Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 475 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 104
 • Item
  Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сабан, І. І.; Гринишин, О. Б.
  Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямогонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40. The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to formglassworks. The oilsMS-20 and I-40 are found to be the best.
 • Item
  Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пона, М. Г.; Боровець, З. І.; Кобрин, О. В.; Ворона, У. Є.
  Досліджено особливості кристалізації β-СаО∙SіO2 при випалі гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію оксиду бору на утворення воластоніту. The peculiarities of β-CaO∙SiO2 crystallization during the burning of calcium hydrosilicate of tobermorite composition are researched. The mineralising effect of boron oxide on the formation wollastonite is established.
 • Item
  Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гринь, Г. І.; Пономарьов, В. О.; Созонтов, В. Г.; Казаков, В. В.
  Наведено принципову технологічну схему переробки систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду. Схема, що пропонується, дає змогу досягнути ступеня утилізації, що перевищує 99 %. The technological scheme of reprocessing the systems on the basis of concentrated nitrate acid containing compounds of iodine is presented. The offered scheme allows to reach the degree of utilization that exceeds 99 %.
 • Item
  Розрахунок екологічних показників під час режимно-налагоджувальних робіт на модулях нагрівання Мн-120 та Мн-120ЕКО
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мартиняк, М. А.; Мартиняк, О-Р. В.
  Проведені порівняльні дослідження викидів шкідливих речовин під час режимно- налагоджувальних робіт на модулях нагрівання МН-120 та МН-120Еко. Наведено методику проведення досліджень та розраховано концентрації оксидів карбону СО та нітрогену NOx у викидах. The comparative researches of emissions of harmful substances during the regime-up work on the modules heating MN-120 and MN-120Eko are done. The methods of conducting the researches are presented and the concentrations of carbon oxide СО and nitrogen NOx in еmissions are calculated.
 • Item
  Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гумницький, Я. М.; Сидорчук, О. В.
  Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми ІІ типу. Встановлено, що після утворення мономолекулярного адсорбційного шару, адсорбція продовжується і далі. Це приводить до появи димолекулярного шару. The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer.
 • Item
  Перспективні шляхи утилізації кеку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лучка, О. М.; Одноріг, З. С.; Сухопляс, В. В.
  Запропоновано принципову схему брикетування кеку, що уможливить вирішити проблему накопичення його великої кількості на мулових майданчиках. Схема є простою і екологічно завершеною. The principal scheme of briquetting the cake that allows to solve the problem of accumulation the large number of cake on the sludge sites is proposed. The scheme is simple and environmentally completed.
 • Item
  Політермічна кристалізація солей із розчину калуського хвостосховища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яворський, В. Т.; Блажівський, К. І.; Максимович, І. Є.
  Досліджено виходи і послідовність кристалізації солей під час ступеневого охолодження частково випаруваних розчинів Калуського хвостосховища. Визначено температурні режими охолодження, які забезпечать одержання натрію хлориду, калійно-магнієвого добрива, епсоміту тощо. In this article yields and sequence of crystallization of salts during cooling degreeal partially evaporated solution Каlush tailings were studied. Installed cooling temperature regimes which will provide obtaining sodium chloride, potassium-magnesiumfertilizer, epsomite etc.
 • Item
  Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шулиндін, В. В.; Топільницький, П. І.; Шевчук, В. У.
  Наведено дані щодо виробництва етилену і пропілену у світі. Описано оптимальні параметри проведення процесу піролізу. Проаналізовано альтернативні види сировини і запропоновано використання вакуумного газойлю гідрокрекінгу, прямогонного вакуумного газойлю із західно-українських нафт, фільтрату депарафінізації. The article deals with the problems of ethylene and propylene production in the world. The optimal parameters of the pyrolysis process are described. The alternative types of raw materials are analyzed. Hydrocracking vacuum gasoil, straight-run gasoil vacuum obtained from the West-Ukrainian oil, as well as dewaxing filtrate are proposed as raw materials.
 • Item
  Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти орховицького нафтового родовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Хлібишин, Ю. Я.; Мохамад Шакір Абд Ал-Амері; Гринишин, О. Б.; Почапська, І. Я.
  Досліджено фракційний склад та фізико-хімічні властивості світлих фракцій, виділених із нафти Орховицького нафтового родовища. Вивчено потенційний вміст фракцій, для яких визначено густину, показник заломлення, молекулярну масу, вміст сірки. За допомогою методу n-d-M розраховано структурно-груповий склад. The fractional composition and physical and chemical properties of light fractions selected from Orhovytsk oilfield oil аre investigated. The potential content of fractions is determined. We have studied defined density, refractive index, molecular weight and sulfur content of the mentioned fractions. The structure and group composition is calculated with the help of n-d-M method.
 • Item
  Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гринчук, Ю. М.; Никипанчук, М. В.; Гринчук, В. М.
  Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та різними способами введення ЕРО. Бітуми проаналізовано за такими показниками: температура розм’якшення, пенетрація, адгезія, дуктильність. We have studied the properties of bitumen modified with epoxy on the basis of rapeseed oil. For experiments we used brand BND 90/130 bitumen, modified with the rapeseed oil (EPO) epoxy in different amounts and in different EPO inputs. Bitumen were analyzed by the following parameters: softening temperature, penetration, adhesion, duktylnist.
 • Item
  Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фридер, І. В.; Топільницький, П. І.; Гринишин, О. Б.
  Розглянуто актуальну проблему утилізації кислих гудронів, які є відходами нафтопереробної промисловості. Вивчено метод нейтралізації кислих гудронів для нейтралізації сульфокислот і надлишкової кількості сірчаної кислоти. Наведено результати вивчення процесу окиснення нейтралізованого кислого гудрону і його сумісного окиснення з нафтовим гудроном. Встановлено принципову можливість використання кислих гудронів у виробництві бітумів. The actual problem of acid sludge utilization which is the wasted products of oil-refining industry is examined. The neutralization method of acid sludge in order to neutralize sulfonic acids and excess of sulphuric acid is studied. The results of the oxidation process study of neutralized acid sludge and its joint oxidation with oil tar are given. The possibility of acid sludge application for the bitumen production is established.
 • Item
  Використання олефінів фракції C4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бутадієну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гуменецький, В. В.; Шищак, О. В.; Жизневський, В. М.
  В імпульсній проточній установці досліджено процес сумісного окиснення ізобутилену та окислювального дегідрування бутену-1 на оксидному Fe-Te-Mo-Ox каталізаторі. Встановлено оптимальні за виходом продуктів (метакролеїн, бутадієн-1,3) умови процесу. Показано, що селективність за бутадієном-1,3 зростає із збільшенням тривалості контакту при температурі 633 К, а селективність за метакролеїном при 693 К має максимум за tк=0,6 с. Максимальний сумарний вихід цільових продуктів реакції (68,7 %) одержано за температури 693 К і часу контакту 3,6 с. The joint process of isobutylene oxidation and butene-1 oxidative dehydration is studied on the basis of Fe-Te-Mo-Ox catalyst in the impulse flown plant. The optimal process conditions of products yield (methacrolein, butadiene-1,3) are determined. It is shown that the selectivity by butadiene-1,3 increases with the contact time rising at 633 K and the selectivity by methacrolein at 693 K is maximal at contact time of 0.6 s. The maximal total yield of the target reaction products (68.7%) is obtained at 693 K and contact time of 3.6 s.
 • Item
  Формування термочутливих покриттів на основі полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну) на поверхні пероксидованого скла
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Огар, М. О.; Стецишин, Ю. Б.; Коструба, А. М.; Марінцова, Н. Г.; Новіков, В. П.
  На поверхні пероксидованого скла сформовано прищеплений наношар полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну). Властивості модифікованої поверхні досліджено методами часопролітної вторинної іонної мас-спектроскопії (TOF-SIMS), еліпсометрії, атомно- силової мікроскопії та визначення контактних кутів змочування поверхні водою. Показано, що отримане покриття має термочутливі властивості. The grafted nanolayer of poly(N-methacryloyl-L-phenylalanine) was formed on the peroxided glass surface. The properties of the modified surface were investigated using the methods of TOF-SIMS, ellipsometry, atomic-force microscopy and determination of wetting contact angles methods. It is shown that the obtained cover has thermosensitive properties.
 • Item
  Дослідження властивостей сумішей надвисокомолекулярного поліетилену з полімерами відмінної будови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Земке, В. М.; Довга, І. В.
  Досліджено композиції надвисокомолекулярного поліетилену з полімерами іншої будови та низькомолекулярними доданками. Вивчено ступінь однорідності сумішей на основі НВМПЕ від складу та природи компонентів та вплив їх на фізико-механічні властивості. The compositions of ultra highmolecular polyethylene with the polymers of different structure and low-molecular additions are discovered. The degree of blends homogeneity on the basis of UHMPE depending on the structure and nature of components and their influence on physical and mechanical properties is studied.
 • Item
  Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Ю. Я.; Яцульчак, Г. В.; Суберляк, О. В.; Гіль, Н. В.
  Синтезовано тонкоплівкові композити мембранного типу на основі рідкоструктурованих кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном і аліфатичного поліаміду-6. Досліджено вплив умов формування на фізико-механічні і сорбційні властивості синтезованих плівок. The membrane type thinly-film composites on the basis of cross-linked co-polymers of 2- hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pirrolidone and aliphatic polyamide -6 are synthesized. The influence of formation conditions on physical and mechanical and sorption properties of synthesized films is investigated.
 • Item
  Вплив низькомолекулярних додатків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Ю. Я.; Клим, Ю. В.; Дерев’янко, О. В.; Скорохода, В. Й.
  Подано результати експериментальних досліджень впливу низькомолекулярних додатків на технологічні властивості та морозостійкість клейових композицій на основі полівінілового спирту. The results of the impact experimental studies of low molecular applications on the technological properties and frost-resistance compositions based on polyvinyl alcohol are reflected.
 • Item
  Синтез та властивості гідрогелів, отриманих у присутності дрібнодисперсних (бі)металевих частинок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дудок, Г. Д.; Семенюк, Н. Б.; Дзяман, І. З.
  Синтезовано гідрогелеві композити на основі 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном, наповнених дрібнодисперсними (бі)металевими частинками і досліджено їхні фізико-механічні властивості. Досліджено вплив природи наповнювача, складу вихідної композиції на властивості композиційних матеріалів. Встановлено, що (бі)металеві частинки виконують функцію (феро)магніточутливого наповнювача та ініцітора полімеризації. Hydrogel composits, based on 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pyrrolidone and filled with atomized (bi)metallic particles are synthesized and their physical and mechanical properties are studied. The influence of the filler nature, the structure of the original composition on the properties of composite materials are researched. It has been determined that the bimetallic particles function as a (ferro)magneto filler and as an initiator of polymerization.
 • Item
  Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ларук, Ю. В.; Левицький, В. Є.
  Встановлено вплив природи полістрольного модифікатора і диестерфталатного пластифікатора на змочуваність полівінілхлориду пластифікатором та ступінь його мігрування з об’єму матеріалу. The effect of polystyrene modifier and diesterphthalic plasticizer nature on wettability of PVC by plasticizer and degree of its migration from the volume of the material is established.
 • Item
  Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гуменецький, Т. В.; Зінь, Я. І.; Білий, Л. М.; Самойлюк, Д. С.
  Встановлено, що природний та модифікований кальцієм цеоліти інгібують корозію сталі в середовищі слабкокислих дощових опадів. Найефективніше інгібує корозію сталі Ca-вмісний цеоліт. Захисну ефективність наповнених цеолітами алкідних покриттів можна ранжувати так: не модифіковане < з природним цеолітом < з Са-вмісним цеолітом. It was established that natural and Ca modified zeolite inhibit steel corrosion in the medium of low acid rain. The Ca-containing zeolite inhibit the steel corrosion in the most effective way. The protective effectiveness of the alkyd coatings filled with zeolites can be placed in the following order: unmodified < with natural zeolite < with Ca-containing zeolite.