Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2014. – Випуск 80

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 80. – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Губар, Ю. П.
  Мета. Актуальною є проблема визначення ставки дисконту для кадастрової оцінки нерухомості населених пунктів. Ставка дисконту - найскладніша величина (характеристика), яка необхідна для визначення ринкової вартості нерухомості. Термін “ставка дисконту” (discount rate) визначила Американська спілка оцінювачів, як коефіцієнт, що його використовують для розрахунку поточної вартості грошової суми, яка буде виплачуватися у майбутньому. У випадку оцінки об’єктаа нерухомості ця ставка - це норма рентабельності на вкладений капітал. Інвестор її очікує під час отримання майбутніх доходів з урахуванням ризику отримання. Методика. Методика грунтується на аналізі норм прибутку, які отримуються власниками об’єктів-аналогів, що, на нашу думку, є дуже надійним і доказовим, оскільки відображає процеси, які безпосередньо відбуваються на ринку нерухомості. Для застосування цієї методики необхідна достовірна інформація про велику кількість реальних угод продаж нерухомого майна на локальному ринку нерухомості і тому ми пропонуємо удосконалення методу визначення ставки дисконту, побудованого на основі статистичної обробки величин норм рентабельності об’єктів нерухомості з використанням засад ринкового методу екстракції [МСО-1, 2006; МСО-2, 2006; ІІС-1, 2003; ІІС-2, 2004]. Результати. Виконані дослідження доводять впливовість на величину ставки дисконту таких дисконтоутворювальниих чинників: віддаленості від центру міста; тип об’єкта; загальна площа об’єкта; стан об’єкта; величина об’єму необхідної реконструкції об’єкта; показник оптимальності розташування об’єкта. Наукова новизна. Виконані дослідження доцільно застосовувати для визначення ставки дисконту типових об’єктів. Кожний великий населений пункт, район, область мають свої особливості формування ринку нерухомості, і відповідно, потребують побудови своїх власних моделей. Побудова моделі передбачає ретельне збирання ринкової інформації і детальне аналітичне опрацювання. Дослідження дають змогу визначати ставку дисконту через порівняння з нормою рентабельності об’єктів-аналогів, а статистичні методи - привести всі значення ставок дисконту до ставок об’єктів, які є аналогічними до об’єкта оцінки. Практична значущість. Дослідження дають моживість визначати ставку дисконту за чинниками, якими об’єктивно володіє сам об’єкт оцінки, а не через суб’єктивну оцінку відмінностей інвестиційної привабливості об’єкта оцінки від ідеалу, що якісно відрізняє використаний метод від інших методів визначення ставки дисконту і дає змогу отримати коректні і обгрунтовані характеристики об’єкта оцінки. Подані в роботі дослідження можна застосовувати для більшості населених пунктів України з метою достовірного визначення ринкової та кадастрової вартості нерухомості [Губар Ю., 2012]. Цель. Актуальной является проблема определения ставки дисконта для кадастровой оценки недви¬жимости населенных пунктов. Ставка дисконта - сложная величина (характеристика), которая необходима для определения рыночной стоимости недвижимости. Термин “ставка дисконта” определила Американское общество оценщиков, как коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной суммы, которая выплачиваться в будущем. В случае оценки объекта недвижимости эта ставка представляет собой норму рентабельности на вложенный капитал. Инвестор ее ожидает при получении будущих доходов с учетом риска получения. Методика. Методика основывается на анализе норм прибыли, получаемые владельцами объектов-аналогов, что, по нашему мнению, является очень надежным и доказательным поскольку отражает процессы, непосредственно происходящие на рынке недвижимости,. Для применения этой методики необходима достоверная информация о большом количестве реальных сделок продажи недвижимого имущества на локальном рынке недвижимости и поэтому нами предлагается усовершенствование метода определения ставки дисконта построенного на основе статистической обработки величин норм рентабельности объектов недвижимости с использованием принципов рыночного метода экстракции [МСО-1, 2006; МСО-2, 2006; НС-1, 2003; НС-2, 2004]. Результаты. Выполненные исследования доказывают влиятельность на величину ставки дисконта таких дисконтоутворюючих факторов: удаленности от центра города; тип объекта; общая площади объекта; состояние объекта; величина объема необходимой реконструкции объекта; показатель оптимальности расположения объекта. Научная новизна. Выполненные исследования целесообразно применять для определения ставки дисконта типичных объектов. Каждый крупный населенный пункт, район, область имеют свои особенности формирования рынка недвижимости, и соответственно, требуют построения своих собственных моделей. Построение модели предполагает тщательный сбор рыночной информации и детальное аналитическая обработка. Исследования позволяют определять ставку дисконта путем сравнения с нормой рентабельности объектов-аналогов, а статистические методы - привести все значения ставок дисконта к ставкам объектов, которые являются аналогичными объекта оценки. Практическая значимость. Исследования позволяют определять ставку дисконта за факторами, которыми объективно обладает сам объект оценки, а не путем субъективной оценки различий инвестиционной привлекательности объекта оценки от идеала, качественно отличает использован метод от других методов определения ставки дисконта и позволяет получить корректные и обоснованные характеристики объекта оценки. Представленную в работе исследований можно применять для большинства населенных пунктов Украины с целью достоверного определения рыночной и кадастровой стоимости недвижимости [Губар Ю., 2012]. Purpose. The actual problem is the determination of the discount rate for cadastral valuation of real estate settlements. Discount rate - the most difficult variable (characteristic) that is needed to determine the market value of the property. The term “discount rate” (discount rate) determined the American Society of Appraisers, the coefficient used to calculate the present value of a sum of money which will be paid in the future. If the valuation that the rate is a rate of return on invested capital. The investor expects its receipt of future earnings based on the risk. Methodology. The technique is based on the analysis of rates of return that are derived owners of analogy, which, in our opinion, is very reliable and conclusive as it reflects the processes that take place directly in real estate,. To apply this technique requires reliable information about a large number of actual transactions for sale of real estate in the local real estate market and therefore we offer improvement method for determining the discount rate constructed from statistical processing variables properties using the foundations of market extraction method. Results. The investigations show influence on the value of the discount rate of factors: distance from the city centre; object type; The total area of; state of the object; value of volume reconstruction is required; indicator of optimal location of the object. Originality. The investigations are useful for determining the discount rate typical objects. Every large town, district, region have their own characteristics forming the real estate market, and therefore require the construction of their own models. Model building involves thorough cleaning of market information and detailed analytical study. The study allow to determine the discount rate by comparison with the rate of return objects-analogues, and statistical methods - bring all bids discount rates for objects which are similar to the object of evaluation. Practical significance. Research possible to determine the discount rate by factors that objectively has the object of evaluation, rather than by subjective evaluation of the differences of the assessment of investment attractiveness of the ideal that qualitatively distinguishes the method from other methods of determining the discount rate and allows get a correct and reasonable characteristics of the assessment. Represented in the research can be applied to most settlements of Ukraine in order to determine fair market value of real estate and cadastre.
 • Item
  Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Четверіков, Б. В.; Бідюк, X. І.
  Метою роботи визначено створення цифрової моделі місцевості ансамблю оборонних споруд “Цитадель” за допомогою архівних і сучасних картографічних та аероматеріалів. Завданням роботи визначено запропонувати технологічну схему та описати методику створення цифрової моделі місцевості, а також налаштування її ЗО-візуалізації. Методика. Використовуючи фрагмент сучасного топографічного плану м. Львова, а саме району “Цитадель” масштабу 1:5000, векторизовано горизонталі з січенням рельєфу через 2 м. За отриманим векторним шаром побудовано матрицю висот. Використовуючи архівні дані: аерознімок відзнятий німцями у 1944 році та фото фіксації об’єктів, отримано цілісне уявлення про розташування об’єктів цієї території станом на 1944 рік. Архівний аерознімок геометрично трансформовано за поліноміальною моделлю другого ступеня. Після цього, за ним векторизовано шари будівель, дорожньої мережі, рослинності, огорожі та наглядових башт концентраційного табору Stalag-328, такими якими вони були станом на 1944 рік. За архівними даними фотофіксацій будівель концентраційного табору, створено текстури об’єктів. Текстури для дахів будівель створено на основі даних, отриманих з космічного знімка відзнятого супутником GeoEye-І у 2010 році. Використовуючи всі отримані дані проведено ЗБ-моделювання цієї території та графічну реконструкцію концентраційного табору Stalag-328. Сумісне опрацювання сучасних та архівних даних є основою для побудови цифрової моделі місцевості, яка передає всі особливості висотної і ситуаційної складових території на час існування на ній концентраційного табору Stalag-328. Результати. За векторизованими горизонталями створено у програмному пакеті Panorama матрицю висот досліджуваної території. Побудовано цифрову модель місцевості району “Цитадель” у місті Львові за комбінованими даними аерознімання 1944 року та сучасними картографічними матеріалами. Наукова новизна. Запропонована технологічна схема створення цифрової моделі місцевості на основі архівних матеріалів дає змогу оперативно візуалізувати історично значущі об’єкти у їх первісному вигляді. Практична значущість. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості дав можливість отримати уявлення про розташування об’єктів території “Цитадель”, якими вони були у 1944 році. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для відображення історичних подій, що відбулись на цій території. Результати цієї роботи можуть бути передані в відділ збереження культурної спадщини Львівської обласної ради для інформаційного забезпечення туристичних цілей. Целью работы определено создание цифровой модели местности ансамбля оборонительных сооружений "Цитадель" с помощью архивных и современных картографических и аероматериалов. Задачей работы определено предложить технологическую схему и описать методику создания цифровой модели местности, а также настройки ее 3 D-визуализации. Методика. Используя современный топографический план раёна “Цитадель” в масштабе 1:5000 построена цифровая модель рельефа с векторизоваными горизонталями с сечением рельефа 2 метра. С помощью архивных данных с аэроснимка отснятого немцами в 1944 году и с фотофиксаций объекта получено целостное представление о расположении объектов данной территории по состоянию на 1944 год. Создано векторне слои домов, дорожнш сети, растительности, ограды и сторожевых вышек концентрационного лагеря Stalag-328 такими, какими они были в 1944 году. Совместная обработка современных и архивных данных является основой для построения цифровой модели местности, которая передает все особенности высотной и ситуационной составляющих территории на время существования на ней концентрационного лагеря Шталаг-328. Результаты. По векторизированным горизонталям роздано в програмном пакете Panorama матрицу высот территории которая исследуется. Построена цифровая модель местности раёна “Цитадель” во Львове по комбинированным данным аэросъемки 1944 года и современным картографическим материалам. Научная новизна. Предложенная технологическая схема создания цифровой модели местности на основе архивных материалов позволяет оперативно визуализировать исторически значимые объекты в их первоначальном виде. Практическая значимость. Анализ построенной цифровой модели местности позволил получить представление о расположении объектов территории “Цитадель”, такими какими они были в 1944 году. Полученную цифровую модель местности можно использовать для отображения исторических событий, произошедших на данной территории. Результаты этой работы могут быть переданы в отдел сохранения культурного наследия Львовской областного совета для информационного обеспечения туристических целей. Aim of this work is to create a digital terrain model of defensive structures “Citadel” using archival and modem cartographic data and aerial images. Objectives of the work is to develop technological scheme and describe the method of creation of digital terrain model and configuration of its 3D-visualization. Methods. Contour lines with 2m interval was created using fragment of modern topographic plan of Lviv, namely the area “Citadel” with scale 1: 5000, Altitude matrix was created on its base. Using archived data: aerial image captured by Germans in 1944 and photo fixing of objects holistic view on the location of the area as at 1944 was obtained. Archival aerial image was geometrically transformed by a polynomial model of the second degree. After that, it were vectorized layers of buildings, road network, vegetation, fencing and supervisory towers of concentration camp Stalag-328 as at 1944. Object textures According to archive data ofphoto fixations concentration camp buildings, created. Textures for roofs of buildings were created on the basis of data obtained from satellite images captured GeoEye-1 satellite in 2010. Using all obtained data 3D-modeling of the territory and graphical reconstruction of concentration camp Stalag-328 was carried out. A joint processing of modern and archival data is the basis for constructing digital terrain model that transmits all the features of altitude and situational components of territory for the time of the existence of concentration camp Stalag-328. Results. We created the digital terrain model of the “Citadel” district in Lviv on the base of combined data from aerial images of 1944 and modern maps. Scientific novelty. The technological scheme of creation of digital terrain model based on archival material allows quickly visualize historically significant objects in their original form. The practical significance. Analysis of the constructed digital model made it possible to get an information about location of the objects of “Citadel” area as it was in 1944. The resulting digital terrain model can be used to display historical events that took place in the area. The results of this work can be transferred to the Department of preserving the cultural heritage ofLviv Regional Council for providing tourist information purposes.
 • Item
  Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дичко, Л. В.
  Мета. Метою цього дослідження є аргументоване визначення умов, яким повинен відповідати цифровий знімок для високоякісного розпізнавання об’єктів залізничного транспорту з метою створення плану в масштабі 1:500, а також експериментальне дослідження якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту на цифрових арозображеннях. Методика і результати робіт. Під час інвентаризації земель та об’єктів залізничного транспорту на базі використання даних цифрового аерознімання необхідно забезпечити отримання кількісних та якісних характеристик цих об’єктів відповідно до вимог галузі. В роботі отримано формули для розрахунку основного параметра цифрового аерознімання - коефіцієнта, що характеризує співвідношення масштабів цифрового знімка і топографічного плану. Враховано величину піксела в площині зображення, а також віддалі між сусідніми пікселями (GSD). Проаналізовано можливості кількох найпоширеніших і найвживаніших цифрових аерокамер матричного та сканерного типів. Проведено експериментальні дослідження якості дешифрування біля 50-ти категорій об’єктів залізничного транспорту за цифровими зображеннями, отриманими камерою UltraCam у масштабі 1:3000. Встановлено, що якість дешифрування відповідає вимогам створення плану залізниці у масштабі 1:500. Наукова новизна. Обгрунтовано доцільність створення високоточної картографічної компоненти земель та об’єктів залізниці, яка забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва, експлуатації та інвентаризації, тобто основних напрямків функціонування і розвитку залізниці. Обґрунтовано основні параметри цифрового аерознімання для високоточного картографування об’єктів залізниці. Визначено умови, які забезпечують якісне дешифрування на цифрових знімках об’єктів залізничного транспорту. Практична значущість. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що для комплексного інвентаризаційного картографування залізниці запропоновано використовувати високоточне цифрове аерознімання, що дає змогу уникнути дубляжу в таких роботах та забезпечує вирішення стратегічних задач розвитку галузі. Усі елементи запропонованого підходу і технологій доведено до логічного завершення і апробовано на реальному матеріалі. Тому їх можна рекомендувати до використання залізничними підрозділами в Україні. Цель. Целью данного исследования является аргументированное определение условий, которым должен удовлетворять цифровой аэроснимок для высококачественного распознавания обьектов железнодорожного транспорта с целью создания плана в масштабе 1:500, а также экспериментальное исследование качества дешифрирования обьектов железнодорожного транспорта на цифровых аэроснимках. Методика. При инвентаризации земель и обьектов железнодорожного транспорта на базе использования цифровой аэросьемки необходимо обеспечить получение количественных и качественных характеристик этих обьектов, которые соответствуют требованиям отрасли. В работе получены формулы для расчета основного параметра цифровой аэросьемки - коэффициента, определяющего соотношение масштабов снимок - план. При этом учтен размер пикселя в плоскости изображения, а также расстояние между соседними пикселями (ОБО). Выполнен анализ возможностей некоторых ниболее известных и употребляемых цифровых аэрокамер матричного и сканерного типов. Проведены экспериментальные исследования качества дешифрирования около 50-ти категорий обьектов железной дороги на цифровых аэроснимках, полученных камерой иИгаСат в масштабе 1:3000. Установлено, что качество дешифрирования отвечает требованиям создания плана железной дороги в масштабе 1:500. Научная новизна. Обоснована целесообразность создания высокоточной картографической компоненты для картографирования и инвентаризации земель и обьектов железнодорожного транспорта, которая обеспечивает решение задач реконструкции, строительства, эксплуатации и инвентаризации, т.е. основных направлений функционирования и развития железной дороги. Обоснованы основные параметры цифровой аэросьемки для высокоточного картографирования обьектов железной дороги. Определены условия, которые обеспечивают качественное дешифрирование обьектов железной дороги на цифровых снимках. Практическая значимость. Практическая значимость. Прак¬тическая значимость полученных результатов состоит в том, что для комплексного инвентаризационного картографирования предложено использовать высокоточную цифровую аэросьемку, что обеспечивает решение стратегических задач отрасли без дубляжа разномасштабных картографических и инвента¬ризационных работ. Вся технологическая линия апробирована на реальном материале и доведена до логического завершения. Поэтому такое решение можно рекомендовать для практического использования производственными подразделениями железной дороги в Украине. Objective. The aim of this study is a reasonable definition of the conditions which must be satisfied for digital aerial image for high-quality recognition objects of rail transport with the aim of creating a plan with scale of 1:500, and the experimental study of the quality of rail transport objects interpretation on digital aerial images. Method and results. For inventory of land and rail transport objects based on the use of digital aerial survey it is necessary to ensure receiving of quantitative and qualitative characteristics of the objects that meet the requirements of the branch. In this paper there were obtained formulas for calculation of the basic parameter of digital aerial survey - coefficient that determines the ratio of a scale of image to a scale of topographic plan. Here at the size of the pixel in the image plane, and the distance between adjacent pixels (GSD) are taken into account. The analysis of some features of the most known and consumed digital aerial cameras of matrix and scanner types is implemented. Experimental researches of quality of interpretation of about 50 categories of objects related to railroad on digital aerial images obtained with UltraCam camera in scale 1:3000 were done. It is established that quality of interpretation meets requirements for creation a plan of the railway in scale 1:500. Scientific novelty. It is substantiated the expediency of creating high-precision components for cartographic mapping and inventory of land and objects of railway transport, which provides a solution to problems of reconstruction, construction, maintenance and inventory , i.e. main areas of functioning and development of the railway. The basic parameters for digital aerial survey for precision mapping of railroad objects are substantiated. The conditions, which provide qualitative interpretation of objects of the railway on digital images are determined. The practical significance. The practical significance of the results is that for comprehensive inventory railroad mapping it is suggested to use precision digital aerial survey, which allow avoiding dubbing in such works and provides the strategic tasks of the branch development. All elements of the proposed approach and technology are developed to logical conclusion and tested on a real material. Therefore, they can be recommended for the use of railway units in Ukraine.
 • Item
  Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Грицьків, Н. З.; Горлатова, В. О.
  Мета. Актуальною є проблема застосування тематичного картографування на територіях з техногенними загрозами, до одної з яких належить Домбровський кар’єр у місті Калуші Івано-Франківської області. Будь- який шлях усунення цих загроз потребує чітких розрахунків обсягу робіт, прогнозування змін, які можуть відбутися на місцевості з впровадженням того чи іншого способу запобігання техногенній катастрофі. Такі розрахунки і прогнози повинні опиратися на актуальні дані про територію, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій. Тому метою цієї роботи є створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) території Домбровського кар’єру як основи для моделювання та дослідження динамічних процесів. Методика. Для створення ЦММ застосовано методику актуалізації архівних картографічних матеріалів із застосуванням даних космічного знімання, а для моделювання динамічних процесів - модулі пакета ArcGIS. Результати. Побудовано цифрову модель місцевості Домбровського кар’єру та досліджено динаміку змін обсягу розсолів у кар’єрі. Наукова новизна. Запропонована технологія дала змогу інтегрувати архівні картографічні матеріали, описові дані, дані сучасних космічних знімань у єдине програмне середовище і на їх основі вперше створити актуальну ЦММ Домбровського кар’єру. Практична значущість. Статистичні дані динаміки затоплення кар’єру доповнені графічною основою у вигляді цифрової моделі місцевості. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості підтвердив можливість забруднення підземних вод навколишньої території розсолами з кар’єру. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для моделювання інженерних завдань, пов’язаних з іншими техногенними загрозами та загального моніторингу гірничо¬промислового об’єкта.Цель. Актуальна проблема применения тематического картографирования территорий, несущей техногенные угрозы, к одной из которых относится Домбровский карьер в городе Калуше Ивано- Франковской области. Любой путь устранения этих угроз предусматривает четкие расчеты объемов робот, прогнозирование изменений, которые могут возникнуть на местности с внедрением того или юного способа предотвращения техногенной угрозы. Такие расчеты и прогнозы должны обосновываться актуальными данными о территории, смоделировать которую можно современными средствами ГИС-технологий. Поэтому целью данной работы является создание цифровой модели местности (ЦММ) территории Домбровского карьера, как основы для моделирования динамических процессов. Методика. Для создания ЦММ применен метод актуализации архивных картографических данных по данным космической съемки, а для моделирования динамических процессов - модули пакета ArcGIS. Результаты. Создана цифровая модель местности территории Домбровского карьера и исследована динамика изменений объемов рассолов в карьере. Научная новизна. Технологическая схема актуализации картографических данных позволяет оперативно и с достаточной точностью получить данные о динамических процессах на карьере посредством ГИС-технологий. Практическая значимость. Статистические данные затопления карьера дополнены графической информацией в виде цифровой модели местности. Анализ созданной цифровой модели местности подтвердил возможность загрязнения подземных вод окружающей территории карьера. Полученную цифровую модель местности можно использовать для моделирования инженерных задач при других техногенных угрозах и мониторинга горнопромышленного объекта. Purpose. The problem of application of thematic mapping in areas with man-made threats to which Dombrovski quarry in Kalush of Ivano-Frankivsk region relates is actual. Any way to eliminate these threats requires precise calculations of the work volume, prediction of changes that may take place on the terrain after introduction of a method for preventing disasters. Such calculations and predictions should be based on actual data about the territory which can be modeled by modern means of GIS technologies. Therefore the aim of this paper is to create a digital terrain model (DTM) for the territory of Dombrowski quarry, as a basis for modeling and studying dynamic processes. Methodology. To create DTM it was applied the methodology of updating of archival cartographic materials using space image data, and for modeling dynamic processes - ArcGIS modules. Results. It was created the digital terrain model of Dombrovskiy quarry and the dynamics of changes in the volume of brine in this quarry was studied. Originality. Technological scheme of actualization of cartographical data allows operatively and with the required accuracy obtain data on the dynamic processes in quarry using GIS technologies. Practical significance. Statistical data of quarry flooding dynamics is supplemented with graphic basis in aform of digital terrain model. Analysis of the created digital terrain model has confirmed the possibility groundwater pollution of surrounding area withquarry brines. The resulting digital terrain model can be used for modeling engineering tasks related with other man-made threats and overall monitoring of mining and industrial object.