Chemistry & Chemical Technology. – 2012. – Vol. 6, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012. – Volume 6, number 2. – P. 119–235, IV : ill.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Kinetics of allyl-1,3,4-trimethylcyclo-hex-3-encarboxylate obtaining
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Polyova, Irina; Marshalok, Galina; Yatchyshyn, Josyp; Polyuzhin, Igor
  Kinetic regularities of allyl-1,3,4-trimethyl-cyclohex-3-encarboxylate obtaining has been investigated.On the basis of the obtained results the optimal conditionsof the target product synthesis have been established. Досліджено кінетичні закономірності процесу одержання аліл-1,3,4 триметилциклогекс-3-енкарбок-силату.На основі отриманих результатів встановлено оптимальні умови синтезу цільового продукту.
 • Item
  Elastomers – іnnovation and sustainable development. 14th International science and technology conference
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Zaikov, Gennady; Zimina, Lidiya
 • Item
  Professor Abdulakh Kazbulatovich Mikitaev. 50 years in science
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Berlin, Alexsander; Zaikov, Gennady
 • Item
  Ultrasonic activation of the catalysts of ethylbenzene dehydration to styrene
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Zhyznevskiy, Vyacheslav; Gumenetskiy, Volodymyr; Shyshchak, Olena; Tsybukh, Roman
  The ultrasonic treatment of Fe2-Bi-Mo2-Ox catalyst of ethylbenzene oxidative dehydration to styrene has been studied. Its physico-chemical properties have been compared with those of non-activated catalyst before and after operation. It has been shown that the catalyst prepared from salts solution activated by ultrasound has better activity and increases styrene yield under the same conditions. Досліджено ультразвукове оброблення Fe2-Ві-Мо2-Ох каталізатора окиснювального дегідрування етилбензолу в стирол та порівняно його фізико-хімічні властивості з неактивованим каталізатором до і після роботи. Показано, що виготовлений з розчину солей і активований ультразвуком каталізатор має кращу активність та підвищує у порівняльних умовах вихід стиролу.
 • Item
  Зміст до Chemistry & Сhemical Тechnology. – 2012. – Volume 6, number 2.
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012)
 • Item
  Protective properties and spectral analysis of nitrogen- and oxygen-containing corrosion inhibitors for oil equipment
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Gajek, Arkadiusz; Zakroczymski, Tadeusz; Romanchuk, Victoria; Topilnytsky, Petro
  The protective properties of six corrosion inhibitors based on imidazolines, amides, amines and esters have been determined using gravimetric and potentiometric methods. The effect of inhibitor solvent on the protective properties has been examined. The dependence of inhibitor protective effect upon the content of nitrogen and functional groups has been determined. The most effective inhibitors have been chosen and their IR-spectra have been shown. Гравіметричними та потенціометричними методами визначено захисні властивості шести інгібіторів корозії на базі імідазолінів, амідів, амінів та естерів. Досліджено вплив розчинника інгібітора на його захисні властивості. Встановлено залежність захисного ефекту інгібітора від вмісту нітрогену та функціональних груп. Вибрано найбільш ефективні інгібітори і наведено їх ІЧ-спектри.
 • Item
  Equipment for magnetic-cavity water disinfection
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Shevchuk, Liliya; Strogan, Orysya; Koval, Iryna
  Push-pull vibratory electromagnetic cavitator of resonance action consists of two electromagnets, an elastic system connecting their stators and anchors, and two cavitation breakers located in the flowing liquid in the form of soundboards with holes which fluctuate in antiphase. High degree of biological disinfection of water with the productivity of approximately 3.5 m3/h at its continuous supply is provided due to the combination of magnetic and cavitation effects. Двотактний вібраційний електромагнітний кавітатор резонансної дії складається із двох електромагнітів, пружної системи, що з’єднує їх статори та якорі, і розташованих у протічній рідині збурювачів кавітації у вигляді двох дек із отворами, що коливаються у противофазі. Завдяки поєднанню магнітного та кавітаційного впливів забезпечує високу ступінь біологічного знезараження води при її неперервному подаванні із продуктивністю приблизно 3,5 м3/год.
 • Item
  The nanocomposites polyethylene/organoclay permeability to gas description within the frameworks of percolation and multifractal models
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Kozlov, Georgiy; Dzhangurazov, Boris; Zaikov, Gennady; Mikitaev, Abdulakh
  It has been shown that permeability to gas coefficient reduction at the layered nanofiller introduction in polyethylene is due to polymer matrix fraction decrease, which is accessible for gas transport processes. Two models (percolation and multifractal ones) are offered for this reduction quantitative description. Запропоновано дві моделі для кількісного опису зниження коефіцієнта газопроникності (перколяційна та мультифрактальна) при введенні шарового нанонаповнювача в поліетилен. Показано, що зниження коефіцієнта газопроникності викликане зменшенням частки полімерної матриці, доступної для процесів газоперенесення.
 • Item
  Starch dispersion in water under ultrasonic treatment
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Starchevsky, Volodymyr; Kislenko, Vоlоdymyr; Ivanyshyn, Svyatoslove
  Decomposition of starch grains in water dispersion and destruction of starch macromolecules in water solutions at acoustic cavitation has been investigated. Kinetics of this process is described by the first order process. Based on experimental data the rate constants have been found. Mathematical model based on found equations and experimental rate constants allows describing the kinetics of starch grains and starch macromolecules destruction in water as well as the change of relative viscosity of starch solution under ultrasonic treatment. Кінетика процесу деструкції крохмальних зерен у водній дисперсії і руйнування макромолекул крохмалю в водних розчинах при акустичній кавітації описується рівнянням першого порядку. Наведена математична модель, яка описує кінетику деструкції зерен та макромолекул крохмалю у воді, а також зміну відносної в'язкості розчину крохмалю при ультразвуковій обробці.
 • Item
  Oxygen transfer with circulation flow rate in unbaffled surface aerator
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Kumar, Bimlesh; Tamphasana Devi, Thiyam
  Circulation flow rate and vortex in unbaffled surface aeration systems are interrelated. These properties exert a profound effect on the performance of the surface aeration systems affecting the oxygen transfer process. This work develops the scale up criteria for oxygen transfer rate based on the circulation flow rate. A relationship between circulation flow rate and vortex depth in surface aerators has been also developed. Швидкість циркуляції потоку і завихрення у неекранованій системі поверхневої аерації взаємопов‘язані. Досліджено вплив цих властивостей на продуктивність поверхневих аераційних систем, що впливають на процес перенесення кисню. В роботі розглянуто підвищені критерії до швидкості перенесення кисню на основі швидкості циркуляції. Досліджено взаємозв‘язок між швидкістю циркуляції потоку і глибиною завихрення у поверхневих аераторах.
 • Item
  Synthesis and characterization of polymeric resins based on methyl methacrylate and divinylbenzene
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Clarisse, Marcia; Queiros, Yure; Barbosa, Celina; Barbosa, Luiz; Lucas, Elizabete
  Porous spherical materials can be obtained by suspensions polymerization using a solvent pair. In this work porous resins based on methyl methacrylate and divinylbenzene were synthesized and characterized in terms of apparent density, specific area, pore volume, morphology, and swelling percentage. The results show that the diluents system (toluene/heptane or methylethylketone/cyclohexane) affect significantly the polymer properties. Furthermore, differences in the solubility parameters of the monomers and diluents affect the morphological structure of beads. Полімеризацією суспензій з використанням суміші розчинників отримано пористі сферичні матеріали. Синтезовано пористі смоли на основі метилметакрилату і дивінілбензолу та визначено їх насипну густину, питому площу, об'єм пор, морфологію і відсоток набрякання. Показано, що система розчинників (толуол/гептан або метилетилкетон/циклогексан) значно впливає на властивості полімерів. Окрім того, відмінності в параметрах розчинності мономерів і розчинників впливає на морфологічну структуру кульок.
 • Item
  Application of non-catalytic oxidative desulphurization process for obtaining diesel fuels with improved lubricity
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Pysh’yev, Serhiy
  The fractions of diesel oil have been desulphurized via air oxidation without the catalysts in the presence of water. The products of sulphuric compounds oxidation were extracted by adsorption or joint adsorption and rectification. The samples of desulphurized diesel oil have been analyzed in accordance with reference documents after their treatment by alkali. The lubricity of the raw materials (straight-run diesel oil and hydrogenised fuel), desulphurized straight-run diesel oil (DSDO), hydrogenised fuel with DSDO additives and two samples of the fraction 553–623 K purified in the presence of water and without it has been determined. Здійснено знесірчування дизельних фракцій внаслідок їх окиснення повітрям без каталізаторів за присутності води. Продукти окиснення сірчистих сполук з оксидату вилучали адсорбцією або комбінацією адсорбції та перегонки. Зразки знесірчених дизельних фракцій після оброблення їх лугом аналізували у відповідності до нормативних документів. Порівняно мастильні властивості вихідної сировини (прямогонна дизельна фракція і гідрогенізат), знесірченої прямогонної дизельної фракції (ЗПДФ), гідрогенізату з додатками ЗПДФ, а також двох зразків фр. 553–623 K, очищених за присутності води та без неї.
 • Item
  Activated palygorskite and activated bentonite clay as the catalysts of the process of cooligomers obtaining from ethylene productions by-products
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Voronchak, Taras; Nykulyshyn, Irena; Pikh, Zorian; Rypka, Anna
  The cooligomers production using С9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid products in the presence of silica-alumina acid type catalysts: activated palygorskite and activated bentonite clay has been investigated. Dependences between process conditions and cooligomer yield as well as between conditions and cooligomer properties have been studied. The relation between the catalysts properties and results obtained in their presence has been analyzed. The catalysts comparative analysis has been carried out. Досліджено отримання коолігомерів із фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності алюмосилікатних каталізаторів кислотного типу: активованого палигорськіту та активованої бентонітової глини. Вивчено залежність виходу та властивостей коолігомеру від умов процесу. Досліджено властивості каталізаторів. Проаналізовано зв'язок між властивостями каталізаторів та результатами, отриманими в їх присутності. Здійснено порівняльний аналіз каталізаторів.
 • Item
  PbO2 based composite materials deposited from suspension electrolytes: electrosynthesis, physico-chemical and electrochemical properties
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Velichenko, Alexander; Knysh, Valentina; Luk’yanenko, Tatiana; Dmitrikova, Larisa; Velichenko, Yulia; Devilliers, Didier
  Composite materials based on PbO2 containing TiO2 or ZrO2 were prepared from electrolytes containing a suspension of TiO2 or ZrO2. The contents of foreign oxides in the composite depend on the electrolyte composition and conditions of deposition. When a dispersed phase is incorporated into the composite coating, the dimensions of lead dioxide crystals decrease to submicro- and nano-size. Physico-chemical properties and electrocatalytic activity of composite materials are mainly determined by their chemical composition. The electrocatalytic properties of a composite PbO2-TiO2 anode vs the oxygen evolution reaction (OER) and the electrochemical degradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) were investigated. Композиційні матеріали на основі PbO2, що мають в своєму складі TiO2 або ZrO2, були одержані з суспензійних електролітів з часточками дисперсної фази TiO2 чи ZrO2. Концентрація сторонніх оксидів в композиті залежить від складу електроліту та умов осадження. В процесі залучення часточок дисперсної фази до композиту кристали плюмбум(IV) оксиду зменшуються до субмікроних та нано-розмірів. Фізико-хімічні властивості та електрокаталітична активність композиційних матеріалів у більшості випадків обумовлюється їх хімічним складом. Досліджено електрокатілітичні властивості композиційних анодів PbO2-TiO2 в реакціях виділення кисню та електрохімічного руйнування метил трет-бутилового етеру (МТБЕ).
 • Item
  Study of the influence of substituent R nature in phenylsulfones derivatives PhSO2R on the chemical shifts of phenyl ring protons in NMR 1H spectra
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Mizyuk, Volodymyr; Shibanov, Volodymyr
  At the explanation of the spectra peculiarities of phenylsulfones of the general formula C6H5SO2R the arguments in favour of intramolecular influence through the space of functional groups situated in fragment R on the value of phenyl protons chemical shifts δiH have been adduced. При поясненні особливостей ЯМР 1Н спектрів фенілсульфонів загальної формули C6H5SO2R приведено аргументи на користь внутрішньо молекулярної дії через простір функційних груп, розташованих у фрагменті R, на величину хімічних зсувів δiH фенільних протонів.
 • Item
  Polymerization of ethylene with catalyst mixture in the presence of chain shuttling agent
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Martins, Roberto; Quinello, Leticia; Souza, Giuliana; Marques, Maria
  Mixture of two catalysts in one reactor for ethylene/α-olefin copolymerization in the solution process can result in the combination of microstructures related to both catalysts in the polymer framework. Thus, novel polymer configuration is synthesized, which is characterized by containing sequences of monomers produced with each catalyst in the same polymer chain. Adding a reversible transfer agent (CSA) to the binarysystem enables the production of new block copolymers with enhanced properties. Late transition metal catalysts, such as α-diimine nickel catalyst when activated with methylaluminoxane (MAO) show high activity towards olefin polymerization and produces highly branched homopolymers. On the other hand, C2 symmetry metallocene catalysts produce linear polyethylenes. This paper describes the synthesis of ethylene homopolymer with amorphous and crystalline blocks using a binary mixture containing a nickel catalyst with α-diimine ligand, which produces ф highly branched polyethylene (soft PE) and a metallocene (rac-ethylene bis(H4 indenyl)ZrCl2) that converts ethylene into polyethylene with high activities and melting temperatures (hard PE). The influence of polymerization temperature and CSA concentration were investigated. The polymeric materials were characterized by density, thermal properties, X-ray diffractometry and dynamic-mechanical properties. Показано можливість поєднання мікроструктур каталізаторів в каркасі полімеру внаслідок змішування двох каталізаторів в реакторі, де відбувається кополімеризація етилен/α-олефінів. Синтезовано нові полімерні конфігурації, які характеризуються послідовністю мономерів, отриманих з кожним із каталізаторів в одному полімерному ланцюзі. Додавання реагента зворотнього переходу (РЗП) до бінарної системи дає можливість одержати нові блок-кополімери з покращеними властивостями. Каталізатори на основі перехідних металів, такі як α-діімін-нікелевий каталізатор, активізований метилалюмооксаном, виявляють високу активність по відношенню до полімеризації олефінів і дають можливість отримувати високорозгалужені гомополімери. C2-симетричні металлоценові каталізатори використовують для виробництва лінійного поліетилену. Приведено методику синтезу гомополімеру етилену з аморфними і кристалічними блоками з використанням бінарної суміші нікелевого каталізатора з α-діімін лігандом для одержання високорозгалуженого поліетилену (м‘який ПЕ) і металлоцену (рац-етилен-біс(H4-інден) ZrCl2), який перетворює етилен в поліетилен з високою активністю і температурою плавлення (жорсткий ПE). Досліджено вплив температури полімеризації і концентрації РЗП. Визначено характеристики одержаних полімерів.
 • Item
  Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resing properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Suberlyak, Oleh; Krasinskiy, Volodymyr; Sikora, Janusz; Krzyżak, Aneta
  The technological and operational properties of press-materials based on novolak composition modified jointly by epoxydianic resin and polyvinylpyrrolidone depending upon filler nature and pressing conditions have been determined. The reactivity of obtained press-powders has been investigated depending upon filler type, as well as curing conditions of composites under which ammonia and formaldehyde are not emitted. It has been shown that developed press-materials have the same technological and operational properties compared with known phenoplasts but their heat resistance, impact strength and electroinsulating properties are better. Встановлено залежності технологічних і експлуатаційних характеристик прес-матеріалів на основі сумісно модифікованої епоксидіановою смолою і полівініл-піролідоном новолакової композиції в залежності від природи наповнювача та умов пресування. Досліджено реакційну здатність одержаних прес-порошків в залежності від типу наповнювача, а також умов затвердження композитів, при якому не виділяється амоніак і формальдегід. Показано, що розроблені прес-матеріали відзначаються аналогічними технологічними та експлуатаційними характеристиками в порівнянні з відомими фенопластами, а за теплостійкістю, ударною в’язкістю і електроізоляційними властивостями перевищують їх.
 • Item
  Structure formation synergetics and properties of polypropylene/carbon nanotube nanocomposites
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Kozlov, Georgiy; Zaikov, Gennady
  It has been shown that aggregation (tangled coils formation) of carbon nanotubes begins at their very small contents. This factor strongly reduces reinforcement degree of polymer/carbon nanotube nanocomposites. Estimation of the main parameters that influenced elasticity modulus of the mentioned nanocomposites was fulfilled. Theoretical calculations showed high potential of nanocomposites filled with nanotubes. Показано, що агрегація (утворення переплутаних клубків) вуглецевих нанотрубок починається при дуже малому їх вмісті. Цей чинник значно понижує ступінь підсилення нанокомпозитів полімер/вуглецеві нанотрубки. Проведено оцінювання основних параметрів, які впливають на модуль пружності вказаних нанокомпозитів. Теоретичні розрахунки показали високий потенціал нанокомпозитів, наповнених нанотрубками.
 • Item
  The structure and diffraction by chiral nanotubes of arbitrary composition
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2012) Figovsky, Oleg; Pashin, Dmitry; Khalitov, Zufar; Valeeva, Diana
  The quantitative theory of diffraction by separate chiral nanotubes of arbitrary chemical composition is offered. The pseudoorthogonality effect and dependence of diffraction on the azimuthal ordering are considered. The calculated diffraction patterns for the case of electron microdiffraction by separate chrysotile nanotubes are adduced. Запропоновано кількісну теорію дифракції за допомогою окремих хіральних нанотрубок довільного хімічного складу. Досліджено вплив псевдоортогональності та залежність дифракції від азимутальної впорядкованості. Наведено розрахункові дифрактограми для випадку електронної мікродифракції окремими хризотиловими нанотрубками.