Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – № 775

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику відображено результати теоретичних досліджень у галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 775 : Інформатизація вищого навчального закладу / відповідальний редактор Д. В. Федасюк. – 108 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Індивідуальні завдання в електронній дисципліні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чайківський, Т. В.; Озірковський, Л. Д.; Біленька, О. Б.
  Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle. Shown ways to create personal assignments in the electronic course of VNS “Lviv Polytechnic”. Based attention is given to the automatic distribution personal assignments, receiving responses and grading using standard and optional components Moodle.
 • Item
  Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стефанович, Т. О.
  Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle. Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.
 • Item
  Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мандрона, М.; Сташевський, З.; Бурак, Н.
  Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій у системі вищої освіти. Проаналізовано види та технології виготовлення інтерактивних дощок, з'ясовано їхні переваги та недоліки, визначено найкращі з них для впровадження у навчальний процес. Uses of modern information technology in higher education were reviewed. Analyzed types and manufacturing techniques of interactive boards, elucidated their advantages and disadvantages. Highlighted the best of them for implementation into learning process.
 • Item
  Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бущак, Г. А.
  Наведено особливості дистанційного навчання та можливості cупроводу навчального процесу у віртуальному середовищі на основі платформи Moodle, характеристики навчальних стилів студентів у контексті теорії Д. Колба (D. Kolb). Проаналізовано навчальні стилі та переважні етапи навчального циклу у студентів, що здобувають вищу технічну освіту: від навчальних переваг студента до методики успішної навчальної взаємодії в системі “студент–навчальне середовище–викладач”. Features learning and opportunities on-line learning process in a virtual environment on a platform Moodle. Features educational styles of students in the context of the theory D. Kolb. Analysis of learning styles and stages of the learning cycle of the students at the Technical University. From the educational benefits of student to successful methods of interaction in the learning environment, student-teacher.
 • Item
  Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тимофеєва, Ю. Р.; Тарасов, Д. О.
  Описано метод оцінювання поширеності матеріалів наукових конференцій, особливості створення та функціонування бази даних як консолідованого інформаційного ресурсу, призначеного для зберігання інформації про матеріали конференцій, їх оцінювання та аналізу. The method of proceedings prevalence estimation is presented in this paper. The authors describe peculiarities of creation and functioning the database, as consolidated information resource designed to store information about conference proceedings, their evaluation and analysis.
 • Item
  Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Федасюк, Д. В.; Макар, В.; Тушницький, Р.
  Розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації обліку підготовки наукових кадрів у Національному університеті “Львівська політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, модель сховища даних, а також технології реалізації системи. In the paper the information-analytical system of accounting automation research training at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions, the storage data model and system implementation technology are presented.
 • Item
  Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сташевський, З. П.; Грицюк, Ю. І.
  Проаналізовано моделі компетенцій та визначено їхнє значення в системі управління освітнім проектом підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ), яка враховує потреби ринку в них і вимоги зацікавлених організацій до таких співробітників. Визначено, що профіль компетенцій не статичний – він має властивість змінюватись залежно від ринку працівників, розвитку інформаційних технологій, зі зміною навчальних матеріалів тощо, тому система управління підготовкою фахівців з ІБ є динамічною і потребує постійного оновлення. Проаналізовано види структур компетенцій, вибрано серед них найпрогресивнішу стосовно потреб структурних підрозділів ДСНС України, повну універсальну структуру компетенцій (ПУСК).An analysis of existing models of competence is carried out and their importance in the system of management of educational project of specialization training in the area of information security (IB), which takes into account the needs of the market and requirements of interested organizations to such employees is defined. It is estimated that the competency profile is not static; it tends to vary in terms of set of market workers, the development of information technology, the change of educational materials, etc., thuswise the system of specialization training in the field of information security is dynamic and requires constant updates. The types of structures competencies are analyzed; among their amount the most progressive in relation to the needs of departments of DSNS Ukraine and complete universal competency framework (START) is selected.
 • Item
  Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Березко, О. Л.; Жежнич, П. І.; Пастух, О. А.
  Проаналізовано вебометричний рейтинг університетів світу та правила його формування, позицію Національного університету “Львівська політехніка” у цьому рейтингу, а також перспективи позиціонування університетів. In this paper the Webometrics Ranking of World’s Universities and the position of Lviv Polytechnic National University in this ranking were analysed as well as universities’ positions improvement.
 • Item
  Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника “Економіка підприємства”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Анохін, В. М.; Афанасьєв, М. В.; Плоха, О. Б.
  Наведено базові принципи побудови сучасного електронного підручника для вищої школи та вимоги до нього. Продемонстровано приклади їх втілення в електронному підручнику “Економіка підприємства” авторів М. В. Афанасьєва та О. Б. Плохої, який створений за методикою, що її розробив В. М. Анохін. Для розроблення електронного підручника було використано дослідження за цим питанням В. М. Анохіна, М. В. Афанасьєва, О. Б. Плохої, Я. В. Ромашової. There are the basic principles to construct a modern electronic textbook for high school and requirements for it in the work. Examples of their implementation are demonstrated in the electronic textbook “Economy of enterprise” of N. V. Afanasyev and O. B. Plokha, that was created according to the methodology of V. M. Anokhin. Electronic textbook should combine an interactive and a multimedia electronic publication in it, be available to users from different aspects, has properties of adaptability and to meet the general requirements of the textbooks.
 • Item
  Про створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Алєксєєва, І. В.; Гайдей, В. О.; Диховичний, О. О.; Коновалова, Н. Р.; Федорова, Л. Б.; Дутко, А.; Тарабара, І.
  Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи ( UUOOI). The work informs about the features of the creation of the set of video lectures in higher mathematics in the NTUU “KPI” in support of the UNESCO-UNITWIN OCW/OER Initiative (UUOOI).
 • Item
  Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жарких, Ю. С.; Лисоченко, С. В.; Сусь, Б. Б.; Третяк, О. В.
  Віртуальні лабораторні практикуми є важливим дидактичним засобом при вивченні фізики, природничих та інженерних спеціальностей. Вони містять засоби симуляції фізичних процесів, з яких найефективнішим є поєднання анімації і відеознімання реальних експериментів. Описано віртуальні лабораторні роботи, що містять моделювання динаміки складних фізичних процесів та основні етапи їх створення. A virtual labs are very important didactic means at study of physics, natural sciences and engineering disciplines. They include simulation tools of physical processes, which are the most effective in combination of animation and real video of experiments. The submitted paper describes the virtual laboratories, involving dynamic modeling of complex physical processes and the technology of their development.
 • Item
  Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жежнич, П. І.; Гірняк, М. Г.
  Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії. This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.
 • Item
  Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Федасюк, Д. В.; Озірковський, Л. Д.; Чайківський, Т. В.
  Розглянуто задачі стандартизації електронних дисциплін у системах дистанційного навчання. Показано стандартизацію форматів даних та структури дисципліни на прикладі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки. This paper considers the problem of standardizing electronic courses of distance learning systems. Standardization of data formats and structures of the discipline are shown on an example of Virtual Learning Environment Lviv Polytechnic.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система “Електронний кампус НТУУ “КПІ"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Савицький, А. Й.; Мелкумян, К. Ю.; Габзовська, О. Б.; Ромашкевич, Я. О.
  Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”. In the article the use of the complex approach to planning and providing educational process of the higher educational establishment is offered, the notion of the checking and account system methodical work of divisions is defined, the structure of the system environment is presented. The description of technology of work with electronic informatively methodical providing of educational process of the “Electronic campus” system, which is inculcated in NTUU “KPI”, is realized by authors.
 • Item
  Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павликевич, М. Й.
  Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету. This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed. This concept can lead to an improvement of the study process planning with the aid of the university information system.
 • Item
  Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаховська, Н. Б.
  Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. The elements of information technology are developed for organization of work with the university entrants of higher educational establishment.
 • Item
  Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мосоров, В. Я.
  Стаття знайомить українського читача з інформатизацією ВНЗ у Польщі. Описано найпопулярнішу систему, яка використовується в польських університетах, а саме систему USOS, а також зроблено висновки про плюси і мінуси її використання для інформатизації навчальних процесів. The article presents information systems for management of education processes in Polish high schools. We describe the most popular management system USOS applying in Polish universities and conclusions about its advantages and disadvantages.
 • Item
  Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Колодій, Р. С.
  Описано розроблення віртуального лабораторного практикуму для дослідження основних перетворень, яких зазнає мовний сигнал у системі передавання з часовим ущільненням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією з візуалізацією результатів дослідження. Проаналізовано доцільність використання віртуальної лабораторії при вивченні дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”. In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “Telecommunication transmission systems” for students training “Telecommunications” and test control of learning material.