Інформатизація вищого навчального закладу. – 2015. – № 831

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/31231

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень в галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, компютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та компютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу. – 99 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Інформатизація вищого навчального закладу" № 831
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Захарчук, Мар’яна; Васьків, Роман
  Розглянуто питання підвищення ефективності вимірювання знань англійської мови у слухачів мовних курсів за допомогою залучення комп’ютерного тестування. Досліджено теоретичні та методичні аспекти комп’ютерного тестування. Обґрунтовано зміст і форму комп’ютерного вимірювання знань та описано алгоритм його застосування. Описано аналітичне дослідження щодо кількості осіб, які пройшли тест та були зараховані на навчання, а також проаналізовано точність тестування. The article considers the question of enhancing the efficacy of English language measurement in the students of language courses by bringing computer testing. The authors have investigated theoretical and methodological aspects of computer testing. They have grounded content and form of computer measurement of the knowledge of English and the algorithm of its application has been described. The authors have depicted the analytical study of the number of individuals who passed the test and were enrolled for the course and also they have analyzed the accuracy of testing.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стефанович, Тетяна; Щербовських, Сергій
  Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який ґрунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської політехніки. The method for first name automatic declension that based on the creating of a set of rules with taking into account grammatical gender is advanced. The method is implemented based on Google Apps, as part of a test portal for administrative services that proposed for Lviv Polytechnic.
 • Thumbnail Image
  Item
  Основні етапи життєвого циклу формування cтудентських спільнот ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пелещишин, Андрій; Трач, Ольга
  Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських спільнот ВНЗ. The article analyzes the existing life cycles related to the life cycles of virtual communities and examined their characteristics. Based on analysis selected stages and areas of the life cycle of virtual communities. The stages carried out by the example of the students community of universities.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пелещишин, Андрій; Корж, Роман; Трач, Ольга
  Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ. In the article the methods and means of implementing measures and stages of building a single information image of the university, namely the following steps: planning entry into the generators, training information resource, entering the generators, stationary information activities, comprehensive verification of the results. Describes the cycles and the algorithm that are key to qualitative and effective execution of work units for forming the information image of the university.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування формальних грамматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пасічник, Володимир; Шестакевич, Тетяна
  Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу набуття освіти особою з особливими потребами. The article deals with inclusive educational processes for persons with special needs. The methodological basis for the formation of IT-support of inclusive education for persons with special needs was suggested. The IT-support model of education of persons with special needs was proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шелестова, Анна
  Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ. Importance and influence of information and communication technologies on the development and improvement of the information and education environment of the modern university are considered. Trends of the further development and improvement of informatization processes of the university are outlined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гаращук, Олена; Куценко, Віра
  Наголошено на зростаючій функції освіти в соціально-економічному розвитку, в формуванні інноваційної економіки. Розкривається сутність інноватики, основні напрями інноваційної діяльності. Подається взаємозв'язок розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наводиться в цьому аспекті досвід США, зокрема і щодо розвитку дослідницьких і підприємницьких університетів. Обґрунтовуються способи підвищення якості освіти, зокрема й за рахунок використання досвіду США. Stresses the increasing role of education in economic and social development in the formation of an innovative economy. The essence of innovation, the main directions of innovation. Describes the relationship of scientific and technological progress and innovation of higher education institutions is given in this respect the experience of the United States, including the development of research and entrepreneurial universities. Substantiates ways to improve the quality of education, including through the use of the US experience.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сусь, Богдан; Тмєнова, Наталія
  Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до проведення відповідних нескладних дослідів. Для прикладу розглянуто електронний курс з комп’ютерної графіки, а саме вивчення концепцій колірних моделей. It is shown that an independent educational and research activities of students can be activated by applying different forms and methods of teaching using electronic training manuals that contain interactive demonstrations, and attract students to the related simple experiments. As an example, examined the electronic course on computer graphics, with the study of color model concepts.