Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 475 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 104
 • Item
  Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сабан, І. І.; Гринишин, О. Б.
  Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямогонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40. The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to formglassworks. The oilsMS-20 and I-40 are found to be the best.
 • Item
  Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пона, М. Г.; Боровець, З. І.; Кобрин, О. В.; Ворона, У. Є.
  Досліджено особливості кристалізації β-СаО∙SіO2 при випалі гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію оксиду бору на утворення воластоніту. The peculiarities of β-CaO∙SiO2 crystallization during the burning of calcium hydrosilicate of tobermorite composition are researched. The mineralising effect of boron oxide on the formation wollastonite is established.
 • Item
  Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гринь, Г. І.; Пономарьов, В. О.; Созонтов, В. Г.; Казаков, В. В.
  Наведено принципову технологічну схему переробки систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду. Схема, що пропонується, дає змогу досягнути ступеня утилізації, що перевищує 99 %. The technological scheme of reprocessing the systems on the basis of concentrated nitrate acid containing compounds of iodine is presented. The offered scheme allows to reach the degree of utilization that exceeds 99 %.
 • Item
  Розрахунок екологічних показників під час режимно-налагоджувальних робіт на модулях нагрівання Мн-120 та Мн-120ЕКО
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мартиняк, М. А.; Мартиняк, О-Р. В.
  Проведені порівняльні дослідження викидів шкідливих речовин під час режимно- налагоджувальних робіт на модулях нагрівання МН-120 та МН-120Еко. Наведено методику проведення досліджень та розраховано концентрації оксидів карбону СО та нітрогену NOx у викидах. The comparative researches of emissions of harmful substances during the regime-up work on the modules heating MN-120 and MN-120Eko are done. The methods of conducting the researches are presented and the concentrations of carbon oxide СО and nitrogen NOx in еmissions are calculated.
 • Item
  Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гумницький, Я. М.; Сидорчук, О. В.
  Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми ІІ типу. Встановлено, що після утворення мономолекулярного адсорбційного шару, адсорбція продовжується і далі. Це приводить до появи димолекулярного шару. The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer.