з підходами до вивчення лінгвістичних термінів обґрунтовано їхню термінологічну варіативність. The article deals with the correlation between the notions of symbol and image. The main attention is paid to the interpretation of symbol and image in various areas of Humanities, which allows to reveal substantial features of these terms. The terms “symbol” and “image” in semiotics and cultural studies have been analyzed. The interrelation of the terms “artistic symbol” and “artistic image” in literary theory has been discovered. According to the approaches to the study of linguistic terms, their terminological variability is substantiated.
 • Item
  До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Фаріон, Ірина
  Предметом аналізу статті є міркування видатного фізика й перекладача Івана Пулюя про потребу формування питомої наукової мови в час існування української бездержавности на межі ХIХ – поч. ХХ століть і їхня абсолютна суголосність із сьогоднішніми проблемами утвердження наукової термінології на рідномовній основі. Уперше джерелом дослідження міркувань мислителя про мову науки, освіти та просвіти є 298 його листів, виданих 2007 року. The subject of the article analysis is considerations of famous physician and translator Ivan Puliui about the need of the formation of specific scientific language during Ukrainian statelessness at the end of ХIХ – beginning of ХХ centuries and their absolute consonance with today’s problems of scientific terminology strengthening on the basis of native language. The first source of research of thinker’s considerations about language of science, education and enlightenment became his 298 letters issued as soon as 2007.
 • Item
  Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Файчук, Тетяна
  Типологічне аналізування рукопису лікарського порадника XVIІІ ст. дозволив дослідити структуру, схарактеризувати зміст, лексичні, стилістичні особливості цієї пам’ятки науково-популярного жанру. The comparative typology analysis of manuscript of curative adviser of XVIІІ of century allowed to investigate the structure, to describe the table of contents, the stylistic features of this monument of scientific and popular genre.
 • Item
  Явище полісеміїї в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Нікуліна, Неля
  Досліджено полісемантичні відношення в межах транспортної термінологічної мегасистеми. Визначено, що міжсистемна полісемія є закономірним явищем для терміології як автономної підсистеми сучасної української мови. На відміну від міжсистемної, у статті зафіксовано внутрішньосистемну полісемію, яку в термінознавстві трактують, як негативне явище, що ускладнює комунікацію. Polysemantic relations within the transport terminological megasystem have been inquired into. It has been determined that the inter-system polysemy is a natural phenomenon for terminology as an autonomous subsystem of the present day Ukrainian language. Unlike the intersystem one, a polysemy within the system, noted by us, is interpreted in terminology as a negative phenomenon, which complicates communication.
 • Item
  Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Микульчик, Роман
  У статті розглянуто тематичні й лексико-семантичні групи фізичних термінів-епонімів. Подано різницю між тематичними й лексико-семантичними групами. Доведено умовний характер поділу на тематичні й лексико-семантичні групи. The paper deals with thematic and lexical-semantic groups of physical eponimic terms. The difference between thematic and lexical-semantic groups was shown. Conditional character of division on thematic and lexical-semantic groups is proven.