Комп'ютерні системи та мережі. – 2015. – №830

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/31474

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Подано статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, які виконали науковці Національного університету “Львівська політехніка”, вчені інших регіонів України в галузі теорії та розроблення комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 830. – 179 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника Серія: Комп’ютерні системи та мережі № 830
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Міюшкович, Є. Г.; Парамуд, Я. С.
  Досліджено особливості застосування стандартизованих інтерфейсів обміну інформацією у кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано використовувати для телекомунікаційних інтерфейсів дві класифікаційні ознаки – інтенсивність інформаційного обміну та відстань між компонентами КФС. Виділено дев’ять класів телекомунікаційних інтерфейсів. Рекомендовано максимально застосувати стандартні інтерфейсипромислових мереж, зокрема промислову версію Ethernet. Також досліджені особливості застосування безкабельних оптичних та радіочастотних технологій та запропоновані критерії вибору кабельних чи безкабельних технологій для побудови КФС. This paper describes the features of the use of standard interfaces for information exchange in cyber-physical systems (CFS). Two classification criterias for telecommunication interfaces was proposed – the intensity of information exchange and the distance between the components of CFS. Based on these criterias 9 classes of telecommunication interfaces were identified. It is recommended to use standard fieldbus technologies, especially industrial Ethernet. Also,this paper describes the features of wireless optical and RF technologies and criterias for choosing of wired or wireless interface in CFS.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Жолубак, І. М.; Костик, А. Т.; Глухов, В. С.
  Розглянуто особливості побудови операційних пристроїв для опрацювання еле- ментів трійкових полів Галуа GF(3m) у сучасній елементній базі. Показано, що вико- нання операцій над елементами трійкових полів Галуа має переваги над виконанням аналогічних операцій над елементами двійкових полів Галуа. Перехід до операцій над елементами трійкових полів Галуа дає змогу уникнути надлишковості у разі викорис- тання конфігуровних комбінаційних схем у сучасних програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) та знизити апаратні витрати. Features of ternary Galois fields GF(3m) elements processing operation units development for modern component base considered in this article. It is shown that operations execution over ternary Galois fields elements have several advantages over binary Galois fields ones. Moving to ternary elements of Galois fields operations decreases lookup table (LUT) redundancy in modern field programmable gate arrays (FPGA) and reduce hardware costs.
 • Thumbnail Image
  Item
  Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Соломко, М. Т.; Круліковський, Б. Б.; Николайчук, Я. М.
  Розглянуто обчислення сигналів суми в паралельних схемах суматорів без перенесення на логічних елементах XAND. Подана структура логічного елемента XAND, синтаксис його функції, схема паралельного суматора без перенесення на логічних елементах XAND. Продемонстрована таблиця істинності для перевірки логіки схеми суматора. In the article the calculation of the amount of signals in parallel schemes of adders without transfering by the logical elements XAND. The composition of logic element XAND is represented and the syntax of its function. The scheme of parallel adder without transfering by the logic elements XAND is represented. Demonstrated a truth table to check logic schemes of adder.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ігнатович, А. О.
  За результатами аналізу особливостей функціонування та характеристик телекомунікаційних середовищ кіберфізичних систем запропоновано концепцію застосування модифікованих блокових шифрів разом із широковживаними методами захисту. Розглянуто особливості застосування нового способу шифрування на основі статичного та динамічного включення маскувальних символів. Показана можливість розширення функціональних можливостей компонентів безпеки кіберфізичних систем за використання модифікованих блокових шифрів. Наведено результати тестування модифікованих блокових шифрів із використанням стандартизованих тестів. This research work proposes concept of usage of modified block ciphers combining with widely used security methods. The proposed concept is based on the analysis of peculiarities of functioning and characteristics of telecommunications environments of cyberphysical systems. Peculiarities of usage of the newly introduced cryptography method on the basis of static and dynamic inclusion of masking symbols are overviewed. Possibilities of extension of the functionality of security components of cyberphysical systems in the process of usage of modified block ciphers are shown. The analysis of effectiveness of the proposed block ciphers using the National Institute of Standards and Technology (NIST USA) statistical tests is done.
 • Thumbnail Image
  Item
  Види загроз у кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шологон, О. З.
  Проаналізовано різновиди атак та властивості безпечності у кіберфізичних системах. Для забезпечення збереження конфіденційності та захисту цілісності інформації розглянуто вимоги щодо криптографічних засобів захисту інформації у складі КФС. In the paper types of attacks and security properties of cyber-physical systems analysed. Requirements to cryptographіcal units for data security in cyber-physical system are reviewеd to ensure the confidentiality and integrity of information.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сало, А. М.; Кравець, О. І.
  Досліджено енергоспоживання вендингового автомата. Розглянуто промисловий зразок та проаналізовано енергоспоживання ключових вузлів автомата. Запропоновано альтернативні компоненти, що дають змогу зменшити енергоспоживання та використання альтернативних джерел енергії. Рекомендовано комплексний підхід до питання оптимізації енергоспоживання. The article investigates energy consumption of vending machine. Considered industrial design and analyzed energy consumption of machine’s key components. Suggested alternative components that reduce energy consumption. Suggested using of alternative power sources. Recommended a complex approach to issue of energy consumption optimization.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника Серія: Комп’ютерні системи та мережі № 830
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шологон, Ю. З.
  Розглянуто способи захисту кіберфізичних систем. Виокремлено основні завдання, пов’язані з апаратним захистом кіберфізичних систем. Проаналізовано етапи роботи кіберфізичних систем, під час яких система є найвразливішою. The main methods of protecting cyber physical systems are described in this paper. The most important hardware security tasks were noticed. Analyzed staged of cyber physical systems on which systems is the most vulnerable.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кремінь, В. Т.
  Розглянуто метод підвищення завадостійкості ємнісних сенсорів дотику до конденсованої на поверхні чутливих електродів води. Запропоновано використовувати поєднання методу активного екранування для схеми вимірювання власної ємності, спеціальної конструкції сенсора із додатковим захисним електродом та додаткових алгоритмів обробки сигналів від сенсорів. This paper proposes sensing electrode condensed water resistance improvement for the capacitive sensors. It was suggested to use active shield method for the self-capacitance sensors, special sensor construction with using the guard sensor and additional sensor signal processing algorithms.