Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №672

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010 . – № 672: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 379 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Моделювання локальних гідродинамічних потоків в озерних екосистемах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Юзевич, В.; Сопрунюк, П.; Луців, Н.
  Запропоновано рекомендації щодо моделювання гідродинамічних потоків в озерних екосистемах з урахуванням відновлювальних процесів. The recommendation for the modelling of hydrodynamic streams in lacustrine ecological systems taking into account restoration processes are offered.
 • Item
  Модель автоматизованого керування на основі експертних знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кравець, П.
  Досліджено проблему автоматизованого керування в умовах невизначеності математичної моделі системи. Запропоновано структуру системи керування на основі моделі інтелектуального агента з нечіткою логікою. Вироблення керуючих дій виконано з урахуванням експертних знань про систему, сформульованих у вигляді правил нечіткого логічного виведення рішень. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи керування з нечіткою логікою. Виконано комп’ютерне моделювання процесу нечіткого керування лінійною динамічною системою, проаналізовано отримані результати та подано рекомендації щодо практичної реалізації системи. The problem of automated control in the uncertainty conditions of mathematical model of system is investigated. The structure of a control system on the basis of the intellectual agent model with fuzzy logic is offered. Construction of operating actions taking into account expert knowledge of system is executed. Expert knowledge in the form of rules of a fuzzy logic decision-making is formulated. Algorithmic and the software of a control system with fuzzy logic are developed. Computer modelling of fuzzy control process by linear dynamic system is executed, results of work are analysed and recommendations about practical realisation of system are presented.
 • Item
  Особливості управління програмою розвитку системи вищої освіти регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Михайлов, К.; Михелєв, І.; Шаховська, Н.
  Побудовано модель управління програмою розвитку системи вищої освіти регіону та розраховано оптимальну кількість випускників ВНЗ. In the article a model of system development of higher education of region is built and the optimum amount of graduating students of Institutes is expected.
 • Item
  Обчислення оберненого елемента в нормальному базисі поля Галуа GF(2m) з використанням паралельного помножувача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глухов, В.; Еліас, Р.
  Описано апаратне вдосконалення методу Іто–Тічей–Цудзії з находження оберненого елемента поля Галуа GF(2m) в оптимальному нормальному базисі з використанням паралельного помножувача. Вдосконалення полягає у виконанні піднесення елемента до степеня 2i шляхом циклічного зсуву елемента на i розрядів одночасно.Наслідком вдосконалення є зменшення часу виконання послідовності операцій піднесення до квадрата,що при використанні паралельних помножувачів скорочує час знаходження оберненого елемента приблизно в 10 разів. The paper describes Itoh,Teechai,and Tsujii method of GF(2m)inverse element calculation improvement in optimal normal base in case of parallel multiplier use. The improvement minimizes squaring time that reduces inverse elemen calculation time approximately to 10 times.
 • Item
  Інтелектуальна система прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Берко, А.; Висоцька, В. А.; Михайлов, О.
  Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань. The fast growth of global networking and online content-commerce simplified process of publishing and moderation of articles. As a result Marketing Intellectual System for Onlin Publishing was proposed.
 • Item
  Елементи моделювання виробничих аспектів у сфері туристичної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Крап, Н.
  Запропоновано методику вдосконалення виробничих аспектів туристичних послуг з врахуванням оцінки якості туристичної продукції. The method of perfection of aspects of productions of tourist services taking into account the estimation of quality of tourist products is offered.
 • Item
  Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Грицюк, Ю.; Малець, І.; Рак, Т.
  Наведено типові математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності (БЖД), сутність яких полягає у виборі такої оптимальної структури заходів, реалізація яких значно впливає на її ефективність за умови обмеженого обсягу виділених ресурсів для окремо взятої території чи їх групи, а також регіону загалом. Встановлено, що отримані результати числового експерименту в багатьох випадках не тільки збігаються з результатами реального розподілу фінансових ресурсів, але й у багатьох випадках є значно кращими від них. Для порівняння використано тільки ті показники, які реально використовуються у структурних підрозділах БЖД і отриманих у роботі розрахунках. Typical mathematical case of projects brief-cases frames are resulted from an improvement systems of vital activity safety (VAS), their essence consists in the choice of such optimum structure of measures, its realization great represented on its efficiency on condition of the limited volume of the dedicated resources for the separate taken territory or their group, and also whole region. Described that a results of numerical experiment in many cases not only coincide with the results of the real allocation of financial resources, but in many cases are considerably better from them. For comparison those indexes which are really used in structural subdivisions of VAS and received in these calculations.
 • Item
  Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Демида, Б.; Цмоць, І.; Скорохода, О.
  Проаналізовано та вдосконалено НВІС-орієнтовані методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків. Показано, що вони ґрунтуються на елементарних арифметичних операціях і є однорідними та регулярними, забезпечують мінімізацію кількості виводів інтерфейсу та апаратні витрати. VLSI-oriented methods and algorithms of parallel-vertical calculations of even products sums have been analyzed and improved. It was shown that they are based on basic mathematic operations and they are uniform and regular and provide minimization of interface outputs number and hardware overheads.
 • Item
  Математичне моделювання теплопровідності вогнезахисного покриття будівельних конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Юзевич, В.; Хлевной, О.
  Здійснено моделювання фізико-хімічних процесів на межі контакту між вогнезахисним покриттям. Встановлено вплив температури нагрівання на теплопровідність вогнезахисного покриття. The modelling of physical and chemical processes on the surface of contact between fireprotective coating and construction is carried out . The influence of heating temperature on the heat-conducting of fireproof coverage is determined.
 • Item
  Імітаційне моделювання сейсмоселектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Струк, Є.; Туз, А.
  Розглянуто принцип роботи і блок-схему селектора сейсмічних подій для автоматичних пристроїв сейсмологічних станцій. Обґрунтовано вибір середовища для моделювання. Наведені результати імітаційного візуального моделювання. The article deals with the work principles and the block scheme of the seismic actions selector for automated devices of seismological stations. The sphere modeling selection has been substantiated. The results of visual imitation modeling has been presented.
 • Item
  Динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі KWTA-нейронної схеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимощук, П.
  Аналізується динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі нейронної схеми типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N невідомих сигналів, де N≤K<1. Аналіз здійснюють за допомогою використання відповідної енергетичної функції. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які підтверджують теоретичні положення. Dynamics of mathematical model of discrete-time K-winners-take-all (KWTA) neural circuit that identifies K maximal among N unknown signals, where N ≤ K < 1 , is analyzed. The analysis is fulfilled by using corresponding energy function.Computer modeling results presented confirm theoretical statements.
 • Item
  Програмні засоби для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Яковина, В.; Климаш, Т.
  Розроблено програмне середовище для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5, яке за рахунок використання низькорівневого програмування та відсутності впливу операційної системи, дає змогу підвищити точність та відтворюваність результатів. Розроблені програмні засоби можуть бути використані для експериментального визначення швидкодії будь-яких алгоритмів, які не вимагають захищеного режиму роботи процесора та обсягу оперативної пам'яті понад 32 Мбайтів. The software tool for RC5 algorithm software performance investigation has been developed. The tool due to low level programming use as well as absence of operating system influence allows to increase investigation accuracy and reproducibility. The developed tool can be used for experimental evaluation of software performance of any algorithms which do not need CPU protected mode and RAM amount more than 32 Mbytes.
 • Item
  Математична модель задачі оптимального адаптивного управління рухом поїзда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Притула, М.; Шпакович, Р.
  Описано процес керованого руху, наявні ресурси і технічні обмеження, показники якості процесу управління, критерій оптимальності. Запропоновано математичну модель керованого руху, схему процесу адаптивного управління, а також наближений метод розв’язування задачі адаптивного управління рухом поїзда. This paper describes a process of controlled movement, available resources and technical limitations, indicators of quality of control process, optimality criterion. A mathematical model of controlled movement, a process of adaptive control, and approximate method of solving the problem of adaptive train control are proposed.
 • Item
  Математична модель зображень сцени, що містить літаки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олексів, М.
  Розглянуто математичну модель зображень літаків на довільному фоні. Запропонована модель розглядає зображення як множину текстур. Враховуються як негативні природні впливи на зображення, так і особливості зображень літаків на сцені за різних умов. Модель придатна для розроблення віконних методів опрацювання згаданих зображень.In the article the mathematical model of a scene that contains images with airplanes is considered. This model treats image of a scene as a set of textures. It takes into consideration negative natural influences and particularities of airplane representations on a scene in different conditions. The model is suitable for mentioned images digital image processing.
 • Item
  Управління екологічною безпекою міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Огородник, І.
  Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.The problems of ecological safety of city are considered, as component safety of vital functions of city. The analysis of reasons of origin of dangers is carried out and the variants of their liquidation are possible by administrative actions. The conceptual chart of management of ecological safety of city and structure of administrative organ, algorithm of management of ecological safety is offered.
 • Item
  Математичні моделі інформаційних потоків у системах електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем. In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковальчук, А.; Годлєвський, О.; Бішко, Б.
  Запропоновано алгоритм шифрування зображень кватернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціонованого доступу до сигналів стосовно зображень з строго виділеними контурами. An image encryption algorithm quaternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.
 • Item
  Елементи моделювання виробничих аспектів у сфері туристичної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Крап, Н.
  Запропоновано методику вдосконалення виробничих аспектів туристичних послуг з врахуванням оцінки якості туристичної продукції. The method of perfection of aspects of productions of tourist services taking into account the estimation of quality of tourist products is offered.
 • Item
  Алгоритми кластеризації робочого поля з обмеженнями для задачі комівояжера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Базилевич, Р.; Кутельмах, Р.; Кузь, Б.
  Описано три підходи до кластеризації робочого поля для задачі комівояжера, що забезпечує поділ множини точок на частини з заданими обмеженнями. Один із відомих алгоритмів використовується для отримання розв’язків в кожному кластері з подальшим зшиванням часткових розв’язків. Article describes three approaches to clustering set of points of TSP into subsets with given constraints. One of the well-known basic algorithms is used for solutions at every cluster with further joining of partial solutions.