Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 622

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 622 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 180 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Синтез меламінопохідних заміщеного 1,4-нафтохінону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Семенюк, М. І.; Стасевич, М. В.; Мусянович, Р. Я.; Новіков, В. П.
  Розроблено препаративні методи синтезу нових меламінопохідних заміщеного 1,4-нафтохінону. Виконано попередній біологічний скринінг, який підтверджує доцільність подальших досліджень. The methods of preparations synthesis of new substituted melaminderivates 1,4-naphthoquinоne are developed. Previous biological скринінг which confirms expedience of subsequent researches is conducted.
 • Item
  Роль бас лікарської рослинної сировини в кардіології
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Білозір, М. Й.; Новіков, В. П.
  Детально розглянуто склад біологічно активних сполук досліджуваних нами лікарських рослин (Adonis vernalis L., Arnica тontana, Gnaphalium uliginosum L., Juglans regia, Crataegus, Leonurus Cardiaca L.) і виділено ті діючі сполуки, які мають пряму дію на серцево-судинну систему. In the review detailed structure of biologically active compounds researched by us medical plants (Adonis vernalis L., Arnica тontana, Gnaphalium uliginosum L., Juglans regia, Crataegus, Leonurus Cardiaca L.) , and excreting, those active compounds, that have direct effect on cardio-vascular system is considered.
 • Item
  Проблеми сушіння біологічно-активних продуктів з точки зору енергоощадності та безпеки праці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Ханик, Я. М.; Станіславчук, О. В.; Ільків, І. М.
  Наведено результати розрахунку кінетики сушіння пекарських дріжджів фільтраційним методом як крізь пастоподібний шар із додатковим підведенням тепла, так і частинок циліндричної форми. Results of computation of kinetics of drying baker's yeasts by the filtration method both through the paste layer with the additional tricking into of heat are presented, and particles of cylinder form.
 • Item
  Етичні аспекти створення лікарських засобів, дієтичних добавок та функціональних харчових продуктів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Гриценко, О. М.; Тернова, О. М.
 • Item
  Нові піразолвмісні азобарвники: синтез, фізико-хімічні й фунгіцидні властивості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Богза, С. Л.; Богдан, Н. М.; Зінченко, С. Ю.; Попов, І. П.
  Одержано ряд нових азобарвників азосполученням піразолил-5-діазонієвих солей з промисловими азоскладовими. Знайдено, що фарбовані зразки вовни та поліаміду (капрон) мають високі фізико-хімічні характеристики та підвищену світлостійкість. Деякі барвники та фарбовані матеріали проявляють біоцидну активність до грибів, що розвиваються на текстильних виробах. A series new azo dyes from pyrazolyl-5-diazonium salts and industrial azocomponents were obtained. It was found that dyeing samples of wool and polyamide fabric have high physical-mechanic properties and discolouration stability. For row of new dyes and dyeing samples high antifungal properties were found.
 • Item
  Синтез потенційного біологічно активних речовин на основі похідних 9,10-антрахінону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тарас, Т. М.; Сабадах, О. П.; Федорів, М. З.; Комаровська-Порохнявець, О. З.
  Синтезовано речовини із потенційною біологічною активністю. Розроблена методика діазотування з більшим виходом солей антрахінондіазонію. Встановлено вплив способу введення амінопохідних на бактерицидну активність. Matters are synthesized with potential biological activity. The developed method of diazotization is with the greater output of salts of anthraqinondiazoniym. Influence of method of introduction is set amino derivatives on bactericidal activity.
 • Item
  Антимікробні властивості N-заміщених тіосульфонатів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Комаровська-Порохнявець, О. З.; Губрій, З. В.; Швед, О. В.; Москаленко, Н. І.; Іськів, О. П.; Новіков, В. П.
  Вивчено фунгібактерицидну активність N-заміщених тіосульфонатів. Досліджено фунгіцидну здатність біоцидів, що використовуються для захисту паперу від біопошкоджень. Fungibactericidical activity of N-substitute thiosulfonates has been studied. Fungicidical property of biocides, used to prevent paper from being biologically damaged has been researched.
 • Item
  Синтез функціональних кополімерів для мікрокапмулювання рідин і твердих речовин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Монцібович, Р. О.; Троценко, С. Є.; Чобіт, М. Р.; Токарєв, В. С.
  Радикальною кополімеризацією у розчині синтезовано ряди реакційноздатних функціональних пероксидовмісних кополімерів, які можуть бути використані для формування капсулюючих полімерних шарів на частинках рідин і твердих речовин. Вивчено залежність колоїдно-хімічних властивостей одержаних кополімерів від умов синтезу. Підтверджена можливість регулювати властивості одержаних кополімерів, змінюючи природу та співвідношення компонентів реакційної системи. Reactive functional peroxide-containing copolymers for the formation of incapsulating polymer shells onto the liquid and solid particles have been synthesized via the radical copolymerization in solution. The dependence of colloidal-chemical properties of obtained copolymers on the synthesis conditions has been studied. The possibility of the properties control of obtained copolymers due to the change of the nature and ratio of reaction system components has been proved.
 • Item
  Реакційна здатність N-[(трет-бутилперокси)-метил] акриламіду в реакціях кополімеризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Самарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
  Досліджена реакційна здатність N-[(трет-бутилперокси)-метил]акриламіду в реакціях кополімеризації з октилметакрилатом. Визначено константи кополімеризації r1, r2. Показано відмінність в реакційній здатності пероксидовмісного мономеру від вихідного мономеру – акриламіду. Розраховано параметри активності Q – e для пероксидного мономеру та обґрунтовано їхні значення. Reactivity of N-[(tert-butylperoxy)methyl]acrylamide in copolymerization with octyl methacrylate has been investigated. Reactivity ratios r1, r2 has been determined. The difference in the reactivity of peroxide-containing monomer and reactivity of initial acrylamide has been shown. Values of Q – e parameters of peroxide containing monomer has been calculated and interpretated.
 • Item
  Властивості, механізм та кінетика екстрагування олії з насіння амаранту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Семенишин, Є. М.; Троцьки, В. І.; Федорчук-Мороз, В. І.; Ятчишин, Ю. Й.
  Виконано дослідження та аналіз механізму та кінетики екстракційного вилучення олії з насіння родини амарантових. Розроблено математичну модель екстрагування, яка адекватно описує процес в умовах замкнутого періодичного процесу. Визначено кінетичні коефіцієнти, які необхідні для розрахунків процесу екстрагування в реальних умовах. Executed researches and analysis of mechanism and kinetics of extraction exception of butter from the seed of family of amaranths. Developed mathematical model of extracting, which adequately describes a process in the conditions of the reserved batch process. Determined kinetic coefficients, necessary for the calculations of process in the real terms.
 • Item
  Створення гідрогелів на основі пероксихітозану з первинно-третинними пероксидними фрагментами для медичного застосування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Соломко, Н. Ю.; Дронь, І. А.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
  Полімераналогічними перетвореннями хітозану та трет-бутилпероксиметилового естеру бутендикарбонової кислоти одержано пероксихітозани з регульованою кількістю первинно-третинних пероксидних фрагментів. На їх основі одержано рН-залежні гідрогелі з антибактеріальними властивостями. Polymeranalogical interaction of chitosan with tert-butylperоxymethyl ester of butendicarbon acid yields in peroxychitosanes with controlled quantity of primary-tertiary peroxide fragments. New pH-sensitive smart hydrogels with antibacterial properties were created on their basis.
 • Item
  Іммобілізація правцевого анатоксину на частинки полімерного носія
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Федорова, О. В.; Петріна, Р. О.; Станішевський, Я. М.
  Досліджено вплив способу іммобілізації біоліганду на чутливість тест-системи. Підібрано оптимальні умови для ковалентної взаємодії функціональних груп біоліганду з функціональними групами носія. Проаналізовано різницю між фізичною адсорбцію та ковалентною взаємодією. Influence of the way to immobilization bioligand on sensitivity test-systems have been investigated. Optimum terms for covalent of the interaction of the functional groups bioligand with functional group of the carrier has been selected. The difference between physical adsorption and covalent interaction has been analysed.
 • Item
  Розроблення технології одержання біологічно активної суміші амінокислот з молочної сироватки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сидоров, Ю. І.; Познанська, С. А.; Новіков, В. П.
  Проведено дослідження за визначенням оптимальних режимів гідролізу білків молочної сироватки у присутності ферментного препарату “Папаїн PSM 400”. Встановлено, що оптимальна температура процесу повинна бути в межах 50–55°С, середовище нейтральне або слабкокисле, час проведення гідролізу – 8–16 годин, масове співвідношення папаїн/білок – 1,2 %. Ступінь гідролізу при цьому сягає 75–85 %. Дослідженнями підтвердилося, що за гідролізу білків молочної сироватки ферментним препаратом “Папаїн PSM 400” можна одержати суміш біологічно активних амінокислот з повноцінним співвідношенням компонентів. Researches on determination of the optimum modes of hydrolysis of albumens of milk whey in presence the enzymic preparation «Papain PSM 400» are conducted. It is set, that the optimum temperature of process must be within the limits of 50-55°C, an environment is neutral or is weak sour, time of conducting of hydrolysis – 8-16 hours, mass correlation of papain/belok – 1,2 %. The degree of hydrolysis here arrives at 75-85 %. It was confirmed by researches, that at the hydrolysis of albumens of milk whey by the enzymic preparation “Papain PSM 400” it is possible to get a mixture biologically active amino acid with valuable correlation of components.
 • Item
  Створення ін'єкційних препаратів протинаркотичної дії на базі апробованих лікарських субстанцій з використанням біодеградабельних полімерів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Заярнюк, Н. Л.; Хом’як, С. В.; Черпак, О. М.; Собетов, Б. Г.; Шияненко, Є. В.; Новіков, В. П.
  Створення пролонгованих препаратів на базі апробованих лікарських субстанцій дасть змогу забезпечити високу якість медичної допомоги та оптимальне використання наявних ресурсів. Запропоновано пролонговану водну ін’єкційну лікарську форму для лікування наркотичної та алкогольної залежностей з використанням допоміжного розчинника та біодеградабельних комплексоутворюючих полімерів неспецифічної дії як пролонгаторів. The development of new forms of drug preparations on the basis of approved drug substances will provide high quality of medical care and optimal using of available resources. Prolonged water-soluble injection’s pharmaceutical form with using of co-solvent and biodegradable polymeric surfactants with unspecific due as prolongers for treatment of narcoand alcoholic dependences have been proposed.
 • Item
  Гідрозолі реакційноздатних наночастинок міді з функціоналізованою олігопероксидною оболонкою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Заіченко, О. С.; Шевчук, О. М.; Мітіна, Н. Є.; Раєвська, К. А.
  Методом гомогенної нуклеації з розчинів солей у присутності гетерофункціональних поверхнево-активних олігопероксидів було одержано стабільні гідрозолі наночастинок міді з функціоналізованою оболонкою. Досліджено залежність колоїдно-хімічних властивостей одержаних гідрозолів від параметрів процесу відновлення. Показано, що запропонований метод дає змогу широких межах регулювати розмір наночастинок та функціональність їхньої поверхні. The stable hydrosols of copper nanoparticles with functionalized shell have been obtained via the method of chemical reduction from salt solutions in the presence of heterofunctional surface-active oligoperoxides. The dependence of colloidal-chemical properties of obtained hydrosols on the process parameters have been studied. It was shown that the method proposed allows to control particle size and surface functionality.
 • Item
  Природна асоціація "Тибетський грибок" як потенційний промисловий продукт функціонального молочнокислого напою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Воробець, Н. І.; Вічко, О. І.; Червепова, В. Г.; Щеглова, Н. С.; Новіков, В. П.
  Запропоновано оптимальні умови культивування природної асоціації "тибетський грибок" з метою отримання функціонального напою. Вивчено антибіотичну стійкість асоціації та антимікробні властивості напою, отриманого внаслідок культивування вищезгаданої асоціації. Досліджено мікробний склад природної асоціації “тибетський грибок”. Optimal cultivation terms of “tibet’s fungii” were offered in order to get the functional drink. Antibiotic firmness and antibacterial properties of the drink were studied, which was received in the result of cultivation of this association. Bacterial composition of natural association “tibet’s fungii” was investigated.
 • Item
  Підбір оптимальних екстрагентів біологічно активних сполук на основі принципу лінійності вільних енергій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карпенко, Е. В.; Покиньброда, Т. Я.; Макітра, Р. Г.; Пальчикова, Е. Я.; Роговик, Н. В.; Роговик, В. Й.
 • Item
  Кінетика утворення та будова олігопероксидних наношарів і прищеплених полімерних щіток на плоскій скляній поверхні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Коструба, А. М.; Мітіна, Н. Є; Раєвська, К. А.; Стецишин, Ю. Б.; Лобаз, В. Р.
  Функціональні олігопероксидні сурфактанти та координаційні олігопероксидні металокомплекси були використані як модифікатори поверхні скла для формування адсорбційних наношарів. Кінетика адсорбції та щільність упаковки олігопероксидних молекул у наношарах залежать від природи олігопероксиду, його концентрації та умов сорбційної модифікації. Наявність заданої кількості пероксидних груп у наношарі забезпечує можливість проведення ініційованої з поверхні керованої прищепленої полімеризації з формуванням захисного шару із заданою функціональністю та гідрофільно/гідрофобними властивостями. Functional oligoperoxide surfactants and derived coordination metal complexes were used for glass surface modification for sorption nanolayer formation. Kinetics of adsorption and packing density of oligoperoxide molecules in nanolayers depend on oligoperoxide nature, concentration and sorbtion conditions. The presence of tailored amount of peroxide links in nanolayer provide the possibility of graft-copolymeryzation resulting in functional protective layer with tailored hydrophilic/hydrophobic properties.
 • Item
  Проблеми утилізації небезпечних медичних відходів (на прикладі України та Польщі)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Попович, О. Р.; Ятчишин, Ю. Й.; Мальований, М. С.; Яворівська, І. М.; Вронська, Н. Ю.
  Проаналізовано склад побутових відходів, що утворюються в медичних закладах України та Польщі. Досліджено динаміку утворення і знешкодження медичних відходів. Composition of domestic wastes which forms in medical establishments of Ukraine and Poland is analysed in the article. Dynamics of forming and defuzing of medical wastes have been investigated.
 • Item
  Активні гідрогелі на основі декстранметакрилатів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дончак, В. А.; Юр’єв, Р. С.; Гаргай, Х. І.; Ріпак, Л. М.
  Отримано гідрогелі на основі метакрилату декстрану, а також його комплексу з хлоридом піридинію шляхом структурування у водному розчині в присутності редокс- системи (NH4)2S2O8 – Et3N. Водорозчинні високозаміщені комплексні декстранметакрилати дають змогу отримувати активні гідрогелі з залишковими подвійними зв’язками. Одержано гідрогелі з іммобілізованими в їх об’ємі клітинами дріжджів та показано їх зимазну активність. The hydro gels on the base of both dextran methacrylate and its complex with pyridinium chloride were obtained by the method of curing at the aqueous solution at the presence of red-ox system (NH4)2S2O8 – Et3N. Water soluble high substituted complexes of dextran methacrylates are able to form an active hydro gels, which have residual double bonds. The hydro gels with immobilized yeast cells were obtained and their zymotic activity has been shown.