Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2004. – № 509

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконано на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету "Львівська політехніка" та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолоекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – № 509 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 128 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 509
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 509
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Коригування динамічних характеристик гідравлічного приводу на основі вимірювання положення у попередньому циклі його роботи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Щесьняк, Зб.; Дорожовець, М. М.; Дейнека, Р. М.
  Подано аналіз гідравлічного пресу під час вільного кування. Подано циклограму роботи гідравлічного приводу. Вплив величин, які важко виміряти, чи змінних у часі експлуатації на динаміку приводу гідравлічного преса враховано у запропонованій методиці коригування положення приводу у цьому циклі на основі похибки положення поперечини преса, яку оцінено у попередньому циклі. Роботу пристрою зреалізовано у цифровій формі. Analysis of the hydraulic press operation in the free forging process has been presented in the paper. A cyclogram of the drive operation has been presented. The influence of quantities, which are varying or difficult to measure in the exploitation process, on the press drive dynamics, has been taken into account in the elaborated method of drive position correction. The algorithm for determining the set value in the next deformation pitch on the base of the press crossbar position in the given deformation pitch has been presented. The system has been made in the digital technology.
 • Item
  Визначення жорсткості пружної системи та моменту збурення вібраційної притиральної машини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Шпак, Я. В.; Ланець, О. С.; Гаврильченко, О. В.
  На базі математичної моделі резонансної вібраційної притиральної машини наводиться вивід необхідної формули для визначення жорсткості пружної системи та збурюючого моменту механічної коливної системи з врахуванням в’язкого опору в системі. Оn the base of mathematical model of resonance vibration grind in machine an inference of necessary formula is pointed for determination of inflexibility of the resilient system and revolting moment of the mechanical hesitate system taking into account the viscid resistance in the system.
 • Item
  Вплив величини зони пластичних деформацій на залишкові напруження в кільцевих з’єднаннях обсадних труб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Палаш, Р. В.
  Розглянуто можливість використання розрахунково-експериментального методу для визначення напружень у кільцевих з’єднаннях із сталей, різних за своїми міцнісними характеристиками і хімічним складом. Досліджено залежність розподілу залишкових напружень в кільцевому зварному з’єднанні обсадних труб від розмірів поля пластичних деформацій. Possibility of use of computation-experimental method for determination of tensions in the circular halving of steel with different durability descriptions and chemical compositionis considered. Dependence of distributing remaining tensions in the circular welded halving of pipes from size of field of plastic deformations is explored.
 • Item
  Про пружні властивості приводних клинових пасів пасових передач
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Павлище, В. Т.; Предко, Р. Я.
  Модуль пружності приводних клинових пасів при розтягу є параметром, який потрібен для розрахунків та проектування пасових передач. Сьогодні відсутня достовірна інформація про цей параметр для пасів, які виготовляють різні фірми. Тут показано, що клинові паси, які виготовлені у різних країнах, мають різницю у величинах модулів пружності. The coefficient of elasticity of drive wedge belts for want of tension is argument, which one is indispensable for calculations and projection of belt-stretches. Now there is precise information about this argument for belts, which ones are manufactured by different corporations. Here is displayed, that the wedge belts, which one are manufactured in miscellaneous countries, have an essential residual of magnitudes of coefficients of elasticity.
 • Item
  Тертя у фрикційних муфтах підвищеної навантажувальної здатності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Малащенко, В. О.; Пінчук, А. В.
  Розглядається методика роботи, що витрачається на тертя та розгін ведених мас фрикційних муфт підвищеної навантажувальної здатності. Запропоновано розрахункову схему та аналітичні залежності, що описують величину цієї роботи під час вмикання муфти. Еxamined a strategy of working, which is spent for friction and speedup of conducted weights frictional couplings the increased loading ability. It is offered settlement circuit and analytical dependences, which describe value of this working at the time of coupling’s inclusion.
 • Item
  Оптимізація конструктивних параметрів деталей передньої підвіски автобуса ІVЕCО-КрАЗ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Форнальчик, Є. Ю.; Підгайний, Т. Ю.
  Проведено розрахунок серійного торсіона на втомну міцність і виявлено його низьку надійність. Встановлено залежність коефіцієнта запасу міцності і довжини торсіона від його діаметра. Зважаючи на умови забезпечення необхідної надійності і жорсткості, запропоновано новий торсіон. Використовуючи метод скінчених елементів, проведено розрахунок важеля, який з’єднаний з торсіоном. Враховуючи результати розрахунку, спроектовано важіль для нового торсіона. It is carried out calculation of a serial torsion bar on fatigue strength and its low reliability detected. Association of a reserve factor and length of a torsion bar on its diameter is established. On a ground of conditions of necessary reliability and rigidities, the new torsion bar is offered. Using a Finite Element Method, calculation of a bar, which is fused to a torsion bar, is carried out. Taking into account outcomes of calculation, the bar for a new torsion bar is designed.
 • Item
  Вплив параметрів фрикційних накладок на температурний режим та розподіл теплових потоків в автомобільних дискових гальмах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гудз, Г. С.; Осташук, М. М.
  Викладено результати порівняльних досліджень температурних режимів і розподілу теплових потоків в автомобільних дискових гальмах з різними теплофізичними та конструктивними параметрами фрикційних накладок при випробуваннях ІІ, отримані комп’ютерним моделюванням. Results of comparative study of thermal flows distribution temperature conditions in automobile disk brakes with different thermophysical and design parameters of friction linings during test II, obtained by computer simulation, are presented.
 • Item
  Оптимізація керованих рухів суттєво нелінійних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кузьо, І. В.; Смерека, І. П.; Зінько, Я. А.
  На основі спеціальних гіперболічних Atеb-функцій запропоновано методику розв’язання задач оптимального керування рухом матеріальних об’єктів повільнозмінної маси при дії на них суттєво нелінійного в’язкого і сухого тертя. On the basis of the methods of hyperbolic Ateb-functions the ways of solving the problems of optimal motion directing of material object with slowly changing mass influenced by some essentially non-linear viscous and dry friction.
 • Item
  Дискретне моделювання робочого колеса газотурбінного двигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Григор’єва, П. П.; Шамровський, О. Д.
  З ціллю дослідження власних форм коливань осьового колеса компресора газотурбінного двигуна і побудови надалі вібраційного критерію пошкоджень пропонується дискретна модель такого колеса, метод розв’язання моделі, а також оцінюється адекватність моделі на базі експериментальних даних. Диск і лопатки розглядаються як єдина система із великою кількістю ступенів вільності, яку можна знизити, враховуючи симетрію системи, за допомогою теорії зображень груп. With the aim of research of the gas-turbine engine compressor axled wheel natural modes and formulating in the future a vibration criteria of damages a discrete model of such wheel is proposed, as well as a method of solving of the model. An adequacy of the model is estimated on the base of the experimental data. The disk and the blades are concern as a single whole, as a system with many degrees of freedom. A dimension if the problem can be reduced by the taking into account symmetry of the system by means of representation theory.
 • Item
  Дослідження в термінах феноменологічної синтезної моделі поверхні навантаження при циклічних термомеханічних випробуваннях полікристалічного матеріалу з пам’яттю форми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Голиборода, І. М.
  На основі дворівневої феноменологічної моделі нелінійної деформації досліджується деформаційна поведінка матеріалів з пам’яттю форми на основі заліза. Описано трансформацію поверхні навантаження при термомеханічному навантаженні. Deformational behavior of Fe-based Shape Memory materials is investigated. The investigation is realized in terms of the two-level phenomenological model of non-linear deformation. Transformation of the surface of loading is discussed.
 • Item
  Структурно-параметричний синтез кулачкової запобіжної муфти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кіндрацький, Б. І.
  Досліджено вплив конструктивних параметрів на показники якості роботи кулачкових запобіжних муфт. Розроблено просторову оптимізаційну математичну модель і здійснено багатокритеріальний структурнопараметричний синтез кулачкової запобіжної муфти за заданими характеристиками. Influence of design data on parameters of quality of work of a jow-tipe overload-release clutch is investigated. The spatial mathematical model is developed and is executed multiobjective structural – parametrical synthesis of a jow-tipe overload-release clutch under the set characteristics.
 • Item
  Визначення реакції пружного наповнювача стосовно задач стікості циліндричної оболонки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Воробець, Б. С.; Волос, В. О.; Лампіка, Р. В.
  Стосовно розв’язування задач стійкості запропоновано методику визначення реакції пружного наповнювача при його контактній взаємодії з циліндричною оболонкою. Систему лінійних рівнянь, що описує нейтральну рівновагу наповнювача, розв’язано операторним методом, що дало змогу записати формули для визначення реакції наповнювача через значення переміщень на поверхні контакту. Розглянуто випадки ідеального і нормального механічного контакту. Concerning the solving of stability problems we propose a method of evaluating the reaction of elastic core that interacts contactly with cylindrical shell. The linear system of equations describing neutral equilibrium of the core is solved by symbolic method. This leads to formulas expressing reaction of the core in terms of displacements on the contact surface. The cases of ideal and normal mechanical contact between shell and core are considered.
 • Item
  Нелінійні коливання рухомої струни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.
  За допомогою асимптотичного методу нелінійної механіки визначено частоту і основний період нелінійних коливань струни, залежно від початкового натягу і швидкості її руху. By means of an asymptotic method of nonlinear mechanics it is defined frequency and a fundamental period of nonlinear oscillations of a string depending on an initial tension and a velocity of its driving.
 • Item
  Аналіз гальмування автобусів та синтез їх гальмових керувань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Дем’янюк, В. А.
  Запропоновано методику комплексного аналізу процесу гальмування автобусів та синтезу їх гальмівних керувань, в якій використовується удосконалений метод векторної оптимізації і на підставі якої розв’язана низка практичних задач. The offered methods of the complex analysis of the process of the braking bus and syntheses their brake systems, in which is used advanced method to vector optimization and on the grounds of which is solved row of the practical problems.
 • Item
  Вплив повздовжнього руху на нелінійні поперечні коливання пружин одновимірних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Боженко, М. В.; Сліпчук, А. М.
  Розглядаються поперечні коливання одновимірних пружних систем (балки), які рухаються уздовж своєї недеформованої осі з постійною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; для аналізу руху використовують метод КБМ. Це дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду і частоту її коливань. In borders of the specified model the cross fluctuations of one-measurable elastic systems (beam, girder) are considered(examined) which move along the not deformed axis with constant speed. The differential equation is received which is described dynamic processes in specified one-measurable by(with) system; is offered, for certain(determined) of the assumptions, technique of his(its) research, which permits to receive dependences, which define(determine) influence physico-mathematical and kinematic of the characteristics of system on its(her) amplitude and frequency of fluctuations.
 • Item
  Поперечні коливання нелінійно пружного середовища і метод Д’Аламбера у їх дослідженні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Сокіл, Б. І.; Сеник, А. П.; Назар, І. І.; Сокіл, М. Б.
  Розроблено методику побудови розв’язку крайової задачі для нелінійного рівняння з частинними похідними четвертого порядку, яка описує поперечні коливання одновимірного однорідного середовища. Is developed a technique of construction of the decision of a regional task for the nonlinear equation in private derivative of the fourth order, which describes cross of Fluctuations one-dimensional environment.
 • Item
  Керування якістю точкового мікрозварювання робочих контактів термозондів за плинними показниками формування зварного з’єднання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Білобородченко, В. І.
  Розглянуто результати досліджень з визначення показника якості формування зварного з’єднання, необхідного та достатнього для 100 % неруйнівного контролю виробів та регулювання технологічного процесу на базі плинних параметрів мікроточкового конденсаторного зварювання робочих контактів термозондів. The results of researches by definition of a parameter of quality of formation of welded connection necessary and sufficient for 100 % of the not destroying control of products and regulation of technological process on the basis of the current parameters of process of microdot condenser welding of working contacts of thermocouples are considered.
 • Item
  Механічні випробовування та обладнання для контролю якості мікрозварних точкових контактних зварних з’єднань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Білобородченко, В. І.
  На підставі аналізу результатів механічних випробовувань мікроточкових зварних з’єднань за стандартною методикою виробництва запропоновані механічні руйнівні випробовування на розтяг (зріз) зварних робочих контактів термозондів, достатні та необхідні для вибіркового оцінювання якості формування литої зони, а також розроблене обладнання для проведення випробовувань. On the basis of the analysis of results of mechanical tests of microdot welded connections on a standard technique of manufacture the mechanical destroying tests for a stretching (cutting) of welded working contacts of probes for measurement of temperature (thermocouples), qualities, sufficient and necessary for a selective estimation, of formation of a cast zone are offered, and also the testing facility is developed.