Комп'ютерні системи та мережі. – 2011. – №717

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, які виконали науковці Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 717 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 211 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Поморова, О. В.; Говорущенко, Т. О.
  Дослідження присвячено реалізації нейромережного методу та інтелектуальної системи оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення, які на основі аналізу метрик етапу проектування надають можливість здійснити порівняльний аналіз різних варіантів реалізації проекту та обрати кращий з них за характеристиками складності та якості. Research is dedicated to development of artificial neural network's method and intelligence system of evaluation and prediction of software complexity and quality, which provides the realization of comparative analysis of different project versions and selection of the best of them accordance its characteristics on the basis of design stage metrics analysis.
 • Item
  Співвідношення об’єктів SH- та VHDL-моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Черкаський, М. В.; Бережанський, Ю. І.
  Розглянуто об’єкти SH та VHDL моделей та їх характеристики. Проведено порівняння моделей. Зроблені висновки про можливості об’єднання моделей. Objects of SH and VHDL models and their characteristics have been considered. Models comparison provided. Conclusion about the possibility of unification models have been made.
 • Item
  Моделювання нейронної схеми ідентифікації найбільших значень серед низки змінних у часі дискретизованих сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тимощук, П. В.; Тимощук, М. П.
  Описана математична модель KWTA-нейронної схеми (“K-winners-take-all”), призначеної для ідентифікації К найбільших серед N змінних у часі дискретизованих сигналів, де 1≤ K < N . Встановлюється, що для забезпечення коректного функціонування моделі динамічний зсув вхідних сигналів протягом перехідних процесів повинен змінюватись набагато швидше ніж вхідні сигнали. Наведено відповідні результати комп’ютерного моделювання. Mathematical model of discrete-time KWTA-neural circuit (K-winners-take-all) that can identify K largest among N variable in time sampled signals, where 1≤ K < N is described. It is stated that in order to guarantee correct model functioning a dynamic shift of input signals should be changed much faster than input signals during transients. Corresponding computer simulation results are provided.
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі" № 717.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Метод підвищення ефективності частково реконфігурованої системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тиханський, Д. Я.; Дунець, Р. Б.; Грица, Р. В.
  Описано метод підвищення ефективності частково реконфігурованої системи на кристалі у разі зміни конфігурації, який ґрунтується на використанні тільки можливостей кристала. Також порівняні розмір конфігурації і час реконфігурації під час використання запропонованої системи. Described a method of improving the efficiency of partially Reconfigurable systems on chip by changing the configuration, which is based on using only features. Also done comparing the size of configuration and reconfiguration time by using the proposed system.
 • Item
  Калібрування багатоканальних засобів вимірювання напруги на місці експлуатації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яцук, В. О.; Здеб, В. Б.
  Проаналізовано можливість автоматичного калібрування багатоканальних засобів вимірювання напруги на місці експлуатації. Запропоновано структуру і алгоритм усунення адитивних та мультиплікативних складових похибок. Проаналізовано вираз нескоригованої похибки після автокалібрування. The multichanal measuring device autocalibration possibolitis for voltmeter errors decreasing at working conditions are proposed in this paper. The structural schema and algorithm for additive and multiplicative errors decreasing are designed also. The noncorrection error expression after autocalibration analysis is done.
 • Item
  Система покращення якості зображень літальних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Торубка, Т. В.; Пуйда, В. Я.
  Проведено моделювання модифікованого алгоритму покращення якості зображень на базі розробленого програмного пакета та досліджено особливості його функціонування при покращенні зображень літальних апаратів на зображеннях сцени. Основне завдання покращення якості зображень літальних апаратів методом ретінекс передбачає такий процес: нормування зображення загалом по середній інтенсивності яскравості пікселів і розкидання їх значень у допустимому цим форматом діапазоні зміни глибини кольору. Проведено оптимізацію функції фільтра Гаусса для швидкого виконання та вибрані оптимальні параметри обробки зображень літальних апаратів. A simulation of the modified algorithm to improve image quality based software package developed and investigated features of its operation in improving the image of aircraft on the scene images. The main objective of improving image quality aircraft retinex method involves the following process: regulation of the overall image of the average intensity of the brightness of pixels and spreading their values in the accepted range of this format change color depth. Optimization of Gaussian filter functions for fast performance and selected optimal imaging of aircraft.
 • Item
  Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Морозов, Ю. В.; Пастернак, І. І.
  Запропоновано варіант класифікації засобів взаємодії між клієнтською і серверною програмами. The variant classification of interaction between client and server software describe
 • Item
  Групування тегів користувачів мікроблогів на основі решітки семантичних концептів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Павлишенко, Б. М.
  Запропоновано модель решітки семантичних концептів для аналізу тегів у повідомленнях, згрупованих за користувачами мікроблогів. Показано, що використання цієї моделі є ефективним під час аналізу груп ключових слів та виявлення асоціативних правил в повідомленнях мікроблогів.The Grouping of Tags of Microblogs Users On The Basis of Semantic Concepts Lattice. The model of the semantic concept lattice for the analysis of tags in the messages grouped by microblogs users has been proposed in this work. It is shown that the use of this model is effective for the analysis of key words groups and for the detection of associative rules in the microblogs messages.
 • Item
  Дослідження засобів оцінки якості на різних етапах життєвого циклу програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Поморова, О.; Іванчишин, Д.
  Досліджено додатки для оцінки якості програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Проаналізовано використання компонентів штучного інтелекту у таких додатках. The paper presents the results of research tools for assessing of software quality at various stages of the life cycle. The use of intelligent components in application for the evaluation of software quality was researched.
 • Item
  Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лупенко, С. А.; Луцків, А. М.
  Проаналізовано особливості сучасних високопродуктивних кластерних систем, наявні методи та засоби керування обчислювальними процесами в них стосовно задач криптоаналізу. Розглянуто підходи до моделювання роботи обчислювальних кластерів з метою оптимізації керування обчислювальними процесами на основі моніторингу стану вузлів та міжвузлових з’єднань. Проаналізовано ефективність використання кластерної системи для задач криптоаналізу та запропоновано шляхи до її підвищення. In the article the characteristics of modern high-performance cluster systems and existing methods and tools to manage computing processes in them in terms of problems of cryptanalysis are analyzed. The approaches to modeling of computing clusters to optimize the management of computing processes on the basis of monitoring nodes are proposed. The efficiency of cluster system for problems of cryptanalysis and ways to improve it are suggested.
 • Item
  Особливості побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Плахотний, М. В; Гричина, А. Ю.
  Розглянуті програмні та апаратні аспекти побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання. This paper discusses software and hardware aspects of building systems for remote monitoring of parameters of the equipment.
 • Item
  Графічне кодування зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лутчин, М. М.; Лутчин, Т. М.
  Для кодування зображень на відміну від використання методів, заснованих на класичній двійковій системі числення, пропонується опрацьовувати за допомогою вейвлет перетворення утворені форми графіків. Processing of generated graph forms using wavelet transform is propozed for image coding instead of using methods based on classical binary number system.
 • Item
  Програмування врожайності та якості зернових культур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мороз, Н. В.
  Запропоновано основні етапи процесу програмування врожайності, що ефективно впливає на результативність виробництва та якості зернових культур. Оцінено грунтово-кліматичні умови, підходи до розрахунку засобів і розроблення комплексу заходів та управління процесом виробництва продукції. The basic types of ordered access memory structures based on customizable sorting network are proposed. The estimation of customizing time of these memory types, writing and reading time and cost of equipment to implement the developed types of ordered access memory is performed.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку високопродуктивних обчислювальних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мельник, В. А.
  Зроблено огляд особливостей побудови та оцінено технічні характеристики сучасних суперкомп’ютерів, виділено проблемні питання та сформовано основні тенденції їх розвитку. Показано перспективність створення персональних суперкомп’ютерів, зокрема, побудованих на основі універсальних мікропроцесорів та реконфігуровних апаратних прискорювачів. An overview of modern high-performance computer systems design features is done in the paper, estimated their technical characteristics, highlighted their issues and outlined their major development trends. The perspectives of the personal supercomputers, particularly based on the mainstream microprocessors and reconfigurable hardware accelerators, are shown.
 • Item
  Дослідження алгоритму виявлення рухомих літальних апаратів на відеозображенні сцени
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Торубка, Т. В.; Пуйда, В. Я.
  Проведено моделювання модифікованого алгоритму виявлення рухомого літального апарата на базі розробленого програмного пакета та досліджено особливості його функціонування у разі виявлення літальних апаратів на відеозображеннях сцени. A simulation of the modified algorithm identify moving aircraft-based software package developed and investigated features of its operation in the detection of aircraft in video scenes.
 • Item
  Діагностування комп’ютерних систем на наявність шкідливого програмного забезпечення на основі антивірусної мультиагентної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Савенко, О.; Крищук, А.; Лисенко, С.
  Запропонований новий підхід у діагностуванні комп'ютерних систем на наявність нового шкідливого програмного забезпечення на основі використання мультиагентної системи. Розглянуто загальний принцип роботи агента в мультиагентній антивірусній системі. The new approach of computer systems diagnosing for new malware based on the use of multi-agent system is proposed. We consider the general principle work of agent in antiviral multi-agent system.
 • Item
  Критерії вибору архітектури нейронної мережі для розв’язання задач з захисту інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Терейковський, І. А.
  Запропоновано методи і критерії оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для розв’язання актуальних задач з захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. Наведено приклади оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для виявлення комп’ютерних вірусів. In article are offered methods and criteria to optimization of the architecture neuronetworks, intended for decision of the actual problems of protection to information in computer system and set. Cite an instance determinations of the optimum architectures neuronetworks, intended for revealing computer virus.
 • Item
  Процесор для виконання операцій над елементами скінченних полів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мотрич, Є. М.
  Проаналізовано алгоритми виконання операцій додавання, множення та ділення над елементами скінченних полів, на основі проведеного аналізу зроблено обґрунтований вибір алгоритмів для реалізації цих операцій. Для обраних алгоритмів розглянуто принципи побудови та наведено функціональні схеми вузлів, які їх реалізовують. Схеми конкретизовані для реалізації спеціалізованого 163-розрядного процесора. The analysis of the algorithms of accomplishment of operations of additions, multiplication and division on the elements of the finite fields is being carried out. The substantiated selection of the algorithms for the realization of the above-mentioned operations is made on the basis of the conducted analysis. For the particular algorithms, the principles of the mathematical construction are being considered and the functional diagrams of the computer components, which implement them, are resulted. The previously-mentioned diagrams are specified for the implementation of a specialized 163-bit processor.