Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2004. – №517

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До п’ятнадцятого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 259 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Якість навчання у вищих недержавних закладах освіти: польський досвід
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Патора, P.; Крикавський, Є. В.; Чухрай, Н. І.
  Розглядаються питання формування ринку бізнес-освіти на пост-соціалістичному просторі загалом та в Україні зокрема, а також польський досвід стратегічного управління недержавним навчальним закладом. The main problems of business-education market forming in the post-socialist country are considered. The Polish experience in the sphere of the strategy management of non-profit High School is analyzed.
 • Item
  Czech regions and their painful drawing on Europe of regions
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Suchacek, J.
  Розглянуто деякі аспекти соціально-економічних тенденцій в Республіці Чехія після 1989 p., звертаючи увагу на соціальний розвиток, регіональну нерівність та інституційну структуру. Головною метою статті є критичний аналіз обраного регіонального розвитку, створеної регіональної нерівності та сформованої інституційної структури, які виникли в Республіці Чехії в трансформаційний період. The article concentrates on the chosen aspects of the spatial socioeconomic trends in the Czech Republic after 1989 with special regard to regional development, regional disparities and their institutional framework. The main objective of the paper is to analyze critically the chosen aspects of the regional development, regional disparities and institutional framework in which they appeared in the Czech Republic in the years of the transformation.
 • Item
  Проблеми становлення і перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Федевич, М. Є.; Верес, О. О.
  Розглянуто досвід зарубіжних країн з питань створення і діяльності недержавних пенсійних фондів як фінансових посередників, визначено основні проблеми функціонування таких установ в Україні. На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи і способи розв’язання проблем у сфері діяльності недержавних пенсійних фондів, описано основні перспективи і позитивні сторони їх розвитку для економіки України. In the article the experience of foreign countries is considered in the questions of creation and activity of unstated pension funds as financial intermediaries, the fundamental problems of such Ukrainian establishments functioning are defined. Ways and methods of problem decisions are offered on the basis of conducted analysis, basic prospects and positives of unstated pension funds development are described for Ukrainian economic.
 • Item
  Удосконалення механізму підтримки та створення конкурентного середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Станько, Н. Л.
  Наведено відмінності у теоретичному та практичному підході щодо трактування терміна „монопольна фірма” та „домінуюча фірма”. Сформульовано визначення терміна „суб’єкт господарювання з ринковою владою”. Визначено елементи моніторингової діяльності, а також функції та обов’язки органів, які беруть участь у формуванні конкурентних відносин в національній економіці. The article direct to the theoretical and practical differences between terms of “monopoly firm” and “dominant firm”. The author formulations the definition of the “person with market power”. In this article there is definition of monitoring activity elements, the functions and responsibilities organs, which take part in formation competitive relations in national economy.
 • Item
  Фармакоекономіка: формування витрат в системі страхової медицини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кричковська, А. М.; Червецова, В. Г.; Болібрух, Л. Д.; Новіков, В. П.
  Аналізуються літературні дані та практичний досвід застосування методів фармакоекономіки в створенні медичних експертних стандартів для системи страхової медицини України. Виявлені позитивні сторони застосування такої системи страхування в умовах ринкової економіки. Literature dates and practical experience of using of pharmaceutical economy methods in the formation of medical expert standards for the system of medical insurance in Ukraine has been analyzed. Positive sides of using this insurance system under market economy circumstances have been established.
 • Item
  Нейтралізація загроз як передумова забезпечення корпоративної безпеки підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кравчук, П. Я.
 • Item
  Дослідження організаційно-технічних факторів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Токарська, І. М.; Босак, А. О.
  Розглянуто основні фактори, які знаходяться в полі впливу виробничо-господарських структур для реалізації інноваційного типу розвитку. На основі виявлених факторів розроблено деякі рекомендації щодо їх врахування у процесі інноваційного розвитку виробничо-господарських структур. In article are depictured the main factors, which stay in then sphere of influence of manufactued structures for sale innovation type of development. On the base of given factors same recomendations are researched. And they should be registered to the process of innovation development manufactured structures.
 • Item
  Методи оцінювання фінансової ефективності інвестиційної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Пшик, О. О.
  На основі літературних джерел проаналізовано методи оцінки ефективності інвестицій. Подано рекомендації щодо покращання оцінення фінансової ефективності інвестицій. Given article is devoted to analyze, based of studying of literary sources, of methods asses effectiveness investment. The recommendations as for improve of asses’ financial effective investment are given in this article.
 • Item
  Нобеліанти з економіки - основоположники теоретико-методологічних та функціонально-прикладних інноваційних розробок і відкриттів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Пунько, Б. М.
  Наводиться порядок відзначення найдостойніших інтелектуалів світу врученням Нобелівських премій, хронологія відзначення лауреатів Нобелівської премії з 1969 по 2003 pp., аналіз інформації про наукові заслуги лауреатів та відомості про нобеліантів з економіки. The order of the mark worthy intellections world happens by presenting the Nobel prizes, chronology of the mark laureate to Nobel prize with 1969y. on 2003 y., analysis to information on scientific achievement laureate and information about Nobeliantah with economy.
 • Item
  Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Крупін, В. Є.; Шмигаль, Д. А.
  Проаналізовано динаміку надходжень іноземних інвестицій в Україну протягом останніх років. Розглянуто недоліки сучасної системи регулювання іноземних інвестицій та основні механізми стимулювання їх залучення. The following article analyses dynamics of foreign investments flows into Ukraine during few past years. It reviews demerits of the existing foreign investments’ regulation system and main mechanisms of their stimulation.
 • Item
  Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та система їхнього захисту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гринів, Т. Т.
  Проаналізовано основні проблеми залучення іноземних інвесторів на вітчизняний ринок. Описано систему захисту іноземних інвестицій. Виявлено відмінності між страхуванням та гарантуванням іноземних інвестицій. The main problems of prosecution of foreign investors in Ukraine are analyzed in this article. The system of protection of foreign investment is described. We showed the differences in insurance and guarantee of foreign investment.
 • Item
  Моделювання ефективності систем обліку і внутрішнього контролю при проведенні аудиторської перевірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Бунда, О. М.
  Розглянуто п'ять моделей взаємозв'язку систем обліку та внутрішнього контролю при проведенні аудиторської перевірки. Охарактеризовано області малоймовірних, допустимих та бажаних значень досліджуваних систем. The article presents five correlation models of accounting and internal control systems under auditing review. Consideration is given to the fields of scarcely probable and desired data points of systems under research.
 • Item
  Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Юринець, О. В.
  Розглянуто особливості та характеристики методів оцінювання конкуренто-спроможності підприємства та розроблено їх класифікацію за п'ятьма ознаками. Features and characteristics of methods evaluating competiveness of the enterprise are considered and their classification behind five attributes is developed
 • Item
  Методичні засади узгодження потужностей ланцюга поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Чухрай, Н. І.; Гірна, О. Б.
  Розглянуто основні теоретичні засади узгодження потужностей ланцюга поставок. Розраховано потужності для досліджуваного товару, виявлено вузьке місце та обгрунтовано доцільність його ліквідації. The basic theoretical principles of the coordination of the supply chain’s capacities are considered. The account of capacities for the researched good is carried out, the bottleneck is revealed and the expediency of its liquidation is reasonable.
 • Item
  Використання законів логіки в економіці для підвищення синергічності ділових відносин з іноземними партнерами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Ульянова, А. М.
  Розглянуто застосування логічних законів в економіці та ділових відносинах всередині організації та із зовнішнім середовищем зокрема Запропоновано якісно новий підхід з боку законів логіки до комунікаційного процесу та якісного складу інформації, що передасться при цьому. The laws of logics and their practical use in the economics and in business relationships inside the organisation and with the outer environment are described in the article. The new approach from the side of logic laws to the communicational process and quality structure of the information, which is transmitted in it, is viewed in the article.
 • Item
  Теоретичні засади функціонування ринку освітніх послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Свінцов, 0. М.
  Розглядаються ознаки такого продукту інтелектуально-духовного виробництва, як освітня послуга, яка є об’єктом ринкових відносин у сфері освіти та одним із джерел фінансування ВНЗ. Висвітлюються особливості та структура ринкової ціни на платні освітні послуги в освітніх закладах The features of such a product of an intellectually-spiritual production as educational service, which is an objest of market relations in the educational sphere and one of the sources of HEE (Higher Educational Establishments) financing are examined. Peculiarities and structure of the market price for payed educational services in educational establishments are described.
 • Item
  Вимірювання ефектів рекламної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Романишин, С. Б.
  Описано суть та види ефектів реклами, проаналізовано методи оцінки ефектів реклами, зокрема математичне моделювання. In the article the essence and types of advertising effects are described. Different methods of advertising effects estimation, including mathematical modeling, are analyzed.
 • Item
  Розвиток інтегрованих агротекстильних виробництв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Наумов, О. Б.
  Розглянуто проблеми створення інтеграційних формувань нового типу - агротекстильних альянсів, що дозволять поєднати інтереси текстильної промисловості та її сировинної бази. Визначено концептуальні засади розвитку агротекстильного виробництва, наведено стратегічне бачення розвитку, визначено принципи та етапи розвитку інтегрованих формувань. This article is denoted problems of création intégration shaping the new type - agrarian- textile alliances, which will allow to connect the interests of textile industry and its raw materials base. Conceptual bases of development of agrarian-textile production are determined, it is given strategic vision of development, certained principles and stages of development of integrated shaping.