Проблеми української термінології. – 2017. – №869

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 869. – 120 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць

Зміст


1
3
23
30
35
39
47
50
53
57
62
68
72
77
82
86
93
98
101
105
109
115
116

Content


1
3
23
30
35
39
47
50
53
57
62
68
72
77
82
86
93
98
101
105
109
115
116

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Аналіз української термінології з галузі пізнавальної діяльності на позначення дій, подій і наслідків подій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хамар, Уляна; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Проаналізовано українську термінологію з галузі теорії пізнавальної діяльності в контексті рекомендацій до позначання дій, подій і наслідків подій, сформульованих у стандарті ДСТУ 3966. Для низки найпоширеніших термінів згаданої галузі сформульо- вано набори термінів (дієслів доконаного й недоконаного виду, віддієслівних іменників на позначення дії та події, також іменників на позначення наслідків події). Обґрунто- вано доцільність пом’якшити вимогу стандарту щодо позначання події віддієслівними іменниками з суфіксом -ння, утвореними від дієслів доконаного виду. Запропоновано ввести паралельну рекомендацію щодо позначання події аналітичним способом.
 • Item
  Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зубков, Микола; Микульчик, Роман; Мисак, Роман; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті розглянуто розробляння нової редакції національного стандарту ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». Заналізовано зміни в міжнародному стандарті ISO 860:2007 і труднощі, які виникли під час його перекладу.
 • Item
  Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Партико, Зіновій; Національний Університет «Львівська політехніка»
  Сутність проблеми полягає в складності аналізу терміносистем великого обсягу, що містять сотні чи тисячі термінів. Щоб розв’язати цю проблему доцільно використати метод сітьового* аналізу, запропонований Е. Ф. Скороходьком. Метод передбачає подання терміносистеми у формі матриці, виокремивши початкові, похідні й кінцеві терміни, а також визначивши їхню продуктивність. За умови коректного представлення у словнику вихідних даних (тобто відповідно до прийнятого формату) метод може бути доволі просто автоматизовано. Подано приклад формату розробленого словника, а також способи його формалізованого аналізу.
 • Item
  Проблеми перекладу термінології реабілітації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Коваль, Ростислав; Тиравська, Оксана; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  Статтю присвячено аналізові проблем перекладу термінів реабілітації з французь- кої мови українською. Найважчими для перекладу виявилися галузеві абревіатури – потрібно було шукати розшифрування у французьких тлумачних словниках із фізичної реабілітації / терапії, у наукових статтях, підручниках та на інтернет-ресурсах і пропону- вати послівний переклад, оскільки практично не існує випадків варіантів перекладу відповідною абревіатурою в українській мові.
 • Item
  Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дуцяк, Ігор; Національний університет «Львівська політехніка»
  Скласифіковано способи побудови дефініцій відповідно до вмісту в них інформації про відношення дефінійованого поняття до обсягів суміжних понять. Оцінено дефініції за їхньою інформативністю та кількістю слів у них. Проаналізовано доцільність викори- стання різних дефініцій для різних цілей. Обґрунтовано доцільність використання осо- бливостей різних дефініцій у плануванні словникарської роботи.
 • Item
  Підручники з термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кочан, Ірина; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті здійснено огляд навчальних підручників із термінознавства, ділової мови, фахового спрямування зазначеного періоду, де є відповідні розділи про терміни, терміно- логію, терміносистему. Окремо розглянуто книжки, у яких описано вузькофахові термі- носистеми, їхні мовні особливості, становлення, розвиток і функціювання.
 • Item
  Багатозначність термінів як результат реінтеграції наукового знання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кримець, Оксана; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  Досліджено процес реінтеграції наукового знання, результатом якого є виник- нення нових значень термінів. Розглянуто семантичні перетворення, які відбуваються під час переосмислення вихідного значення. Доведено, що підґрунтям означених процесів є сема-мотиватор, яка може займати ядерне або периферійне місце у структурах вихід- ного й похідного значень. Виокремлено наукові галузі, що мотивують семантичні процеси перетворення наявних термінів і появу нових термінологічних значень.
 • Item
  Зміст до "Проблеми української термінології"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Абетковий покажчик прізвищ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Наукові революції як змінювання світогляду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зубков, Микола; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології; Національнирй університет «Львівська політехніка»
 • Item
  Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чуєшкова, Оксана; Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
  У статті розглянуто явище синонімії в терміносистемі гендерної лінгвістики. Кон- статовано наявність абсолютних і відносних синонімів, наведено їхні структурні моделі. Наголошено на тому, що на сучасному етапі розвитку терміносистеми синонімія відіграє позитивну роль, оскільки сприяє пошукові найоптимальніших номінацій, зокрема пито- мих відповідників запозичень, стимулюючи творення власної термінології. Окремо про- аналізовано термінологічну варіантність, яка, на відміну від синонімії, не належить до системоформувальних відношень.
 • Item
  Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гінзбург, Михайло; Інститут транспорту газу, м. Харків
  У статті на одному «хрестоматійному» прикладі порівняно синтаксичні конструкції, що описують граничну перехідну дію, результатову подію та перебування в результатово- му стані, п’ятьма мовами: англійською, німецькою, російською, польською та українською. Показано, що в тих мовах, де є станова протистава, активні й пасивні конструкції відби- вають під двома різними кутами зору ту саму дію або подію, тоді як українські двочленні конструкції з пасивними дієприкметниками передають значення результатового стану й тому є не пасивними, а результатовими. Зроблено висновок, що українська мова не має пасивних конструкцій узагалі, оскільки конструкції з пасивними ся-дієсловами та тричлен- ні конструкції з пасивними дієприкметниками (що їх обидві вважали пасивними у тради- ційних граматиках) не відповідають нормам української мови. Проте українська мова має ефективні засоби перекладати з інших мов як пасивні, так і результатові конструкції.
 • Item
  Соматичні богословізми в системі українських народних ботаніч-них назв: соціолінгвістичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Наконечна, Галина; Вознюк, Геннадій; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті схарактеризовано українські народні ботанічні назви зі соматичними богословізмами в їхній структурі та специфіку використання їх крізь призму християнського світобачення, зокрема визначено ареал поширення зазначених одиниць і лексикосемантичні відношення між ними. Порівняльний аналіз таких терміноодиниць дає змогу окреслити статистику й питому вагу лексем із християнським компонентом у різних регіонах України, виявити їхню внутрішньосистемну омонімію.
 • Item
  Граматична концепція Василя Сімовича
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Козелко, Ірина; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  У статті розглянуто проблему становлення національної мовознавчої термінології, до якої був причетний Василь Сімович на початку ХХ сторіччя. Новий синтезований підручник науковця містив якісно новий тип вивчання мови. В. Сімович указав на тео- ретичні та практичні засади вивчання української мови, які послідовно втілив у своїх граматиках. Граматичні терміни вжито на основі опрацювання низки методичних того- часних посібників, підручників з української мови.
 • Item
  Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Білоусова, Роксана; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У статті розглянуто терміни з компонентом покажчик у терміносистемі бібліотеко- знавства й бібліографознавства. Проаналізовано двокомпонентні, трикомпонентні й ба- гатокомпонентні термінні сполуки, які містять компонент покажчик, зазначено поход- ження слів, які поєднують із цим компонентом, погруповано їх за значенням, виокрем- лено тематичні та лексико-семантичні групи.
 • Item
  Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Южакова, Олена; Одеська національна академія харчових технологій
  У статті зроблено спробу довести положення про те, що термінна синонімія, або варіянтність, не може слугувати ознакою зародження термінології, з огляду на це проаналізовано термінні варіянтні пари й ряди в царині комп’ютерної лінгвістики на підставі константности/змінности їхнього семного складу, а також подано морфологічні та інші лексичні характеристики термінних варіянтів цієї галузі знань.
 • Item
  Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петрова, Тетяна; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
  У статті досліджено важливі шляхи формування сучасної української фітомеліо- ративної термінології. Проаналізовано особливості термінологізування значень загаль- номовних одиниць. З’ясовано, що у процесі ретермінологізування відбувається незначне змінення вихідної семантики терміноодиниць інших галузей. Установлено, що термі- нологію фітомеліорації розбудовують більшою мірою ретермінологізуванням термінів інших наук і використанням загальнонаукових одиниць, меншою мірою – термінологі- зуванням загальновживаної питомої лексики.
 • Item
  Терміни фармаекономіки та фармацевтичного термінознавства як тематичні групи фармацевтичної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хирівська, Галина; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  Статтю присвячено вивченню термінів фармацевтичного товарознавства та фарма- коекономіки української фармацевтичної термінології. Терміни обидвох тематичних груп розглянуто з погляду їхніх структурних особливостей.
 • Item
  До питання правопису фізичних епонімних термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Микульчик, Роман; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті проаналізовано правописні проблеми прізвищ чужомовного походження і похідних від них термінів в українській мові. Запропоновано шляхи їхнього розв’я- зання.
 • Item
  Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ментинська, Ірина; Наконечна, Галина; Національний університет «Львівська політехніка»
  Статтю присвячено актуальній проблемі українського термінознавства – особли- востям функціювання віддієслівних прикметників на матеріалі сучасної комп’ютерної термінології (СКТ). Розглянуто структуру та способи творення віддієслівних прикмет- ників на позначення активної та пасивної здатності об’єкта, тобто його здатності брати участь у процесі (активна здатність), бути підданим дії (пасивна здатність) або призна- чення виконувати дію. Актуальність дослідження полягає в потребі нормування та лек- сикографічної фіксації термінів-прикметників, що вказують на найменування проце- сових ознак.