Проблеми української термінології. – 2014. – №791

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 791 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Ігор Дуцяк. – 184 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Пишна, Наталія
  У статті простежено історію становлення терміноназви ірмос протягом усіх етапів функціювання української мови, схарактеризовано похідне утворення – ірмолой (ірмологіон). Дослідження виконано на основі лексикографічних джерел, що охоплюють XI–XXI ст., а також церковних пам’яток. The article traces the history of formation of the term name heirmos during all th phases of functioning of the Ukrainian language and characterizes its derivative formation – irmoloy (irmolohion). The research is based on lexographical souces covering XI–XXI centuries and written records of the church.
 • Item
  Правнича термінологія крізь призму лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кочан, Ірина
  У статті здійснено огляд наукових праць, спрямованих на дослідження мови правничої сфери, яка охоплює загальнотеоретичні проблеми юридичної термінології, питання її історії, формування та становлення, точність і нормативність окремих термінів, а також мовні особливості окремих правничих терміносистем. The article presents an overview of scientific works devoted to the study of the language of juridical field that covers general theoretical problems of juridical terminology, its history, formation and development issues, precision and normativity of separate terms and also linguistic features of separate juridical terminology.
 • Item
  Метамова опису української лінгвістичної термінографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Казимирова, Ірина
  Статтю присвячено аналізу такої важливої методологічної проблеми термінографічної діяльності, як проблема метамови опису. Це складний за своєю організацією фрагмент мови, зорієнтований на виконання низки прикладних завдань. Передусім ідеться про укладання історичного термінологічного словника української лінгвістичної термінології. Окрему увагу приділено фрагменту метамови термінографії, який стосується макро- та мікроорганізації словника, архітектоніки реєстру. Наголошено на важливості розуміння метамови як основної форми знакового представлення наукових знань. The article is devoted to the analysis of such an important methodological problem of terminographic activity as the problem of metalanguage description. This is a complex part of the language, which focuses on the implementation of a number of applied problems. First of all, it deals with the creation of Historical Terminological Dictionary of Ukrainian Linguistic Terminology. Special attention is given to the fragment of terminography metalanguage which concerns the macro- and micro- organization of vocabulary and the architectonics of registry. The importance of understanding the metalanguage as the main form of symbolic representation of scientific knowledge is emphasized.
 • Item
  Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Васковець, Людмила
  У статті розглянуто особливості становлення казначейської терміносистеми української мови, схарактеризовано процес її розвитку, простежено походження терміна «казначейство», досліджено поняттєвий апарат, який склався на перетині загально-економічних та спеціальних економічних наукових сфер, визначено форми взаємодії казначейської й інших терміносистем, закцентовано увагу на збагаченні терміносистеми казначейства великою кількістю термінів, запозичених з економічних галузей-донорів. The article is dedicated to specific features of treasury terminology formation: the process of its development is characterized and the origin of the term “treasury” retraced. The conceptual apparatus of the area that occurred at the intersection of general and special economic sciences is investigated. Forms of interaction between treasury and other term systems are also defined in the article. Great attention is paid to the enrichment of treasury terminology with terms adopted from other branches of economy as donor branches.
 • Item
  Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Булик-Верхола, Софія
  Статтю присвячено аналізові музичної термінології ХVІ–ХVІІІ ст., яка засвідчує культурно-музичну еволюцію українців у напрямі професіоналізму. У цей період почала формуватись українська наукова музична термінологія, в основі якої закладена плідна ідея поєднання національних номінацій і запозичень з інших мов. The article is devoted to the analysis of musical terminology of ХVІ–ХVІІІ centuries, which confirms the cultural and musical evolution of Ukrainians towards professionalism. The Ukrainian scientific musical terminology started its formation during this period, the fruitful idea of combining national nominations and borrowings from other languages being embedded in its base.
 • Item
  Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Філь, Олена
  У статті розглянуто джерела та способи формування терміносистеми комп’ютерної галузі в англійській, польській та українській мовах. Sources and methods of formation of the terminological system of computer science in English, Polish and Ukrainian are examined in the article.
 • Item
  Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кримець, Оксана
  Розглянуто наукову картину світу як філософську та лінгвістичну категорію, особливості національної наукової та спеціальної наукової картин світу. Подано характеристику типів, ознак, функцій наукової картини світу як сукупності вироблених знань і як дослідницької моделі. Проаналізовано семантичну структуру термінів політології в англійській та українській мовах, у яких виявляється національна специфіка презентації гностичних образів досліджуваної спеціально-наукової картини світу. Scientific world view as a philosophical and linguistic category as well as peculiarities of the national scientific and narrow scientific world view are considered. Types, peculiarities and functions of scientific world view as a body of knowledge and research model are characterized. The semantic structure of terms of political science in English and Ukrainian, where national specificity of Gnostic images of the narrow scientific world view can be found, is analyzed.
 • Item
  Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Городиловська, Галина
  У статті проаналізовано функціювання термінологічної лексики в історичних творах Романа Іваничука, встановлено особливості її використання в художньому мовленні, досліджено процеси термінологізації і детермінологізації. Для порівняння подано узусні (на рівні моделі) й контекстуальні (на функційному рівні) характеристики термінів, розкрито потенційні семантичні, стилістичні, емоційно-експресивні можливості спеціальної лексики в контексті літературного твору. The article analyzes the functioning of terminological vocabulary in historical works by Roman Ivanychuk, particularly the peculiarities of its use in artistic speech. The processes of terminologization and determinologization are examined as well. Usage (at the model level) and contextual (at the functional level) characteristics of terms are given for comparison. Potential semantic, stylistic, emotional and expressive possibilities of special vocabulary in the context of a literary work are revealed.
 • Item
  Джерела становлення української морфологічної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Полюга, Світлана
  У статті відображено перші спроби викладу теорії морфології, формулювання змісту її основних понять та творення перших термінів для їхнього позначення в період появи перших слов’янських граматик XVI–XVII ст. The article concentrates on the problem of the part of speech theory as a separate branch of linguistics and ways of consolidating groups of words into a system.
 • Item
  Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Поліщук, Наталія
  У статті розглянуто термінологічну лексику, яка з’явилася під час революції на Майдані та воєнних подій у Криму та на Донбасі й стала невід’ємним компонентом мови сучасних засобів масової інформації; виявлено її тематичні групи; проілюстровано особливості вживання термінів в авторському тексті. In this the article terminological lexis which appeared during the revolution on Maidan Square and the military action in the Crimea and Donbas is reviewed. This lexis has become an integral part of the language of contemporary massmedia. Its thematic groups have been identified and features of usage in author’s texts illustrated.
 • Item
  Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Книшенко, Наталія
  У статті розглянуто питання розмежування понять «термінологія» і «терміно-система». Зроблено спробу вичленувати поняттєві обсяги термінів «дорожньо-будівельна термінологія» і «дорожньо-будівельна терміносистема». In the article the problem of differentiation of the notions “terminology” and “term system” has been considered. An attempt to determine the notional volume of the terms “road-building terminology” and “road-building term system” has been made.
 • Item
  Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Рибізант, Ірина
  У статті розглянуто терміни неврології як окремої галузі медицини. З’ясовано деякі особливості їх системної організації. Terms of neurology as a separate branch of medicine are considered in the article. Some features of their system organization are distinguished.
 • Item
  Термін медійний та споріднені з ним
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сербенська, Олександра; Бабенко, Вікторія
  Аналіз порівняно невеликої групи українських лексем, споріднених із запозиченим словом media, з погляду морфологічної адаптації, тенденцій та закономірностей термінотворення, правописної кодифікації дає підставу авторам підкреслити потребу скоординованої праці українських професіоналів над упорядкуванням системи термінів медійної сфери. The analysis of a relatively small group of Ukrainian lexical units related to the foreign word «media» in terms of morphological adaptation and trends and patterns of terminology and spelling codification gives the authors a reason to stress the need for a concerted effort of Ukrainian professionals to systematize terms of the media sphere.
 • Item
  Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) М’ягкота, Ірина
  У статті розглянуто проблему синонімії в українській термінології. Проаналізовано синонімні зв’язки термінів української фольклористики та особливості функціонування фахових назв, окреслено типи термінологічних синонімів. The article is dedicated to the issue of Ukrainian terminology synonymy. Synonymic bonds of folklore study terms as well as peculiarities of professional name functioning have been analyzed and types of terminological synonyms outlined.
 • Item
  Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Петрова, Тетяна
  У статті висвітлено актуальні проблеми явища синонімії та антонімії у фітомеліоративній системі; схарактеризовано синоніми й антоніми за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними, частиномовною приналежністю); простежено взаємозв’язок синонімічних та антонімічних відношень у галузевій терміносистемі фітомеліорації. The urgent problems of synonymy and antonymy in the phytoameliorative system are considered; synonyms and antonyms are characterized by different criteria (structure, conceptsemantics, morphology); the correlation between synonymous and antonymous relations in the terminology of phytoamelioration is studied.
 • Item
  Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Хоменська, Інна
  У статті йдеться про основні історичні етапи розвитку складових термінологічної системи та сучасні дефініції головних понять когнітивної лінгвістики. Визначено етапи формування когнітивної лінгвістики як науки, розмежовано основні поняття термінологічної системи досліджуваної наукової парадигми. Окреслено фреймову модель та типи фреймів як основні при опису концептуальної картини світу та описано основні підходи до визначення терміна «концепт». The article deals with the main historical stages of development of the components of the cognitive linguistics terminology. The main concepts of cognitive linguistics are defined as well as the stages of development of cognitive linguistics as a science. The basic concepts of the term system of the researches scientific paradigm are distinguished. The frame model and types of frames as the basis of description of the conceptual world view are outlined. The main approaches to the definition of the term «concept» are described.
 • Item
  Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Нікуліна, Неля
  У статті досліджено процеси моделювання номенів автотранспортної галузі, зокрема номенклатурних назв автомобілів абревіаційно-цифрової форми та номенів онімного типу. Розглянуто приклади неформатної комерційної й технічної номенклатури, тобто квазіноменів – хибно орієнтувальних номенклатурних одиниць, що не відображають істотних характеристик позначуваної науково-технічної реалії. The article examines the processes of modeling the nomenа of the trucking industry, in particular the nomenclatures of vehicles of the abbreviation-digital form and the nomenа of the onim type. Examples of alternative commercial and technical nomenclature, i. e. quasi-nomena – wrongly indicative nomenclature units that do not display any essential characteristics of the designated scientific and technical realia are considered.
 • Item
  Варіантність фізичних термінів-епонімів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Микульчик, Роман
  Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених вивченню прізвищевих та відпрізвищеих термінів української фізичної термінології. У ній розглянуто питання варіантності фізичних термінів-антронімів. The article continues the series of author’s publications devoted to the study of antroponyms in the Ukrainian physics terminology. It deals with the problem of variance of antroponymic physical terms.
 • Item
  Зміст до "Проблеми української термінології" № 791
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ментинська, Ірина
  Статтю присвячено лексико-генетичним особливостям сучасної комп’ютерної термінології. Галузеву (комп’ютерну) термінологію поділено на три тематичні групи, а в межах кожної виділено лексико-семантичні підгрупи, що дає змогу простежити процес виникнення, формування й сучасного фукціювання терміноодиниць. Аналіз комп’ютерних термінів з погляду походження допомагає виявити основні закономірності та тенденції розвитку, а також систематизувати й уніфікувати сучасну комп’ютерну термінологію (CКТ). The article deals with lexical-genetic characteristics of modern computer terminology. Te branch (computer) terminology is divided into three thematic groups with lexical-semantic subgroups. One can trace the origin, formation and present functioning of terminological units. The analysis of computer terms from the viewpoint of their origin helps to identify the main patterns and trends of their development as well as organize and unify modern computer terminology.