Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 3

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 13, number 3. – P. 275–407. : ill.

Зміст


275
280
288
296
303
317
326
334
341
347
352
360
365
372
377
384
391
399
407

Content (Vol. 13, No 3)


275
280
288
296
303
317
326
334
341
347
352
360
365
372
377
384
391
399
407

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Study of Iodine Oxide Particles at the Air/Sea Interface in the Presence of Surfactants and Humic Acid
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Sbai, Salah Eddine; Farida, Bentayeb; Mohammed V University of Rabat; University Lyon
  У присутності поверхнево-активних речо- вин (нонанової НК та стеаринової СК кислот) та гумінової кислоти (ГК) досліджено формування частинки оксиду йоду (ОЙЧ). Встановлено, що оксид йоду, який змішували з орга- нічними сполуками (НК, СК, ГК), а потім опромінювали ксено- новою лампою, приводить до утворення ОЙЧ. Виділення утво- рених частинок визначалось за допомогою скануючого класи- фікатора рухомості частинок. Показано, що кількість часток суттєво зменшується в присутності НК, СК, ГК; така поведінка пояснюється утворенням йодоорганічних сполук.
 • Item
  Molecular Modelling of Acridine Oxidation by Peroxyacids
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Dutka, Volodymyr; Kovalskyi, Yaroslav; Aksimentyeva, Olena; Tkachyk, Nadia; Oshchapovska, Nataliia; Halechko, Halyna; Ivan Franko National University of Lviv
  Квантово-хімічними методами розраховано оптимальну геометричну будову та реакційну здатність деяких пероксикислот, акридину та продуктів їхньої взаємодії. Встановлено, що теплота утворення пероксикислот (ПК) і карбонових кислот (KК) збільшується із підвищенням довжини вуглеводневого радикалу. Залежності площ молекул ПК та молекул KК від кількості атомів карбону в молекулах є лінійними. Потенціали йонізації всіх досліджених ПК близькі і знаходяться в діапазоні 11.22–11.39 еВ, залежно від методів розрахунку. Теоретично обчислені дипольні моменти кислот, акридинів, пероксикислот та N-оксидів акридину непогано узгоджуються з експериментальними значеннями, що вказує на правильність розрахунків. Теоретично обчислені значення теплоти утворення (ΔНf 0) пероксикислот та акридину непогано узгоджуються зі значеннями, отриманими термо- хімічними методами. Розрахунки показують, що розмір вуглеводневого радикалу практично не впливає на величину ΔН0 eхр. Результати квантово-хімічних розрахунків для реакції окиснення акридину можуть бути корисними для прогнозування інших механізмів окиснювальних процесів.
 • Item
  Low-Pressure Discharge Plasma Treatment of Aqueous Solutions with Mn, Cr and Fe
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pivovarov, Oleksandr; Derkach, Tetiana; Skiba, Margarita; Ukrainian State University of Chemical Technology; Kyiv National University of Technologies and Design
  Досліджено вплив тліючого розряду пониженого тиску на утворення гідроген пероксиду та зміну ступеню окиснення металів у водних розчинах сполук Мn, Cr та Fe. Показано, що плазмове оброблення спричиняє від- новлення Мn(VII) через Mn(IV) до Mn(II), Cr(VI) до Cr(III) та окиснення Fe(II) до Fe(III). Гідроген пероксид, що утворюється під дією плазмового оброблення, активно бере участь в окисно- відновних реакціях. Концентрація гідроген пероксиду зазвичай збільшується з часом оброблення, однак виявити його наяв- ність стає можливим тільки після закінчення перебігу ак- тивних окисно-відновних процесів.
 • Item
  Kinetics of Os(VIII) Catalyzed Oxidation of 2-Pyrrolidine Carboxylic Acid in Alkaline Medium using Sodium Periodate as Oxidant: A Mechanistic Approach
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Gupta, Madhu; Srivastava, Amrita; Srivastava, Sheila; Verma, Ashish; University of Lucknow; Chemical Laboratories Feroze Gandhi College
  Проведено кінетичні та механічні дослід- ження окиснення 2-піролідинкарбонової кислоти, періодатом натрію (NaIO4) в лужному середовищі в діапазоні температур 303–318 К в присутності каталізатора Os(VIII). Визначено, що реакція є першого порядку відносно Os(VIII) та періодату. Спостерігається позитивний ефект відносно субстрату, тобто 2-піролідинкарбонової кислоти, негативний вплив на [OH-] і незначний вплив Hg(OAc)2 та йонної сили середовища. Встановлено стехіометрію реакції між періодатом натрію та 2-піролідинкарбоновою кислотою в лужному середовищі (2:1). З використанням констант швидкості за різних температур розраховано енергію активації. Запропоновано механізм, що передбачає утворення комплексу між каталіза- тором, субстратом та оксидантом. Хроматографічними та спектроскопічними методами визначено, що основним продуктом окиснення є L-глутамінова кислота. На підставі кінетичних даних, стехіометрії та аналізу продуктів реакції запропоновано можливий механізм реакції. На основі отриманих кінетичних даних виведені кінетичні рівняння.
 • Item
  The Study of the Interaction Mechanism of Linoleic Acid and 1-Linoleyl-2-Oleoyl-3-Linolenoyl-Glycerol with Fe3O4 Nanoparticles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Tsykhanovska, Iryna; Evlash, Victoria; Alexandrov, Alexandr; Gontar, Tatyana; Shmatkov, Daniil; Ukrainian Engineering Pedagogic Academy; Kharkiv State University of Food Technology and Trade
  Обгрунтовано механізм взаємодії нано-частинок Fe3O4 з лінолевої кислотою та з 1-лінолеїл-2-олеоїл-3-ліноленоїлгліцерином, який представлений моделлю «двоша- рової координації». Методами ІЧ-Фур’є спектроскопії, транс- місійної електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентге- нівської спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, рентгенофазового і термогравіметричного аналізу вивчений механізм взаємодії лінолевої кислоти і соняшникової олії з наночастинками Fe3O4.
 • Item
  Synthesis and Antiplatelet Activites of Some Derivatives of p-Coumaric Acid
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Ekowati, Juni; Diyah, Nuzul W.; Syahrani, Achmad; Airlangga University
  Синтезовано нові похідні р-кумарової кис- лоти за участю реакцій алкілування, основного гідролізу, ка- талітичного гідрування та естерифікації Фішера. Всі реакції, за винятком каталітичного гідрування, проводились за допомогою мікрохвильового опромінення побутової мікрохвильової печі. За результатми аналізів на тромбоцити, враховуючи час згортання крові, показано, що р-кумарова кислота та її похідні мають антитромбоцитарну активність, яка пов'язана з ліпо- фільною природою сполук та їх спорідненістю з вибраною цільовою молекулою, тобто ферментом COX-1 (PDB ID 1CQE).
 • Item
  The Synthesis and Theoretical Anti-Tumor Studies of Some New Monoaza-10H-Phenothiazine and 10H-Phenoxazine Heterocycles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Onoabedje, Efeturi A.; Okafor, Sunday N.; Akpomie, Kovo G.; Okoro, Uchechukwu C.; University of Nigeria
  Синтезовано ряд нових 3-амінопохідних 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину та 3-хлор-10H- піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину та визначено їх протипухлинну активність. Синтезовані сполуки проаналізовані УФ-, 1H ЯМР-спектроскопією, спектроскопією Фур’є та елемент- ним аналізом. На основі фізико-хімічних властивостей за методом in silico виявлено, що проміжні продукти 3-хлор-10Н- піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину і 3-хлор-10H-піридо[3,2-b] [1,4]бензотіазину, та їх карбоксиамідні похідні не порушують правила Ліпінського. За допомогою молекулярного докінгу показано, що синтезовані сполуки непогано взаємодіють з ре- цепторами раку. Визначено, що найвищу протипухлинну активність має 1,3-ді-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазин-3-ілсечовина.
 • Item
  In memory of professor Jacek Namiesnik
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28)
 • Item
  Thermodynamic Properties of 2-Methyl-5-arylfuran-3 Carboxylic Acids Chlorine Derivatives in Organic Solvents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Sobechko, Iryna; Horak, Yuri; Dibrivnyi, Volodymyr; Obushak, Mykola; Goshko, Lubomyr; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Експериментально визначено температурні залежності розчинності 2-метил-5-(2-хлор-5-трифторметил- феніл)-фуран-3-карбонової та 2-метил-5-(2,5-дихлорфеніл)- фуран-3-карбонової кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі та етилацетаті. Розраховані ентальпії плав- лення досліджених речовин та їх ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Встановлено рівняння зв’язку концент- рації насиченого розчину з величинами ентальпії і ентропії розчинності за 298 К. Виявлений компенсаційний ефект змішування досліджених кислот зі всіма розчинниками, що містять карбонільну групу.
 • Item
  Removal of Petroleum from Aqueous Systems by Poly(divinylbenzene) and Poly(methyl methacrylate-divinylbenzene) Resins: Isothermal and Kinetic Studies
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Silva, Carla; Rocha, Paulo; Aversa, Thiago; Lucas, Elizabete; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
  та дивінілбензенова (ДВБ) смоли для адсорбції нафти в штучному середовищі нафта-вода. Дослідження проводили для двох процесів: (i) безперервний процес для оцінювання кількості води з нафтою, яку можна елюювати до досягнення межі насичення смол; і (ii) періодичний процес для одержання кінетичної та ізотермічної моделі двох смол., Встановлено, що для обох смол результати найкраще відповідають ізотермі Фройндліха та кінетичній моделі псевдодругого порядку. Знайдені значення низької енергії активації свідчать про фізичну адсорбцію між смолами та нафтою. Показано, що незважаючи на непогану ефективність ДВБ смоли щодо видалення нафти, її можна замінити промисловою смолою MMA-ДВБ, завдяки таким перевагам як менша вартість, токсичність та легкість регенерації.
 • Item
  Determination of the Chemical Composition of the Extract of Apricot Pomace (Prunus armeniaca L.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Vorobyova, Victoria; Shakun, Anastasiia; Chygyrynets’, Olena; Skiba, Margarita; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Ukrainian State Chemical-Engineering University
  Вивчено комплексну характеристику компо- нентних профілів екстракту абрикосового жмиха (Prunus armeniaca L.) залежно від використовуваних систем розчин- ників. За допомогою ІЧ-спектроскопії, УФ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектроскопії проаналізовані екстракти, отримані пропан-2-олом, декаметилциклопентасилоксаном та сумішшю силікону і пропан-2-олу абрикосовогожмиха.
 • Item
  Kinetic Modeling Studies of Enzymatic Purification of Glucomannan
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Wardhani, Dyah Hesti; Kumoro, Andri Cahyo; Hakiim, Azafilmi; Aryanti, Nita; Cahyono, Heri; University of Diponegoro
  Вивчено процес очищення глюкоманнана гідролізом крохмалю – основного забруднювача. Встановлено, що гідролізом усувається 88,7% крохмалю. Одержано най- вищий вміст глюкоманнану 73,35 %. Проведено порівняльні до- слідження ІЧ-спектрів дослідженого і комерційного глюко- маннана. За допомогою моделі Міхаеліса-Ментена описано кінетику ензиматичного гідролізу.
 • Item
  Improvement of Adsorption-Ion-Exchange Processes for Waste and Mine Water Purification
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Malovanyy, Myroslav; Petrushka, Kateryna; Petrushka, Ihor; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери в результаті удосконалення адсорбційних процесів очищення стічних та шахтних вод від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів знесолювання електродіалізом. Встановлені оптимальні параметри удоско- налення процесів сорбції забруднень природними сорбентами. Механізм дифузії досліджений методом «кінетичної пам‘яті». Визначені ефективні коефіцієнти внутрішньої дифузії в процесі сорбції забруднень природними сорбентами. Встанов- лені оптимальні параметри реалізації електродіалізу із міжмембранною засипкою йонітом для демінералізації стічних та шахтних вод.
 • Item
  Preparation of Secondary pH of Phthalate Buffer Solution Using Differential Potentiometric Cell: Method Validation and Application
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Hindayani, Ayu; Zuas, Oman; Sujarwo; Fransiska S. H. Krismastuti; Nuryatini; National Standardization Agency of Indonesia (BSN); Research Centre for Chemistry-Indonesian Institute of Sciences (RCChem-LIPI)
  Методом диференційної потенціометрії із застосуванням електрохімічної комірки Бауке, розділеної посередині пористою скляною дисковою перегородкою на так звані дві напівкомірки, приготований фталатний буферний розчин як вторинний стандарт для величини рН. Правильність цього методу перевірена за температури 298 К з метою оцінки його придатності. Параметри валідації методу включають точність (відхилення від істинного значення), прецизійність (повторюваність) та оцінку невизначеності вимірювань. Виявлено, що і точність, і прецизійність методу були на належному рівні, що підтверджується дуже низькими величинами стандартних відхилень. Проведено оцінку величини невизначеності вимірювання цього методу. Застосування валідованого аналітичного методу для вимірювання величини рН фталатного буферного розчину згідно міжнародного порівняльного випробування (APMP.QM-K91) показало, що результат був близьким до паспортної (сертифікованої) величини, яка використовується як референтна для порівняння в рамках випробування APMP.QM-K91.
 • Item
  Epoxy Composites Filled with Natural Calcium Carbonate. 1. Epoxy Composites Obtained in the Presence of Monoperoxy Derivative of Epidian-6 Epoxy Resin
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bratychak, Michael; Astakhova, Olena; Shyshchak, Olena; Zubal, Olha; Sienkiewicz, Maciej; Ivashkiv, Ostap; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology
  Вивчені фізико-механічні властивості зразків на основі наповнених епокси-олігоестерних сумішей, що склада- ються із промислової епоксидної смоли Epidian-5 та олігоестер- акрилату TGM-3 і містять монопероксидну похідну епоксидної смоли Epidian-6 (PO. Як мінеральний наповнювач використано CaCO3, затвердни ком сумішей слугував поліетиленполіамін. Встановлено вплив РО і CaCO3 на вміст гель-фракцій та фізико- механічні властивості виробу. З використанням скануючої елект- ронної мікроскопії показана морфологія отриманих зразків.
 • Item
  Removal of Methylene Blue by Adsorption onto Activated Carbons Produced from Agricultural Wastes by Microwave Induced KOH Activation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Kahoul, Ibtissem; Bougdah, Nabil; Djazi, Faycal; Djilani, Chahrazed; Magri, Pierre; Medjram, Mohamed Salah; University 20 August 1955-Skikda; University of Lorraine
  Для видалення барвника метиленового си- нього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації. Показано можливість використання ЛБ, ЛЖ та ЛМ як екологічних ефективних та недорогих адсорбентів для видалення метиленового синього барвника з водного розчину.
 • Item
  Receiving Elastoviscous Systems on the Basis of Aqueous Solution of Acetate and Succinimide of Chitosan in the Presence of Polyhydric Alcohols
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Lazdin, Roman; Bazunova, Marina; Chernova, Valentina; Shurshina, Angela; Zakharov, Vadim; Kulish, Elena; Bashkir State University
  Досліджено реологічну поведінку ацетату та сукциніміду хітозану в змішаних розчинниках. Показано, що заміна частини розчинника на дво- або триатомні спирти супро- воджується збільшенням відносної та динамічної в‘язкості розчину сукциніміду хітозану, більш раннім формуванням сітки, переходом від в‘язкісно-пружних систем до пружно-в‘язких за менших значень концентрацій полімера і більшого часу релаксації.
 • Item
  Physico-Chemical and Technological Regularities of Foam Polystyrene Degazation in the Liquid Medium
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Moravskyi, Volodymyr; Levytskyi, Volodymyr; Bratychak, Mykhailo Jr.; Khromyak, Ulyana; Kuznetsova, Marta; Chopyk, Nataliia; Lviv Polytechnic National University; The John Paul II Catholic University of Lublin; Lviv State University of Life Safety
  Виявлені закономірності процесу ущільнення пінополістирольних пластиків в рідинних середовищах, встановлено вплив природи середовища, температури і технологічних характеристик пінополістиролу (уявна густина, ступінь подрібнення) на кінетику вивільнення газової фази в умовах сегментальної рухливості полістиролу. Запропонована конструкція і методику розрахунку реактора для проведення процесу дегазації пінополістиролу за безперервною схемою.
 • Item
  Spectrophotometric Determination of Ruthenium Utilizing its Catalytic Activity on Oxidation of Hexacyanoferrate(II) by Periodate Ion in Water Samples
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Srivastava, Abhishek; Sharma, Vivek; Prajapati, Anjali; Srivastava, Neetu; Naik, R. M.; G.L.A. University; D.D.U. Gorakhpur University; Lucknow University
  Для визначення рутенію(III) на мікрорівні застосовано каталітичний ефект хлориду рутенію на зов- нішнє перенесення електронів гексаціаноферрату(II) періодат- ним йоном у водному лужному середовищі. Встановлено оптимальні умови реакції та необхідний час. Лінійна залежність між поглинальною здатністю та концентрацією Ru(III) використана для визначення слідів Ru(III). Показано, що додавання інтерферентних йонів (в концентраціях, до 71 разів вищих за концентрацію Ru) істотно не впливає на ката- літичну активність Ru(III) при окисненні гексаціано- феррату(II) періодатним йоном. Поліамінокарбоксилати пригнічують його каталітичну здатність до максимального значення, якщо допустима межа є більшою за 14,29. Враховуючи відтворюваність, стабільність та селективность цього методу, запропоновано використовувати його для різних типів зразків води для визначення рутенію(III) на мікрорівні.