Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2012. – №736

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 736 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 160 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Комбінована система електроприводу з обмеженням прискорення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Цяпа, В. Б.
  Наведена система електроприводу з дворазово інтегрувальним контуром струму з підсистемами регулювання швидкості і прискорення. Present system of electric double integrating circuit current of the subsystems of speed control and acceleration.
 • Item
  Оптимальне керування вітроустановками різної потужності в умовах турбулентних вітрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Щур, І. З.; Щур, В. І.
  За допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання досліджено ефективність відбору енергії від вітру вітроустановками різної малої потужності за умови їх роботи на турбулентних вітрах з різною невисокою середньою швидкістю. Показано, що механічна стала часу вітроротора зростає зі зниженням потужності вітроустановки та швидкості вітру. Відповідно зі збільшенням цієї сталої часу знижується і енергетична ефективність роботи вітроустановок за оптимального керування їх роботою. Through computer simulation the efficiency of taking off of energy from wind by wind turbines of various low power if they work in turbulent winds with different low average speed was carried out. It is shown that mechanical time constant of wind rotor increases with decreasing power of wind turbine and wind speed. In accordance with the increase of time constant is reduced the energy efficiency of wind turbins in the optimal control of their work.
 • Item
  Енергетичні підходи в керуванні нелінійними системами (на прикладі синхронної машини з постійними магнітами)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Щур, І. З.; Білецький, Ю. О.
  Розглянуто енергетичні підходи до синтезу систем керування, зокрема: пасивне керування, використання демпфування та формування взаємозв’язків, а також особливості використання лагранжіану, гамільтоніану і функції накопичення до опису об’єктів та синтезу систем керування. Показано процедуру синтезу системи керування на основі поєднання різних енергетичних підходів. Синтезовано систему енергоформуючого векторного керування синхронною машиною з постійними магнітами та подано результати її порівняльних досліджень з системою підпорядкованого керування. We present the energy approaches for control system design, in particular: passivitybased control, damping injection and interconnection assignment, features of Lagrangian, Hamiltonian and storage function in system description and controller design. Procedure of control system design based on energy approaches combination is shown. Energy-shaping vector controller of permanent magnet synchronous motor is synthesized and results of it compare researches with system of slave control are presented.
 • Item
  Побудова моделі кореляційного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Степанишин, В. М.; Тисовський, Л. О.
  Наведено основні показники і процедуру застосування методів множинного кореляційно-регресійного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ. Отримані результати, зокрема, будуть використані для побудови математичної моделі оптимального планування охорони праці на підприємствах лісової галузі України з метою зменшення рівня травматизму. Given the basic parameters and the procedure using the methods of multiple correlation-regression analysis to study multifactor processes and phenomena. The results, in particular, are used to construct mathematical models of optimal planning of work for the forestry sector of Ukraine in order to reduce injuries.
 • Item
  Исследование феррорезонансных процессов с учетом варьирования вебер-амперной характеристики трансформаторов напряжения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Саенко, Ю. Л.; Попов, А. С.
  Рассмотрено влияние погрешности представления вебер-амперной характеристики на результаты исследований феррорезонансных процессов. Оценено влияние варьирования характеристика намагничивания трансформаторов напряжения на диапазон существования феррорезонанса. The influence of infelicity of representation saturable characteristic on results of the investigation of ferroresonance processes is considered. The effect of varying of the magnetization characteristic of voltage transformer on the range of existence of ferroresonance is estimated.
 • Item
  Оцінка адекватності математичної моделі трифазного трансформатора для вільних складових внутрішніх перенапруг мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сабат, М. Б.; Бучковський, І. Р.; Никонець, О. Л.
  Вперше в електроенергетиці одержала інструмент для оцінювання кількісних показників електромагнітних процесів у довільній точці обмотки ВН трансформатора за дії на нього з боку мережі вільної складової внутрішніх перенапруг. First power obtained a tool to assess the quantitative indications of electromagnetic processes at any point winding high voltage of the transformer for the actions against it by the network component of the free internal over voltages.
 • Item
  Математична модель трифазного трансформатора для дослідження дії вільних складових внутрішніх перенапруг мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Никонець, Л. О.; Бучковський, І. Р.; Сабат, М. Б.
  Синтез математичних моделей з використанням частотних характеристик, як вхідної інформації об’єкта, – один з пріоритетних напрямів електроенергетичної науки. Це дасть змогу розробити рекомендації для підвищення надійності роботи електрообладнання з обмотками високої напруги. The synthesis of mathematical models with using frequency response as the input data object is one of the priorities for electricity science. It will help to develop recommendations to improve the reliability of the electrical windings of high voltage, whose reliability is insufficient.
 • Item
  Комп'ютерне моделювання сонячних батарей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мороз, В. І.; Турич, О. В.
  Проаналізовано відомі моделі елементів сонячних батарей. Визначено основні математичні рівняння, що описують фотоелектричні модулі. Також наведено основні переваги використання однодіодної схеми заміщення. The analysis of the existing models of solar cells is presented. The basic mathematical equations that describe the photovoltaic modules are given. The major advantages of the single diode equivalent circuit are shown.
 • Item
  Пускові властивості синхронних двигунів з ємнісною компенсацією індуктивного опору обмотки збудження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Маляр, В. С.; Добушовська, І. А.
  Розглядається вплив конденсаторів в обмотці збудження на пускові властивості синхронних двигунів. Виконано дослідження впливу величини ємності конденсаторів на характер перебігу асинхронного пуску. В основу алгоритму покладено математичну модель явнополюсного синхронного двигуна, в якій враховується насичення магнітопроводу як основним магнітним потоком, так і потоками розсіювання стержнів пускової обмотки. The influence of capacitors in excitation winding on the starting characteristics of synchronous motors is discussed. The investigation of the influence of capacitance value on the character of the course of asynchronous starting is performed. Mathematical model of salientpole synchronous motor is set as base for the algorithm, and considers saturation of magnet wire as main magnetic flux and scattering fluxes of cores of starting winding.
 • Item
  Використання нейромережі для визначення коефіцієнта заповнення глибинної помпи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Маляр, А. В.; Калужний, Б. С.; Андреїшин, А. С.
  Розглядається питання використання нейромережі для визначення коефіцієнта заповнення глибинної помпи. Показано, що за допомогою сформованої нейромережі можна на основі знятих струмограм привідного двигуна розпізнавати з достатньою точністю коефіцієнт заповнення, не використовуючи при цьому давача зусилля в полірованому штоці. The issue of neural networks use for estimating the coefficient of the pump filling is considered. It is shown that on the basis of current diagrams of the driving motor, a formed neural network enables a fair accurate recognition of the coefficient of the pump filling without involving the force sensor in the polished rod.
 • Item
  Експериментальні дослідження електромагнітних процесів в обмотках трансформатора напруги НОМ-10 за дії вільних складових внутрішніх перенапруг мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Маліновський, А. А.; Бучковський, Р. В.; Никонець, О. Л.; Гущин, Є. Ю.
  За аварійних режимів у мережі з частотами вільних складових в діапазонах 350 – 700 Гц, 3600 – 3800 Гц, 20000 Гц, 37000 Гц, 70000 Гц можливе пошкодження трансформаторів напруги НОМ-10 внаслідок явища внутрішнього резонансу. Масове впровадження в мережах 10 кВ вакуумних вимикачів, процес вимикання яких зумовлює високочастотні перенапруги, може стати додатковим фактором зростання аварійності трансформаторів напруги. During network faults with frequencies of free current components in the ranges 350 – 700 Hz, 3600 – 3800 Hz, 20000 Hz, 37000 Hz, 70000 Hz damages to voltage transformers are possible due to phenomenon of internal ferroresonance. Mass introduction of vacuum circuit breakers (shutdown process of which causes high-frequency overvoltages) in 10 kV networks may become an additional factor in the growth of voltage transformer faults.
 • Item
  Особливості застосування пристроїв захисту від перенапруг для блискавкозахисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ліщак, І. В.; Борецький, М. М.; Жовнір, Ю. М.; Жовнір, О. П.
  Розглянуто особливості встановлення пристрою захисту від перенапруг на фазний провід на опорі для надійного захисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами від атмосферних перенапруг. The features of establishment of device of protecting are considered from overstrains on a phase wire on support for reliable defence of open-wires of 6–35 kV with the protected sendoffs from atmospheric overstrains.
 • Item
  Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гладкий, В. М.
  Опрацьовано магнітно-механічну характеристику асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора. Рівняння характеристики ґрунтуються на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола. Алгебризація рівнянь за просторовою координатою здійснюється за методом тригонометричної колокації. A magnetic-mechanical characteristic for asynchronous motor taking into account rotor teeth skew has been developed. The equations are based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics. The trigonometric collocation method is used to algebrization of equations.
 • Item
  Особливості роботи силових фільтрів у системі електропостачання приводів постійного струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Варецький, Ю. О.; Павлишин, Р. І.
  Наведено результати дослідження режимів роботи силових фільтрів гармонік у діючій системі електропостачання гірничого підприємства, яка містить потужні приводи постійного струму для витягу шахтних скіпів. Показано, що під час проектування силових фільтрів гармонік, котрі призначені для компенсації реактивної потужності та зниження несинусоїдності в системі електропостачання, необхідно здійснювати ретельний аналіз можливих режимів і конфігурацій системи електропостачання з врахуванням технологічних відхилень параметрів фільтрів. The paper presents the study results on power filters operation within real mining power supply system. The system includes powerful DC drives for skip hoisting. It is shown that during procedure of designing power harmonic filters used for reactive power compensation and harmonic mitigation in a power supply system the careful analysis of possible system operating conditions and configurations considering technological filter parameter deviations should be carried out.
 • Item
  Підвищення пропускної здатності повітряних ліній електропересилання та застосування проводів нових марок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бінкевич, Т. В.
  Розглянуто проблеми підвищення пропускної здатності повітряних ліній електропересилання та використання проводів нових марок. The problems of increasing bandwidth overhead lines and the use wires of new brands.
 • Item
  Трансформатор для контрроторної вітроустановки з вертикальною віссю обертання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ковальчук, А. І.
  Для безконтактної передачі та регулювання виробленої електричної енергії з рухомих частин контрроторної вітроустановки з вертикальною віссю обертання використано спеціальний трансформатор з обертовими частинами. Розглянуто особливості проектного розрахунку такого трансформатора. Результати розрахунків подані у вигляді зовнішніх та робочих характеристик. For contactless transmission and regulation of electricity produced from moving parts contra rotor wind turbine with vertical axis a special transformer with rotating parts is used. The features of the design calculation of such transformer are also considered. Calculation results are presented in the form of external and work design characteristics.
 • Item
  Дослідження впливу вітрової електростанції на режими роботи електричної мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Коновал, В. С.; Кучинський, А. Ю.; Горак, О. І.
  Розглянуто вплив вітрових електростанцій на режими роботи електричної мережі, а також особливості вибору місця приєднання за допомогою програмного комплексу ДАКАР. The effect of wind farms on electric network and features to choose their accession by means of software DAKAR.
 • Item
  Моделювання пуску вібраційних систем підвищеної ефективності з реактивними електромагнітними приводами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гурський, В. М.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Змодельовано пуск тримасової вібраційної системи підвищеної ефективності з електромагнітним приводом за реактивною схемою живлення. Встановлюються умови розбігу вібраційної системи за миттєвого вмикання та плавного пуску. The article describes the modelling of starting of the three-mass vibratory system of enhanceable efficiency with an electromagnetic drive with the reactive chart of feed. The terms of running approach of the vibratory system at the sudden including and at the smooth starting are set.
 • Item
  Модернізація автоматизованої вакуумної печі для випалювання металокераміки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ковальчук, А. І.; Хай, М. В.; Харчишин, Б. М.
  Запропоновано розв’язання задачі здешевлення автоматизованих вакуумних печей з електроприводом на базі вентильних електродвигунів через заміну системи керування електропривода. Offered solution to reduse the price of avtomatic vacuum oven with electrical drive, based on Brushless DC motors, by means of changing electrical drive’s control system.