Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2013. – № 759

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 759 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 127 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Розрахунок основних характеристик приводу резонансного вібраційного сепаратора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.; Ребот, Д. П.
  Проведено розрахунок приводу резонансного вібраційного сепаратора з горизонтальним збуренням коливань сит. За допомогою використання критерію оптимальності процесу вібросепарації наведено співвідношення для визначення частоти обертання дебалансу та мінімальної потужності електромотора вібраційного сепаратора. Calculations concerning the resonance vibratory separator with horizontal vibration disturbance sieves are conducted. Correlation to determine the rotation frequency of unbalance and minimal electric motor power of a vibrating separator is presented using the criterion of the optimization of the process of vibroseparation. The characteristics of a vibratory separator drive are defined.
 • Item
  Розробка схеми моделювання роботи основних елементів канатних установок з рухомим тягово-несівним канатом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сологуб, Б. В.; Іщук, В. В.; Данило, Я. Я.
  Розроблено схему універсального буксувального пристрою і запропоновано динамічну модель для розрахунку основних параметрів установки. Запропоновано рівняння руху тягово-несівного каната і механізму буксування з врахуванням зусиль опору рухові та жорсткості окремих елементів канатної установки. Отримані залежності для визначення монтажного і максимально допустимого натягу канату. Розроблено практичні рекомендації щодо вибору основних параметрів буксувального пристрою. The scheme of a universal towing device is developed and the dynamic model for the calculation of the main parameters of the device is suggested. An equation of motion of a pullingcarrying rope and a towing mechanism is suggested taking into account the efforts of the resistance movement and stiffness of the individual elements of the cable installation. The dependancies for the determination of installing and maximally permissible tension of a rope are obtained. Practical recommendations for the selection of key parameters of a towing device are worked out.
 • Item
  Побудова скелетних кривих пружної муфти з ділянкою квазінульової або від’ємної жорсткості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пасіка, В. Р.; Романчук, І. О.
  Розглянуто пружну муфту квазінульової жорсткості. Наведено залежність та спосіб встановлення відновлюваного моменту муфти. Запропоновано простий але ефективний числовий метод побудови скелетних кривих. Показано, що скелетна крива для муфти з ділянкою від’ємної жорсткості має дві гілки. The resilient muff of a near-zero inflexibility is considered. The dependence and method of mounting of muff’s resilient moment are given. The simple but effective numerical method for the construction of skeletal curves is suggested. It is shown that a skeletal curve for a muff with the area of negative inflexibility has two branches.
 • Item
  Аналіз кінематики модифікованого опорно-поворотного пристрою автокранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малащенко, В. О.; Гелетій, В. М.; Федик, В. В.
  Наведено будову, принцип роботи та проведено аналіз кінематики проковзуваня торцевих поверхонь дотику роликів з біговими доріжками сусідніх роликів. Подані аналітичні вирази шуканих кінематичних параметрів дають змогу оцінити зменшення тертя між елементами опорно-поворотного пристрою за рахунок проведення модифікації торців робочих роликів. Analysis of kinematics of sliding of butt-end surfaces of rollers’ touch with the racecourses of adjacent rollers has been conducted and its structure and principle of work are laid out. Presented analytical expressions of the sought kinematic parameters allow us to estimate the friction diminishing between the elements of support-rotating device by the realization of modification of butt ends of working rollers.
 • Item
  Порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів визначення власних частот і форм щогли підіймального пристрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Носов, Ю. Є.
  Проведено порівняльний аналіз результатів визначення власних частот і форм згинних коливань щоглової металоконструкції підіймального пристрою із застосуванням теоретичних і експериментального методів. Розглянуто, зокрема, результати математичного моделювання поперечних коливань щогли із застосуванням теорії балок С. Тимошенка та матричного методу початкових параметрів; результати модального аналізу щогли методом скінченних елементів, а також результати експериментальних досліджень коливань щогли реального підіймального пристрою. Comparative analysis of the results of natural frequencies and bending vibrations determination for the metal mast lifting device with the application of theoretical and experimental methods is conducted in this article. In particular, results of the mathematical modeling of the transverse vibrations of the mast with the application of S. Timoshenko’s beams theory and matrix method of initial parameters are considered, as well as the results of the experimental research of mast vibrations of a real lifting device.
 • Item
  Застосування фазочастотних методів впливу на параметри вимушеної сили для мінімізації динамічних коефіцієнтів вібраційних систем з сухим тертям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ловейкін, В. С.; Човнюк, Ю. В.; Почка, К. І.
  Для мінімізації динамічних коефіцієнтів вібраційних систем з сухим тертям використані методи фазочастотного впливу на параметри вимушеної сили. Зменшення амплітуди коливань без пауз досягнуто за допомогою використання суперрезонансних режимів функціонування вібраційної системи, а у разі коливань з паузами застосовується регулювання початкової фази вимушеної сили. Methods of phase frequency influence on parameters of the revolting force are used to minimize the dynamic coefficients of vibration systems with dry friction. Reduction of amplitude of oscillations without pauses is reached with the help of superresonant modes of vibration system functioning. Regulation of an initial phase of the revolting force is applied in case of vibrations with pauses.
 • Item
  Експериментальне визначення напружень у довговимірній циліндричній оболонці, зумовлених взаємодією з опорним роликом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Новіцький, Ю. Я.
  Проналізовано напружений стан циліндричної оболонкової конструкції в умовах взаємодії з опорним роликом з метою обґрунтування параметрів підіймального пристрою для проведення ремонту опор наземних переходів магістральних трубопроводів. Наведено експериментальні значення кільцевих напружень, що виникають у місцях контакту роликів з довговимірною циліндричною оболонкою, та порівняно з розрахунковими значеннями. The strained condition of a cylindrical shell structure in interaction with the support roller is analyzed in order to justify the lifting device parameters for the maintenance of bearings of overground passages of trunk pipelines. Experimental values of circular strains that occur in the places of rollers’ contact with the elongated cylindrical shell are given and compared with the calculated values.
 • Item
  Оцінка параметрів нестаціонарних коливань кранових систем з одним ступенем вільності руху у процесі вібровипробувань їх мехатронних систем управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Під час випробування кранових систем методом коливної частоти вони знаходяться під впливом послідовних збурень вібраційної природи на усіх частотах заданого діапазону. Вибір режимів прискорених випробувань кранових систем на вплив синусоїдальної вібрації за змінної частоти збудження вимагає визначення параметрів динамічних амплітудно-частотних характеристик АЧХ, виробів – мехатронних систем управління МСУ кранів. Наведено розв’язок диференціального рівняння руху вантажу за кінематичного збудження і результати теоретичного і експериментального дослідження АЧХ кранових систем за нестаціонарних коливань (використаний метод комп’ютерного моделювання поведінки МСУ за нестаціонарних коливань кранових систем, на яких розміщені вказані системи управління). Визначено параметри динамічних АЧХ залежно від швидкості сканування частоти. When testing the crane systems via the wobble frequency method they undergo the consequent influence of vibrations at all frequencies of the set range. The choice of modes of the crane systems’ accelerated tests with respect to sinusoidal vibration influence at the changing transmitter frequency requires the definition of the dynamic amplitude frequency characteristics (AFC) of items of the cranes’ mechatronic supervision systems (MSS). The solutions of the loads traffic differential equation with the kinetic agitation as well as the results of theoretical and experimental tests of the cranes’ systems AFC at the unsteady oscillations have been presented (the method of the computer modeling of the MSS behavior with the unsteady oscillations of the crane systems where the aforementioned supervision systems are installed has been applied). The parameters of the dynamical AFC depending on the frequency’s scanning speed have been defined.
 • Item
  Особливості кінематики процесу отримання зубців циліндричних коліс радіально-коловим формоутворенням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Литвиняк, Я. М.
  Проаналізовано кінематичні особливості складного руху дискового інструмента стосовно заготовки циліндричного зубчастого колеса у процесі радіально-колового формоутворення зубців. Встановлена відмінність між розглядуваним способом зубонарізання та методом обкату. Визначено положення осі миттєвого гвинтового руху, що дасть змогу прогнозувати профіль нарізуваних зубців колеса залежно від вихідної форми різального зубця дискового інструмента. The kinematical peculiarities of the disk instrument complicated motion in relation to the purveyance of cylinder gear-wheel in the cutting a new radial-around forming process have been analyzed. The difference between this process and the traditional method of cutting cylinder gear-wheels has been determined. The instantaneous spiral motion axis position has been defined. The kinematics process allows to forecast the type of indents of wheel.
 • Item
  Вплив граничних значень жорсткості корпусу та опор на стан обертового агрегата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дзюбик, Л. В.
  Розвинуто математичну модель корпусу бертового агрегата у вигляді нерозрізної балки кусково-сталої згинної жорсткості, яка розміщена на пружних опорах із можливим їх вертикальним зміщенням для різних випадків значень заданих жорсткостей. Проведено числовий аналіз впливу жорсткості корпусу на прогин та моменти для восьмиопорного обертового агрегата. Досліджено, як змінюються моменти на опорах та у прогонах за зміни жорсткості корпусу. A mathematical model of a rotating body of the unit as a continuous beam piecewise constant flexural rigidity, which is located on elastic supports with their possible vertical offset values for the cases of specified stiffness has been developed. The numerical analysis of the stiffness beam impact on the deflection and moments for eight reference rotating unit has been conducted. It has been investigated how the moments on poles and run with increasing rigidity of the body change.
 • Item
  Методика експериментального дослідження динаміки шпонкових з’єднань під час періодичного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малащенко, В. О.; Стрілець, О. Р.; Стрілець, В. М.
  Описано методику експериментальних досліджень динаміки пружних шпонкових з’єднань під час періодичного навантаження і зроблено відповідні висновки порівняно з жорсткими шпонковими з’єднаннями. Methods of experimental research of the dynamics of resilient spline connections by recurrent load are described and corresponding conclusions are made comparing to hard spline connections.
 • Item
  Design features and effort offtorque limiters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Hlobchak, M. V.; Malashchenko, V. V.
  Описано конструктивні особливості та визначено силу вимикання обмежувача обертального моменту, який розроблений і запатентований як корисна модель. Наведено принципову конструкцію приладу, розрахункову схему для початку виходу кульки із зачеплення з пазом його веденої частини та аналітичний вираз зусилля вимикання. There have been described the design features and there has been determined the shutdown force of the torque limiter, which has been developed and patented as a useful model. A fundamental design of the device, the design scheme for the early release of the ball from its engagement with the groove driven and the analytical expression of the force shutdown have been presented.
 • Item
  Nonlinear oscillations of elastic beam including dissipation and the Galerlkin method in their investigation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kuzio, I. V.; Pukach, P. Ya.; Nytrebych, Z. М.; Sokhan, P. L.
  Досліджена коливальна система, яка моделюється першою змішаною задачею для слабко нелінійного рівняння коливань балки в обмеженій області. Отримані умови існування локального за часовою змінною розв’язку. Особливо виділений коливальний режим із загостренням. Показана можливість застосування до задачі методу Гальоркіна. The paper is devoted to the research of the oscillating system that is described by the first mixed problem for the weakly nonlinear equation of the beam vibrations in a bounded domain. The conditions of the existence of the local, according to a time variable, solution have been obtained. Oscillating blowup regime is especially highlighted. The possibility of the Galerkin method application to the problem is shown.
 • Item
  The analysis of service ability of polyethylene pipes and tanks with the hollow wall by strength criterion
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stashchuk, M. H.; Dorosh, M. I.; Sokil, M. B.
  Запропоновано методику оцінки напружено-деформованого стану трубчастих елементів зі стільниковою будовою стінки. У результаті записано систему диференціальних рівнянь для відшукання зусиль та моментів, що виникають у стінці стільника. Встановлено ключові рівняння для оцінки компонент напружень. Наведено рекомендації до розрахунку та проектування довгої стільникової труби та вертикального стільникового резервуара, що розміщений у ґрунті. Methods of the estimation of the stress-strain state of tubular elements with cellular wall structure are suggested. As a result, a system of differential equations for the search of the forces and moments which arise in the cell wall is written. Key equations for the estimation of the stress components are established. Recommendations on the calculation and designing of a cellular long tube and a vertical cell reservoir, located in soil, are presented.
 • Item
  Mathematical model of destruction kinetics dislocations in cutting plastoelastic workpiece material
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stupnytskyy, V.
  Проналізовано реологічні моделі кінетики руйнування матеріалів у процесі їх різання на основі теорії дислокацій. Встановлені критерії пластичного та крихкого механізму руйнування матеріалу заготовки під час різання. Описано систему рівнянь, яка описує поведінку термопружнопластичної заготовки у процесі її механічного оброблення, що грунтується на основі класичного термодинамічного аналізу. The article presents an analysis of rheological kinetics models of materials destruction in the process of cutting, based on the theory of dislocations. The criteria for ductile and brittle fracture mechanism of workpiece material during cutting are established. A system of equations, describing the behavior of termoelastoplastic workpiece in the process of its mechanical processing based on classical thermodynamic analysis, is given.
 • Item
  Феноменологічне й модельне означення поняття “коефіцієнт опору коченню” колеса транспортної машини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гащук, П. М.; Нікіпчук, С. В.
  Проналізовано аналітичні засоби спрощеного тлумачення явища деформування колеса транспортної машини, які дають можливість змістовно пов’язати у цілісну систему коефіцієнт опору коченню колеса, радіус кочення, динамічний радіус, коефіцієнт проковзування, в’язке тертя у масиві колеса, деформівність і гістерезність матеріалу шини тощо. Кожна з наведених примітивних моделей може стати змістовно “багатшою”, якщо її у відповідний спосіб удосконалити чи уточнити. There are analyzed analytical means of simplified interpretation of a vehicle wheel deformation phenomenon, which enable us to meaningfully link the coefficient of wheel rolling resistance, rolling radius, dynamic radius, slippage coefficient, viscous friction in the wheel array, deformability and hysterability of the tyre material, etc. into a comprehensive system. Each of the presented primitive models can become significantly "richer" if it is improved and specified.
 • Item
  Налаштування динамічних гасників коливань під час вузькочастотного збурення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дівеєв, Б. М.; Паращук, Д. Л.
  Розглянуто застосування нових методів точного визначення частотних характеристик динамічних гасників коливань (ДГК) під час вузькочастотного збурення, а також малопараметричні схеми аналізу вібрації, вплив еластичних та демпфуючих властивостей як основної конструкції, так і ДГК. The article deals with the new methods for the explicit determination of the frequency characteristics of dynamic vibration absorbers (DVA) by narrow frequency excitation. Fewparameter numerical schemes of vibration analysis are under discussion. The influence of elastic and damping properties of the basic construction and DVA is considered.
 • Item
  Розрахунок нестаціонарних процесів у механічній системі перемотувальної машини відкритого типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Висоцька, Х. А.
  Запропоновано нелінійну математичну модель нестаціонарних процесів у перемотувальній машині відкритого типу з урахуванням взаємозв’язку електромагнітних явищ в асинхронному двигуні і механічних коливальних явищ. Модель містить рівняння електромагнітного стану електричної машини і рівняння руху, що разом утворюють замкнену систему і підлягають числовому інтегруванню. Наведено результати розрахунків, спрямовані на визначення коефіцієнтів в’язкого тертя гальмівних пристроїв, які забезпечують усунення ударних явищ у системі. The results of mathematical modeling of nonstationary processes in the open type winding machine, taking into consideration electro-magnetic phenomena in an asynchronous engine and mechanical oscillation phenomena, are examined. The model contains the equations of the electromagnetic state of an electrical machine and equations of motion, which together make up a closed system and can be numerically integrated. There are presented calculation results in order to determine the coefficients of inflexibility branches of fabric and also coefficients of slave drum on effort in the branches of fabric.
 • Item
  Експериментальні дослідження перехідних режимів роботи механічної системи пасажирського ліфта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бондарчук, Б. В.
  Розглядаються результати експериментальних досліджень перехідних режимів роботи пасажирського ліфта. Вивчено вплив маси вантажу і довжини вітки каната, за допомогою якої передається рух від ведучого шківа до кабіни, на динамічні зусилля у канаті. Проводиться порівняльний аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень. The results of the experimental research of transient modes of the passenger elevator are considered. There are investigated the influence of load mass and the length of the rope branch by which the motion is transmitted from the driving pulley to the cabin on the dynamic efforts in the rope. The comparative analysis of the results of theoretical and experimental studies is carried out.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання наружено-деформованого стану модифікованого ролика опорно-поворотного пристрою автокранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гелетій, В. М.; Новіцький, Я. М.; Федик, В. В.
  Проведено аналіз контактної взаємодії елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. Проведені дослідження дають необхідну інформацію для адекватного кінцево-елементного моделювання контактної взаємодії елементів опорно-поворотних пристроїв автокранів і дослідження впливу геометричних параметрів модифікованих роликів на їх несучу здатність. The analysis of the contact of the modified elements of turning support of truck cranes has been conducted. The conducted research gives the necessary information for the adequate finite-element modeling of the contact of elements of turning support of truck cranes. The influence of geometrical parameters of the modified rollers on their bearing strength is investigated.