Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2014. – Випуск 80

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26566

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 80. – 139 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Губар, Ю. П.
  Мета. Актуальною є проблема визначення ставки дисконту для кадастрової оцінки нерухомості населених пунктів. Ставка дисконту - найскладніша величина (характеристика), яка необхідна для визначення ринкової вартості нерухомості. Термін “ставка дисконту” (discount rate) визначила Американська спілка оцінювачів, як коефіцієнт, що його використовують для розрахунку поточної вартості грошової суми, яка буде виплачуватися у майбутньому. У випадку оцінки об’єктаа нерухомості ця ставка - це норма рентабельності на вкладений капітал. Інвестор її очікує під час отримання майбутніх доходів з урахуванням ризику отримання. Методика. Методика грунтується на аналізі норм прибутку, які отримуються власниками об’єктів-аналогів, що, на нашу думку, є дуже надійним і доказовим, оскільки відображає процеси, які безпосередньо відбуваються на ринку нерухомості. Для застосування цієї методики необхідна достовірна інформація про велику кількість реальних угод продаж нерухомого майна на локальному ринку нерухомості і тому ми пропонуємо удосконалення методу визначення ставки дисконту, побудованого на основі статистичної обробки величин норм рентабельності об’єктів нерухомості з використанням засад ринкового методу екстракції [МСО-1, 2006; МСО-2, 2006; ІІС-1, 2003; ІІС-2, 2004]. Результати. Виконані дослідження доводять впливовість на величину ставки дисконту таких дисконтоутворювальниих чинників: віддаленості від центру міста; тип об’єкта; загальна площа об’єкта; стан об’єкта; величина об’єму необхідної реконструкції об’єкта; показник оптимальності розташування об’єкта. Наукова новизна. Виконані дослідження доцільно застосовувати для визначення ставки дисконту типових об’єктів. Кожний великий населений пункт, район, область мають свої особливості формування ринку нерухомості, і відповідно, потребують побудови своїх власних моделей. Побудова моделі передбачає ретельне збирання ринкової інформації і детальне аналітичне опрацювання. Дослідження дають змогу визначати ставку дисконту через порівняння з нормою рентабельності об’єктів-аналогів, а статистичні методи - привести всі значення ставок дисконту до ставок об’єктів, які є аналогічними до об’єкта оцінки. Практична значущість. Дослідження дають моживість визначати ставку дисконту за чинниками, якими об’єктивно володіє сам об’єкт оцінки, а не через суб’єктивну оцінку відмінностей інвестиційної привабливості об’єкта оцінки від ідеалу, що якісно відрізняє використаний метод від інших методів визначення ставки дисконту і дає змогу отримати коректні і обгрунтовані характеристики об’єкта оцінки. Подані в роботі дослідження можна застосовувати для більшості населених пунктів України з метою достовірного визначення ринкової та кадастрової вартості нерухомості [Губар Ю., 2012]. Цель. Актуальной является проблема определения ставки дисконта для кадастровой оценки недви¬жимости населенных пунктов. Ставка дисконта - сложная величина (характеристика), которая необходима для определения рыночной стоимости недвижимости. Термин “ставка дисконта” определила Американское общество оценщиков, как коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной суммы, которая выплачиваться в будущем. В случае оценки объекта недвижимости эта ставка представляет собой норму рентабельности на вложенный капитал. Инвестор ее ожидает при получении будущих доходов с учетом риска получения. Методика. Методика основывается на анализе норм прибыли, получаемые владельцами объектов-аналогов, что, по нашему мнению, является очень надежным и доказательным поскольку отражает процессы, непосредственно происходящие на рынке недвижимости,. Для применения этой методики необходима достоверная информация о большом количестве реальных сделок продажи недвижимого имущества на локальном рынке недвижимости и поэтому нами предлагается усовершенствование метода определения ставки дисконта построенного на основе статистической обработки величин норм рентабельности объектов недвижимости с использованием принципов рыночного метода экстракции [МСО-1, 2006; МСО-2, 2006; НС-1, 2003; НС-2, 2004]. Результаты. Выполненные исследования доказывают влиятельность на величину ставки дисконта таких дисконтоутворюючих факторов: удаленности от центра города; тип объекта; общая площади объекта; состояние объекта; величина объема необходимой реконструкции объекта; показатель оптимальности расположения объекта. Научная новизна. Выполненные исследования целесообразно применять для определения ставки дисконта типичных объектов. Каждый крупный населенный пункт, район, область имеют свои особенности формирования рынка недвижимости, и соответственно, требуют построения своих собственных моделей. Построение модели предполагает тщательный сбор рыночной информации и детальное аналитическая обработка. Исследования позволяют определять ставку дисконта путем сравнения с нормой рентабельности объектов-аналогов, а статистические методы - привести все значения ставок дисконта к ставкам объектов, которые являются аналогичными объекта оценки. Практическая значимость. Исследования позволяют определять ставку дисконта за факторами, которыми объективно обладает сам объект оценки, а не путем субъективной оценки различий инвестиционной привлекательности объекта оценки от идеала, качественно отличает использован метод от других методов определения ставки дисконта и позволяет получить корректные и обоснованные характеристики объекта оценки. Представленную в работе исследований можно применять для большинства населенных пунктов Украины с целью достоверного определения рыночной и кадастровой стоимости недвижимости [Губар Ю., 2012]. Purpose. The actual problem is the determination of the discount rate for cadastral valuation of real estate settlements. Discount rate - the most difficult variable (characteristic) that is needed to determine the market value of the property. The term “discount rate” (discount rate) determined the American Society of Appraisers, the coefficient used to calculate the present value of a sum of money which will be paid in the future. If the valuation that the rate is a rate of return on invested capital. The investor expects its receipt of future earnings based on the risk. Methodology. The technique is based on the analysis of rates of return that are derived owners of analogy, which, in our opinion, is very reliable and conclusive as it reflects the processes that take place directly in real estate,. To apply this technique requires reliable information about a large number of actual transactions for sale of real estate in the local real estate market and therefore we offer improvement method for determining the discount rate constructed from statistical processing variables properties using the foundations of market extraction method. Results. The investigations show influence on the value of the discount rate of factors: distance from the city centre; object type; The total area of; state of the object; value of volume reconstruction is required; indicator of optimal location of the object. Originality. The investigations are useful for determining the discount rate typical objects. Every large town, district, region have their own characteristics forming the real estate market, and therefore require the construction of their own models. Model building involves thorough cleaning of market information and detailed analytical study. The study allow to determine the discount rate by comparison with the rate of return objects-analogues, and statistical methods - bring all bids discount rates for objects which are similar to the object of evaluation. Practical significance. Research possible to determine the discount rate by factors that objectively has the object of evaluation, rather than by subjective evaluation of the differences of the assessment of investment attractiveness of the ideal that qualitatively distinguishes the method from other methods of determining the discount rate and allows get a correct and reasonable characteristics of the assessment. Represented in the research can be applied to most settlements of Ukraine in order to determine fair market value of real estate and cadastre.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Четверіков, Б. В.; Бідюк, X. І.
  Метою роботи визначено створення цифрової моделі місцевості ансамблю оборонних споруд “Цитадель” за допомогою архівних і сучасних картографічних та аероматеріалів. Завданням роботи визначено запропонувати технологічну схему та описати методику створення цифрової моделі місцевості, а також налаштування її ЗО-візуалізації. Методика. Використовуючи фрагмент сучасного топографічного плану м. Львова, а саме району “Цитадель” масштабу 1:5000, векторизовано горизонталі з січенням рельєфу через 2 м. За отриманим векторним шаром побудовано матрицю висот. Використовуючи архівні дані: аерознімок відзнятий німцями у 1944 році та фото фіксації об’єктів, отримано цілісне уявлення про розташування об’єктів цієї території станом на 1944 рік. Архівний аерознімок геометрично трансформовано за поліноміальною моделлю другого ступеня. Після цього, за ним векторизовано шари будівель, дорожньої мережі, рослинності, огорожі та наглядових башт концентраційного табору Stalag-328, такими якими вони були станом на 1944 рік. За архівними даними фотофіксацій будівель концентраційного табору, створено текстури об’єктів. Текстури для дахів будівель створено на основі даних, отриманих з космічного знімка відзнятого супутником GeoEye-І у 2010 році. Використовуючи всі отримані дані проведено ЗБ-моделювання цієї території та графічну реконструкцію концентраційного табору Stalag-328. Сумісне опрацювання сучасних та архівних даних є основою для побудови цифрової моделі місцевості, яка передає всі особливості висотної і ситуаційної складових території на час існування на ній концентраційного табору Stalag-328. Результати. За векторизованими горизонталями створено у програмному пакеті Panorama матрицю висот досліджуваної території. Побудовано цифрову модель місцевості району “Цитадель” у місті Львові за комбінованими даними аерознімання 1944 року та сучасними картографічними матеріалами. Наукова новизна. Запропонована технологічна схема створення цифрової моделі місцевості на основі архівних матеріалів дає змогу оперативно візуалізувати історично значущі об’єкти у їх первісному вигляді. Практична значущість. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості дав можливість отримати уявлення про розташування об’єктів території “Цитадель”, якими вони були у 1944 році. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для відображення історичних подій, що відбулись на цій території. Результати цієї роботи можуть бути передані в відділ збереження культурної спадщини Львівської обласної ради для інформаційного забезпечення туристичних цілей. Целью работы определено создание цифровой модели местности ансамбля оборонительных сооружений "Цитадель" с помощью архивных и современных картографических и аероматериалов. Задачей работы определено предложить технологическую схему и описать методику создания цифровой модели местности, а также настройки ее 3 D-визуализации. Методика. Используя современный топографический план раёна “Цитадель” в масштабе 1:5000 построена цифровая модель рельефа с векторизоваными горизонталями с сечением рельефа 2 метра. С помощью архивных данных с аэроснимка отснятого немцами в 1944 году и с фотофиксаций объекта получено целостное представление о расположении объектов данной территории по состоянию на 1944 год. Создано векторне слои домов, дорожнш сети, растительности, ограды и сторожевых вышек концентрационного лагеря Stalag-328 такими, какими они были в 1944 году. Совместная обработка современных и архивных данных является основой для построения цифровой модели местности, которая передает все особенности высотной и ситуационной составляющих территории на время существования на ней концентрационного лагеря Шталаг-328. Результаты. По векторизированным горизонталям роздано в програмном пакете Panorama матрицу высот территории которая исследуется. Построена цифровая модель местности раёна “Цитадель” во Львове по комбинированным данным аэросъемки 1944 года и современным картографическим материалам. Научная новизна. Предложенная технологическая схема создания цифровой модели местности на основе архивных материалов позволяет оперативно визуализировать исторически значимые объекты в их первоначальном виде. Практическая значимость. Анализ построенной цифровой модели местности позволил получить представление о расположении объектов территории “Цитадель”, такими какими они были в 1944 году. Полученную цифровую модель местности можно использовать для отображения исторических событий, произошедших на данной территории. Результаты этой работы могут быть переданы в отдел сохранения культурного наследия Львовской областного совета для информационного обеспечения туристических целей. Aim of this work is to create a digital terrain model of defensive structures “Citadel” using archival and modem cartographic data and aerial images. Objectives of the work is to develop technological scheme and describe the method of creation of digital terrain model and configuration of its 3D-visualization. Methods. Contour lines with 2m interval was created using fragment of modern topographic plan of Lviv, namely the area “Citadel” with scale 1: 5000, Altitude matrix was created on its base. Using archived data: aerial image captured by Germans in 1944 and photo fixing of objects holistic view on the location of the area as at 1944 was obtained. Archival aerial image was geometrically transformed by a polynomial model of the second degree. After that, it were vectorized layers of buildings, road network, vegetation, fencing and supervisory towers of concentration camp Stalag-328 as at 1944. Object textures According to archive data ofphoto fixations concentration camp buildings, created. Textures for roofs of buildings were created on the basis of data obtained from satellite images captured GeoEye-1 satellite in 2010. Using all obtained data 3D-modeling of the territory and graphical reconstruction of concentration camp Stalag-328 was carried out. A joint processing of modern and archival data is the basis for constructing digital terrain model that transmits all the features of altitude and situational components of territory for the time of the existence of concentration camp Stalag-328. Results. We created the digital terrain model of the “Citadel” district in Lviv on the base of combined data from aerial images of 1944 and modern maps. Scientific novelty. The technological scheme of creation of digital terrain model based on archival material allows quickly visualize historically significant objects in their original form. The practical significance. Analysis of the constructed digital model made it possible to get an information about location of the objects of “Citadel” area as it was in 1944. The resulting digital terrain model can be used to display historical events that took place in the area. The results of this work can be transferred to the Department of preserving the cultural heritage ofLviv Regional Council for providing tourist information purposes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дичко, Л. В.
  Мета. Метою цього дослідження є аргументоване визначення умов, яким повинен відповідати цифровий знімок для високоякісного розпізнавання об’єктів залізничного транспорту з метою створення плану в масштабі 1:500, а також експериментальне дослідження якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту на цифрових арозображеннях. Методика і результати робіт. Під час інвентаризації земель та об’єктів залізничного транспорту на базі використання даних цифрового аерознімання необхідно забезпечити отримання кількісних та якісних характеристик цих об’єктів відповідно до вимог галузі. В роботі отримано формули для розрахунку основного параметра цифрового аерознімання - коефіцієнта, що характеризує співвідношення масштабів цифрового знімка і топографічного плану. Враховано величину піксела в площині зображення, а також віддалі між сусідніми пікселями (GSD). Проаналізовано можливості кількох найпоширеніших і найвживаніших цифрових аерокамер матричного та сканерного типів. Проведено експериментальні дослідження якості дешифрування біля 50-ти категорій об’єктів залізничного транспорту за цифровими зображеннями, отриманими камерою UltraCam у масштабі 1:3000. Встановлено, що якість дешифрування відповідає вимогам створення плану залізниці у масштабі 1:500. Наукова новизна. Обгрунтовано доцільність створення високоточної картографічної компоненти земель та об’єктів залізниці, яка забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва, експлуатації та інвентаризації, тобто основних напрямків функціонування і розвитку залізниці. Обґрунтовано основні параметри цифрового аерознімання для високоточного картографування об’єктів залізниці. Визначено умови, які забезпечують якісне дешифрування на цифрових знімках об’єктів залізничного транспорту. Практична значущість. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що для комплексного інвентаризаційного картографування залізниці запропоновано використовувати високоточне цифрове аерознімання, що дає змогу уникнути дубляжу в таких роботах та забезпечує вирішення стратегічних задач розвитку галузі. Усі елементи запропонованого підходу і технологій доведено до логічного завершення і апробовано на реальному матеріалі. Тому їх можна рекомендувати до використання залізничними підрозділами в Україні. Цель. Целью данного исследования является аргументированное определение условий, которым должен удовлетворять цифровой аэроснимок для высококачественного распознавания обьектов железнодорожного транспорта с целью создания плана в масштабе 1:500, а также экспериментальное исследование качества дешифрирования обьектов железнодорожного транспорта на цифровых аэроснимках. Методика. При инвентаризации земель и обьектов железнодорожного транспорта на базе использования цифровой аэросьемки необходимо обеспечить получение количественных и качественных характеристик этих обьектов, которые соответствуют требованиям отрасли. В работе получены формулы для расчета основного параметра цифровой аэросьемки - коэффициента, определяющего соотношение масштабов снимок - план. При этом учтен размер пикселя в плоскости изображения, а также расстояние между соседними пикселями (ОБО). Выполнен анализ возможностей некоторых ниболее известных и употребляемых цифровых аэрокамер матричного и сканерного типов. Проведены экспериментальные исследования качества дешифрирования около 50-ти категорий обьектов железной дороги на цифровых аэроснимках, полученных камерой иИгаСат в масштабе 1:3000. Установлено, что качество дешифрирования отвечает требованиям создания плана железной дороги в масштабе 1:500. Научная новизна. Обоснована целесообразность создания высокоточной картографической компоненты для картографирования и инвентаризации земель и обьектов железнодорожного транспорта, которая обеспечивает решение задач реконструкции, строительства, эксплуатации и инвентаризации, т.е. основных направлений функционирования и развития железной дороги. Обоснованы основные параметры цифровой аэросьемки для высокоточного картографирования обьектов железной дороги. Определены условия, которые обеспечивают качественное дешифрирование обьектов железной дороги на цифровых снимках. Практическая значимость. Практическая значимость. Прак¬тическая значимость полученных результатов состоит в том, что для комплексного инвентаризационного картографирования предложено использовать высокоточную цифровую аэросьемку, что обеспечивает решение стратегических задач отрасли без дубляжа разномасштабных картографических и инвента¬ризационных работ. Вся технологическая линия апробирована на реальном материале и доведена до логического завершения. Поэтому такое решение можно рекомендовать для практического использования производственными подразделениями железной дороги в Украине. Objective. The aim of this study is a reasonable definition of the conditions which must be satisfied for digital aerial image for high-quality recognition objects of rail transport with the aim of creating a plan with scale of 1:500, and the experimental study of the quality of rail transport objects interpretation on digital aerial images. Method and results. For inventory of land and rail transport objects based on the use of digital aerial survey it is necessary to ensure receiving of quantitative and qualitative characteristics of the objects that meet the requirements of the branch. In this paper there were obtained formulas for calculation of the basic parameter of digital aerial survey - coefficient that determines the ratio of a scale of image to a scale of topographic plan. Here at the size of the pixel in the image plane, and the distance between adjacent pixels (GSD) are taken into account. The analysis of some features of the most known and consumed digital aerial cameras of matrix and scanner types is implemented. Experimental researches of quality of interpretation of about 50 categories of objects related to railroad on digital aerial images obtained with UltraCam camera in scale 1:3000 were done. It is established that quality of interpretation meets requirements for creation a plan of the railway in scale 1:500. Scientific novelty. It is substantiated the expediency of creating high-precision components for cartographic mapping and inventory of land and objects of railway transport, which provides a solution to problems of reconstruction, construction, maintenance and inventory , i.e. main areas of functioning and development of the railway. The basic parameters for digital aerial survey for precision mapping of railroad objects are substantiated. The conditions, which provide qualitative interpretation of objects of the railway on digital images are determined. The practical significance. The practical significance of the results is that for comprehensive inventory railroad mapping it is suggested to use precision digital aerial survey, which allow avoiding dubbing in such works and provides the strategic tasks of the branch development. All elements of the proposed approach and technology are developed to logical conclusion and tested on a real material. Therefore, they can be recommended for the use of railway units in Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Грицьків, Н. З.; Горлатова, В. О.
  Мета. Актуальною є проблема застосування тематичного картографування на територіях з техногенними загрозами, до одної з яких належить Домбровський кар’єр у місті Калуші Івано-Франківської області. Будь- який шлях усунення цих загроз потребує чітких розрахунків обсягу робіт, прогнозування змін, які можуть відбутися на місцевості з впровадженням того чи іншого способу запобігання техногенній катастрофі. Такі розрахунки і прогнози повинні опиратися на актуальні дані про територію, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій. Тому метою цієї роботи є створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) території Домбровського кар’єру як основи для моделювання та дослідження динамічних процесів. Методика. Для створення ЦММ застосовано методику актуалізації архівних картографічних матеріалів із застосуванням даних космічного знімання, а для моделювання динамічних процесів - модулі пакета ArcGIS. Результати. Побудовано цифрову модель місцевості Домбровського кар’єру та досліджено динаміку змін обсягу розсолів у кар’єрі. Наукова новизна. Запропонована технологія дала змогу інтегрувати архівні картографічні матеріали, описові дані, дані сучасних космічних знімань у єдине програмне середовище і на їх основі вперше створити актуальну ЦММ Домбровського кар’єру. Практична значущість. Статистичні дані динаміки затоплення кар’єру доповнені графічною основою у вигляді цифрової моделі місцевості. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості підтвердив можливість забруднення підземних вод навколишньої території розсолами з кар’єру. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для моделювання інженерних завдань, пов’язаних з іншими техногенними загрозами та загального моніторингу гірничо¬промислового об’єкта.Цель. Актуальна проблема применения тематического картографирования территорий, несущей техногенные угрозы, к одной из которых относится Домбровский карьер в городе Калуше Ивано- Франковской области. Любой путь устранения этих угроз предусматривает четкие расчеты объемов робот, прогнозирование изменений, которые могут возникнуть на местности с внедрением того или юного способа предотвращения техногенной угрозы. Такие расчеты и прогнозы должны обосновываться актуальными данными о территории, смоделировать которую можно современными средствами ГИС-технологий. Поэтому целью данной работы является создание цифровой модели местности (ЦММ) территории Домбровского карьера, как основы для моделирования динамических процессов. Методика. Для создания ЦММ применен метод актуализации архивных картографических данных по данным космической съемки, а для моделирования динамических процессов - модули пакета ArcGIS. Результаты. Создана цифровая модель местности территории Домбровского карьера и исследована динамика изменений объемов рассолов в карьере. Научная новизна. Технологическая схема актуализации картографических данных позволяет оперативно и с достаточной точностью получить данные о динамических процессах на карьере посредством ГИС-технологий. Практическая значимость. Статистические данные затопления карьера дополнены графической информацией в виде цифровой модели местности. Анализ созданной цифровой модели местности подтвердил возможность загрязнения подземных вод окружающей территории карьера. Полученную цифровую модель местности можно использовать для моделирования инженерных задач при других техногенных угрозах и мониторинга горнопромышленного объекта. Purpose. The problem of application of thematic mapping in areas with man-made threats to which Dombrovski quarry in Kalush of Ivano-Frankivsk region relates is actual. Any way to eliminate these threats requires precise calculations of the work volume, prediction of changes that may take place on the terrain after introduction of a method for preventing disasters. Such calculations and predictions should be based on actual data about the territory which can be modeled by modern means of GIS technologies. Therefore the aim of this paper is to create a digital terrain model (DTM) for the territory of Dombrowski quarry, as a basis for modeling and studying dynamic processes. Methodology. To create DTM it was applied the methodology of updating of archival cartographic materials using space image data, and for modeling dynamic processes - ArcGIS modules. Results. It was created the digital terrain model of Dombrovskiy quarry and the dynamics of changes in the volume of brine in this quarry was studied. Originality. Technological scheme of actualization of cartographical data allows operatively and with the required accuracy obtain data on the dynamic processes in quarry using GIS technologies. Practical significance. Statistical data of quarry flooding dynamics is supplemented with graphic basis in aform of digital terrain model. Analysis of the created digital terrain model has confirmed the possibility groundwater pollution of surrounding area withquarry brines. The resulting digital terrain model can be used for modeling engineering tasks related with other man-made threats and overall monitoring of mining and industrial object.
 • Thumbnail Image
  Item
  ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Колб, І. З.
  Мета. Серед інвестиційних проектів, пов’язаних з розвитком економіки в регіонах, особливу увагу привертають проекти, які передбачають відведення значної кількості земель, цінних з огляду на їхній екологічний стан, високий рекреаційний ресурс чи інші обставини. Саме до таких типів проектів належать програми розвитку вітрової енергетики. Актуальною є проблема оцінювання якості проектування вітрових парків з урахуванням існуючих ландшафтно-кліматичних умов. Методика. Для вирішення означеної проблеми пропонується застосувати методи геоінформаційного моделювання та аналізу. Обґрунтуванням параметрів, з якими застосовуються програмні інструменти має бути аналіз літературних джерел, описано вплив на людину і довкілля вітрових енергетичних установок (ВЕУ), а також умови виникнення так званого “промислового вітру”, необхідного для їхньої роботи. Результати. Наведені результати дослідження вказують на можливість ефективного, науково обгрунтованого застосування ГІС для аналізу проектів розміщення вітропарків. Подання результатів просторового аналізу в вигляді карт наглядно демонструє всі переваги та недоліки проектів. На прикладі проекту вітрового парку в Турківському районі Львіської області показано можливість виявлення проблем у просторовому розташуванні вітрових енергетичних установок (ВЕУ). Наукова новизна. Вперше з погляду геоінформатики проаналізовано комплекс вимог до просторового розташування ВЕУ як у відношенні до використання місцевих кліматичних умов, розміщення вітрових енергетичних установок щодо елементів ландшафту, так і у дотриманні санітарно-гігієнічних рекомендацій щодо відстаней до місць постійного перебування людей. Виконано геоінформаційне дослідження проекту вітропарку великої потужності в конкретних кліматичних і ландшафтних умовах Прикарпаття. Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть мати важливе значення під час презентування проектів як громадськості, так і фахівцям для прийняття інвестиційних рішень. Подані у статті методи аналізу можна застосувати щодо проектів регіональних і місцевих програм розвитку вітрової енергетики. Цель. Среди инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики в регионах, особое внимание привлекают проекты, предусматривающие отвод существенного количества земель, ценных исходя из их екологического состояния, высокого уровня рекреационного ресурса или исходя из других соображений. Именно к такому типу проектов относятся программы развития ветровой энергетики. Акту¬альной есть проблема оценивания качества проектирования ветровых парков с учетом существующих ландшафтно-климатических условий. Методика. Для решения означенной проблемы предлагается исполь¬зовать методы геоинформационного моделирования и анализа. Для обоснования параметров программных инструментов ГИС необходим анализ литературных источников, описывающих влияние на человека и окрущающую среду ветровых энергетических установок (ВЭУ) а также условия возникновения так называемого “промышленного ветра”, необходимого для ихней работы. Результаты. Полученные резуль¬таты исследования указывают на возможность эффективного, научно обоснованного приложения ГИС для анализа проектов размещения ветропарков. Представление результатов пространственного анализа в виде карт наглядно демонстрирует все сильные и слабые особенности проектов. На примере проекта ветрового парка в Турковском районе Львовской области показано возможность выявления проблем в пространст¬венном размещении ветровых энергетических установок. Научная новизна. Впервые с точки зрения геоинформатики проанализирован комплекс требований к пространственному размещению ВЭУ касательно к геоинформационное исследование проекта ветропарка большой мощности в конкретных климатических и ландшафтных условиях Прикарпатья. Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть значимыми при представлении проектов общественности и специалистам для принятия инвестиционных решений. Представленые в работе методы анализа могут быть применимы к проектам региональных и местных программ развития ветровой энергетики. Purpose. Among the investment projects related to economic development in the region, special attention is drawn to projects that involve a significant amount ofland allocation, valuable because of their ecological status, high recreational resources and other circumstances. Exactly to these types of projects wind power development programs relate. The actual problem is the evaluation of the quality of wind parks design, taking into account the existing landscape and climatic conditions. Methods. To solve the abovementioned problem it is proposed to apply the methods of GIS modeling and analysis. An analysis of the literature describing the impact of wind power plants (WPP) on people and environment and the conditions of the so-called “industrial wind” necessary for their work shoul serve for rationale of the parameters of software tools. Results. The results of the study point to the possibility of effective, science-based application of GIS for analysis of projects of wind farms location. Presentation of spatial analysis in the form of maps clearly demonstrates all the strengths and weaknesses of project features. On the example of the wind park in Turka district of Lviv region it is shown the ability to detect problems in the spatial location of wind power plants (WPP). Scientific novelty. For the first time in terms of Geoinformatics it was analyzed the complex of requirements to spatial location of WPP in relation to the use of local climatic conditions, location of wind power plants with considering landscape elements and to compliance of hygiene recommendations concerning on the distance to the permanent stay of people. It was done the geoinformational research of the project of high power wind park in specific climatic and landscape conditions of the Precarpathians. The practical significance. Obtained results of the research can play an important role in presenting projects for both public and professionals to make investment decisions. Presented in the paper methods of analysis can be used for projects of regional and local wind power development programs.
 • Thumbnail Image
  Item
  Експериментально-картографічне моделювання динаміки зсувонебезпечних територій за даними геодезичних спостережень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Черняга, П. Г.; Нікулішин, В. І.; Приймак, М. А.; Блеянюк, Т. В.
  Мета. Метою цієї статті є розробка методичних положень та практичних рекомендацій стосовно експериментально-картографічного моделювання динаміки активної зсувної території на основі серійних геодезичних вимірів на ній. Це дасть змогу детальніше вивчити природу та стан зсувного процесу в геопросторовому середовищі. Методика. На основі серійних результатів геодезичних спостережень за зсувом нами запропоновано методику створення картографічних моделей, а саме: ЗБ-модель території із нанесенням векторів напрямку руху зсуву, модель зміщення земної поверхні та на основі таких моделей і їх модифікації визначати поверхню ковзання зсуву. Така методика дас можливість створити комплексну картографічну модель оцінки стану зсувного тіла. Результати. Отримано картографічну модель зсувонебезпечної території. Для перевірки достовірності цієї картографічної моделі ми використали матеріали інженерно-геологічних вишукувань щодо глибини залягання поверхні ковзання. За нашими дослідженнями глибина залягання поверхні ковзання на цій поверхні була від 1,2 до 3,0 м. За результатами інженерно-геологічних вишукувань (4 свердловини) глибина поверхні ковзання зсуву відрізнялась до 0,47 м. Такі результати підтверджують достовірність нашої моделі, а, особливо, глибини залягання поверхні ковзання. Наукова новизна полягає в тому, що створення картографічних моделей територій з активними зсувними процесами за допомогою експериментально-картографічного моделювання на основі геодезичних вимірів є новою проблемою, яка дасть можливість дослідити зсувне тіло в просторі та часі, а з урахуванням якісних характеристик (інженерні грунти, грунтові води, рослинність тощо) - і з гносеологічного погляду. Практична значущість. Використовуючи методику створення картографічної моделі зсуву земної поверхні в просторі та часі з використанням кількісних і якісних показників спостережень, можна виконати в комплексі з інженерно- геологічними, геоморфологічними, гідрогеологічними, метеорологічними та іншими дослідженнями достатню оцінку стану зсувного тіла на будь-якій території з майбутнім прогнозом. Такі дослідження мають комплексний та систематичний підходи щодо зниження загроз, які несуть зсуви. Цель. Целью данной статьи является разработка методических положений и практических рекомендаций по экспериментально-картографическому моделированию динамики активной оползневой территории на основе серийных геодезических измерений на ней. Это позволит более подробно изучить природу и состояние сдвига в геопространственной среде. Методика. На основе серийных результатов геодезических наблюдений за оползнем нами предложена методика создания картографических моделей, а именно: 3D- модель территории с нанесением векторов направления движения оползня, модель смещения земной поверхности и на основе таких моделей и их модификации определять поверхность скольжения оползня. Такая методика дает возможность создать комплексную картографическую модель оценки состояния оползневого тела. Результаты. Получено картографическую модель оползнеопасной территории. Для проверки достоверности данной картографической модели нами были использованы материалы инженерно¬геологических изысканий по глубине залегания поверхности скольжения. По нашим исследованиям глубина залегания поверхности скольжения на данной поверхности была от 1,2 до 3,0 м. По результатам инженерно¬геологических изысканий (4 скважины) глубина поверхности скольжения оползня отличалась до 0,47 м. Такие результаты подтверждают достоверность нашей модели, а, особенно, глубины залегания поверхности скольжения. Научная новизна заключается в том, что создание картографических моделей территорий с активными оползневыми процессами с помощью экспериментально-картографического моделирования на основе геодезических измерений является новой проблемой, которая позволит исследовать оползневое тело в пространстве и времени, а с учетом качественных характеристик (инженерные почвы, грунтовые воды, растительность и т.д.) - и с гносеологической точки зрения. Практическая значимость. Используя методику создания картографической модели смещения земной поверхности в пространстве и времени с использованием количественных и качественных показателей наблюдений, можно выполнить в комплексе с инженерно-геологическими, геоморфологическими, гидрогеологическими, метеорологическими и другими исследованиями достаточную оценку состояния оползневого тела на любой территории с будущим прогнозом. Такие исследования имеют комплексный и систематический подходы по снижению угроз, которые несут оползни. Aim. The aim of the paper is the development of methodological positions and practical recommendations concerning experimental and cartographic modeling of dynamics of active landslide area on the basis of serial geodesic measuring on it. This approach will allow examine more in detail the nature and status of landslides in the geospatial environment. Methodology. On the basis of serial results of the geodesic observations a landslide it is offered the methodology of creation of cartographic models, namely: 3D-model of territory with causing of landslide movement direction, model of displacement of earth surface and, on the basis of such models and their modification to determine the surface of slip displacement. Such methodology gives an opportunity to create the comprehensive cartographic model of estimation of the state of landslide body. Results. It is received the cartographic model of landslides area. For verification of assurance of this cartographic model were used materials of the engineer- geological pioneering concerning the depth of slip surface. According to our researches the depth of the slip surface on this surface was from 1,2 to 3,0 m. According to results of the engineer-geological pioneering (4 cleft) the depth of the surface of slip displacement differed to 0.47 m. Such results confirm the assurance of our model, and, especially, the depth of slip surface. Scientific novelty consists in the fact that the creation of cartographic models of territories with the active processes of landslide by means of experimental cartographic modeling on the basis of the geodesic measuring is a new problem, which will give an opportunity to investigate the landslide body in space and time, and taking into account quality descriptions (engineering soils, ground water, vegetation, etc.) - and epistemological point of view. Practical significance. Using methodology of creation of cartographic model of shift the earth's surface in space and time using quantitative and qualitative indicators of observations, it is possible to execute in a complex with engineer-geological, geomorphological, geohydrology, meteorological and other researches the sufficient estimation of status of the landslide body on any territory with a future prognosis. Such researches have complex and systematic approaches in relation to the decline of threats posed by landslides.
 • Thumbnail Image
  Item
  Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на територію Арктики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Джуман, Б.
  Розглянуто методику побудови локального гравітаційного поля аномалій сили ваги з використанням техніки spherical cap harmonic analysis (SCHA). Цей підхід передбачає використання приєднаних функцій Лежандра цілого степеня і дійсного порядку. Ці функції формують дві системи функцій, у кожній із цих систем вони є ортогональними між собою на “шапці” сфери. Проте в загальному ці функції не є ортогональними. Тому для використання обох систем функцій традиційно використовують спосіб найменших квадратів. Проте для високих порядків досить складно знаходити власні числа даних функцій та їхню норму. Тому обгрунтовано використання техніки adjusted spherical harmonic analysis (ASHA) для побудови локального поля аномалій сили ваги. Техніка ASHA передбачає проектування вихідних даних аномалій сили ваги із сегмента сфери на півсферу і подальше використання сферичних функцій цілого степеня і цілого порядку. Очевидно, на півсфері ми також отримаємо дві системи ортогональних функцій. Для першої системи функцій різниця п-т буде парним числом. Своєю чергою, для другої системи функцій різниця п-т буде непарним числом. За допомогою техніки ASHA побудовано поле аномалій сили ваги на територію Арктики 100-го порядку з використанням алгоритму пришвидшеного знаходження матриці нормальних рівнянь і гармонічних коефіцієнтів. Цей алгоритм передбачає проектування вихідних даних на рівномірну сітку. У такій рівномірній сітці відстань між паралелями може бути довільною. Своєю чергою, відстань між меридіанами має зберігати стале значення. У такому разі під час побудови матриці нормальних рівнянь можна використати дискретні ортогональні відношення базисних функцій по довготі. Також побудовано поле аномалій сили ваги на територію Арктики з використанням моделі ЕОМ 2008 до 360-го порядку. Для оцінки точності порівняно отриману модель аномалій сили ваги і побудоване поле аномалій сили ваги з моделі ЕОМ 2008. Знайдено основні характеристики вихідного поля аномалій сили ваги на територію Арктики, а також модельних значень та їх різниць. Рассмотрена методика построения локального гравитационного поля аномалий силы тяжести с использованием техники spherical cap harmonic analysis (SCHA). Этот подход предусматривает использование присоединенных функций Лежандра целого степени и действительного порядка. Эти функции формируют две системы функций, в каждой из этих систем они ортогональными между собой на "шапке" сферы. Однако в общем эти функции не являются ортогональными. Поэтому для использования обоих систем функций традиционно используют способ наименьших квадратов. Однако для высоких порядков достаточно сложно находить собственные числа данных функций и их нормы. Поэтому обоснованно использование техники adjusted spherical harmonic analysis (ASHA) для построения локального поля аномалий силы тяжести. Техника ASHA предусматривает проектирование исходных данных аномалий силы тяжести из сегмента сферы на полусферу и дальнейшее использование сферических функций целого степени и целого порядка. Очевидно, на полусфере мы также получим две системы ортогональных функций. Для первой системы функций разница п-т будет четным числом. В свою очередь, для второй системы функций разница п-т будет нечетным числом. С помощью техники ASHA построено поле аномалий силы тяжести на территорию Арктики 100-го порядка с использованием алгоритма ускоренного нахождения матрицы нормальных уравнений и гармоничных коэффициентов. Этот алгоритм предусматривает проектирование исходных данных на равномерную сетку. В такой равномерной сетке расстояние между параллелями может быть произвольной. В свою очередь, расстояние между меридианами должно сохранять постоянное значение. В таком случае при построении матрицы нормальных уравнений можно использовать дискретные ортогональные отношение базисных функций по долготе. Также построено поле аномалий силы тяжести на территорию Арктики с использованием модели ЭВМ 2008 до 360-го порядка. Для оценки точности сравнительно полученную модель аномалий силы тяжести и построено поле аномалий силы тяжести с модели ЭВМ 2008 Найдено основные характеристики исходного поля аномалий силы тяжести на территорию Арктики, а также модельных значений и их разностей. We consider the method of constructing the local gravity field using technique called spherical cap harmonic analysis (SCHA). This approach involves using of associated Legendre functions of integer degree and noninteger order. These functions form two sets of functions. They are mutually orthogonal over the spherical cap in each set. However, in general these functions are not orthogonal. Thus, for using both of these sets of functions it is traditionally used least squares method. However, for higher orders it is quite difficult to compute eigenvalues and norms of these functions. Therefore, we substantiate the use of technique adjusted spherical harmonic analysis (ASHA) for constructing local field of gravity anomalies. The technique ASHA provides of projection of initial data of gravity anomalies from segment of sphere to hemisphere and continued using of spherical functions of integer degree and integer order. Obviously, on hemisphere we will also obtain two sets of orthogonal functions. For the first system of functions difference n-m will be even. In turn, for the second system of functions difference n-m will be odd. With using technique ASHA we constructed field of gravity anomalies up to 100 order on Arctic area using accelerated algorithm of computation of normal equations matrix and harmonic coefficients. This algorithm provides designing of initial data on a uniform grid. In such uniform grid distance between parallels can be arbitrary. In turn, the distance between meridians must keep constant value. In this case, during the construction of the normal equations matrix we can use discrete orthogonal relation between basis functions in longitude. Also we built field of gravity anomalies on Arctic area using model EGM 2008 up to 360 order. To estimate accuracy we compared obtained model of gravity anomalies and constructing field of gravity anomalies from model EGM 2008. We found the main characteristics of initial field of gravity anomalies on Arctic area and the model values and their differences.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат пунктів різними GNSS-приймачами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Терещук, О. І.
  Мета. Метою цього дослідження передбачалося: експериментальне визначення точності координат пунктів геодезичної мережі двочастотними ГНСС-приймачами різних виробників за різних умов спостережень, використовуючи RTK-технології; дослідження можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку в режимі RTK за наддовгих баз (до 200 км). Методика. Для дослідження точності визначення координат в експериментальних роботах задіяно шість геодезичних бригад, які укомплекто¬вувалися шістьма приймачами різних фірм-виробників. Вибір пунктів спостережень був зумовлений тими умовами, за яких, здебільшого, виконуються польові геодезичні роботи, а саме, “відкритий горизонт”, “нещільна забудова” та “лісопаркова зона”. Спостереження проводилися в RTK-режимі, а приймачі налаштовувалися на прийом поправок від мережі (System.NET). Для цього використовували різні технології та точки монтування, які створювали у контролерах шість конфігурацій - automax, nearest, vrs, en, nz, kv. Результати. Результатами цього дослідження є: обчислена точність RTK-спостережень за різних конфігурацій на пунктів HIMV, HRAD, FORT, при цьому в опрацювання не бралися результати одного з двох приймачів Leica GX 1230GG або приймача GeoMAX; отримана точність координатних визначень залежно від віддалей між пунктами спостережень та пунктами мережі System.NET; виконаний аналіз результатів досліджень можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку в режимі RTK за наддовгих баз (до 200 км); виконана перевірка гіпотези про рівність середніх для усіх можливих пар середніх значень, розрахованих за результатами вимірювань за чотирьох методів знімання - automax, nearest, vrs, en; виконані результати обчислень фактичного та критичного значення критерію Стьюдента = 3,332. Наукова новизна. Аналізуючи результати досліджень, встановлено: точність координат, отримана приймачами за різних умов спостережень - різна; розроблена методика досліджень координатних визначень для різних умов спостережень, використовуючи приймачі різних виробників; запропонована симетрична програма спостережень з метою мінімізації супутніх похибок під час проведення експериментальних робіт; зауважена серед інших тенденція динаміки підвищення точності спостережень, отримана приймачем модифікації GS08; виконана перевірка гіпотези за критерієм Стьюдента свідчить про ідентичність з імовірністю 99,9 % результатів спостережень у разі вимірювання усіма конфігураціями знімання по кожній з координат X, Y, Н. Практична значущість. Запропоновану методику можна використати під час планування кадастрових супутникових зйомок. Проведені експериментальні дослідження дозволили отримати реальну точність RTK вимірювань за шести конфігурацій знімання. Залежно від призначення та необхідної точності RTK робіт можна використовувати різні точки монтування, попередньо погодивши ці питання з оператором GNSS- мережі. Якщо деякі види робіт потребують точності, достатньої для їх призначення, можна використовувати “базову” станцію, розміщену на відстані більше 100 км від району робіт. Під час планування супутникових кадастрових зйомок, по можливості, необхідно враховувати умови, за яких виконуватимуться спостереження, уникаючи “проблемних” ділянок, позаяк точність робіт зменшуватиметься. У таких випадках варто поєднувати супутникові спостереження з класичними методами проведення геодезичних робіт. У статті розглянуто методику експериментальних досліджень та наведені результати визначень координат різними GNSS-приймачами в режимі реального часу на трьох об’єктах. Встановлено, що точність координат, отриманих на об’єктах спостережень, різна. Для підвищення точності координатних визначень рекомендується уникати несприятливих умов вимірювань та завчасно розробляти методику проведення RTK- спостережень сучасними супутниковими приймачами. Підтверджена ідентичність результатів спостережень за критерієм Стьюдента. Цель. Целью настоящего исследования предполагалось: экспериментальное определение точности координат пунктов геодезической сети двухчастотных ГНСС-приемниками различных производителей в разных условиях наблюдений, используя RTK-технологии; исследования возможности подключения и получения фиксированного развязку в режиме RTK за сверхдлинных баз (до 200 км). Методика. Для исследования точности определения координат в экспериментальных работах задействовано шесть геодезических бригад, укомплекто¬вувалися шестью приемниками различных фирм-производителей. Выбор пунктов наблюдений был обусловлен теми условиями, в которых, в основном, выполняются полевые геодезические работы, а именно, "открытый горизонт", "неплотная застройка" и "лесопарковая зона". Наблюдения проводились в RTK режиме, а приемники настраивались на прием поправок от сети (System.NET). Для этого использовали различные технологии и точки монтирования, которые создавали в контроллерах шесть конфигураций - automax, nearest, vrs, en, nz, kv. Результаты. Результатами этого исследования являются: исчисленная точность RTK-наблюдений при различных конфигураций на пунктов HIMV, HRAD, FORT, при этом в разработке не учитывались результаты одного из двух приемников Leica GX 1230GG или приемника GeoMAX; полученная точность координатных определений в зависимости от расстояний между пунктами наблюдений и пунктами сети System.NET; выполнен анализ результатов исследований возможности подключения и получения фиксированного развязку в режиме RTK за сверхдлинных баз (до 200 км); выполнена проверка гипотезы о равенстве средних для всех возможных пар средних значений, рассчитанных по результатам измерений с четырех методов съема - automax, nearest, vrs, en; выполнены результаты вычислений фактического и критического значения критерия Стьюдента = 3,332. Научная новизна. Анализируя результаты исследований, установлено: точность координат, полученная приемниками при различных условиях наблюдений - разная; разработана методика исследований координатных определений для различных условий наблюдений, используя приемники различных производителей; предложена симметричная программа наблюдений с целью минимизации сопутствующих ошибок при проведении экспериментальных работ; замечена среди других тенденция динамики повышения точности наблюдений, полученная приемником модификации GS08; выполнена проверка гипотезы по критерию Стьюдента свидетельствует об идентичности с вероятностью 99,9% результатов наблюдений при измерении всеми конфигурациями съема по каждой из координат X, Y, Н. Практическая значимость. Предложенную методику можно использовать при планировании кадастровых спутниковых съемок. Проведенные экспериментальные исследования позволили получить реальную точность RTK измерений по шести конфигураций съемки. В зависимости от назначения и требуемой точности RTK работ можно использовать различные точки монтирования, предварительно согласовав эти вопросы с оператором GNSS- сети. Если некоторые виды работ требуют точности, достаточной для их назначения, можно использовать "базовую" станцию, размещенную на расстоянии более 100 км от района работ. При планировании спутниковых кадастровых съемок, по возможности, необходимо учитывать условия, в которых будут выполняться наблюдения, избегая "проблемных" участков, поскольку точность работ уменьшаться. В таких случаях следует сочетать спутниковые наблюдения с классическими методами проведения геодезических работ. В статье рассмотрена методика экспериментальных исследований и приведены результаты определений координат разными GNSS-приемниками в режиме реального времени на трех объектах. Установлено, что точность координат, полученных на объектах наблюдений, разная. Для повышения точности координатных определений рекомендуется избегать неблагоприятных условий измерений и заблаговременно разрабатывать методику проведения RTK- наблюдений современными спутниковыми приемниками. Подтверждена идентичность результатов наблюдений по критерию Стьюдента. Purpose. This study assumed: experimental determination of the accuracy of coordinates of points of the geodetic network dual-frequency GNSS receivers from different manufacturers under different conditions of observations using RTK-technology; study connectivity and receiving a fixed solution RTK mode with extra-long bases (200 km). Methods. To investigate the accuracy of the coordinates in the experimental work were involved six surveying crews ukomplektovuvalysya six receivers of different manufacturers. The choice of observation points was due to those conditions under which, for the most part, performed field mapping, namely, “open horizon”, “loose construction” and “forest park zone”. The observations were made in RTK-mode, and the receiver tuned to receive corrections from the network System.NET. For this purpose, different technologies and mount points that are created in six configurations controllers - automax, nearest, vrs, cn, nz, kv. Results. The results of this study are: the calculated precision RTK observations with different configurations at points HIMV, HRAD, FORT, while in the study did not take the results of one of the two receivers Leica GX 1230GG and receiver GeoMAX; obtained precision coordinate definitions depending on the distances between points of observation points and network System.NET; the analysis of research results connectivity and obtain a fixed solution in RTK mode with extra-long bases (200 km); tested the hypothesis of equality of means for all possible pairs of mean values calculated from measurements of the four configurations removal - automax, nearest, vrs, cn; results of calculations made factual and critical Student’s t test; Scientific novelty. Analyzing the results of the research revealed: the accuracy of the coordinates obtained by receivers under different conditions of observations - different; Studies developed a method of coordinate definitions for different observations using receivers of different manufacturers; symmetric proposed program of observations in order to minimize errors associated with conducting experimental work; observed among the trends in increasing the accuracy of the observations obtained receiver modification GS08; testing the hypothesis made by Student’s test indicates identity with a probability of 99.9% of the results of observations in the measurements capture all configurations for each of the coordinates X, Y, H. The practical significance. The technique can be used when planning inventory satellite surveys. Experimental studies yielded real precision RTK measurements in six configurations removal. Depending on the purpose and the required accuracy RTK work can use different mount points, after agreeing on these issues with the operator GNSS network. If somejobs require precision sufficient for their purpose, you can use the “base” station, placed at a distance of over 100 km from the area of work. When planning a satellite cadastral surveys, if possible, it is necessary to consider the conditions under which observations will be performed, avoiding “problem” areas, because the accuracy of the work will diminish. In such cases it is necessary to combine satellite observations with classical methods for surveying robit.V paper the methodology of experimental studies and observations are different GNSS-receivers in real time at three sites. It is established that the accuracy of the coordinates obtained at the sites of observation is different. To improve the accuracy of the coordinate definitions are advised to avoid unfavorable conditions measurements and advance design methodology for RTK-modern observation satellite receivers. Confirmed the identity of the results of observations of Student’s test.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Костецька, Я. М.; Пішко, Ю. Р.; Торопа, І. М.
  Мета. Дослідити вплив зміни кута відсічки на точність визначення положення пунктів супутникових геодезичних мереж під час спостережень різної тривалості дво- та одночастотними приймачами супутників тільки системи GPS та одночасно двох систем: GPS і ГЛОНАСС. Методика. Вихідними даними для дослідження послугували результати спостережень тривалістю 10 діб на 35 перманентних станціях Франції. З цих спостережень сформовано три мережі. У двох із них кількість станцій дорівнює 12, а в третій - 11. Середня довжина сторін у них змінюється від 21,9 км до 24,1 км. Також із WEB-сторінки www.rgp.ing.fr взято координати станцій, які в дослідженні прийняті за істинні. Опрацювання спостережень виконувалось програмою Trimble Business Center, змінюючи такі параметри, як тривалість спостережень (24, 12, 6, 3, 2, 1, 0,5 та 0,25 год) та кут відсічки (0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30° і 40°). Для кожної мережі сформовано сеанси спостережень дво- і одночастотними приймачами сигналів супутників систем GPS і ГЛОНАСС і тільки системи GPS. Отже, опрацьовано загалом 12096 сеансів. Порівнявши значення істинних та визначених за результатами спостережень планових координат пунктів мереж, отримані середні квадратичні помилки положення пунктів. Результати. Аналіз отриманих значень середніх квадратичних помилок положення пунктів, отриманих за результатами спостережень дво- і одночастотними приймачами супутників тільки системи GPS, показав що найменша точність пунктів під час сеансів спостережень тривалістю від 0,25 год до 12 год, одержана за кута відсічки 40°, а найвища - за кутів відсічки 20°-30° та тривалості сеансів від 1 до 12 год Під час спостережень супутників двох систем (GPS і GLONASS) дво- і одночастотними приймачами за тривалості сеансів від 1 до 12 год найвища точність пунктів, отримана за кута відсічки 30°, тоді як найнижча, здебільшого, за кутів відсічки від 0° до 15°, а за тривалості спостережень не більшій від 2 год - за 40°. За тривалості спостережень 0,5-0,25 год точність визначення положення пунктів є найвищою за кута відсічки 15°-20° для двочастотних приймачів. Крім того, виконуючи спостереження супутників тільки системи GPS двочастотними приймачами тривалістю від 24 до 3 год точність пунктів у мережах є практично такою самою, як і в разі використання сигналів двох систем. Наукова новизна та практична значущість. Проведені дослідження ефективності збільшення кута відсічки за наявності більшої кількості GNSS-супутників, використовуючи великий масив даних, робить одержані результати достовірнішими порівняно з результатами, отриманими іншими дослідниками. Результати дослідження дають можливість встановити оптимальні значення кутів відсічки під час створення супутникових геодезичних мереж за спостереженнями супутників тільки системи GPS та разом двох систем GPS і ГЛОНАСС дво- і одночастотними приймачами. Цель. Исследовать влияние изменения угла отсечки на точность определения положения пунктов спутниковых геодезических сетей наблюдениях различной продолжительности двух- и одночастотными приемниками спутников только системы GPS и одновременно двух систем: GPS и ГЛОНАСС. Методика. Исходными данными для исследования послужили результаты наблюдений продолжительностью 10 суток на 35 перманентных станциях Франции. Из этих наблюдений сформированы три сети. В двух из них количество станций равна 12, а в третьей - 11. Средняя длина сторон в них изменяется от 21,9 км до 24,1 км.Также с WEB-страницы www.rgp.ing.fi' были получены координаты станций, которые в исследовании считались истинными. Для обработки результатов спутниковых измерений использовали программное обеспечение Trimble Business Center, изменяя такие параметры, как продолжительность наблюдений (24, 12, 6, 3, 2, 1, 0,5 и 0,25 ч.) и угол отсечки (0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30° и 40°). Для каждой из сетей сформировано сеансы наблюдений двух- и одночастотными приемниками сигналов спутников систем GPS и ГЛОНАСС и только системы GPS. Обработано в целом 12096 сеансов. Сравнив значения истинных и плановых координат пунктов, определенных по результатам наблюдений, были полученные средние квадратические ошибки положения пунктов. Результаты. Анализ значений средних квадратических ошибок положения пунктов, полученных по результатам наблюдений двух- и одночастотными приемниками спутников только системы GPS, показал что точность определение положения пунктов является самой низкой в случае продолжительности наблюдений от 0,25 ч. до 12 ч. и угле отсечки 40°, а самая высокая имеет место при углах отсечки 20°... 30° и продолжительности сеансов от 1 до 12 часов. При использовании двух- и одночастотных приемников для наблюдений спутников двух систем (GPS і GLONASS) продолжительностью времени от 1 до 12 ч. наилучшая точность пунктов была получена при угле отсечки 30°, тогда как самая низкая, в основном, при углах отсечки от 0° до 15°, а при продолжительности измерений не более 1 часа - 40°. При выполнении спутниковых измерений продолжительностью 0,5 - 0,25 ч. точность определения положения пунктов наивысшая, когда угол отсечки равен 15° - 20° для двухчастотных приемников. Кроме этого, выполняя наблюдения двухчастотными приемниками спутников только системы GPS продолжительностью от 24 до 3 ч. точность спутниковых измерений практически такая же как и при использовании сигналов спутников двух систем. Научная новизна и практическая значимость. Проведенные исследования эффективности увеличения угла отсечки при наличии большего числа GNSS-спутников, используя большой массив данных, делает полученные результаты более достоверными по сравнению с результатами, полученными другими исследователями. Результаты исследования дают возможность установить оптимальные значения углов отсечки при создании спутниковых геодезических сетей по наблюдениям спутников только системы GPS и вместе двух систем GPS и ГЛОНАСС двух- и одночастотными приемниками. The main goal of our research was to investigate the influence of the elevation mask, vectors length, GNSS receivers type (single or dual frequency), and observation duration on positioning accuracy in satellite geodetic networks using only GPS and both GPS/GLONASS signals. Methods. As the initial information the results of 10 days GNSS observation from 35 permanent stations in France (www.rgp.ing.fr) was taken. These results of observation were used for design three networks: first two contained 12 stations, and third - 11. An average distance between stations varies from 21,9 km to 24,1 km. The satellite observation processing was carried out by Trimble Business Center with changing such parameters as: observation duration - 24, 12, 6, 3, 2, 1, 0,5 and 0,25 hrs; elevation mask - 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30° and 40°; GNSS receiver types (single or dual frequency). Beside that every network was processed for only GPS signals and for both GPS and GLONASS signals. The total amount of such sessions was 12096. The comparison of real coordinates of stations with the coordinates of the same stations, resulting from such adjustments, allows us to compute RMS of the positioning for such different adjustment conditions. Results. The RMS analysis revealed the lowest positioning accuracy for single- and dual-frequency receivers for sessions lasting from 0,25 to 12 hours and elevation angle 40°. The best results should expect for elevation mask 20-30° and sessions duration from 1 to 12 hours. Observing two systems satellites (GPS i GLONASS) for single- and dual-frequency receivers the best results achieved sessions duration from 1 to 12 hours and elevation angle 30°, while the worst accuracy achieved for elevation mask from 0° to 15°, and also for sessions duration less than 1 hour using an elevation mask angle of 40°. For the session durations of 0,5 - 0,25 h. the highest positioning accuracy is for elevation mask of 15-20° (for dual-frequency receivers). Additionally the investigations showed that for dual-frequency receivers with sessions duration from 3 to 24 hours there is no difference which signals are observed GPS or both GPS and GLONASS. Scientific novelty and practical significance. The studies of efficient elevation mask increasing with the presence of a larger number of GNSS-satellites and large amount of satellite observations makes obtained results more reliable, compared to the results obtained by other researchers. The result allows adopting the optimal mask angle in the establishing of satellite geodetic networks with use of single- and dual¬frequency receivers, when observing GPS system only and when combined GPS/GLONASS observations.