Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 1(31)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер-ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 1 (31) : До 21-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 175 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Пам’яті Лісевича Михайла Пилиповича (20.08.1946 – 10.12.2015)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Олександру Дорожинському – 75!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
  Працівники Інституту геодезії, зокрема кафедри фотограмметрії та геоінформатики, сердечно вітають доктора технічних наук, професора, багаторічного завідувача цієї кафедри зі славним ювілеєм!
 • Item
  Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Малашевський, М.
  Розглянуто деякі аспекти формування ринку землі в Україні. Досліджено ринок нерухомості та проаналізовано інвестиційну привабливість земельних ділянок в різних територіальних зонах міста. Виконано розрахунок чотирьох об’єктів, за результатами запропоновано шляхи використання земельної ділянки під об’єктом нерухомості. Рассмотрены некоторые аспекты формирования рынка земли в Украине. Исследован рынок недвижимости и проведен анализ инвестиционной привлекательности земельных участков в разных территориальных зонах города. Проведен расчет четырех объектов, по результатам предложены пути использования земельного участка под объектом недвижимости. Some aspects of forming land market in Ukraine. Investigated the real estate market, and the analysis of investment attractiveness of land in different territorial areas of the city. The calculation of the four facilities which resulted in the ways of use of land for real estate.
 • Item
  Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Абдаллах, Р.; Четверіков, Б.
  Запропоновано технологічну схему аналізу розвитку дорожньої мережі м. Сулейманія за різночасовими космічними знімками, згідно з якою векторизовано та порівняно дорожню мережу м. Сулейманія за 2003 та 2013 рр. Встановлено, що кількість нових доріг у місті за десять років зросла на 45 %. Предложена технологическая схема анализа развития дорожной сети г. Сулеймания по разновременным космическим снимкам, согласно с которой векторизировано дорожную сеть г. Сулеймания и выполнено сравнение за 2003 и 2013 года. Определено, что количество новых дорог в городе за десять лет возросло на 45 %. The technological scheme of analysis of development of the roads network of Suleimania city on the basis different time satellite images was proposed. By this scheme vectorized and compare of the roads network of Suleimania city for 2003 and 2013. The number of new roads of the city for 10 years has increased by 45 %.
 • Item
  Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Янчук, О.; Янчук, Р.; Шмиговський, О.; Ковалець, А.
  Висвітлено досвід створення геоінформаційної системи для збирання даних про розташування рідкісних видів рослин на території Рівненського природного заповідника. Описано основні функції системи, реалізованої на базі програмного забезпечення ArcGIS. Розглянуто можливості мобільного збирання та редагування інформації з використанням сервісу ArcGIS Online та додатка Collector for ArcGIS. Приведен опыт создания геоинформационной системы для сбора данных о местоположении редких видов растений на территории Ровенского природного заповедника. Описаны основные функции системы, реализованной на базе программного обеспечения ArcGIS. Представлены возможности мобильного сбора и редактирования информации с использованием сервиса ArcGIS Online и приложения Collector for ArcGIS. The experience of creating geoinformation system for collecting data on the location of rare plant species on the territory of Rivne natural reserve is provided. The basic functions of the system based on ArcGIS software are described. The possibilities of mobile data collection and editing using ArcGIS Online and app Collector for ArcGIS are shown.
 • Item
  Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бурштинська, Х.; Денис, Ю.; Мадяр, Ю.; Поліщук, Б.
  Розглянуто та реалізовано методику двоетапної класифікації лісів Прикарпатського регіону з використанням космічного знімка, отриманого в літній період із супутника QuickBird-2. Методика полягає у використанні лісових масок для класифікації за алгоритмом максимальної вірогідності. Точність визначення площ становить 1–8 %. Оцінку точності визначення площ здійснено на підставі завіркової інформації. Рассмотрено и реализовано методику двоэтапной классификации лесов Прикарпатского региона с использованием космического снимка, полученного в летний период из спутника QuickBird-2. Методика состоит в использовании лесных масок для классификации по алгоритму максимального правдоподобия. Точность определения площадей составляет 1–8 %. Оценку точности определения площадей осуществлено с использованием заверительной информации. Considered and implemented two-step method of classification of Precarpathian region forests using satellite images obtained during the summer from satellite QuickBird-2. The technique is to use masks for forest classification by maximum likelihood algorithm. The accuracy of the areas is 1.8 %. Assessment of the accuracy of the area is based.
 • Item
  Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Савчук, Р.
  Розроблено математичну модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно, методом усереднення за траєкторіями, що дає змогу врахувати реальний стан системи формальною мовою зміни подій або станів, визначаючи надійність як коефіцієнт збереження ефективності. Разработана математическая модель системы обеспечения учреждения специальными картами, которые изготавливаются заблаговременно, методом усреднения по траекториям, что позволяет учесть реальное состояние системы на формальном языке смены событий или состояний, определяя надежность как коэффициент сохранения эффективности. Tasks Surveying software, indicates the need to improve the efficiency of the existing system of special cards. In the article the mathematical model of the system to ensure the establishment of special cards, which are made in advance by averaging along trajectories, which allows to take into account the real state of the system in a formal language change events or conditions, determine the reliability of the coefficient of efficiency saving.
 • Item
  Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Савчук, Р.
  Проаналізовано функціонування системи забезпечення спеціальними картами і фотодокументами про місцевість провідних країн світу, основні завдання топогеодезичного забезпечення установи і вимоги до топогеодезичного забезпечення. Визначено й обґрунтовано показники ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами і фотодокументами про місцевість. Проанализировано функционирование системы обеспечения специальными картами и фотодокументами о местности ведущих стран мира, основные задачи топогеодезического обеспечения учреждения и требования к топогеодезическому обеспечению. Определены и обоснованы показатели эффективности системы обеспечения учреждения специальными картами и фотодокументами о местности. The need for constant and agencies in identifying and obtaining subjective topogeodesic data for better planning and operations, increasing demands for speed, accuracy and reliability of information topo-geodetic definition that due to high dynamics of modern operations, the development of precision strike systems and systems change their tactical and technical characteristics and increased capacity, the introduction of automated control systems need to respond quickly to changing circumstances determine the need to improve the existing system of special maps and photographs of the area agencies. The article analyzes the functioning of the system of special maps and photographs of the area leading countries, the main tasks of Surveying software requirements for institutions and Surveying software. Defined and reasonable performance system of institutions with special maps and photographs of the area.
 • Item
  Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Погорелов, В.; Шавук, В.
  Розглянуто теоретичне обґрунтування способу вимірювання висот будівель за одиничним супутниковим зображенням. Рассмотрено теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному супутниковому изображению. The article deals of theoretical substantiation of method for measuring the height of buildings on the basis of single satellite images.
 • Item
  Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В.; Піскунова, О.
  Розглянуті питання фрактального аналізу неоднорідних структур. Метод ґрунтується на опрацюванні інтенсивностей цифрових зображень аерокосмознімків. Запропоновано фрактальну розмірність Хаусдорфа–Безиковича визначати із застосуванням методу варіограм. Під час аналізу неоднорідних структур зображення важливим питанням є визначення границь (країв) окремих областей (сегментів) зображення. Детально розглянуто алгоритм розв’язання цього питання. Рассмотрены вопросы фрактального анализа неоднородных структур. Метод основан на обработке интенсивностей цифровых изображений аэрокосмоснимков. Предлагается фрактальную размерность Хаусдорфа–Безиковича определять с применением метода вариограм. При анализе неоднородных структур изображения важным вопросом является определение границ (краев) отдельных областей (сегментов) изображения. Подробно рассмотрен алгоритм решения этого вопроса. The paper explores the issues of heterogenuous structures’ fractal analysis. This method is based on the intensity of the aerial digital images processing. It is proposed to define Hausdorff–Besicovitch fractal dimension using a variogram method. Analyzing heterogeneous image structures, the issue of the boundaries (edges) determination of certain image areas (segments) is of great importance. In this article the algorithm which deals with this problem is considered.
 • Item
  Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Король, П.; Волошин, В.
  Доведено можливість та доцільність використання апсидальних поверхонь обертання як проміжних під час переходу від сферичної поверхні до площини карти. Виконано повне аналітичне дослідження видозміненої ізометричної ортографічної проекції на половині нахиленого і розвернутого тора, а також побудовано макети картографічних сіток проекції для карт світу й для України. Доказано возможность и целесообразность использования апсидальных поверхностей вращения как промежуточных при переходе от сферической поверхности к плоскости карты. Выполнено полное аналитическое исследование видоизмененной изометрической ортографической проекции на половине наклонного и развернутого тора, а также построено макеты картографических сеток проекции для карт мира и Украины. The possibility and feasibility of using apsidal surfaces of revolution as an intermediate in the transition from spherical surface to the plane of the map is proved. The complete analytical study of a modified isometric orthographic projection at half of tilted and deployed torus is performed, and the models of grids of map projection for maps of the world and Ukraine are constructed.
 • Item
  Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Іванчук, О.
  На підставі перспективно-афінного відображення отримано формули зв’язку просторових координат точок мікроповерхні з відповідними їх координатами на цифрових РЕМ-знімках стереопари для трьох основних випадків РЕМ-знімання: рівномірно-відхиленого, нормально-конвергентного та конвергентного. Виконано експериментальне дослідження точності отримання координат X, Y, Z мікроповерхні хромованої сталі за допомогою запропонованих формул на підставі вимірів стереопар, які одержані на РЕМ JSM 7100F зі збільшенням М = 750х і кутами нахилу гоніометричного столика в діапазоні від 0° до 8°. Підтверджена коректність наведених формул і доцільність їх використання у РЕМ-фотограмметрії для отримання кількісних параметрів мікроповерхонь дослідних об’єктів з необхідною точністю. На основании перспективно-афинного отображения получены формулы связи пространственных координат точек микроповерхности с соответствующими их координатами на цифровых РЭМ-снимках стереопары для трех основных случаев РЭМ-съемки: равномерно-отклоненного, нормально-конвергентного и конвергентного. Выполнено экспериментальное исследование точности получения координат X, Y, Z микроповерхности хромированной стали с помощью предложенных формул на основании измерений стереопар, полученных на РЭМ JSM 7100F при увеличении М = 750х и углах наклона гониометрического столика в диапазоне от 0° до 8°. Подтверждена корректность приведенных формул ицелесообразность их использования в РЭМ-фотограмметрии для получения количественных параметров микроповерхностей исследуемых объектов с необходимой точностью. Based on the perspective-affine mapping connection formulas obtained spatial coordinates of points microsurface with their corresponding coordinates on the digital SEM images of a stereo pair of three main cases SEM shooting: uniformly rejected, normally convergent and convergent. An experimental study of the accuracy of the coordinates X, Y, Z microsurface chromed steel using the proposed formula based on the stereo measurements obtained on SEM JSM 7100F with increasing M = 750 h and goniometric table angles from 0° to 8°. It confirmed the correctness of these formulas and their appropriateness for use in SEM photogrammetry to obtain quantitative parameters microsurface of the objects with the required accuracy.
 • Item
  Аpplication of remote sensing data in determination of land degradation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Baumane, V.; Cintina, V.; Lapina, A.
  Розглянуто можливості застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель за допомогою аналізу супутникових зображень і ортофотокарти. Рассмотрено возможности применения данных дистанционного зондирования для определения деградации земель путем анализа спутниковых изображений и ортофотокарты. The paper explores the remote sensing data application possibilities in determination of land degradation by analyzing satellite images and orthophoto maps.
 • Item
  Determination of boundaries of ancient burial places using the archived aerial and cartographic materials
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Chetverikov, B.; Babiy, L.
  Розглянуто проблематику руйнації старовинних єврейських цвинтарів з плином часу, запропоновано методику визначення їхніх меж з використанням архівних аеро- та картографічних матеріалів. Подано програмне забезпечення, яке доцільно використовувати для таких задач. Рассмотрена проблематика разрушения древних еврейских кладбищ со временем и предложена методика определения их границ с использованием архивных аэро- и картографических материалов. Предложено программное обеспечение, которое желательно использовать для таких задач. The paper considers the problems of the destruction of ancient Jewish cemeteries over time. The method of determining their boundaries using archived aerial and cartographic materials is proposed. It is listed the software that should be used for such tasks.
 • Item
  Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Глотов, В.; Марусаж, Х.
  Описано спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, особливістю якого є технологічність та уніфікованість приладів, що застосовуються для реалізації способу. Представлен способ определения фокусного расстояния цифровой неметрической съемочной камеры, особенностью которого является технологичность и унифицированность приборов, применяемых для реализации способа. The method of determining the focal distance nonmetric digital camera, a feature of which is the processability and unification of instruments used to implement of the method.
 • Item
  Розрахунок комплексного індексу цінності території
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мартинюк, Т.; Маланчук, М.
  Розкрито суть впливу комплексного індексу цінності території на визначення нормативної грошової оцінки. Дослідження показали, що навіть незначне коливання значення комплексного індексу цінності території зумовлює різницю у ціні в середньому від 1 до 2 % за 1 м2. Раскрыта суть влияния комплексного индекса ценности территории на определение нормативной денежной оценки. Исследования показали, что даже незначительное колебание значения комплексного индекса ценности территории дает разницу в цене в среднем от 1 до 2 % за 1 м2. The essence of a comprehensive impact index value of the territory to determine normative monetary value. Studies have shown that even a slight fluctuation integrated value of the index value of the territory makes the difference in price by an average of 1 to 2 % per 1 m2.
 • Item
  Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Стадніков, В.
  Визначено основні принципи створення і ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного та міського рівнів. Определены основные принципы создания и ведения автоматизированной системы градостроительного кадастра для регионального, районного и городского уровней. The basic principles of the establishment and maintenance of an automated system for the urban cadastre of the regional, district and municipal levels.
 • Item
  Особенности формирования городских территорий в промышленных регионах Украины
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сидоренко, В.; Паламар, А.
  Розглянуто аспекти функціональної та просторової структури використання земель України. Звернуто увагу на закономірності територіального розподілу видів використання міських земель. Проаналізовано особливість розвитку й формування міських територій у гірничопромислових регіонах, що є однією з найважливіших економічних передумов. Визначено найгостріші проблеми розвитку промислових міст України.Рассмотрены аспекты функциональной и пространственной структуры использования земель Украины. Обращено внимание на закономерности территориального распределения видов использования городских земель. Проанализировано особенность развития и формирования городских территорий в горнопромышленных регионах, что является одной из важнейших экономических предпосылок. Описаны наиболее острые проблемы развития промышленных городов Украины.The aspects of functional and spatial structure of land use in Ukraine. Attention is paid to the spatial distribution patterns of urban land uses. Analyzed feature of the formation of urban areas in mining regions, which is one of the most important economic assumptions. We describe the most acute problems of industrial cities of Ukraine. Proved that the industry as one of the major spheres of social production in the country determines the level of socio-economic development, specialization of the economy and the extent of participation in the territorial division of labor.
 • Item
  How to register cadastral objects located on marine area?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Parsova, V.; Berzina, M.; Jankava, A.; Stoiko, N.
  Оцінено необхідність кадастрового обліку структур, розташованих у морській акваторії, зібрано інформацію про такі об’єкти, проаналізовано процес кадастрового обліку та підготовано пропозиції щодо розмежування кадастрових територій на території моря. Оценивается необходимость кадастрового учета структур, расположенных в морской акватории, собрана информация о таких объектах, проанализировано процесс кадастрового учёта и подготовлены предложения по разграничению кадастровых территорий на территории моря. In the article is assessed necessity of cadastral registration of structures located on marine area, compiled information on such existing and perspectives objects, is analyzed existing cadastral property registration process and made proposals for delimitation of cadastral territories on marine area.
 • Item
  Про додаткові вимірювання на лінійному базисі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Андрушенко, В.; Ващенко, В.; Поляковська, Л.; Смірнов, Є.
  У 2009 р. на навчально-науковому геодезичному полігоні Львівського національного аграрного університету побудовано лінійний базис другого розряду, призначений для метрологічної атестації різних геодезичних приладів. На ньому виконано деякі попередні спостереження. В 2009 г. на учебно-научном геодезическом полигоне Львовского национального аграрного университета создан линейный базис второго разряда, служащий для метеорологических аттестаций различных геодезических приборов. На нем проведены некоторые наблюдения. In 2009 on educational and scientific geodesic polygon of Lviv National Agrarian University was built linear basis of 2nd category, intended for metrological certification of various surveying instruments. Some preliminary observations was made on it.