Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – Випуск №21

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – Випуск 21. – 216 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Особливості розвитку політичної нації в умовах поліетнічності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Луцишин, Г.
  Аналізується розвиток політичної нації у сучасних умовах, яка сприяє стабілізації міжетнічних відносин, гармонізації інтересів титульної нації та національних меншин, виступає важливим стимулом для консолідації суспільства. Також розглядається процес конституювання політичної нації як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях, вплив національних меншин на процес націєтворення. The author analyzes the development of the political nation in current conditions which promotes stabilization of interethnic relationships, harmonization of interests of the title nation and national minorities, acts as a significant stimulus for consolidation of the society, and studies the process of constituting a political nation both internally and externally, the impact that national minorities have on the process of creating a nation.
 • Item
  Внесок Української Греко-Католицької Церкви у виховання патріотичного світогляду галицької молоді.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Яцишин, У.
  Проаналізовано роль Української Греко-Католицької Церкви та митрополита Андрея Шептицького у формуванні світогляду галицької молоді. The role of Ukrainian Greek-Catholic Church and Andrej Sheptytsky in forming of world outlook of youth of galicia was analyzed.
 • Item
  Виборчі списки як індикатор внутрішньопартійної комунікації (на прикладі виборчої кампанії 2006 року)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Шиманова, О.
  Проаналізовано процес формування партійних списків до парламенту та органів місцевого самоврядування тих політичних сил, що в результаті виборів 26 березня 2006 року потрапили до парламенту; сам партійний список визначено як складову внутрішньопартійної комунікації. In this article the process of forming of parties lists to parliament and organs of local self-government of those political forces, that as a result of elections on March, 26, 2006 got in parliament is analysed; party list certainly is identified as a constituent of inner-party communication.
 • Item
  Україна в геополітичних концепціях Чехії та Словаччини ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Черник, П.
  Аналізуються геополітичні чинники, що впливають на розвиток двосторонніх відносин між Україною і Чехією та Україною і Словаччиною відповідно. Здійснено історичний екскурс щодо вивчення ролі та місця України в геополітичних концепціях Чехії і Словаччини ХХ ст. З’ясовано, що “українське питання” посідає доволі вагоме місце в політиці обох держав як в історичному вимірі, так і в реаліях сьогодення. Доведено, що позитивний досвід Чехії і Словаччини щодо інтеграції в євроатлантичні структури може бути використаний Україною у власних євроатлантичних прагненнях. The article is dedicated to geopolitical conditions analysis, which influence the bilateral relations between Ukraine and Czechia, Ukraine and Slovakia relatively. It contains the historical digression into learning of Ukraine role and place in Czechia and Slovakia geopolitical conception, in XX century. It is proved the considerable place of “the Ukrainian question” in the policy of both countries in historical sense and today realia as well. The positive experience of Czechia and Slovakia according to European-Atlantic integration can be used by Ukraine in own intentions.
 • Item
  До питання реформування регіональної політики України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Кукарцев, О.
  Досліджено стан та перспективи реформи регіональної політики України. Розглянуто роль демократичних політичних інститутів в процесі реформування та оптимізації відносин «центр-регіони» в Україні. The state and prospects of reform of regional policy of Ukraine are examined. The role of democratic political institutes during the process of reforming and optimization of “centre – regions” relations in Ukraine are viewed.
 • Item
  Проблема взаємозв’язку громадянського суспільства і державної бюрократії в Україні: деякі сучасні аспекти історіографії дослідження
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тишкун, Ю.
  Розглядається взаємодія громадянського суспільства і державної бюрократії. Зроблено висновок, що позиції українських дослідників відповідають напрацюванням західної наукової традиції стосовно теоретичних, а також практичних способів забезпечення взаємодії інститутів громадянського суспільства і державного апарату. In this article the interrelation between civil society and state bureaucracy is analysed. The conclusion is made that the views of the Ukrainian scientists correlate with the western traditional scientific opinion concerning theoretical and practical ways of ensuring interaction between the civil society institutions and state apparatus.
 • Item
  Регіональна політична еліта Львівщини: тенденції розвитку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Маркітантов, В.
  Проаналізовано зміни політичної еліти регіонального рівня Львівської області та вплив виборчої системи на процес її розвитку. На матеріалі аналізу визначено тенденції у розвитку політичної еліти Львівщини протягом останніх двох десятиліть. In the article we analyze the changes in political elite of the regional level in L’viv region and influence of the legislative system on the process of its development. On the material of this analysis the tendencies of the development of political elite of the regional level in L’viv region during last 20 years are specified.
 • Item
  Професор Гетьманчук Микола Петрович
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Item
  Політико-правові аспекти виробничих технологій та особливості їхнього використання в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Станкевич, Б.
  Розкрито суть виборчих технологій. Здійснено політико-правовий аналіз їх застосування під час проведення виборчих кампаній. The sense of electoral technologies is exposed in this article. Author also made the legal policy analysis of their application is carried out during the leadthrough of production companies.
 • Item
  Порівняльний аналіз політичних інститутів глав держав Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Поліщук, Х.
  Розглянуто політичний інститут глави держави в Арабській Республіці Єгипет та Королівстві Саудівська Аравія. Виділено спільності та відмінності між повноваженнями глав цих держав, здійснено кількісний вимір впливовості та повноважень інституту глави держави. The political institute of the head of the state is considered. Common and different features about the authorities of the heads of these states are defined. Quantity measurement of authorities and effect of the head of the state institute is made.
 • Item
  Християнська демократія в Європі та Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Пасічний, Р.
  Християнська демократія – наймолодша з усіх основних політичних доктрин сучасності, але саме вона вплинула на Європу й увесь світ після Другої світової війни. Християнські демократи Європи на чолі зі своїми лідерами створили нову політичну культуру післявоєнного світу. Християнська демократія – це інструмент, який може сфокусувати різні погляди і думки в одну точку, тому що скрізь є люди, котрі тягнуться до цінностей християнства й ідейного консерватизму. Christian democracy – youngest of all doctrines of the modernity, but she has influenced on postwar Europe. Christian democrats have created new political culture, it is the new tool which focuses different ideas and the points of view on the basis of christianity.
 • Item
  Методологія дослідження діяльності Республіканської і Демократичної партій в Конгресі США
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Паламаренко, М.
  Виділено ключові індикатори діяльності Республіканської і Демократичної партій в Конгресі США в сучасний період. Як вихідні положення дослідження взяті як класичні теорії, так і нові позитивістські моделі на основі теорій раціонального вибору та неоінституціоналізму. Серед основних індикаторів визначені партійна лояльність конгресменів, ефективність лідерів, ступінь міжпартійної ідеологічної поляризації тощо. The article defines key indicators of the Democratic and Republican parties' activity in the United States Congress during modern period of time. The base assumptions are taken from classic theories as well as from positivist models of rational choice theories and new institutionalism. Among main indicators party loyalty, leaders' effectiveness, party polarization and some others are defined.
 • Item
  До питання наукових розробок в галузі іміджу та PR
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Митко, А.
  Йдеться про дослідження в галузі іміджелогії та паблік рілейшнз зарубіжних і вітчизняних авторів, вивчення ними важливих аспектів загального сприйняття та оцінки політика, враження, яке він справляє на пересічних громадян і своїх колег, тобто його політичний імідж (образ). Охарактеризовано групи учених, яких умовно поділено за критеріями підходів до визначення політичного іміджу. The article is about research in industry of image and PR of foreign and domestic authors. Study by them important aspects of common perception and estimation of politician, impression which he corrects on ordinary citizens and colleagues, that his political image (appearance). The groups of scientists are described, that the determinations of political image parted after criteria.
 • Item
  Вплив гендерних стереотипів на статус жінки-лідера в сучасному українському суспільстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Микитко, О.
  Проаналізовано гендерні нерівності у політичному просторі України. Розглядається феномен жінки-лідера та жінки-політика. В аспекті впливу на нього визначено основні політичні стереотипи щодо просування жінок до вищих ешелонів влади. The article is devoted to the analysis of gender inequalities in political space of Ukraine. The phenomenon of woman-leader and woman-politician is examined. In the aspect of influence on him basic political stereotypes are certain in relation to advancement of women to the higher echelons of power.
 • Item
  Національний медіа-простір глобалізації: прийоми боротьби та правила захисту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Малик, І.
  Розглядаються проблеми національного медіа-простору в умовах глобалізації. Проведені паралелі з досвідом роботи європейських країн в інформаційній сфері. The article is devoted to the problems of national media space in the conditions of globalization. The comparison with experience of the European countries in this field is stated in the article.
 • Item
  Урядова стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Литвин, В.
  Проаналізовано поняття “урядова стабільність”. Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження урядової стабільності. Визначено індикатори та методи вимірів урядової стабільності. In this article we analyze the notion of cabinet stability, consider theoretical and methodological foundations of cabinet stability’s research, define indicators and methods of cabinet stability’s measurement.
 • Item
  Євразійський фактор та його вплив на формування радянської політики щодо України в складі СРСР
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Івахів, О.
  Досліджуються питання впливу складових євразійської концепції на політику керманичів Радянського Союзу щодо України як складової Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). The questions of influencing of constituents of Eurasian conception are probed on the policy of helmsman of the Soviet union in relation to Ukraine as constituent of Union of Soviet Socialistic Republics (THE USSR).
 • Item
  Розумна соціальна дійсність у програмах опозиційних політичних партій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Зубрицька, Д.
  Визначено суть розумної соціальної дійсності на рівні партійних програм опозиційних партій. Проаналізовано, як до цієї дійсності ставиться опозиція, які моделі власних змін вона пропонує. The essence of the social validity, especially at of oppositiohn political parties programs is specified. Sufficient part of the article is dedicated to the analysis of social validity models and its impact on opposition.
 • Item
  Вплив сект та новітніх релігійних організацій на свідомість українського народу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Волинець, О.
  Аналізується негативний характер впливу сект та новітніх релігійних об`єднань на свідомість та громадянську позіцію українського народу в сучасний період національного державотворення. This article represents negative impast of sects and new religious on consciousness and communities positions of Ukrainian nation in modern of state.
 • Item
  Порівняльний аналіз основних виборчих систем: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України у плані дотримання демократичних принципів виборів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Бучин, М.; Федорій, І.
  Проаналізовано особливості основних виборчих систем. Вивчаються переваги і недоліки виборчих систем і даються рекомендації щодо вдосконалення виборчих систем України. The peculiarities of main electoral systems are analized in this article.Authors also studied preferences and defects of electoral systems and gave recommendations for improvement electoral system of Ukraine.