Проблеми української термінології. – 2011. – №709

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 709 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 140 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Пам'яті Євгена Мейнаровича
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кочерга, Ольга; Старко, Василь
 • Item
  Пам'яті Романа Рожанківського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 709
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Стрижнева словосполука в науково-технічному тексті та її межі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мачай, Тетяна
  Проаналізовано дослідження останніх років відносно характеристики термінологічних одиниць, зокрема їх будови. Виявлено протиріччя поглядів дослідників мови. Акцентовано увагу носіїв мови на особливостях оформлення їх складників. Теоретично обґрунтовано існування межі терміносполук. Researches of last years concerning the characteristic of terminological units, in particular constructions are analysed. The contradiction of sights of language researchers is established. The attention of native speakers is focused on features of their components. Existence of borders of terminological word combinations is theoretically proved.
 • Item
  Метонімія в українській швацькій термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Романова, Оксана
  У статті досліджено метонімічний семантичний процес і визначено продуктивні моделі метонімії в сучасній українській швацькій термінології, що є актуальним для її систематизації, стандартизації та уніфікації. Метонімічне перенесення розглянуто як один зі способів розвитку семантичної структури мовної одиниці. Metonymical semantic process is researched in the article and productive models of metonymy are defined in a modern Ukrainian sewing terminology that is actual for its systematization, standardization and unification. Metonymical transference is considered as one of the ways of development of semantic structure of a linguistic unit.
 • Item
  Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Содомора, Павло; Мартин, Володимир
  Приклади префіксального способу термінотворення в українській філософській та медичній термінології подано разом з їх грецькими та латинськими відповідниками, паралельно наведено польські, англійські, німецькі та французькі аналоги відповідних термінів. Висвітлено переваги одних способів перекладу термінів над іншими. The examples of terms that are formed with a prefix in Ukrainian philosophical and medical terminology are given together with their Latin and Greek equivalents. Polish, English, French and German equivalents of these terms are provided as well. Advantages of some special methods of translation are described in the article.
 • Item
  Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Южакова, Олена
  У статті розглянуто процеси трансформування української технічної термінології, що тривали протягом двадцятого століття; проаналізовано лінгвістичні чинники, на підставі яких виявлено позитивні та негативні моменти, що характеризують сучасний стан технічної термінології на стадії формування й становлення; зазначено можливі шляхи подальшого розвитку й опрацювання термінології. The article considers transformation of Ukrainian technical terminology that was taking place during the twentieth century with the emphasis being put on positive and negative language phenomena that led to certain changes in formation and establishing of Ukrainian technical language over the last two decades. The article also notes possible perspectives of terminology development in future.
 • Item
  Структурне моделювання українських термінів металознавства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пєтухова, Ольга
  Статтю присвячено проблемам дослідження українських термінів металознавства. Зокрема, виявлено основні структурні моделі, визначено ступінь продуктивності окремих термінологічних структурних моделей, окреслено основні тенденції структурного моделювання на сучасному етапі. This article is devoted to the problems of researching on Ukrainian metallurgy terms. In particular, revealed the basic structural model, determined the degree of productivity of individual structural models of terminology, outlines the main trends of structural modeling on present level.
 • Item
  «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму її базових когнітивних термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Фаріон, Ірина
  Уперше в історії української літературної мови розглянуто унікальну юридичну пам’ятку «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму основних когнітивних термінів «конституція», «природне право», «права та вольності», історичних хоронімів «Мала Росія», «Україна», їхніх прикметникових похідних та інших етнонімів. Зазначені терміни використано як інструмент реконструкції мовомислення наших предків та джерела їхньої самоідентифікації і правосвідомости. For the first time in the history of the Ukrainian literary language the unique legal monument is observed – “the Constitution of Pylyp Orlyk of the year 1710”, through the prism of the main cognitive terms “constitution”, “natural law”, “right and freedoms”, historical khoronyms “Mala Rosiia”, “Ukraine” and theirs adjective derivatives and others ethnonyms. The abovementioned terms are used as a devise of reconstruction of the language-mentality of our ancestors and the source of their selfidentification and legal consciousness.
 • Item
  Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Палиця, Галина
  У статті здійснено аналіз лексичних, морфологічних, словотвірних та орфографічних особливостей української термінології місцевого самоврядування, яка функціювала в українській періодиці під час німецької окупації 1941–1944 рр. The article analyzes the lexical, morphological, derivational and orthographic peculiarities of Ukrainian terminology of local governments which was functioning in Ukrainian periodicals during the German occupation of 1941–1944.
 • Item
  Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кочерга, Ольга; Ракшанова, Ганна
  Досліджено сучасні тенденції вживання префіксів від- та роз- для творення термінів із процесовою навантагою в семантиці, що їх було спотворено протягом 40-х – 80-х років 20 сторіччя. The article discusses new trends in the usage of prefixes від- and роз- that form process terms whose semantics has been deformed during forties – sixties of the twentieth century.
 • Item
  Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кримець, Оксана
  Статтю присвячено дослідженню морфологічної конвергенції технічних термінів як результату суфіксального словотворення. Схарактеризовано семантику іменникових суфіксів у мові взагалі й у спеціальній мові техніки зокрема, а також вияв багатозначності суфіксів на матеріалі технічних термінів. Встановлено, що полісемія технічних термінів, що виникла внаслідок повторної реалізації словотвірної моделі, виявляється на внутрішньо-системному і на зовнішньосистемному рівнях. The present paper deals with study of morphological convergence of technical terms as a result of suffix word-building. Semantics of nominal suffixes in the common language and in technical as well was characterized. In addition, appearance of multiform suffixes significance on the basis of technical terms. We assumed that polysemy of technical terms appeared as a result of repeated realization of word-building model, appearance at inter-system and outersystem levels.
 • Item
  Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Туркевич, Оксана
  У статті з’ясовано семантичну структуру терміносполук методики викладання української мови як іноземної. Запропоновано критерії виокремлення двокомпонентних конструкцій. Розглянуто їх творення як прийом термінологічної номінації. The semantic structure of terminological construction of teaching methods of Ukrainian as foreign is analyzed. The criteria of selection of double-base constructions are offered. Their creation as a technique of terminological nomination is considered.
 • Item
  Термінологія в мовленні футбольних фанатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Процик, Ірина
  У статті йде мова про специфіку мовлення українських футбольних фанатів, а саме про функціювання наукових термінів у цьому соціолекті. The article deals with the speech specificity of Ukrainian football fans. The functioning of scientific terms in this sociolect is shown.
 • Item
  Паронімія в українській музичній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Булик-Верхола, Софія
  Статтю присвячено аналізові паронімії як одного з лексико-семантичних явищ музичної термінології української мови. Виявлено різні види паронімів, з’ясовано шляхи їх творення та визначено способи розрізнення термінів-паронімів у музичній терміно-системі. The article is dedicated to the analysis of the paronymy as one of the lexical-semantic phenomena of musical terminology of Ukrainian language. Different types of paronyms have been identified, the ways of their creation have been established and the ways of distinguishing the paronyms terms in the musical terminological system have been defined.
 • Item
  Русизми в україномовних інтерфейсах програм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Булаховський, Кирило
  У статті на рівні синхронії проаналізовано русизми, виявлені в україномовних інтерфейсах низки програм. З’ясовано причини їхньої появи й подано правильні (нормативні) відповідники в українській мові. Для програмістів-перекладачів викладено рекомендації, які, на думку автора, допоможуть уникати русизмів у процесі локалізації програм. In the article at level of synchronism Russianisms educed in Ukrainian-language interfaces of the certain programs were analyzed. The reasons of their appearance were exposed up to a point and it was also offered them correct (normative) equivalents in Ukrainian language. For programmers-translators the recommendations, which, in author’s judgment, will help to avoid Russianisms during localization of the programs, were expounded.
 • Item
  Щодо моделювання процесів у фахових текстах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гінзбург, Михайло
  На конкретних прикладах доведено, що поняття дія і подія є ефективними засобами моделювання природничих і технологічних процесів позамовної дійсності, тобто будь-який процес можна подати певною сукупністю «дій» та «подій». It was proved by means of examples that the concept “action” and “event” is effective for modeling natural and technological processes of extralinguistic reality, i.e. any process can be presented with a certain set of “actions” and “events”.
 • Item
  Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гимер, Надія
  У статті проаналізовано періоди, які пройшла досліджувана фахова лексика косметики та косметології. Про появу фахової мови косметики та косметології можемо говорити лише з XVI ст., тому що в історичних словниках певні лексеми зафіксовані вже зі змінами в лексичному значенні, що свідчить про процес їхньої термінологізації. The article analyses the period, which the professional vocabulary of cosmetic and cosmetology has passed. The emergence of the professional language of cosmetic and cosmetology can be spoken of only from the XVI century, as in historical dictionaries some lexemes have been started with the changes in the lexical meaning, indicating their terminologization process.
 • Item
  Проблема існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Теглівець, Юлія
  Статтю присвячено проблемі існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів в українській мові. The article is dedicated to the problem of the existence of the compound names with the components metaphorized meaning in Ukrainian language.