Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 1(31)

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/32965

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер-ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 1 (31) : До 21-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 175 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 40
 • Thumbnail Image
  Item
  Пам’яті Лісевича Михайла Пилиповича (20.08.1946 – 10.12.2015)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Олександру Дорожинському – 75!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
  Працівники Інституту геодезії, зокрема кафедри фотограмметрії та геоінформатики, сердечно вітають доктора технічних наук, професора, багаторічного завідувача цієї кафедри зі славним ювілеєм!
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Малашевський, М.
  Розглянуто деякі аспекти формування ринку землі в Україні. Досліджено ринок нерухомості та проаналізовано інвестиційну привабливість земельних ділянок в різних територіальних зонах міста. Виконано розрахунок чотирьох об’єктів, за результатами запропоновано шляхи використання земельної ділянки під об’єктом нерухомості. Рассмотрены некоторые аспекты формирования рынка земли в Украине. Исследован рынок недвижимости и проведен анализ инвестиционной привлекательности земельных участков в разных территориальных зонах города. Проведен расчет четырех объектов, по результатам предложены пути использования земельного участка под объектом недвижимости. Some aspects of forming land market in Ukraine. Investigated the real estate market, and the analysis of investment attractiveness of land in different territorial areas of the city. The calculation of the four facilities which resulted in the ways of use of land for real estate.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Абдаллах, Р.; Четверіков, Б.
  Запропоновано технологічну схему аналізу розвитку дорожньої мережі м. Сулейманія за різночасовими космічними знімками, згідно з якою векторизовано та порівняно дорожню мережу м. Сулейманія за 2003 та 2013 рр. Встановлено, що кількість нових доріг у місті за десять років зросла на 45 %. Предложена технологическая схема анализа развития дорожной сети г. Сулеймания по разновременным космическим снимкам, согласно с которой векторизировано дорожную сеть г. Сулеймания и выполнено сравнение за 2003 и 2013 года. Определено, что количество новых дорог в городе за десять лет возросло на 45 %. The technological scheme of analysis of development of the roads network of Suleimania city on the basis different time satellite images was proposed. By this scheme vectorized and compare of the roads network of Suleimania city for 2003 and 2013. The number of new roads of the city for 10 years has increased by 45 %.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Янчук, О.; Янчук, Р.; Шмиговський, О.; Ковалець, А.
  Висвітлено досвід створення геоінформаційної системи для збирання даних про розташування рідкісних видів рослин на території Рівненського природного заповідника. Описано основні функції системи, реалізованої на базі програмного забезпечення ArcGIS. Розглянуто можливості мобільного збирання та редагування інформації з використанням сервісу ArcGIS Online та додатка Collector for ArcGIS. Приведен опыт создания геоинформационной системы для сбора данных о местоположении редких видов растений на территории Ровенского природного заповедника. Описаны основные функции системы, реализованной на базе программного обеспечения ArcGIS. Представлены возможности мобильного сбора и редактирования информации с использованием сервиса ArcGIS Online и приложения Collector for ArcGIS. The experience of creating geoinformation system for collecting data on the location of rare plant species on the territory of Rivne natural reserve is provided. The basic functions of the system based on ArcGIS software are described. The possibilities of mobile data collection and editing using ArcGIS Online and app Collector for ArcGIS are shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бурштинська, Х.; Денис, Ю.; Мадяр, Ю.; Поліщук, Б.
  Розглянуто та реалізовано методику двоетапної класифікації лісів Прикарпатського регіону з використанням космічного знімка, отриманого в літній період із супутника QuickBird-2. Методика полягає у використанні лісових масок для класифікації за алгоритмом максимальної вірогідності. Точність визначення площ становить 1–8 %. Оцінку точності визначення площ здійснено на підставі завіркової інформації. Рассмотрено и реализовано методику двоэтапной классификации лесов Прикарпатского региона с использованием космического снимка, полученного в летний период из спутника QuickBird-2. Методика состоит в использовании лесных масок для классификации по алгоритму максимального правдоподобия. Точность определения площадей составляет 1–8 %. Оценку точности определения площадей осуществлено с использованием заверительной информации. Considered and implemented two-step method of classification of Precarpathian region forests using satellite images obtained during the summer from satellite QuickBird-2. The technique is to use masks for forest classification by maximum likelihood algorithm. The accuracy of the areas is 1.8 %. Assessment of the accuracy of the area is based.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Савчук, Р.
  Розроблено математичну модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно, методом усереднення за траєкторіями, що дає змогу врахувати реальний стан системи формальною мовою зміни подій або станів, визначаючи надійність як коефіцієнт збереження ефективності. Разработана математическая модель системы обеспечения учреждения специальными картами, которые изготавливаются заблаговременно, методом усреднения по траекториям, что позволяет учесть реальное состояние системы на формальном языке смены событий или состояний, определяя надежность как коэффициент сохранения эффективности. Tasks Surveying software, indicates the need to improve the efficiency of the existing system of special cards. In the article the mathematical model of the system to ensure the establishment of special cards, which are made in advance by averaging along trajectories, which allows to take into account the real state of the system in a formal language change events or conditions, determine the reliability of the coefficient of efficiency saving.
 • Thumbnail Image
  Item
  Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Савчук, Р.
  Проаналізовано функціонування системи забезпечення спеціальними картами і фотодокументами про місцевість провідних країн світу, основні завдання топогеодезичного забезпечення установи і вимоги до топогеодезичного забезпечення. Визначено й обґрунтовано показники ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами і фотодокументами про місцевість. Проанализировано функционирование системы обеспечения специальными картами и фотодокументами о местности ведущих стран мира, основные задачи топогеодезического обеспечения учреждения и требования к топогеодезическому обеспечению. Определены и обоснованы показатели эффективности системы обеспечения учреждения специальными картами и фотодокументами о местности. The need for constant and agencies in identifying and obtaining subjective topogeodesic data for better planning and operations, increasing demands for speed, accuracy and reliability of information topo-geodetic definition that due to high dynamics of modern operations, the development of precision strike systems and systems change their tactical and technical characteristics and increased capacity, the introduction of automated control systems need to respond quickly to changing circumstances determine the need to improve the existing system of special maps and photographs of the area agencies. The article analyzes the functioning of the system of special maps and photographs of the area leading countries, the main tasks of Surveying software requirements for institutions and Surveying software. Defined and reasonable performance system of institutions with special maps and photographs of the area.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Погорелов, В.; Шавук, В.
  Розглянуто теоретичне обґрунтування способу вимірювання висот будівель за одиничним супутниковим зображенням. Рассмотрено теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному супутниковому изображению. The article deals of theoretical substantiation of method for measuring the height of buildings on the basis of single satellite images.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В.; Піскунова, О.
  Розглянуті питання фрактального аналізу неоднорідних структур. Метод ґрунтується на опрацюванні інтенсивностей цифрових зображень аерокосмознімків. Запропоновано фрактальну розмірність Хаусдорфа–Безиковича визначати із застосуванням методу варіограм. Під час аналізу неоднорідних структур зображення важливим питанням є визначення границь (країв) окремих областей (сегментів) зображення. Детально розглянуто алгоритм розв’язання цього питання. Рассмотрены вопросы фрактального анализа неоднородных структур. Метод основан на обработке интенсивностей цифровых изображений аэрокосмоснимков. Предлагается фрактальную размерность Хаусдорфа–Безиковича определять с применением метода вариограм. При анализе неоднородных структур изображения важным вопросом является определение границ (краев) отдельных областей (сегментов) изображения. Подробно рассмотрен алгоритм решения этого вопроса. The paper explores the issues of heterogenuous structures’ fractal analysis. This method is based on the intensity of the aerial digital images processing. It is proposed to define Hausdorff–Besicovitch fractal dimension using a variogram method. Analyzing heterogeneous image structures, the issue of the boundaries (edges) determination of certain image areas (segments) is of great importance. In this article the algorithm which deals with this problem is considered.