Комп'ютерні системи та мережі. – 2015. – №830

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Подано статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, які виконали науковці Національного університету “Львівська політехніка”, вчені інших регіонів України в галузі теорії та розроблення комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 830. – 179 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Міюшкович, Є. Г.; Парамуд, Я. С.
  Досліджено особливості застосування стандартизованих інтерфейсів обміну інформацією у кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано використовувати для телекомунікаційних інтерфейсів дві класифікаційні ознаки – інтенсивність інформаційного обміну та відстань між компонентами КФС. Виділено дев’ять класів телекомунікаційних інтерфейсів. Рекомендовано максимально застосувати стандартні інтерфейсипромислових мереж, зокрема промислову версію Ethernet. Також досліджені особливості застосування безкабельних оптичних та радіочастотних технологій та запропоновані критерії вибору кабельних чи безкабельних технологій для побудови КФС. This paper describes the features of the use of standard interfaces for information exchange in cyber-physical systems (CFS). Two classification criterias for telecommunication interfaces was proposed – the intensity of information exchange and the distance between the components of CFS. Based on these criterias 9 classes of telecommunication interfaces were identified. It is recommended to use standard fieldbus technologies, especially industrial Ethernet. Also,this paper describes the features of wireless optical and RF technologies and criterias for choosing of wired or wireless interface in CFS.
 • Item
  Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Жолубак, І. М.; Костик, А. Т.; Глухов, В. С.
  Розглянуто особливості побудови операційних пристроїв для опрацювання еле- ментів трійкових полів Галуа GF(3m) у сучасній елементній базі. Показано, що вико- нання операцій над елементами трійкових полів Галуа має переваги над виконанням аналогічних операцій над елементами двійкових полів Галуа. Перехід до операцій над елементами трійкових полів Галуа дає змогу уникнути надлишковості у разі викорис- тання конфігуровних комбінаційних схем у сучасних програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) та знизити апаратні витрати. Features of ternary Galois fields GF(3m) elements processing operation units development for modern component base considered in this article. It is shown that operations execution over ternary Galois fields elements have several advantages over binary Galois fields ones. Moving to ternary elements of Galois fields operations decreases lookup table (LUT) redundancy in modern field programmable gate arrays (FPGA) and reduce hardware costs.
 • Item
  Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Соломко, М. Т.; Круліковський, Б. Б.; Николайчук, Я. М.
  Розглянуто обчислення сигналів суми в паралельних схемах суматорів без перенесення на логічних елементах XAND. Подана структура логічного елемента XAND, синтаксис його функції, схема паралельного суматора без перенесення на логічних елементах XAND. Продемонстрована таблиця істинності для перевірки логіки схеми суматора. In the article the calculation of the amount of signals in parallel schemes of adders without transfering by the logical elements XAND. The composition of logic element XAND is represented and the syntax of its function. The scheme of parallel adder without transfering by the logic elements XAND is represented. Demonstrated a truth table to check logic schemes of adder.
 • Item
  Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ігнатович, А. О.
  За результатами аналізу особливостей функціонування та характеристик телекомунікаційних середовищ кіберфізичних систем запропоновано концепцію застосування модифікованих блокових шифрів разом із широковживаними методами захисту. Розглянуто особливості застосування нового способу шифрування на основі статичного та динамічного включення маскувальних символів. Показана можливість розширення функціональних можливостей компонентів безпеки кіберфізичних систем за використання модифікованих блокових шифрів. Наведено результати тестування модифікованих блокових шифрів із використанням стандартизованих тестів. This research work proposes concept of usage of modified block ciphers combining with widely used security methods. The proposed concept is based on the analysis of peculiarities of functioning and characteristics of telecommunications environments of cyberphysical systems. Peculiarities of usage of the newly introduced cryptography method on the basis of static and dynamic inclusion of masking symbols are overviewed. Possibilities of extension of the functionality of security components of cyberphysical systems in the process of usage of modified block ciphers are shown. The analysis of effectiveness of the proposed block ciphers using the National Institute of Standards and Technology (NIST USA) statistical tests is done.
 • Item
  Види загроз у кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шологон, О. З.
  Проаналізовано різновиди атак та властивості безпечності у кіберфізичних системах. Для забезпечення збереження конфіденційності та захисту цілісності інформації розглянуто вимоги щодо криптографічних засобів захисту інформації у складі КФС. In the paper types of attacks and security properties of cyber-physical systems analysed. Requirements to cryptographіcal units for data security in cyber-physical system are reviewеd to ensure the confidentiality and integrity of information.
 • Item
  Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сало, А. М.; Кравець, О. І.
  Досліджено енергоспоживання вендингового автомата. Розглянуто промисловий зразок та проаналізовано енергоспоживання ключових вузлів автомата. Запропоновано альтернативні компоненти, що дають змогу зменшити енергоспоживання та використання альтернативних джерел енергії. Рекомендовано комплексний підхід до питання оптимізації енергоспоживання. The article investigates energy consumption of vending machine. Considered industrial design and analyzed energy consumption of machine’s key components. Suggested alternative components that reduce energy consumption. Suggested using of alternative power sources. Recommended a complex approach to issue of energy consumption optimization.
 • Item
  Зміст до Вісника Серія: Комп’ютерні системи та мережі № 830
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шологон, Ю. З.
  Розглянуто способи захисту кіберфізичних систем. Виокремлено основні завдання, пов’язані з апаратним захистом кіберфізичних систем. Проаналізовано етапи роботи кіберфізичних систем, під час яких система є найвразливішою. The main methods of protecting cyber physical systems are described in this paper. The most important hardware security tasks were noticed. Analyzed staged of cyber physical systems on which systems is the most vulnerable.
 • Item
  Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кремінь, В. Т.
  Розглянуто метод підвищення завадостійкості ємнісних сенсорів дотику до конденсованої на поверхні чутливих електродів води. Запропоновано використовувати поєднання методу активного екранування для схеми вимірювання власної ємності, спеціальної конструкції сенсора із додатковим захисним електродом та додаткових алгоритмів обробки сигналів від сенсорів. This paper proposes sensing electrode condensed water resistance improvement for the capacitive sensors. It was suggested to use active shield method for the self-capacitance sensors, special sensor construction with using the guard sensor and additional sensor signal processing algorithms.
 • Item
  Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDIA
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Олещук, О. В.; Попель, О. Є.; Копитчук, М. Б.
  Детально розглянуто енерговитрати під час виконання обчислень на CPU і GPU. Подано математичний апарат для обчислення питомої енергетичної ефективності й проведено експерименти, що дають змогу порівняти енергетичну ефективність CPU і GPU, а також виявити її залежність від певних параметрів програмної реалізації. Energy consumption of calculations in CPU and GPU is considered in the article. The mathematical apparatus for calculating the share of energy efficiency and made a series of experiments that allow to compare the energy efficiency of CPU and GPU, as well as identify its dependence on a number of parameters of program implementation.
 • Item
  Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Червак, А. М.
  Проведено огляд причин та методів ретрансляції RTSP (протокол трансляції у реальному часі) відеопотоків з цифрових IP-камер. Запропоновано реалізацію модуля ретрансляції, який розв’язує задачу доступу до камер з мережі Internet, а також передавання зображення низько швидкісними каналами зв’язку. The reasons and methods of transmitting of the RTSP (Real Time Streaming Protocol) video threads from IP-cameras was reviewed on this article. As a solution we used retranslation module that can resolve problems with IP-cam access from internet and also support streaming over low speed channels.
 • Item
  Оцінювання ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями SPARK та HIVE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Павич, Н. Я.; Крохмальна, О. П.
  Проаналізовано технології опрацювання даних великих обсягів. Розроблено програмне рішення на кластері Hadoop та отримано результати порівняння ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive за часовими характеристиками і форматами даних. Запропоновано підходи до реалізації програмних систем для опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive. In this paper the contemporary technology to big data processing is analyzed. The software solution on Hadoop is developed. And the comparative results of the time efficiency in big data processing with Spark or Hive are described. The approaches to implement the software systems for big data processing with Spark or Hive are suggested.
 • Item
  Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, А. О.; Цигилик, Л. О.; Майстренко, М. В.
  Висвітлено принципи побудови інструментальних засобів для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон” та імплементованих у ПЛІС, що розміщена на платформі DE1-SoC фірми Altera. Подано структуру та описано організацію роботи інструментальних засобів та їх компонентів, зокрема послідовність синтезу та імплементації у ПЛІС процесорів опрацювання сигналів. Сформовано порядок проведення досліджень характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”, на створених інструментальних засобах. Описано етапи дослідження процесора опрацювання сигналів на прикладі процесора швидкого перетворення Фур’є та виконано оцінювання його реальної продуктивності в різних варіантах реалізації, а саме за різної кількості задіяних паралельних АЛП процесора. Design principles of toolkit for characteristics investigation of the digital signal processors generated by Chameleon© C2HDL design tool and implemented to the FPGA of Altera DE1-SoC platform are considered. The structure and organization of toolkit and its components, including the digital signal processor synthesis and implementation in FPGA flow are described. The chain of DSP performance investigation which are generated by the Chameleon© C2HDL design tool using toolkit is formed. As an example the stages of FFT processor investigation are considered and its performance for different number of ALU’s is estimated.
 • Item
  Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пуйда, В. Я.
  Розглянуто реалізацію алгоритму визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці на основі методу аналізу гістограми відеозображення з використанням мікроконтролера з ядром DSP. We consider a microcontroller implementation of a histogram-based algorithm for finding object coordinates in monochrome video.
 • Item
  Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нерода, Т. В.; Олійник, Р. В.
  Досліджено напрями оптимізації додрукарської підготовки видань у поліграфічно- орієнтованій мережевій інфраструктурі. Викладено концептуальні методи підготовки багатоавторного видання у середовищі комп’ютерно-видавничої системи, які надають авторам безпосередній обмежений одночасний доступ до виділеної персоналізованої області, визначеної у структурі електронної публікації. Researched directions of optimization of pre-press preparation of editions in the printing oriented network infrastructure. Outlined conceptual methods of preparation multi-author's editions in the environment of computer publishing system that provide for authors direct limited and simultaneous access to a dedicated personalized area identified in the structure of electronic publication.
 • Item
  Апаратна багатозадачність у комп’ютерних системах на основі частково реконфігуровних ПЛІС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, В. А.
  Визначено базові принципи реалізації апаратної багатозадачності в реконфігу- ровних комп’ютерних системах, побудованих на основі ПЛІС з динамічним частковим реконфігуруванням. Запропоновано структуру платформи для реалізації апаратної багатозадачності в частково реконфігуровній ПЛІС. Розглянуто концепцію віртуальних апаратних засобів, а також питання перемикання контексту і переміщення задач у частково реконфігуровній ПЛІС. In the article the basic principles of hardware multitasking in the reconfigurable computer systems, based on partially reconfigurable FPGAs, are identified. The structure of the platform to implement hardware multitasking in partially reconfigurable FPGA is proposed. The concept of Virtual Hardware and the questions of the context switch and task relocation in partially reconfigurable FPGA are disclosed.
 • Item
  Методологічні основи реалізації комп’ютерних пристроїв із замінними модулями в частково реконфігуровних ПЛІС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, В. А.
  Висвітлено підхід часткового реконфігурування ПЛІС та описано механізм його реалізації. На основі узагальнення і доповнення відомих методичних та проектних рекомендацій сформульовано методологічні основи проектування комп’ютерних пристроїв для частково реконфігуровних ПЛІС. Виокремлено особливості проектування пристроїв із невизначеними замінними модулями. The article gives an overview of FPGA partial reconfiguration approach and shows the mechanism of its realization. Based on the summarizing and complementing of the existing methodological and design recommendations, a methodological basics of computer devices design for the partially reconfigurable FPGAs is formulated. The design features of the computer devices with undetermined reconfigurable modules are highlighted.
 • Item
  Підходи до програмування прискорювачів обчислень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, А. О.; Козак, Н. Б.
  Розглянуто проблему програмування прискорювачів обчислень, виділено шість підходів до їх програмування. Визначено підхід анотування фрагментів коду програми без інформації про трансформацію як найперспективніший для подальшого розвитку. Показано напрям розвитку цього підходу на основі автоматизації розпаралелення фрагментів коду. The problem of computing accelerators programming is considered. Six approaches to the accelerators programming are identified. An approach to the program snippets annotation without information about transformation as most promising for further development is defined. The direction of this approach development based code snippets automatic parallelization is shown.
 • Item
  Інтеграція рівнів кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, А. О.
  Виокремлено проблеми створення кіберфізичних систем, підходи до їх вирішення та описано базові засади побудови багаторівневої платформи кіберфізичних систем, сформовані відповідно до досягнень та сучасних концепцій застосування комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Подана структура, описано призначення та функції основних компонентів багаторівневої платформи кіберфізичних систем та запропоновано забезпечити взаємодію рівнів кіберфізичної системи через комп’ютерні мережі. Сформовано основні завдання, які постають в процесі інтеграції рівнів кіберфізичної системи та створення протоколів міжрівневої взаємодії. The issues of cyber-physical systems creation and approaches to their solving are formed in the article. The base principles of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are formed in accordance with achievements and modern conceptions of computer, information and telecommunication technologies application. The structure of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are offered, its applications and functions are described. Application of the computer networks for Cyber-physical system layers integration is proposed and main challenges of its implementation are outlined.