Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. – Випуск №24

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 24. – 152 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Зовнішньополітичні чинники у процесі національної консолідації України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Луцишин, Галина
  Аналізується вплив зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації в Україні. Основну увагу приділено аналізу таких зовнішньополітичних чинників, як діяльність міжнародних організацій, етнічних батьківщин національних меншин, діяльність української діаспори у напрямі національної консолідації та вплив євроінтеграційних процесів. The article analyzes the foreignpolitic factors is on the process of development of nation and national consolidation in Ukraine. In the article basic attention is spared to the analysis of activity of international organizations, influence of the separate states and their national minorities, activity of the Ukrainian diaspore in the direction of national consolidation and influence of eurointegration processes.
 • Item
  “М’яка сила” України в Польщі: особливості та механізми реалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Турчин, Ярина
  Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість української громади в РП, популярність української культури, робота ЗМІ у створенні українського “бренду” тощо. Зроблено висновок про потребу посилення демократичних реформ в Україні як головного інструмента реалізації “м’якої сили” держави. The basic components of Ukrainian “soft power” strategy in Poland were analyzed in this article. The evaluation was realized in two levels of its implementation, one of them was official level and another - public level. Such parameters of Ukrainian state’s “soft power” were observed as an internal and external course of the country, the influence of Ukrainian community in Poland, the popularity of Ukrainian culture, an activity of mass media in creating of Ukrainian “brand” and so on. The conclusion of this article was about need to strengthen the democratic reforms in Ukraine as the main instrument of state’s “soft power”.
 • Item
  Проблема інституалізації соціального капіталу як передумови розвитку громадянського суспільства в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Четверікова, Лариса
  Досліджено суть та проблеми інституалізації соціального капіталу як необхідної передумови становлення громадянського суспільства. Розглянуто стан та перспективи розвитку соціального капіталу в Україні. The article briefly outlines the essence and problems of institutionalization of social capital as a condition precedent to development of civil society and examines the state and prospects of development of social capital in Ukraine.
 • Item
  Національна безпека України в епоху глобалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пасічний, Роман
  Розглядається сучасний проект Стратегії національної безпеки України “Україна в світі, що змінюється”, розроблений Національним інститутом стратегічних досліджень. Визначаються слабкі місця і невизначеності цієї стратегії. Проаналізовано реальний стан та перспективи впровадження цього проекту. In the article the modern is examined project of Strategy of national safety of Ukraine “Ukraine in the world that changes” worked out by the National institute of strategic. The weak locations and vaguenesses of this strategy are determined. An author analyses the real state and prospects of introduction of this project.
 • Item
  “Українське питання” під час підписання Ризького мирного договору 1921 року
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Плазова, Тетяна
  Досліджуються та аналізуються українсько-польські відносини після завершення Першої світової війни. Увага акцентується на питанні державності України та перебігу польсько-радянських переговорів під час підписання Ризького мирного договору 1921 р. Investigates and analyzes the Ukrainian-Polish relations after the end of the First World War. Also focuses attention on the issue of statehood of Ukraine and the course of the Polish-Soviet negotiations during the signing of the Riga treaty of peace in 1921.
 • Item
  Кримськотатарська спільнота як суб’єкт політики: теоретичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Щерба, Оксана
  Розкрито сутність поняття “суб’єкт політики”, висвітлено різні підходи до визначення суб’єктів політики у суспільстві. Проаналізовано трактування правового статусу суб’єктів українського суспільства у чинному законодавстві. The article deals with the essence of “subject of policy” concept, different approaches to defining subjects of policy in the society are highlight. The interpretation of the legal status of Ukrainian society subjects in the current legislation is analyzed.
 • Item
  Із історії дослідження свободи особи в українській політичній думці першої половини XX ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гетьманчук, Микола; Поцюрко, Олег
 • Item
  Українська “малоросійщина” – загроза національній свободі та державотворенню
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Климончук, Василь
  Розглядаються складні процеси становлення української державності, осмислюються проблеми модернізації української нації впродовж історичної спадщини, особливостей її самоорганізації, осягнення складних процесів диференціації і самоідентифікації українців. З’ясовано значення та роль свободи у духовній сфері суспільства як чинника становлення демократичної політичної системи в Україні. We consider the complex processes of the Ukrainian statehood, conceptualized the problem of modernization of the Ukrainian nation during the historical heritage, its features of self-comprehension of the complex processes of differentiation and self Ukrainian. Explained the importance and role of freedom in the spiritual sphere of society, as a factor in the formation of a democratic political system in Ukraine.
 • Item
  Пoрядок денний асоціації: стан та перспективи співробітництва України та Європейського Союзу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Олійник, Юлія
  Висвітлено основні етапи становлення відносин України з Європейським Союзом. Особлива увага надається Угоді “Про асоціацію” та особливостям її підписання, а також Порядку денному асоціації (ПДА), що передує парафуванню цієї угоди. Проаналізовано кроки вітчизняних правових інституцій України у процесі реформування, які передбачені у ПДА, інструменти, які ЄС використовуватиме для допомоги Україні у процесі імплементації цілей та пріоритетів, визначених у ПДА. Зазначена необхідність інтенсифікації процесу виконання пунктів ПДА, оскільки його моніторинг свідчить про недоопрацювання та недовиконання частини із них. Elucidated main stages of relations between Ukraine and European Union. Particular attention is paid to the Association Agreement, and it features signatures, as well as (AA), which precedes the initialling of this agreement. Analyzed the institutional steps which are in the process of the reform envisaged in the AA, and tools which European Union involved to help Ukraine in implementing the goals and priorities identified in the AA. At the same time, highlighted the necessity to intensify the process of implementation of the above AA, as the monitoring shows that there are not finishing and failure.
 • Item
  Між Антантою та більшовицькою Росією: основні напрями зовнішньої політики ЗУНР у 1920–1923 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвин, Надія
  Показана реорганізація зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки після еміграції її уряду до Відня, проаналізовано взаємини галицької дипломатії з країнами Антанти, Чехословаччиною, радянськими республіками, Україною і Росією на початку 20-х рр. ХХ ст. The article showed the reorganization of the foreign policy service of the West Ukrainian National Republic after emigration of its government to Vienna, analyzed the relationship between Galician diplomacy with the countries of the Entente, Czechoslovakia, the Soviet republics of Ukraine and Russia in the early 20-ies of XX century.
 • Item
  Збройні сили України: стан та перспективи участі у військових об’єднаннях євразійського регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Івахів, Олег
  Досліджуються аспекти співпраці незалежної України з країнами євразійського регіону у військовій сфері. Визначено основні чинники, які визначають цю співпрацю. Проаналізовано перспективи розвитку взаємин України у військовій сфері із євразійськими країнами через призму концепції євразійства. The military policy aspects of cooperation of independent Ukraine with the countries of eurasia region are analyzed. Define basic factors which determine this cooperation. The perspectives of development of Ukraine mutual relationship in the military with the eurasia countries through the prism of conception of eurasianism are analysed.
 • Item
  Конфліктогенні наслідки сучасних урбанізаційних процесів у світі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Качан, Олег
  Досліджуються можливі дестабілізаційні наслідки, зумовлені урбанізаційними процесами. Розглядаються ризики виникнення гуманітарних катастроф, соціально-політичних конфліктів, а також необхідні умови для актуалізації цих ризиків. The article examines possible destabilizing consequences caused by urbanization processes. The risks of onset of humanitarian disasters and socio-political conflicts as well as conditions needed for the actualization of these risks are considered.
 • Item
  Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ільницька, Уляна
  Комплексно та всебічно висвітлюються специфіка та особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій. Визначено роль та політико-правовий статус неурядових організацій як суб’єктів міжнародних відносин, їх вплив на світовий політичний процес. Розкрито сутність та зміст поняття “неурядові міжнародні організації”, розглянуто їх ознаки, функції та підходи до класифікації; визначено джерела нормативно-правового регулювання; охарактеризовано форми та напрями діяльності. Значну увагу приділено аналізу механізмів взаємодії неурядових організацій з міждержавними (міжурядовими) інституціями. Features and peculiarities of international and legal subjectivity of non-governmental organizations are described in the article. Role, political and legal status of non-governmental organizations as subjects of international relations, their impact on political process are defined. Essence and content of the concept “non-governmental international organization”, their characteristics, functions and approaches to classification are described. The sources of normative and legal regulation are defined. Forms and directions of activity are characterized. Considerable attention is devoted to the analysis of the interaction mechanisms between non-governmental organizations and intergovernmental institutions (intergovernmental).
 • Item
  Витоки, cутність та основні підходи до визначення політичного консультування на сучасному етапі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Свирид, Зоряна
  Розглянуто витоки політичного консультування. Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності політичного консалтингу. Розкрито особливості співвідношення понять політичного консультування, менеджменту, маркетингу, іміджмейкінгу та зв’язків з громадськістю. Визначено перспективи дослідження політичного консультування в Україні порівняно із зарубіжним досвідом. The article highlights the origins of the political consulting and analyses theoretical approaches to understanding of the essence of the political consulting. The peculiarities of correlation between such notions as political consulting, management, marketing, image making, and public relations were examined, and the perspectives of research of the political consulting in Ukraine versus foreign experience were determined.
 • Item
  Співпраця України та Європейського Союзу в галузі охорони довкілля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Івасечко, Ольга
  Розглянуто участь Європейського Союзу у координації європейської екологічної політики. Його роль у міжнародній співпраці в галузі охорони довкілля, зокрема, у вирішенні таких глобальних проблем, як перспектива кліматичних змін, руйнування озонового шару, охорона біорозмаїття тощо. Проаналізовано особливості співробітництва між Україною та ЄС в екологічній сфері. Акцентовано увагу на процесі адаптації екологічного законодавства України до стандартів ЄС у галузі охорони довкілля. There was considered the role of the EU in the European ecological policy coordination, it's participation in the international cooperation in the field of environmental control, particularly, in solving the global problems like perspective climate change, destruction of the ozone layer, protection of biodiversity and others. The features of collaboration are analyzed between Ukraine and EU in an ecological sphere. There was emphasized the process of adaptation the Ukrainian ecologic legislations according to the EU norm in the field of environment protection.
 • Item
  В. Липинський про бюрократію (“Листи до братів-хліборобів”): до проблеми визначення теоретичного підґрунтя поглядів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тишкун, Юрій
  Розглянуто формування поглядів В. Липинського на бюрократію під впливом ідей Ж. Сореля, Р. Міхельса, К. Маркса, А. де Токвіля. Стверджено, що основу його поглядів становлять ідеї про бюрократію, запозичені у Ж. Сореля та Р. Міхельса. Підкреслено, що під час розгляду проблеми бюрократії вітчизняний мислитель не звертався до ідей М. Вебера. Deals with the formation of attitudes of Viacheslav Lypynsky on bureaucracy under the influence of Georges Sorel, Robert Michels, Karl Marx, Alexis de Tocqueville. It is alleged that his views were based on ideas of the bureaucracy borrowed from Georges Sorel and Robert Michels. Emphasizing that, in considering the problem of bureaucracy Ukrainian thinker did not approach the ideas of Max Weber.
 • Item
  Деякі аспекти правового регулювання принципу вільних виборів у виборчому законодавстві України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бучин, Микола
  Проаналізовано правові аспекти регулювання принципу вільних виборів в українському виборчому законодавстві; охарактеризовано правове регулювання таких складових принципу вільних виборів, як альтернативні методи голосування та участь правоохоронних органів у виборчому процесі. In the article the legal aspects of adjusting of principle of free elections are analysed in the Ukrainian electoral legislation. An author spares considerable attention description of the legal adjusting of such constituents of principle of free elections, as alternative methods of voting and participation of law enforcement authorities in to the electoral process.
 • Item
  “Слабкість” держави на міжнародній арені: до проблеми визначення змісту поняття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дорош, Леся
  Розглянуто проблему “слабкості” держави на міжнародній арені. Проаналізовано підходи дослідників щодо визначення ознак таких держав та основні терміни, які використовуються для позначення цього явища. Стверджується, що подолання стану “слабкості” певної держави є складним і довготривалим процесом, учасниками якого повинні бути як суб’єкти внутрішньої політики, здатні інтегрувати різні сегменти суспільства, так і міжнародна спільнота. In the article is considered the problem of the weakness of the state on the international scene. It is analyzed the points of view of researchers on the determination of the features of such states and main concepts, which are used to designation of this phenomenon. It is asserts that an overcoming the condition of the weakness of the state is complicated and durable process, the participants of which should be as the subjects of internal policy, which could integrate different segments of society, as well as international community.